Vše je energie. Fyzické tělo je energie v "hustší" formě a ostatní těla jsou také energie, ale ve formě, která je "řidší" než forma těla fyzického. Aura, tedy záření obklopující tělo je také energie a naším cílem je tuto energii vidět, naučit se s ní pracovat a analyzovat ji.

Frekvence vibrací aury je na vyšší úrovni, než energie, které jsme zvyklí běžně pozorovat. To je hlavní důvod, proč mnoho lidí auru nevidí. Naše vnímání – vidění, není nastaveno na tyto vyšší frekvence. Jediný způsob, jak získat vidění aury je poctivý trénink. Musíme naše vnímání a také oči k tomu vycvičit a "vyladit".
 
Energie u zdravého člověka: Člověk zdravý, který je navíc duchovně pohyblivý, má energie ve své auře čisté. Jsou proto viditelné jako barvy zářící velice jasně. Takový obraz by měl převládat, ale v praxi to tak není. Zdravý člověk má auru průhlednou bez nějakých mrakovitých shluků či jiných auru "zakalujících" prvků.
 
Energie u nemocného člověka: Aura nemocných lidí vykazuje různé energetické anomálie, které jsou vždy individuální podle typu onemocnění. Jedno však tyto anomálie mají společné. V místě, které je nemocí napadeno uvidí jasnovidec šedivý, "špinavý" energetický útvar vystupující z těla ven. Tvar tohoto záření vypadá asi jako krápník. Také se mu někdy říká "pík". Velikost píku, tedy jeho šířka a vzdálenost, do které vyzařuje, je závislá na typu a závažnosti choroby.
 
Pokud člověk není zrovna jasnovidec, ale má senzibilní schopnosti, může se naučit "vnímat" energetické píky pomocí virgule. Tréninkem s virgulí můžete získat zkušenosti, které mohou v některých případech nahradit vidění aury.
 
Energie u poraněného člověka: Zdravý člověk, který se z nějaké příčiny poranil, má na místě zranění energetický pík, který se utvoří velice rychle (velikost píku je podle typu a rozsahu zranění). Léčením a hojením poškozené části těla se pík zmenšuje a jeho vyzařování se zeslabuje. S úplným vyléčením se pík ztrácí.
 
Energie člověka při psychické zátěži: Zdravý a psychicky vyrovnaný člověk má auru čistou, bez energetických defektů. Energie jeho těla je postupně doplňována z různých zdrojů jako jsou např.: strava, kosmická energie atd. Příjem takového množství energie je postačující a celá aura je dobře zásobována. Avšak tentýž člověk, pracuje-li pod psychickým tlakem, má spotřebu energie mnohonásobně vyšší. Příjem energie však zůstává na stále stejné úrovni a tak je v těle i auře energie nedostatek. Jasnovidec pak vidí v auře defekty nebo i energetické "díry". V takovém případě je velice nutné energii v těle doplnit na normální stav. Dlouhodobým úbytkem energie by mohlo dojít k onemocnění organismu.
 
Energie u člověka s vyššími cíly: Člověk pracující dlouhodobě na svém všeobecném rozvoji (tedy nejen v rovině fyzické, ale i duchovní) docílí toho, že jeho energetické vibrace mají vyšší frekvenci. Tato změna se promítá také v auře a jasnovidci je dobře viditelná.
 
Aura léčitele se zelenou barvou vyjadřuje vztah člověka k potřebě pomáhat lidem a nemusí být ještě sama o sobě znamením léčitelských schopností, přestože se v této souvislosti často vyskytuje. Častější jsou různé "špinavé" odstíny, které u jakékoliv barvy signalizují zpravidla sobectví a ješitnost. Většina léčitelů má více či méně čistý odstín této barvy.
 
Energie u člověka zlostného: V auře se však nepromítají jen povahové vlastnosti a zdravotní stav. Můžeme z aury také poznat i momentální náladu člověka. Nálada je v auře vždy zastoupena barevným projevem. Jeden z typů nálady, které je dobré znát je zlost. Člověk, který je zlý má v auře rudé odstíny, které ještě mohou být "zašpiněny" podle dalších různých projevů jeho zloby. Červeno – rudé paprsky jsou v auře zřetelné i při krátkodobém rozčilení. Mají však jiný odstín.
 
Energie u člověka sobeckého: Aura sobeckého člověka má ve svých barvách "ošklivé" odstíny hnědé barvy, doprovázené mrakovitými útvary. Pokud by to bylo jen takto, pak by to ještě nebylo až tak hrozné. Problém však může nastat tehdy, když takový člověk začne ovlivňovat lidi ve svém okolí. Takový proces je viditelný i v auře. Z aury sobeckého člověka pak vystupují energetické výběžky – chapadla, která pronikají do aury člověka, který je ovlivňován. Tato chapadla mohou také odsávat energii z aury lidí. Možná jste už sami na sobě zažili klasický příklad odsávání energie. V hromadných dopravních prostředcích dochází velice často k případům, kdy přistoupí člověk, který se postaví vedle vás. Už po několika minutách se cítíte velice slabí, bez elánu, zvadlí. Pokud ten člověk vystoupí, už po chvíli cítíte úlevu a znovu se vám vrací elán a energie. Odebírat energii druhým lidem může člověk "sobecký" vědomě či nevědomě. Pokud má takový člověk na výběr, pak čerpá energii od člověka, který má ve skupině energie nejvíc. Má tedy největší energetický potenciál. "Sobec" pak od něj energii čerpá i v případě, že mezi nimi stojí další – energetický slabší člověk.
 

