Obsah

Osvobozující rituál …………………………………………………………………….2

Vize Nové Země …………………………………………………………………….7

Toto je meditace.

Toto je vize.

Jsme bytosti Stvořitele.

Touto vizí vytváříme Novou Zemi.

Osvobozující rituál

Meditace

My lidé jsme bytosti Stvořitele (tvořivé bytosti).

Máme schopnost vytvářet realitu a měnit skutečnosti. Jsme schopni vytvořit nový, pro život hodnotnější svět tím, že do morfogenního pole vložíme vizi nového světa.

Morfogenní pole Země je gigantickým paměťovým médiem. Každá myšlenka, každá emoce, každá událost sem přichází. Vše, co bylo uloženo do morfogenního pole, v sobě má nutkání na uskutečnění. Každá myšlenka a každá emoce má v morfogenním poli, v poli vytvářejícím formu, přání moci se stát reálnou formou. Čím závažnější taková myšlenka v tomto poli bude, tím větší je pravděpodobnost, že se skutečně realizuje. Co bude myšlenkově a emocionálně neustále opakováno, získá na váze a na důležitosti. Reálné uskutečnění tím bude stále pravděpodobnější.

My lidé jsme bytosti Stvořitele (tvořivé bytosti).

Můžeme na morfogenní pole cíleně přenést vizi nového světa. Vše, co se ve smyslu rozvoje, ve smyslu evoluce udělá, pomyslí, pocítí, to získá v tomto poli rychle na významu. Každá pozitivní myšlenka, každá emoce plná světla bude evolučním tlakem života silně podporována a zesilována.

Když na morfogenní pole cíleně přenášíme vizi nového světa, dopouštíme se tím tvořivého aktu (aktu tvoření).

Pomocí vize nového světa vytváříme nový svět!

Osvobozující rituál

Meditace začíná Osvobozujícím rituálem.

Cílem Osvobozujícího rituálu je tvoje svoboda, tvoje lehkost a oživení tvojí schopnosti lásky. Tento Osvobozující rituál je přípravou na vlastní meditaci.

1. krok: Navázat spojení

Několika vědomými a hlubokými nádechy a výdechy se obrátíme do svého nitra.

Zavřeme oči a oběma chodidly se dotýkáme podlahy.

Ujistíme se (máme jistotu), že jsme.

Vnímáme, jak nás Matka Země nese.

Vnímáme puls/tep Matky Země.

Vnímáme, jak z nitra Matky Země, z jejího prazákladu

stoupá teplá, červená, životodárná, léčivá a harmonizující energie.

Přijímáme tuto energii našimi chodidly.

Tato světlá, jasná, milující, léčivá energie námi stoupá vzhůru.

Tato světlá, jasná, milující, léčivá energie prozařuje každou buňku našeho těla.

Jsme dětmi pra-matky.

Jsme dětmi Matky Země.

Otevřeme naše ruce.

Dlaněmi vnímáme atmosféru kolem nás.

Vnímáme jaká ochraňující atmosféra nás obklopuje.

Vnímáme na naší pravé straně strážné Anděly.

Náš Anděl strážný nás ochraňuje.

Náš Anděl strážný nám připomíná, že jsme děti hvězd (narozeni na hvězdách).

Jsme dětmi univerza.

Jsme zrozenci hvězd.

Poznáváme naše lidské bytí.

Jsme dětmi Matky Země.

Jsme dětmi hvězd.

Jsme stejným dílem spojeni se Zemí a spojeni s univerzem.

2. krok: Vytvořit světelný sloup

Vytváříme světelný sloup.

Vidíme, jak se v tomto světelném sloupu otáčí energie.

Vidíme, jak se energie ve světelném sloupu točí proti směru hodinových ručiček.

Vidíme, jak jsou otáčky ve světelném sloupu stále rychlejší a rychlejší.

Světelný sloup přijímá nevhodné energetické vzorce a vytahuje tyto energetické vzorce pryč vzhůru.

Světelný sloup přesahuje přes atmosféru Země a předává tyto nepříznivé energetické vzorce ke transformaci světlému kosmickému světu.

Síla našeho vědomí a síla lásky našeho srdce

Vytvářejí tento světelný sloup nyní

Zde na tomto místě.

Světelný sloup je otevřen.

