Šamani Tamangů v Nepálu jsou identifikováni duchem, který je posedne; nejčastěji je to duch předka. Musí také najít živého gurua, aby mohli být iniciováni. Peters píše o víře Tamangů v tři duše, nižší duši, duši srdce a duši světla, které se učí šaman ovládat, čímž získává nadpřirozené schopnosti. Iniciační proces má čtyři fáze, v nichž novic postupně získává větší kontrolu nad stavem posedlosti, učí se využívat svou schopnost, zvětšenou obřady, a transformuje nezralé, nejasné vize v jasné zření. Sociální podpora vesničanů je důležitou součástí iniciace a šamanského povolání. Peters zdůrazňuje souvislosti mezi šamanskými praktikami a názory Tamangů a hinduisticko-buddhistickou jógou, zvlášť mezi tamangskou představou tří duší a jogínskou představou čaker a kundaliní.

Židovští proroci, jako např. Eliáš a Elíša, mohou být podle rabbi Gershoma považováni za šamany. Starý Zákon popisuje přítomnost změněných stavů, zároveň s takovými divy, jako je léčení, křísení mrtvých, zkrocení zlých duchů a prorokování. Některé proroky můžeme považovat za hledače vize, kteří dostávají vize od poslů z onoho světa, a sny byly v biblických dobách běžným zdrojem poznání. Současní neochasidé kombinují tento dávný zdroj poznání s moderním vhledem, např. transpersonální psychologie.

Polynéští kahunové jsou šamani, kteří vstupují do změněných stavů, aby komunikovali se silami přírody, ovlivňovali je a spolupracovali s "bohy" nebo duchy. King zdůrazňuje, že znají hromadění vnitřní síly neboli mana a vědí, jak s ní zacházet, a využívají i mana duchů, s nimiž jsou ve styku. Havajští kahunové jdou spíš cestou dobrodruhů, než cestou válečníků; zaměřují se spíše na radost, lásku a tvořivý mír než na sílu a ochranu v nebezpečném světě. Kahunové považují všechny reality za subjektivní, a znají různé rámce reality, které mohou být použity při různých příležitostech. Jsou odborníky na změnu reality druhého člověka, což může vést k uzdravení nebo vyřešení problémů.

Držitelé dýmky u prérijních Indiánů procházejí dlouhým obdobím výcviku a askeze a musí žít přísně čistým životem. Stejně jako šamani se setkávají s duchy, aby pomáhali druhým a způsobili vnější změny. Možná že ne všichni držitelé dýmky mohou být zařazeni mezi šamany, ale obě kategorie se velmi překrývají. Freesoul vysvětluje, že američtí Indiáni věří, že spojení se světem duchů je otevřené pro všechny, nejen pro několik vyvolených, a proto odcházejí hledat vize, aby se mohli stýkat s duchy a získávat intuitivní poznání.

Z knihy Šamanismus II – sestavila Shirley Nicholson

Autoři: Jeanne Achterberg, Ph.Dr., je mimořádná profesorka a vedoucí výzkumu na katedře nauky o rehabilitaci, a profesorkou klinické psychologie a fyzikální medicíny v Centru lékařských věd na Texaské universitě. Je spoluautorkou knih Imagery of Cancer [Imaginace rakoviny], Bridges of the Bodymind [Mosty těla a mysli], a autorkou práce Imagery in Healing: Shamanism and Modern Medicine [Imaginace v léčitelství: šamanismus a moderní lékařství].

Gary Doore, Ph.Dr., má doktorát z university v Oxfordu. Jeho studie z etiky a filosofie náboženství se kromě jiných časopisů objevily i v Mind, Philosophy a Religious Studies. Předtím byl i hlavním redaktorem The American Theosophist.

Mircea Eliade (1907-1986) byl vedoucím katedry dějin náboženství na universitě v Chicagu a po svém odchodu z této funkce byl profesorem na Teologické škole Sewella L. Averyho a členem Výboru pro sociální myšlení. Narodil se v Rumunsku, přednášel na École des Hautes Études, na Sorbonně a dalších evropských universitách. Je autorem asi padesáti knih, včetně takových děl jako je třídílná A History of Religious Ideas [Dějiny náboženského myšlení], Yoga: Immortality and Freedom [Jóga: nesmrtelnost a svoboda] a Vanishing God [Mizející Bůh]. Byl také hlavním editorem The Encyclopaedia of Religion [Encyklopedie náboženství], z níž vyšel v češtině výbor pod názvem Slovník náboženství (Český spisovatel, Praha 1993). Jeho Shamanism: Archaic Teachings of Ecstasy [Šamanismus: pradávné techniky extáze] je základním dílem, v němž jako historik náboženství syntetizuje psychologický, sociologický a etnologický přístup.

David Feinstein, Ph.Dr., je ředitelem Innersource Inc. v Ashlandu (Oregon). Má vzdělání v klinické a sociální psychologii, ve svých seminářích a workshopech v celém světě využíval osobní mytologii jako rámec psychologického vývoje individua. Personal Mythology [Osobní mytologie], kniha o této problematice, kterou napsal spolu se Stanley Krippnerem, vyjde u J.P. Tarchera. Dr.Feinstein publikoval mnoho studií o této problematice. Kromě toho působil sedm let jako starší klinický psycholog v psychiatrické léčebně okresu San Diego.

