OberonPřeklad článku V. Nesterova, ředitele Institute of Practical Psychophysics. Ruský Institut of Practical Psychophysics vyvinul analogicky volný vyšetřovací přístroj OBERON, který je schopen zjistit stavy biologického objektu a změny vlnových charakteristik různých tělních tkání, jednotlivých buněk, chromozomů, dokonce i separátních enzymů a hormonů.

Jedna se o nelineární analytický systém /NLS/, který je diagnostickou technologií světové úrovně. Je pokládána za nejvýkonnější metodu moderní přírodní vědy. Diagnostický přístroj, postavený na spektrální analýze vířivých magnetických polí biologického organismu, je jedinečný a v současné době neexistuje ve světě nic srovnatelného.

Nespočet experimentů, které institut provedl, potvrzují úzký vztah mezi vířivými magnetickými poli a biologickými systémy, které jsou využívány jako prostředky extra nebo intracelulární interakce (tj. na buněčné úrovni).

Vířivá magnetická pole hrají při přenosu informací a jejich interakci s biologickým polem velkou roli. Zjistíme biologický systém, izolujeme nutné informace od šumu pozadí, a jakým způsobem pak funguje extra – a intracelulární komunikace buněk? Výzkum v této oblasti energetických polí rostlin a zvířat, které byly v institutu provedeny, vedly k závěru, že kolem biologických systémů je vytvořeno nízkofrekvenční vířivé magnetické pole. Při pokusu podchytit svět energetických polí živých tvorů jsme pochopili fenomén biologických polí, který znali lidé od pradávna. Právě odtud čerpala poznatky ajurvéda i tradiční čínská medicína .Vědecké objevy, na jejichž základech spočívá tato metoda, jsou technologická dokončení a jejich interakci s biologickým polem. Napřed zjistíme staleté orientální medicíny, která stavěla na energetických představách akupunkturních bodů jako prostředků řízení biologických systémů.

Když se obrátíme na čínský meridianový systém, uslyšíme o mysteriozním Chi – proudu, který nám připomíná oblast energie a koherentního fotonového proudu. Pokusy na králících prokázaly, že zvířata, stejně jako lidé, mají extrémně jemné přirozeně formované struktury (o průměru cca 0,5-1,5 mikromů). Americkému vědci B. Kimovi se podařil objev, v jehož závěru se podařilo dosáhnout koncový bod akupunkturního meridiánu buněčného jádra. Existuje mnoho prostředků, jak ovlivnit léčbu meridianovéhosystému, ale jejich účinky nebyly dostačující. Principy teorie kvantové tropielogiky dávají podklad k tvrzení, že biologické systémy s existujícími patologiemi vyvolávají nestabilní (metastabilní) stavy, které pravděpodobně způsobují zničení systému.

Metatron OBERON, implementace vědeckého systému, funguje na principu zesílení iniciovaných signálů s desintegrací metastabilních systémů. Fyzikálně vyjádřeno je metatron systémem elektronických oscilátorů, které kmitají úměrně vlnové délce elektromagnetického záření, jehož energie je ekvivalentní s energií odbourávající dominantní vazby, které udržují v pořádku organizační struktury orgánů. Magnetické momenty molekulárních proudů ztrácejí, po ovlivnění extrémními fyzickými poli, svou schopnost orientace, což vede k chybnému vybavení vířivých struktur delokalizovaných elektronů doplňkového centra neutronů. To na druhé straně vyvolává nestabilní (metastabilní) stavy, jejichž desintegrace působí jako zesílení iniciovaných signálů.

Přístroj vyrobený Institutem of Practical Psychophysics umožňuje vytvoření dříve nastavené bio elektrické aktivity mozkových neutronů a na podkladě této aktivity je pak možné selektivně zesílit signály, které jsou oproti statickým fluktuacím velmi těžko zjistitelné, tyto izolovat a dekódovat v nich obsažené informace. Určitým způsobem se přístroj OBERON orientuje v tomto záření přesně tam, kde tyto informace vznikají, aby je dekódoval, přenesl do počítače na obrazovku, kde je znázorněn virtuální model orgánu v určitých barvách.

Virtuální diagnostický modus

Na základě pravidel Quanten chromokinetiky jsou barevné tóny, počínaje slabě žlutou (nejnižší entropie hodnoty), přes orgány červené, fialové až skoro černé (vysoké entropie hodnoty), když si entropie hodnoty některého systému vyjádříme jako spektrální barvy. Počítačem provedené precizní teoretické propočty umožňují vybrat určitý počet stacionárních stavů, které odpovídají určitému potenciálu a selektivně je znázorňují pomocí spektra elektromagnetických záření. Počítačové modely tak mohou dodat lékařům třídimenzionální, podle požadavku zkrácenou projekci vnitřního orgánu. Barevná označení na obrazovce umožňují lékaři určit na orgánovém modelu místo patologického procesu. Porovnáním barevných oblastí značek a jejich zařazení na počítačovém modelu orgánu, stejně jako dynamiku doby jejich vzniku, můžeme pomocí NLS analysis systému určit, jak dalece procesy desintegrace biologických struktur pokročily a vyvodit zdravotní prognózy. Aby bylo možno definovat patologickou oblast, vyšetří pak lékař jednotlivé orgánové modely v kontinuálním malém, na obrazovce počítačem vytvořeném měřítku, vedoucí k nalezení a přesné lokalizaci patologického zdroje.

