Trvalé následky úrazu

S úrazy se každý z nás setkává od raného věku. V drtivé většině případů se ale, bohudík, jedná jen o drobná poranění, která nezanechají vážnější následky. Mohou ovšem nastat situace, kdy si způsobíte úraz, který se projeví trvalými následky na vašem zdraví. Takových nehod se ročně přihodí desetitisíce, ať už se jedná o úrazy pracovní či ty z běžného života. Zdraví je sice penězi nenahraditelné, ale pokud máte uzavřeno úrazové pojištění, můžete v případě trvalých následků po úrazu alespoň počítat s finančním odškodněním, které vám pomůže s pokrytím potenciálních nákladů na rekonstrukci bydlení, koupi zdravotních pomůcek či speciálně upraveného vozidla.

Nahlášení úrazu

O trvalých následcích úrazu hovoříme tehdy, kdy je prokazatelné, že poškození zdraví není pouze přechodné a dočasné, ale bude se citelně projevovat i po ukončení léčby úrazu. Může jít například o ztrátu orgánu, poškození končetiny či o snížení kvality zraku nebo sluchu.

Samotnou pojistnou událost pojišťovně raději nahlaste co možná nejdříve. K tomu, aby bylo možné posoudit, zda se skutečně jedná o úraz s trvalými následky, je ovšem zapotřebí jistý odstup.

Můžete sice vše ohlásit až po ukončení léčení, raději ale neotálejte. V každém případě pro oznámení úrazu platí tříletá promlčecí doba, která začíná běžet rok po datu vzniku pojistné události.

Škodu utrpěnou úrazem lze pojišťovně nahlásit – podobně jako v dalších situacích – buďto online, osobně na pobočce či poštou na příslušném formuláři.

Kdy žádat o posouzení trvalých následků úrazu?

Posouzení zdravotního stavu a míru trvalých následků provádí a vyhodnocuje smluvní lékař pojišťovny, a to zpravidla alespoň jeden rok po úrazu. Trvalé následky je totiž třeba vyhodnotit až po jejich ustálení a ukončení léčby, případně pokud již stav trvalých následků nelze další léčbou ovlivnit.

Odškodnění lze v jistých případech a za určitých podmínek získat i dříve. Pokud není léčení ještě ukončeno a zdravotní stav není ustálený, ale je již znám minimální rozsah trvalých následků úrazu, mohou například klienti Kooperativy písemně požádat o vyplacení jedné zálohy pojistného plnění předem dle podmínek jimi uzavřené pojistné smlouvy.

Výše odškodnění

Odpověď na otázku, jak se vypočítává výše odškodnění za konkrétní trvalé následky, není zcela jednoduchá. Odškodnění je určeno na základě lékařského posudku a výpočet je založen na oceňovacích tabulkách, které jsou v souladu s pojistnými podmínkami dané pojišťovny. Konkrétní výše pojistného plnění též závisí na smluvních podmínkách a odvíjí se od sjednaných pojistných částek.

Při sjednávání pojištění trvalých následků úrazu myslete na to, že si můžete zvolit variantu progresivního plnění. V případě vážných trvalých následků je pak plnění daleko vyšší než třeba u několika menších úrazů.

Pracovní úraz s trvalými následky

O odškodnění lze přirozeně žádat i v situaci, kdy utrpíte pracovní úraz s trvalými následky. Odborně se trvalé následky pracovního úrazu označují jako ztížení společenského uplatnění. Je ale třeba mít na paměti, že pokud by k úrazu na pracovišti došlo v důsledku porušení povinností či předpisů ze strany zaměstnance, může pojišťovna snížit pojistné plnění.

Komentáře