Michael Harner, Ph.Dr., je profesor a bývalý vedoucí katedry etnologie na fakultě Nové školy pro sociální výzkum v New Yorku. Byl hostujícím profesorem na Kolumbijské a Yaleské universitě, na Kalifornské universitě v Berkeley získal doktorát filosofie a pracoval jako zástupce ředitele Lowieho muzea etnologie. Kromě své akademické činnosti je Michael Harner zakladatelem Centra šamanských studií v Connecticutu. Cestuje také po světě, studuje a učí šamanismus a šamanské praktiky. Napsal The Jivaro [Chivarové], Hallucinogens and Shamanism [Halucinogeny a šamanismus], The Way of the Shaman ([Cesta šamana] příručka základních šamanských praktik). Je také spoluautorem románu Cannibal [Lidojed].

Mihály Hoppál, Ph.Dr. je starším výzkumným pracovníkem skupiny výzkumu folklóru Maďarské akademie věd v Budapešti. Je žákem světově proslulého maďarského folkloristy Gyuly Ortutaye. Prováděl intenzivní výzkum v SSSR, do USA se dostal v roce 1984 na studijní cestu.

Jean Houston, Ph.Dr., je mezinárodně proslulou psycholožkou, pedagožkou a vedoucí workshopů. Ona a její manžel Robert Masters jsou spoluzakladateli Hnutí lidského potenciálu. Dr. Houston je bývalou ředitelkou Asociace humanistické psychologie a v současnosti ředitelkou Nadace pro výzkum mysli v Pomoně (New York). Mezi mnoha knihami, jejichž je autorkou nebo spoluautorkou, jsou Mind Games [Hry mysli], Listening to the Body [Naslouchání tělu], Life Force [Životní síla] a The Possible Human [Člověk, jaký by mohl být].

Stanley Krippner, Ph.Dr., je psycholog a ředitel Centra pro studium vědomí na Institutu Saybrook v San Franciscu. Ve dvanácti knihách a více než 500 článcích ve vědeckých a populárních publikacích se zabýval rozvojem výzkumu vědomí, výchovou a léčitelstvím. Mezi knihy, jejichž je autorem nebo spoluautorem patří Human Possibilities [Lidské možnosti], Dream Telepathy [Snová telepatie], The Song of Siren [Zpěv sirén] a The Realms of Healing [Sféry uzdravení]. Pracoval jako předseda mnoha národních organizací, včetně Asociace pro humanistickou psychologii, Parapsychologické asociace a sekce humanistické psychologie Americké psychologické asociace. Pracoval deset let jako ředitel laboratoře spánku v Maimonidově lékařském centru v New York City a v r.1976 byl poprvé pozván přednášet o parapsychologii na Sovětskou akademii pedagogických věd.

Shirley Nicholson je redaktorkou Theosophical Publishing House, pověřenou vedením edice Quest Books. Je autorkou Ancient Wisdom – Modern Insight [Dávná moudrost – současný vhled] a dětské knihy Nature°s Merry – Go – Round [Kolotoč přírody], stejně jako mnoha článků v The American Theosophist a jiných časopisech. Mnoho let studovala ezoterickou filosofii a teosofické myšlení, včetně takových témat jako změněné stavy vědomí.

Richard Noll, M.A., je aspirantem klinické psychologie na Nové škole sociálního výzkumu v New York City a pracuje jako psycholog v psychiatrické léčebně Ancora v Hammontonu (New Jersey). Publikoval články o šamanismu ve významných domácích a mezinárodních časopisech a přednášel o této problematice na mezinárodních konferencích. Kromě výzkumu fenomenologie šamanismu se zabýval také změněnými stavy vědomí, mentální imaginací, halucinacemi a klinickými projevy disociativních poruch, zvlášť mnohočetnou osobností.

D. Scott Rogo působí v současnosti na fakultě University J.F. Kennedyho v Kalifornii. Je autorem více než 25 knih o paranormálních jevech, a zabýval se výzkumnou prací v Nadaci psychologického výzkumu (předtím v Durhamu, Severní Karolína) a na bývalém oddělení parapsychologie a psychofyziky Maimonidova lékařského centra v Brooklynu. Je členem redakce magazínu Fate a donedávna psal i pro časopis Human Behavior.

Mary Schmidt, M.A., je aspirantkou symbolické etnologie na universitě Západního Ontaria v Londonu (Kanada) a má hodnost bakaláře ve filosofii. Studovala psychologické možnosti změněného vnímání reality s ohledem na možnost změn. Plánuje pokračovat ve výzkumu této problematiky a aplikovat nové poznatky na psychické zdraví.

Jim Swan, Ph.Dr., je environmentální psycholog, spisovatel a producent. Je zvlášť zkušený v oblasti environmentálního vnímání, navrhování a hodnocení výchovných programů a metod. Je jedním ze zakladatelů sekce environmentální a populační psychologie Americké psychologické asociace. Jeho práci se dostalo zvláštního uznání od takových organizací jako je Americká asociace veřejného zdraví a UNESCO. Pracuje s domorodci, zorganizoval první Setkání medicínského kola pro Sun Beara a cestoval s Rolling Thunderem