Je to po prvé, kdy byly přivedeny na světový trh vysoké špičkové informační technologie v oblasti aktivní homeostáze. Vědci z institutu of Practical Psychophysics udělali průlom ve vývoji. Byli první, komu se podařilo sestrojit velmi efektivní přístroj, který pracuje bez lidského zásahu. Nastavit automaticky frekvenci hlavních impulsů, stejně jako pomocí kombinace různých vyobrazených speciálně modulovaných magnetických oscilací samostatně v těle objevit a korigovat defekty a patologie v orgánech a tělních buňkách.

Základním konceptem vývoje tohoto přístroje byla hypotéza, že lidské tělo obsahuje elektromagnetickou infrastrukturu, která je schopna reagovat na externí záření. Vědcům institutu of Practical Psychophysics se podařilo vypracovat metodu aktivní homeostáze kontroly. Zabývali se homeopatií, čínskou akupunkturou a jejich dalším vypracováním od Folleho, Morella a Schimmela, indickou ájurvédou a teorií čaker, fytoterapií a jinými metodami. Vysoká úroveň teoretické a experimentální práce jim umožnila vytvořil přístroj OBERON – ojedinělý nelineární kvantový generátor.

NLS analysis systém byl iniciován Nikolou Teslou, geniální osobností v oblasti elektroniky konce 19. století. Později byl některými vědci rozšířen. Z těch nejlepších uvedeme alespoň J. Lakhovského, předního francouzského vědce, který studoval vliv radiových frekvencí na zdraví zvířat a rostlin. Geniální americký vědec R. Rife zkoumal nejen vliv radiových frekvencí, ale i vliv elektrických frekvencí na lidské biopole. V roce 1950 objevil R. Folle v Německu elektrotest systém na akupunkturních bodech lidského těla a vypracoval ho. Folleho metoda elektroakupunkturní diagnostiky měří přímo stav těla – při energetickém potenciálu orgánů a systému pomocí biologicky aktivních bodů. NLS analytická metoda, vyvinutá Institut of Practical Psychophysics, přímo vyhodnocuje stav orgánů pomocí rezonančních zesílení záření vyšetřovaného orgánu bez kontaktu, pomocí tzv. triger senzorů.

Každý orgán a každá buňka má vlastní, nezaměnitelnou oscilaci, která se uloží do paměti počítače a může být zviditelněna na obrazovce jako diagram, který zobrazí stavy výměny informací mezi jednotlivými orgány (tkáněmi) a okolím. Také každý patologický proces má svůj individuální, nezaměnitelný diagram. V paměti počítače je uložen velký počet patologických procesů, u kterých byly zohledněny stupeň rozšiřování se, stejně jako stáří, pohlaví a jiné variace. Po načtení frekvenčních znamének biologického objektu může vyšetřovací přístroj porovnat podobnost jeho spektra s referenčními procesy (zdraví, patologicky poškozené tkáně, infekční látky) a u nejblíže ležícího patologického procesu nebo tendenci k němu potvrdit jeho původ. Pomocí kombinovaných procesů umožňuje virtuální diagnostický modus rozlišit diagnostiku každého procesu.

Meta terapie

Další nádhernou možností NLS analytického systému je medicínský test. Vyšetřovací systém NLS analysis systému umožňuje zaznamenat frekvenční poruchy preparátů a současně provést v počítači srovnání mezi spektrálními znaky všech preparátů, které jsou v jeho paměti uloženy (jejich počet může jít do několika tisíc), a dále zjistit známky patologických procesů tak, že mohou být nalezeny nejvhodnější léky. Ve světle toho, co bylo řešeno, představuje každá nemoc poruchu harmonické synchronizace některého biologického objektu. Porucha může mít různé příčiny, které mohou být v jednotlivých případech posuzovány jako disharmonizace elektromagnetických oscilací, rušící normální funkci těla. Nejjednodušší cestou k jejich odstranění je použít elektromagnetickou oscilaci s obrácenými znaménky, kdy se algebraická suma obojich oscilací rovná nule.

Veden touto myšlenkou podchytil a vyvinul dr. F. Morell v sedmdesátých letech, spolu s elektroinženýrem E. Rachetem, metodu – přístroj MORA. Metoda informační terapie (META terapie) je dalším vývojovým stupněm metody MORA při řešení problémů se znovunastolením normálních tělesných funkcí u akutních i chronických nemocí. META – terapie je způsob k ovlivnění těla pomocí kombinace různě modulovaných elektronických oscilací z přístroje OBERON.

Vědci institutu se začali zabývat experimenty prof. S. Smitha z univerzity Manchester, které potvrdily, že voda si může pamatovat koherentní frekvence, kterým byla vystavena při záření variabilního magnetického pole a strukturu této informace a frekvence si nějaký čas uchová. To umožňuje zajistit efektní korekturu narušené rovnováhy v těle pomocí matrix zaznamenaných informačních preparátů.

Informační preparáty (metazodes) jsou specifické kombinace počítačem vyhledaných frekvencí, které jsou potřebné k získání dávkovacích forem s dobře řízeným účinkem. Jsou zhotoveny pomocí přístroje, který je získá z patologického zdroje a frekvenční informace (spektrální) přenese na matrix (vodu, alkohol, laktózu), které byly použity během ošetření. Účinek informačních preparátů spočívá ve vyvolávání skrytých tělesných rezerv. Toto je základ pro velké možnosti ovlivnění preparátů, nežádoucích vedlejších účinků a kontraindikací léků.

PŘIJĎTE I VY NA VYŠETŘENÍ TÍMTO ZAJÍMAVÝM PŘÍSTROJEM.

Místo: Brno, objednávky na mobilu: 737 151 843, Iva Hédlová – Certifikovaná terapeutka
 


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015