Charekteristika barev

Aura barev – Barva předmětu

 

Červená – Red

Zelená – Green

Oražovaná – Orange

Světle zelená – Pale Green

Žlutá – Yellow

Světle modrá – Pale Blue

Modrá – Blue

Žlutá – Yellow

Indigo

Zlatá – Gold

Zelená – Green

Oranžová – Orange

Fialová – Violet

Světle Zlatá – Pale Gold

Růžová – Pink

Zelená – Iridescent Green

Éterická aura: Blízko kůže je i éterická aura. Je často nazývána "vitálním štítem" a bývá viděna jako světlá vrstvička blízko u kůže, obepínající tělo. Její tloušťka je závislá od vitality subjektu, většinou ale bývá 3-4 cm široká. Vypadá jako vrstva hustého cigaretového kouře, točícího se kolem těla. Je to viditelná část astrálního těla, tedy v jeho smrštěném stavu. Během spánku toto tělo expanduje a otevírá se k přijmutí a uchování životní energie. Při probuzení se toto tělo opět smršťuje a formuje opět sít kolem těla. To slouží k uchování nashromážděné energie uvnitř těla. Energické tělo je vlastně takovým akumulátorem. Během spánku se nabije, během dne se pomalu vybíjí.

Základní klasifikace barev: Základní barvou aury nazýváme její dominantní odstín, tedy nejviditelnější odstín všech energií, vytvářených čakrami. Je mnoho barev v lidské auře, základní však mezi nimi nepřehlédnete, naopak bývá vidět jako prvni. Mnozí tvrdí, že člověka lze podle základní aurické barvy rozškatulkovat a poznat. Například tvrdí,že

Červená znamená citlivost, vitalitu, čistou energii;

Oranžová emoce;

Žlutá sílu osobnosti, mentální a intelektuální sílu.

Zelená spiritualitu, lásku, sříznění s přírodou, léčitelství;

Modrá vysokou duchovnost, víra, učitelství, léčitelství;

Fialová velmi vysokou spiritualitu, jasnozření, víru, učitelství a léčitelství.

Tato metoda může být velmi zavádějící. Základní význam jednotlivých barev, uvedených výše, je dobře známý. Myslím si, že aura je příliš složitá a proměnlivá záležitost, než aby se dala takto lehce klasifikovat.

Například: Jestliže osoba, u níž vždy převažovala v auře modrá, prochází emocionální krizí, její aura bude mít rozsáhlé oranžové fleky. To je ovšem pouze přechodné, jakmile krize pomine, aura se navrátí ke své oblíbené modři. Je mnoho věcí, které dočasně dokáže zcela změnit barvu aury, někdy jenom na hodinu, někdy na dobu delší. Mše, například, vytváří ušlechtilé myšlenky a hlubokou duchovní lásku. Pak taková emocionální, sadistická a arogantní osoba, přirozeně červená či oranžová, může během mše ukázat mnohé vysoce duchovní barvy. Ty se mohou dočasně stát i dominantní barvou aury a tím zcela zmást případného pozorovatele.

Lidská aura a barvy:

Lidská aura je velice citlivá na barvy. Reaguje na barvy oblečení i okolního prostředí. Tyto barvy ovlivňují subtilní toky energií uvnitř energetického těla. To pak může za naše přirozené barevné preference ve výběru oblečení, závěsů a vůbec věcí, které nás obklopují. Citlivost na barvy je u jednotlivých lidí různá, podle toho, jak jsou citliví a jak je citlivá jejich aura. Ženy mají obvykle mnohem citlivější aury než muži, tedy bývají mnohom více vybíravější, co se týká barev okolí. Barva může citlivou osobu velmi ovlivnit. Když pak nosí barvy, které silně nesednou jejich auře, onemocní. Efekt barev na okamžitou náladu je dobře znám. Barvy zdí bývají třeba v nemocnicích velmi promyšleně vybrány tak, aby uklidnily rozrušené pacienty a vrátily je do klidu. Měkké, pastelové odstíny růžové a modré jsou pro jejich uklidňující efekt vyborné a také jsou často využivány.

Oblečení: Nikdy nemůžete dosáhnout čistého pohledu na auru, dokud bude subjekt oblečený. Aurické barvy oblečení interferují s původní aurou a mění tím přirozený tok energie v těle. Například modrá košile zaplaví nositelovu auru žlutou, čímž ji zcela změní. (zde mi něco není jasné, tedy jestliže interferuji aurické barvy, proč je k uklidnění používána zelená a ne její aurická barva, tedy červená?)

Nemoce: Nemoce se v auře projevují mnoha různými způsoby, mnohdy týdny či měsíce před onemocněnim. Infekce ucha se napřiklad projeví rostoucím stínem okolo ucha a strany hlavy. To je ovšem možné vidět již několik týdnů před začátkem nemoci. Stín začne jako světle šedá čmouha, která se postupně rozšiřuje a tmavne. Někdy se promění v špinavě zelený flek velikosti ruky. Když infekce zesílí, změní se ve skvrnu s červenými a oranžovými fleky. Stín v auře je prvním znamením JAKÉHOKOLI blížícího se zdravotního problému. Špinavě zelená s červenými a oranžovými skvrnami je častá při infekci.