Nechť zůstane tak dlouho aktivní pro blaho všech, jak je to pro toto místo prospěšné.

3. krok: Síla lásky

Nyní jsme připraveni propustit příčiny všech našich strachů, všech našich zátěží, všech našich nevhodných myšlenkových vzorců.

V bezpodmínečné lásce přijímáme:

příčiny všech našich strachů

příčiny všech našich zátěží

příčiny všech našich nevhodných myšlenkových vzorců.

V bezpodmínečné lásce přijímáme:

příčiny všech našich rezonancí na nepříznivé události

příčiny všech našich rezonancí na nemír.

Síla našeho vědomí, kterým jsme

síla naší lásky, kterou jsme

rušíme a rozpouštíme všechny tyto příčiny

v našem čistém světle.

Teď!

4. krok: Odvedení

Odvádíme všechny tyto příčiny z našeho těla pomocí malování symbolu Hol.

Symbol Hol namaluj svojí otevřenou rukou, dlaní do prostoru.

Propustíme tyto příčiny z našeho fyzického a ze všech našich energetických těl na všech úrovních pomocí symbolu Hol, teď!

Předáme všechny tyto energie světelnému sloupu, teď!

Zavedeme všechny tyto energetické vzorce do světelného sloupu, teď!

Uskuteční se osvobození, teď!

5. krok: Růže rozkvétá

Zaměříme svoji pozornost do středu svého srdce.

Položíme ruce na své srdce.

Vnímáme tep svého srdce.

Vnímáme, že je tep našeho srdce v harmonii, že je v harmonii s tepem Matky Země, v harmonii s tepem univerza.

Jsme dětmi zemské matky.

Jsme zrozenci hvězd.

Jsme v souladu, v harmonii.

A vnímáme, jak v našem srdci rozkvétá růže.

Cítíme nebeskou vůni této růže.

Jsme fascinováni její teplou, červenou krásou.

Vnímáme, jak růže rozkvétá.

Krása a božská nádhera růže

Síla lásky růže

Léčivá síla růže se šíří v našem těle

A prozařuje každou buňku našeho těla.

Růže rozkvétá,

Blaho a požehnání.

Naši hlubokou vděčnost zaměříme na Matku Zemi, na našeho strážného Anděla, na všechny nápomocné bytosti a síly, které nás obklopují.

Děkujeme!

 Vize Nová Země

1. krok: Proveď osvobozující rituál

Proveď osvobozující rituál jak je popsáno výše.

Jediný rozdíl spočívá v tom, že poděkování (posledních 5 řádků textu) provedeš až později.

2. krok: Otevření morfogenního pole

Síla našeho vědomí, kterým jsme

Síla lásky, kterou jsme

A ve spojení s čistým světlem

Nyní otevíráme morfogenní pole.

Namaluj třikrát symbol „Elim“ otevřenou dlaní do prostoru

A přitom vyslovuj vědomou formuli (afirmaci):

„Elim

otevřená Matrix vytváří Nové.“

Symbol Elim namaluj do prostoru svojí otevřenou rukou, dlaní.

3. krok: Přenesení vize

Vytváříme vizi.

Vidíme svět, ve kterém lidé žijí v naprosté svobodě.

Vidíme svět, ve kterém je lidem vše, co potřebují, v hojnosti a bohatství přístupné.

Vidíme svět, ve kterém lidé plně rozvinou své schopnosti.

Vidíme svět životní radosti, míru, lásky a smyslového uvědomění.

Vidíme svět, ve kterém lidé vstoupí do vnitřního a láskyplného spojení s matkou Zemí.

Předáváme tuto vizi tvořivé a uskutečňující síle matky Země a tvořivé síle globálního lidského vědomí.

4. krok: stabilizování vize

Nyní tuto vizi stabilizujeme v morfogenním poli.

Při tom malujeme třikrát časovou pečeť Oom a vyslovujeme vědomou formuli (afirmaci):

„Oom,

koloběh dokončí světlá síla času.

Symbol Oom namaluj do prostoru svojí otevřenou rukou, dlaní.

Nechť se tato vize rozšiřuje a stane se skutečností.

Tak se staň.

Tak tomu je.

5. krok: Poděkování

Směřujeme naši hlubokou vděčnost na Matku Zemi, na našeho strážného Anděla, na všechny nápomocné bytosti a síly, které nás obklopují.

Děkujeme!