Specifický projev deficitů charakteristických pro autismus se mění s věkem dětí. Syndrom je možno diagnostikovat v každé věkové skupině.

1. Autismus se projevuje před třemi roky věku dítěte

2. Kvalitativní narušení sociální interakce

 • nepřiměřené hodnocení společenských emočních situací
 • nedostačující odpověď na emoce jiných lidí
 • nedostatečné přizpůsobení sociálnímu kontextu
 • špatné používání sociálních signálů
 • chybí sociálně – emoční vzájemnost
 • slabá integrace sociálního, komunikačního a emočního chování

3. Kvalitativní narušení sociální interakce

 • nedostatečné sociální užívání řeči bez ohledu na úroveň jazykových schopností
 • porucha imaginační a společenské napodobivé hry
 • nedostatečná synchronizace a reciprocita v konverzačním rozhovoru
 • snížená přizpůsobivost v jazykovém vyjadřování
 • relativní nedostatek tvořivosti a fantazie v myšlení
 • chybí emoční reakce na přátelské přiblížení jiných lidí (verbální i neverbální)
 • narušená kadence a důraz komunikace, které jsou odrazem modulace komunikace
 • nedostatečná gestikulace užívaná k zvýraznění komunikace

4. Omezené, opakující se stereotypní způsoby chování, zájmy a aktivity

 • rigidita a rutinní chování v široké škále aspektů každodenního života (všední zvyky, hry)
 • specifická příchylnost k předmětům, které jsou pro daný věk netypické (jiné než např. plyšové hračky)
 • lpění na rutině, vykonávání speciálních rituálů
 • stereotypní zájmy – např. data, jízdní řády
 • pohybové stereotypie
 • zájem o nefunkční prvky předmětů (například omak, vůně)
 • odpor ke změnám v běžném průběhu činností nebo v detailech osobního prostředí (například přesunutí dekorací nebo nábytku v rodinném domě)

Nespecifické rysy

 • strach (fobie)
 • poruchy spánku a příjmu potravy
 • záchvaty vzteku a agrese (zvláště pokud je přítomna těžká mentální retardace)
 • většinou chybí spontaneita, iniciativa a tvořivost při organizování volného času
 • potíže s koncepčností při rozhodování v práci i přesto, že schopnostmi na samotné úkoly stačí

* American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Fourth edition, Washington DC, American Psychiatric Association, 1994

Komentáře