Blíže smrti: Aura začne, roztahujíc a stahujíc se, pulsovat. Někdy zaplňuje celou místnost, stávajíc se více vzduchem, nežli aurou, jindy se zase smrskne na sotva viditelný opar. Stává se čím dál bledší, a stříbro a běloba v ní je častější a častější. V těchto dnech se i prudce zvýší aktivita jednotlivých těl , energetické tělo se připravuje na konečné oddělení od fyzického těla. V některých chvílích se z čaker vyvalí fontána pastelových barev, vyvěrajicí a padající zpět do těla.Vetšina center začne generovat mnohem více a mnohem kvalitnější energie, což zcela nezvratně značí blízkost konečného oddělení ducha od těla – smrt. V určité chvíli před fyzickou smrtí se stává aura téměř neviditelnou, zbyde z ní velmi mdlá, velmi bledá vrtsvička na povrchu kůže. To je zbytková éterická látka, držící na fyzickém těle. Sice zde existuje velmi silná aktivita energetického těla, je však zcela mimo meze vidění aury. Aura se nyní přenáší do mnohem vyššího stupně bytí do jiné dimenze. Na to, abyste mohli i dále pozorovat chování aury, je potřeba jasnozření. Přímo v momentě smrti, jestliže se budete bedlivě dívat, uvidíte velmi bledou, nezřetelnou mlhu, která se vypařuje z těla a rychle se rozplývá. To duch opustil tělo. Ta mlha je pak zbytková enegie, držící na těle ducha, který odchází. Přesné časování jednotlivych změn v auře hodně závisí na typu nemoci, stejně jako na síle umírajícího člověka. Tyto vlivy pak silně ovlivňují rychlost smrtelných přeměn. Někdy to vše proběhne velmi krátce, během několika hodin, jindy během dnů, týdnů či měsíců.

Duchovní energie: Kolem umírající osoby je v jejich posledních dnech vždy mnoho duchovní energie a aktivity. Množství této energie přitom silně záleží (jak to alespoň vypadá) na jejich víře, stejně jako na morálním, spirituálním a psychickém vývoji. Nejsilněji te toto cítit – tedy velká aktivita duchovní energie – okolo umírajících dětí. Zdá se, že děti jsou daleko duchovnější, nežli by jim dospělý člověk přiznal. Dospíváním pak svoji spiritualitu ztrácí, stejně jako většinu paranormálních schopností.

Spontánni vidění aury: Po nějaké době poznáte, že jsou dny, kdy prostě nejste schopni auru vidět. Naopak budou i dny, kdy uvidíte auru ihned, jakmile se podíváte na lidi či jiné objekty, bez jakéhokoli vědomého popudu či chtění. Pravdepodobně zjistíte, že se to děje v těch chvílích, kdy je vaše třetí oko z nějakého důvodu velmi aktivní. Můžete třeba sedět a s někým mluvit, a najednou uvidíte jejich auru, nebo auru jejich oblečení, zcela bezdůvodně. Údálosti silného, spontánního vidění aury nastávají poměrně často, jakmile jednou začnete cvičit vaše třetí oko a vidění aury.

Význam základních barev v auře:

Aura a její barvy Aurické barvy jsou ve své podstatě dosti podobné negativním paobrazům, které vznikají na sítnici, jestliže se na nějaký objekt upřeně dívate po nějakou tu chvilku (u velmi jasných svítících barev jen pár sekund, jinak kolem půl minuty), což se poté projeví jako stejný objekt doplňkové barvy, který vidíte, jakmile se podíváte někam jinam, ři zavřete oči. Obecně se přijímá, že negativní paobrazy vznikají přesycením tyčinek a čípku na sítnici, způsobené přílišným zíráním na jednu barvy příliš dlouho. Elementy na sítnici vytvoří jako svou obranu negativní obraz dané věci, (negativní je taková barva, co s původní barvou vytvoří dohromady bílou – ve smyslu světla ). Negativní paobraz pak zůstává tak dlouho, dokud se sítnice neuklidní a oči nevrátí do normálu. Negativní paobrazy jsou generovány zíráním na objekt po velmi dlouhou dobu – po dvacet i více sekund.

Aura barev je vidět jasně, vidění skoro každého barevného objektu je doprovázeno viděním aury, nedochází k žádnému zpoždění, po které by se muselo na objekt zírat. Když budete s tréninkem začínat, bude většina pozorování korunována tak nanejvýše tvorbou negativních paobrazů. Ty se budou pohybovat společně s očima, a vydrží i tehdy, jestliže zavřete oči. To se nazývá efekt pomalé aury a je způsoben přílišným snažením se zvládnut základní techniku vidění aury.

Efekt negativních paobrazů bude ovšem časem mizet. Jakmile si osvojíte základní techniku, většina negativních paobrazů zmizí. Jak se pak bude čelní čakra dále vyvíjet, stimulována užíváním, budou negativní paobrazy stále ubývat, až nebudou skoro ani zaznamenatelné. Pochopitelně, že zde vždy bude nějaký paobraz, zvláště jestliže budete pořádně studovat auru. To prostě nelze úplně odrušit, zvláště ne při podrobném zkoumání aury k odkrytí jejích tajů. Způsob, jakým je aura vytvářena, je navíc zcela odlišný od způsobu, jakým se tvoří negativní paobrazy. Vylevá se, vytváříce víry a obláčky jasnch barev, z kůže, ne že by se jako paobraz prostě vynořila ze stínu a pak stála na místě. Barvy žijící aury nevznikají jako stíny, které by se časem stávaly jasnější a jasnější. Jsou tvořeny jednou, čistou barvou, od jejich prvního zjevení, kdy vypadají jako malá linka zvýrazňující éterické tělo, tedy blízko kůže, až k jejich plné šíři, často přes dvě nebo tři stopy. Aura také vůbec není prostě vrstva okolo těla, ale velké, živé pruhy barvy, s velkou tloušťkou a hloubkou. Konečně, když si v mozku vytváříme obraz aury, jestliže pohlédneme někam jinam, nebo mrkneme, aura okamžitě zmizí — aby se znovu objevila během několika následujicích sekund — což negativní paobraz nedělá.

Mimohled: Auru je možné vidět pouze při mimohledném pohledu, není ji možno spatřit přímým zaostřením na zkoumaný objekt. Abyste skutečně viděli auru, je nutné se podívat tak nějak do strany a za váš subjekt. Mimohled je neuvěřitelně citlivý na jakýkoli pohyb, mnohem více, nežli normální přimý zrak. Tak může odhalit pohyby, které by váš normální pohled vůbec nezaznamenal. Mimohled je také mnohem senzitivnější na subtilní energii.

Lidská aura: je energetickým polem obklopujícím tělo, odražející stav subtilních energetických těl. Stejně jako magnetické pole je i aura generovaná hmotou, avšak navíc je ovlivněna i okolím. Energie, která tvoří auru nás dělá takovými, jakými jsme, ovšem je ovlivněna i naším okolím, životním stylem a podmínkami. Aura odráží stav našich orgánů, našeho zdraví, myšlenkové aktivity a emocí. Také se z ní dá poznat, zda je člověk nemocný, a to daleko před objevem prvních symptomů. Síla a vlastnosti aury jsou ovlivňovány mnoha aspekty, například kvalitou energie jí plynoucí.

Hlavní aura: Hlavní část lidské aury pevně obepíná tělo. Představte si osobu obepnutou tlustými obručemi světla. Hlavní barvy této aury vyzařují z jednotlivých těl . Jednotlivé pásy barev je velmi težké rozeznat, a to ještě jenom za optimálních podmínek.

Červená

Potenciál: VůdcovstvíJe to mocná barva. Svému nositeli dává silné ego a přání dosáhnout úspěchu a být šťastným. V dětství bývá tato barva často oslabená, zvláště tehdy, jestliže je dítě nuceno podrobovat se přáním rodiny. Následkem toho se aura někdy jeví jako pomačkaná a potemnělá. Když pak člověk dospěje a je schopen stát na vlastních nohách, aura se rozšíří, ukazujíc, že člověk je nyní schopen dělat, co chce. Lidé se základní barvou červenou získávají často odpovědná postavení a vůdcovské role, protože mají potřebnou průbojnost, energii a vůdcovský talent, aby ostatní inspirovali. Často jsou citově založeni a mají dobré srdce. Červená barva může symbolizovat také fyzickou odvahu.

Negativní význam červené je nervozita a sebeláska.

Oranžová

Potenciál: Harmonie a spolupráce

Oranžová je teplá barva, kterou najdete u lidí přirozeně intuitivních, taktních, s nimiž je snadné vyjít. Mají schopnost působit na lidi tak, že se cítí dobře a často zjišťují, že jsou v postavení, kde mohou uklidňovat "vzbouřené vody". Jsou starostliví, schopní, a praktičtí, drží se při zemi.

Negativní význam oranžové je lenost a lajdáckost.

Žlutá

Potenciál: Tvůrčí schopnost, dobrý mozek, vynikající úsudek

Lidé se základní barvou žlutou se snadno pro něco nadchnou, vzruší, jsou velice proměnliví. Jsou schopni rychlého myšlení, mají rádi zábavu a také se rádi nechají bavit ostatními. Jsou společenští, mají sociální cítění a rádi vedou dlouhé diskuse o čemkoliv. Snadno se učí, ale často se pouštějí do mnoha věcí najednou, než aby jednu věc dotáhli až do úplného konce.

Negativní stránkou žluté je unavitelnost a tendence ke lhaní.

Zelená

Potenciál: Uzdravování

Zelená barva je mírumilovná a lidé s touto základní barvou aury mají rádi klid, jsou to přirození léčitelé. Je s nimi možné dobře spolupracovat, jsou důvěryhodní a velkodušní. Na první pohled se mohou zdát mírní a bezstarostní, ale mohou být i velice tvrdohlaví a neústupní, jestliže mají pocit, že je to nutné. Jediný způsob, jak změnit názor lidí se základní zelenou barvou aury, je přesvědčit je, že k potřebě změnit názor dopěli sami.

Negativní charakteristiky zelené barvy jsou nepoddajnost a neměnnost v názorech.

Modrá

Potenciál: Rozmanitost

Mít modrou barvu jako základní barvu aury je pěkné, protože tito lidé jsou přirozeně kladně naladěni. Jejich aura je tedy normálně velká a vibrující. Mají právě tolik úspěchů i neúspěchů jako kdokoliv jiný, ale vždycky se jakoby snadno dostanou ze všech potíží. Lidé, jejichž základní barvou je modrá, zůstávají ve svém srdci stále mladí. Jsou upřímní, čestní a obvykle říkají to, co si myslí.

Negativní stránkou modré jsou obtíže v dokončování úkolů. Jsou obvykle lepší při zahajování věcí, kdy se do úkolů pouštějí s velkým nadšením, než při jejich dokončování.

Indigová

Potenciál: Odpovědnost za ostatní

Často bývá obtížné rozhodnout, zda je tato barva barvou základní proto, že se někdy jeví nachově zabarvená. Protože je to barva teplá, stravující a související s výchovou a vyživováním, lidé s touto barvou obvykle končí v nějakém zaměstnání humanitárního typu. Rádi pomáhají a podporují ostatní a jejich největší radostí je, jestliže jsou obklopeni lidmi, které mají rádi.

Zápornou vlastností indigové barvy je neschopnost říci "ne". Tito lidé bývají ostatními zbavováni svých výhod velice snadno.

Fialová

Potenciál: Duchovní a intelektuální pokrok

Není to náhoda, že biskupové nosí fialová roucha. Lidé s fialovou barvou jako základní se duchovně vyvíjejí po celou dobu svého života. Stupeň, jehož ve svém vývoji dosáhli, je možné určit podle kvality fialové barvy v jejich auře. Mnozí, kteří mají fialovou barvu v auře jako základní, se někdy snaží tento aspekt své podstaty popírat. To nepřináší štěstí a měli by si uvědomit, že nedělají se svým životem to, co by měli. Jestliže ale začnou studovat a jejich vědění se zvyšuje, jejich aury také začnou mohutnět a zářit.

Negativní stránkou fialové barvy může být vytváření vnějšího dojmu nadřazenosti.

Růžová

Potenciál: Finanční a hmotný úspěch

Tato jemně vypadající barva je často základní barvou rozhodných a tvrdohlavých lidí. Svůj zrak upnou vysoko a pak jdou za svými cíli s neochvějnou rozhodností. Není divu, že je nacházíme často na místech, kde mají moc a odpovědnost. Nehledě na to jsou to vesměs lidé skromní, nenároční, milující klidný život. Jsou také milujícími, jemnými a laskavými, často jsou nejšťastnější tehdy, když jsou v kruhu těch, které mají rádi.

Bronzová

Potenciál: Humanitární

Tato barva se často objevuje jako barva podzimu a její narezlost může být často silně přitažlivá. Lidé se základní barvou bronzovou jsou pečovatelští, starostliví, filantropičtí humanisté. Mají měkké srdce, jsou štědří. Vzhledem k tomu všemu se často musí naučit říci "ne", protože jsou jinak často ostatními využíváni.

Stříbrná

Potenciál: Idealismus

Najít stříbrnou barvu jako základní není obvyklé, i když je možné vidět ji poměrně často ve směsi s jinými barvami. Lidé, kteří mají stříbrnou jako základní, jsou plni velkých ideálů, ale většinou jsou nepraktičtí při jejich uskutečňování. Tito lidé často ztrácejí motivaci a távají se z nich spíše snílci než lidé činu. Získají-li ale motivaci a naleznou přitom myšlenku, která jim za to stojí, mohou dosáhnout značného pokroku.

Zlatá

Potenciál: Bez hranic

Zlatá jako základní barva aury je nejmocnější barva ze všech. Dává lidem schopnost zabývat se úspěšně velkými úkoly a uskutečnit prakticky všechno, co je napadne. Tito lidé jsou klidní, s vlastním osobním kouzlem, schopní tvrdě pracovat a řídit práci jiných. Svého největšího úspěchu dosahují obvykle v pozdějších letech života. Nepřekvapuje, že svatozáře kolem hlav svatých a duchovně založených lidí jsou obvykle zlaté, označující jejich neomezený potenciál.

Aura

Aura je energetické vyzařování člověka. Toto jemné vyzařování zrcadlí charakter, vlastnosti, zdravotní stav, duševní vývoj a duchovní podstatu jedince. Určité barvy a jejich vzájemné prolínání, jakož i velikost a forma samotné aury, zobrazují celkový stav ducha a těla. Aura je u každého člověka zcela specifická, jedinečná a nezaměnitelná.

Aura – Dvacet nejčastějších otázek

Při každém kursu o auře mně jeho účastníci kladou mnoho otázek týkajících se aury. Vybrala jsem dvacet nejčastějších otázek a uvádím je zde spolu se stručnými odpověďmi. Podrobnější informace o tématech některých otázek naleznete v předešlém textu knihy.

CO JE AURA?

Lidská aura je složena ze sedmi vrstev elektromagnetických částic rozptýlených okolo těla. Tři vnitřní vrstvy kopírují siluetu těla, kdežto čtyři vnější vrstvy mají podobu barevného vejce.

KDY SE VYTVÁŘÍ AURA ČLOVĚKA? Splynutí vajíčka a spermie při početí vytváří jedinečný vzorec energie, který uvede v život vývoj aury nového člověka. Jak plod roste, odráží aura celou jeho bytost.

CO SE S AUROU STANE V OKAMŽIKU SMRTI? V okamžiku smrti se aura zcela vytratí. Zůstane pouze éterická vrstva, která žije dál a vytváří ducha zemřelé osoby.

MŮŽE AURU VIDĚT KAŽDÝ? Schopnost vidět auru je přirozená součást lidské bytosti. Většina lidí tuto schopnost nevědomky denně používá na úrovni podvědomí, utváří-li si názor na druhé a na život obecně.

JAK JE MOŽNÉ VIDĚT AURU? Lidský zrak spolu s takzvaným vnitřním zrakem, neboli intuitivním já, může auru spatřit snadno. Čípky a tyčinky v oku zachycují barvu aury a světelné vibrace a vnitřní zrak intuitivně interpretuje jejich význam. Chcete-li tedy vidět auru, musí být váš zrak v souladu s intuicí.

VIDÍTE AURU OSTŘE NEBO ROZMAZANĚ? Ze vzdálenosti dvou až tří metrů vypadá aura jako masa průhledné barvy. Při bližším prozkoumání sestává z malých barevných bodů velikosti špendlíkové hlavičky, které drží pohromadě magnetickou silou; význam těchto barevných bodů lze interpretovat.

CÍTÍTE AURU? Elektromagnetické částice fyzické vrstvy aury (vrstva nejblíže u těla) snadno ucítíte, když intenzivně třete dlaně o sebe a potom je od sebe pomalu a jemně oddělíte. Ucítíte magnetický tah.

JSOU V AUŘE VIDĚT NĚJAKÉ TVARY? V auře se pravidelně vyskytují nerovné tvary, pruhy, zakroucené čáry a skvrny. Mohou znamenat cokoli – od nemoci až po těhotenství.

CO ZNAMENAJÍ RŮZNÉ KOMBINACE BAREV V AUŘE? Barvy se v auře vytvářejí v přímém důsledku osobních zkušeností a zkušeností z interakce s prostředím a zobrazují setkání mysli, těla a ducha.

OVLIVŇUJE BAREVNÉ ČI VZOROVANÉ OBLEČENÍ AURU? Barvy okolního prostředí vstupují vibracemi do aury a mají chladivý či hřejivý účinek. Oblečení červené barvy například způsobí, že veškerá červená místa ve vaší auře budou vibrovat s vyšší frekvencí. Většina lidí instinktivně nosí oblečení, jehož barva připomíná převládající barvu jejich aury. Šedá a černá jsou jediné barvy, které mají negativní účinek. Absorbují světlo a energii aury a mají tendenci bránit jejímu maximálnímu výkonu.

O ČEM AURA VYPOVÍDÁ? Aura je odrazem všeho, co si myslíte, cítíte a prožíváte v současnosti, v budoucnosti i v minulosti. Aura je tedy zobrazením vás samotných. Jasnozřivé osoby jsou schopny z aury rychle přečíst informace o vás a pomocí interpretace vibrací aury předpovídat události.

JAK ČASTO SE AURA MĚNÍ? Aura se mění tak pomalu či rychle jako vy sami. Barvy, které zobrazují emoce, se mění rychle, kdežto barvy zobrazující silné stránky povahy, úspěchy a osud se mění pomalu.

JAK OVLIVŇUJEME AURY JINÝCH LIDÍ? Energie aury vstupuje do interakce se všemi ostatními formami energie. Setkají-li se dva lidé, jejich aury si vyměňují energii a instinktivně zjišťují, převládají-li příjemné pocity či nechuť. Někteří lidé vám mohou energii ubírat, neboťjejich aura směňuje svou nevyváženost s vaší vyvážeností.

MAJÍ NEŽIVÉ PŘEDMĚTY AURU? Nemají. Dotýká-li se však člověk nějaké věci, zůstávají na ní stopy lidské aury až sedmdesát dva hodin, a tak vzniká dojem, že předmět má auru.

JAK SE MŮŽE ČLOVĚK NAUČIT VIDĚT AURU? Především se musíte soustředit na kreativní polovinu svého mozku a procvičovat ji. Dále musíte rozvíjet své intuitivní vnímání. A konečně, musíte auru nechat, aby se před vámi sama zhmotnila, a ne po ní usilovně pátrat strnulým a upřeným pohledem.

CO SNIŽUJE PŘIROZENOU SCHOPNOST VIDĚT AURU? Člověk má potíže se schopností vidět auru tehdy, nemá-li dostatek tvořivé stimulace.

HRAJE U SCHOPNOSTI VIDĚT AURU NĚJAKOU ROLI VĚK? Schopnosti vidět auru brání pouze oslabené tvořivé a intuitivní projevy. Člověk může znovu získat schopnost vidět auru v jakémkoli věku.

JAK ZESILUJETE SVOU AURU? Základem pro dlouhodobou sílu a vyrovnanost aury je sebe-úcta. Respekt k vlastní osobě a sebedůvěra vytvářejí silné, vibrující barvy.

JAKÉ OBLEČENÍ SI MÁM VZÍT, KDYŽ SI CHCI NECHAT PŘEČÍST AURU? Bílé oblečení je neutrální a umožňuje jasný obraz barev aury jež obklopují tělo.

JAK POZNÁM, JE-LI ČTENÍ AURY PRAVDIVÉ A SPRÁVNÉ? Část čtení se vztahuje k současným životním událostem, a podle ní je možno zhodnotit přesnost čtení. Zbývající část interpretace se vztahuje k budoucnosti, a potvrdí se tedy až postupem času.

Zesilování a ochrana aury

Stále vzrůstající nároky, které společnost klade na lidskou auru, způsobily úpadek její síly, moci, zdraví a instinktivní schopnosti. Dříve či později lidé pochopí, že jsou více než jen maso a kosti, že podstatou lidských bytostí jsou vibrace, existující ve stále se rozpínajícím vesmíru. Tehdy se budou snažit najít sami sebe a sáhnou po knihách jako je tato.

V žádném jiném období zaznamenaných dějin se lidská aura nemusela potýkat s tolika vnějšími vlivy. Lidé kdysi věděli, jak intuitivně žít v souladu s přírodou. Rozuměli proměnám počasí a jeho vlivu, chápali chování zvířat, a stejně tak věděli, jaká strava je nejvýživnější a která má léčebné účinky. Věděli, že slunce jim dodá energii, ale příliš mnoho slunce vstřebá jejich životní sílu. Chápali, že bouře naruší jejich energetickou rovnováhu a prudký pustošivý vítr jimi rovněž hluboce otřese a způsobí zmatek v duši. Věděli, které stromy vyladí jejich auru do stavu inspirace a vnitřní moudrosti.

Nyní už se nespoléháme na své instinkty a intuici jako kdysi; vzdálili jsme se éterické duchovní bytosti, kterou jsme ve skutečnosti. Raději spoléháme na ostatní a chceme po nich, aby přejali zodpovědnost za nás život. V západní společnosti se staly oblíbenou tradicí večerní zprávy, při nichž všichni dychtivě čekají na předpověď počasí, aby mohli naplánovat své následující dny. Člověk se diví, kolik jsme toho ztratili a kolik jsme vlastně získali při svém úprku do budoucnosti.

V současné době je působení cizích vlivů na auru na denním pořádku, neboť doma i v kancelářích máme množství elektronických zařízení. Aura je vnějšími vibracemi snadno ovlivnitelná, neboť dává i přijímá ze všech energetických vibrací v těsné blízkosti. Je snadné zasáhnout do jejího jemně utkaného přediva elektromagnetických částic. Počítače, televizory, kopírky, mikrovlnné trouby a podobná zařízení přeskupují elektromagnetické částice fyzické vrstvy aury Je-li člověk těmto vlivům vystaven delší dobu, což jsou v západní společnosti takřka všichni, může se cítit vyčerpaný a oslabený.

Mobilní telefony mají na auru fascinující, avšak destruktivní vliv. Nejenže přeskupují elektromagnetické částice v auře, ale navíc ještě vytvářejí kruhovité pohyby připomínající vlny, které rychle pulzují okolo hlavy a uší. Stálí uživatelé mobilních telefonů mohou časem zjistit, že trpí tlakem v uchu, bolestmi hlavy či mají potíže se zrakem. V naší rodině to všichni vědí, mobilní telefon si drží u vnější linie svého éterického těla a omezují jeho používání.

Mimořádně mě fascinuje způsob, jakým většina lidí odpočívá. Tisíce lidí míří na pláže a na jiná obvyklá rekreační místa, rok za rokem stejně, a nevědí, jak by si mohli skutečně odpočinout. Parkoviště s obytnými přívěsy a oblíbená rekreační místa jsou napěchována lidmi, kteří mají všichni stejný cíl: odpočinout si od stresů všedních dnů, odjet od nich někam daleko. Je pravda, že lidé nejsou obklopeni svou obvyklou sociální aurou, a z tohoto důvodu mohou mít pocit, že odpočívají, ale jejich aury velmi čile komunikují s mnoha ostatními. Když se člověk odpočívající tímto způsobem vrátí domů a do zaměstnání, dřívější únava se rychle vrací.

Je dobré vědět, že jsme všichni zranitelní, neboťneustále se měnící struktury energie v auře, která žije a dýchá, nasávají svět okolo nás. Musíme tedy najít způsoby, kterými posílíme své já a díky nimž budeme klidní a pokojní.

Naši předkové se potýkali pouze s působením vztahů, klimatických změn a s bojem o přežití. My v současné době bojujeme s tímtéž (v jiné podobě), ale přibyly i další vlivy, s nimiž se musíme vyrovnat. Nelze tedy dostatečně zdůraznit, jaký význam má pro nás všechny a pro náš zdravý a spokojený život zesilování a ochrana aury. Posuďte nezaujatě svůj životní styl, neboť ten může mít určující vliv na zdraví a vyrovnaný stav vaší aury. Zraňující vztahy doma či v práci mohou způsobit zmatek v auře, který znemožňuje soustředit se a zvládnout situaci. Malá sebeúcta plodí zranitelnost, která přitahuje dominanci silnějších typů osobnosti. Léky jako jsou analgetika, antibiotika a léky předepisované psychiatry deformují auru. Příliš mnoho práce a žádná zábava auru dusí, způsobuje její zmenšování a slábnutí, stejně jako deprese. Nekvalitní strava se zrcadlí ve fyzické vrstvě aury a vitální vrstvě aury brání v regeneraci. Následkem toho vznikají emocionální a fyzické poruchy zdraví.

Zesilování aury

Občas sami sobě říkáte: „Dnes se necítím ve své kůži." Je tomu tak proto, že tělo vám intuitivně sděluje, že jeho energie není vyrovnaná a potřebuje regeneraci. Pokud si říkáte: „Potřebuji být v klidu a sám," znamená to, že tělo vás intuitivně informuje o zmenšování aury. Pokud si naopak pomyslíte: „Dnes se cítím ve své kůži," je tomu tak proto, že máte dostatek vyvážené energie. Cvičení uvedená v této kapitole vám pomohou udržovat auru silnou a vyváženou.

Chcete-li zesílit svou auru, musíte se nejprve vypořádat s následujícími destruktivními faktory:

• malá sebeúcta

• sebepodceňování

• rozvrácené vztahy

• neustálé negativní naladění a deprese

• návyk na škodlivé potraviny (cukr, čokoláda, čaj, káva, cigarety)

• nedostatek pravidelného cvičení

• únava a nedostatek odpočinku

• nedostatečný kontakt s přírodou a čerstvým vzduchem

• alkohol, drogy, léky předepisované psychiatry

• nedostatečné soustředění na rozvoj vlastní osobnosti

Stanovení síly aury

Dříve než začnete pracovat na zesílení své aury, musíte poznat její současnou sílu či zranitelnost. Pomocí následujícího cvičení odhalíte stav své aury. Napište jedničku [1] do závorek u položky, která pro vás platí, a potom sečtěte celkový výsledek.

[ ] Nějaký člověk doma či v práci vám ubírá energii a působí vám pocit selhání a neúspěchu.

[ ] Obtěžuje vás křik hrajících si dětí.

[ ] Z některých lidí máte doslova třesavku.

[ ] Rozčilují vás opakující se zvuky, jako ťukání či broušení.

[ ] Jste-li kritizováni, uzavřete se do sebe.

[ ] Neobhajujete sami sebe.

[ ] Nemáte rádi, když je okolo vás hodně rozruchu nebo když se vás někdo dotýká. [ ] Když se snažíte učinit nějaké rozhodnutí, neustále polemizujete sami se sebou.

[ ] Máte pocit, že vám nikdo nenaslouchá a nikdo vám nerozumí.

[ ] Zdá se vám, že nikam nepatříte nebo že vás neustále obviňují.

[ ] Vztahy nikdy nefungují tak, jak jste očekávali.

[ ] Vše, co chcete dělat, vám uniká.

[ ] Když se cítíte bídně, trvá vám celé hodiny či dokonce dny, než depresi překonáte. [ ] Zajímá vás, co si o vás lidé myslí.

[ ] Vaše očekávání týkající se ostatních se jen zřídkakdy vyplní.

[ ] Sny silně ovlivňují vaši mysl i emoce a myslíte na ně několik dní.

[ ] Hledáte klíč ke štěstí.

[ ] Sedíte-li před počítačem nebo televizorem hodinu či více, jste unaveni.

[ ] Velké davy lidí ve vás vyvolávají pocit, že jste obklíčeni a nemůžete ven.

[ ] Den strávený ve městě vás vyčerpá a unaví.

[ ] Jste-li unavení a zmatení a navštívíte přítele, za chvilku se začnete cítit mnohem lépe.

[ ] Divadelní představení a festivalové akce vás unavují.

[ ] Zamračené a deštivé dny ve vás vyvolávají depresivní pocity.

[ ] Procházka po liduprázdné pláži či lese vás nabíjí energií.

[ ] Voda ve vás dokáže vyvolat pocit spokojenosti a zdraví.

[ ] Lidé, s nimiž žijete, způsobují, že se cítíte lépe.

[ ] Máte pocit, že vás všichni mají rádi a snadno se s lidmi spřátelíte.

[ ] Často se smějete a zpíváte si.

[ ] Lidé se díky vám usmívají.

 

Hodnocení

(15-29) Aura je otevřená a zranitelná.

(8-14) Aura pracuje na svém zesílení.

(1-7) Aura je vyvážená a silná.

Jak jste dopadli? Budete mít mnoho práce se zesílením své aury a probuzením intuitivních schopností? Je-li tomu tak, projděte si test znovu a vytvořte si seznam svých slabých stránek a věcí, které vám nedělají dobře. Další cvičení v této knize vám pomohou při práci s aurou. Zjistili jste, že si necháte velmi snadno odčerpat energii? Pokud ano, znamená to, že vaše aura je příliš otevřená a vaše emoce velice zranitelné. Je třeba, abyste překonali své největší obavy a strach.

Zraňování aury

Nejhorším nepřítelem vašeho těla, ducha i aury jsou destruktivní myšlenky a emoce. Naučíte-li se zesilovat a chránit svou auru pomocí vyrovnaného myšlení, objevíte životně důležitý faktor svého štěstí. Způsob, jakým vyjadřujete sami sebe, zesiluje vaše myšlenky a utváří realitu. Je tomu tak proto, že vaše tělo věří všemu, co řeknete. Tvrdí-li vaše myšlenky, že chytíte letící míč, pak ho také chytíte. Říkají-li vaše myšlenky, že vezmete hrníček do obou rukou, aby nespadl, pak to také uděláte. To platí i pro všechny ostatní myšlenky a pocity, které mysl přijme.

Negativní slova a sebevyjadřování vyčerpávají auru, neboť vstřebávají emocionální energii. Opravte své negativní vzorce tím, že nahradíte slova, jež často používáte, jejich opaky – pozitivními výrazy. Například: Život je dobrodružství, nikoli: Život je kámen na krku.

Zdroj: FB – Zdeňka Novotná

 

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015