Charlie HebdoJak necítit soucit s oběťmi a jejich rodinami? To je přece lidské! Ano, ale jedině v míře, dokud vás to nevyvádí z vašeho středu a z rovnováhy. Nejde samozřejmě o to stát se apatickými a přestat se zajímat o to, co se děje ve světě, jak se to děje mnoha osobám v duchovních společenstvích. 

Něco z Francie na podporu sebevědomí nás "vědomých" bytostí… od sympatické francouzské vědomé bytosti Laury Marie …  =Orgonet=

Pařížské atentáty: Vědomí se stává nezbytností

Pouhých 10 měsíců po atentátech v Charlie Hebdo prožíváme téměř obdobný scénář: střelba, braní rukojmí, mrtví, ranění, označování viníků; „islámští teroristé“, kteří si dali velký pozor, aby u sebe měli svůj syrský pas, který policie najde neporušený, jako třeba i v 9/11, v Charlie Hebdo, atd. Po atentátu pod falešnou vlajkou v Charlie Hebdo mnozí pochopili proces organizace tohoto druhu dramatu, a od prvního ohlášení „události“ v pátek 13. listopadu mnozí z nich mohli přímo konstatovat, že se opakují stejné scénáře, opět a opět… Jako bychom už zapomněli, co se stalo před 10 měsíci. 

Namísto fotek na profilech s nápisy „Je suis Charlie“ máme teď na profilech tisíce fotek s francouzským praporem. Ale když to děláme, přispíváme k živení oficiálních verzí, které jsou servírovány lidem, stáváme se součásti hry, vstupujeme do divadelního dramatu, identifikujeme se se svým státem, zůstáváme ve vědomí 3D. Reagujeme přesně tak, jak si přejí ti, kteří to vše zorganizovali: spojeni proti „nepřátelům“, aby mohli poté ospravedlnit útoky proti nim.

Technika útoků pod falešnou vlajkou není nová, a byla široce používána po celou dobu naší historie. (viz Státní terorismus: 42 útoků pod pod falešnou vlajkou přiznaných jejich pachateli), a přesto četní lidé stále věří oficiálním verzím oznamovaným mainstreamovými médii, a je pravda, že to je právě to, co tíží ty, kteří pochopili, jak tyto události byly zinscenovány a zejména proč.

Lidstvo je nyní jasně rozděleno na dvě části: na jedné straně ti, kteří zvedli závoj iluze a prohlédli maškarádu organizovanou elitami/vojensko průmyslovým komplexem, těmi, kterým se říká „stínová vláda“ a těmi, kteří působí odshora jako mimozemské či spíše interdimenzionální civilizace – a na druhé straně ti, kteří mají svou perspektivu, svého ducha ještě uvězněny v „matrixu“ operujícím na snížené frekvenci vnímání; to je omezeno i ve smyslu fyzickém, na realitu předkládanou vládnoucím systémem (mentální programování přes televizi, média, vzdělání, atd.)

Takže, když dojde k podobné události jako v Paříži, jsou na jedné straně ti, kteří to okamžitě a v reálném čase prohlédnou, jako by byli diváky režírovaného divadla, a na druhé straně ti, kteří jsou zcela vtaženi do filmu a zapomínají, že existují mimo tento film a že mohou kdykoli se zvednout ze svého sedadla a přestat film následovat tam, kam je vede – a vede je přímo do vlčí tlamy, plnou rychlostí do otevřené náruče svých katů. 

Pokaždé, když dojde k takové události, jsou ti, kteří již již odstranili závoj nevědomosti, stísněni a deprimováni nejen spáchanými činy a a oběťmi, ale především tím, že si uvědomí, co vše tento čin bude znamenat pro blízkou i vzdálenou budoucnost lidstva, zákonné důsledky, které budou následovat, veškerou agendu ukrytou za činem, a jsou rozladěni, když vidí, jak lidé opět vletěli do připravené léčky. Především je to pocit bezmocnosti a znechucení, když vidí, jak jiní lidé opět začínají stejné omyly, znovu a znovu, jak nic nevidí, jak nechápou, že se nesmíme nechat přemoci a složit ruce v klín. 

Tak je tomu i teď, nesmíme se nechat odradit v naší misi probuzení a šíření pravdy. Naopak, je třeba vytrvat více než kdy jindy. Vězte, že při každé takovéto události se významně zvyšuje počet těch, kteří proniknou závojem lži a manipulace, díky sociálním sítím, alternativním informátorům a zvýšení vibrací planety, které dovoluje, aby stále více lidí aktivovalo svou DNA a „pochopilo“ více věcí. 

Ostatně, tyto události jsou organizovány mimo jiné i proto, aby bránily růstu vědomí a vzestupu vibrací planety (i pro jiné důvody politické a energetické); představte si vliv tolika negativních emoci uvolněných najednou miliardami lidí po celém světě na planetu; ti si svou empatií představí, že by se to stalo jim, a rovněž pocítí tu hrůzu, aniž by ji ve skutečnosti prožili. Je třeba dobře pochopit, že naše největší lidská kvalita (empatie) je zde používána v těchto chvílich proti nám, protože, opakuji, dle toho, co je zrežírováno před našimi zraky, si představujeme sami sebe na místě druhých, a rovněž vibrujeme stejnými vibracemi beznaděje, smutku a hrůzy, čímž živíme egregora a přispíváme tím snadno a dobrovolně k vibračnímu úpadku.

Obrázek: Co můžeme udělat, abychom snížili strach z terorismu? 

 

Co v takovém případě dělat? Jak necítit soucit s oběťmi a jejich rodinami? To je přece lidské! Ano, ale jedině v míře, dokud vás to nevyvádí z vašeho středu a z rovnováhy. Nejde samozřejmě o to stát se apatickými a přestat se zajímat o to, co se děje ve světě, jak se to děje mnoha osobám v duchovních společenstvích. 

Je třeba, a je to velmi důležité cvičení, které je třeba zvládnout co nejrychleji, se od této doby učit být svědkem a pozorovat vnější události, aniž bychom se emocionálně angažovali natolik, aby to nás samotné destabilizovalo a oslabilo. Protože pokud jsme fyzicky a emocionálně oslabeni, nesloužíme tím ani světu ani sobě. Naopak, právě tehdy jsme vnímaví k psychologickým útokům všeho druhu, ke ztrátě jasného myšlení a k propadání beznaději, k přání nechat všeho, ke ztrátě vůle, k nemoci.

Je nezbytné naučit se od nynějška být v pozici vědomých pozorovatelů, využívat poselství našich emocí, která nám pomohou pochopit akce, které máme následně podniknout, abychom čelili této situaci, a abychom se okamžitě vrátili do svého středu, do bodu neutrality, rovnováhy, abychom byli vyrovnání vertikálně i horizontálně.

Zde je navrhovaný postup:

 1. Dozvím se zprávu, že došlo k atentátu (nebo k jiné dramatické události).
   
 2. Informuji se samozřejmě o situaci, abych se náhodou nenacházel v blízkosti místa nebezpečí, a abych se ubezpečil, že mí blízcí jsou v bezpečí.

 3. Jakmile jsem v bezpečí, i moji blízcí, přestanu absorbovat množství obrázků, videí a textů na toto téma, protože je to technika manipulace vědomí, která má přivést populaci k uvěření oficiální verzi zvolené pro danou událost. Musím pochopit, že čím více se budu dívat či poslouchat, tím více můj duch bude náchylný věřit této verzi činů, a tím více budu odpojen od svých vlastních pocitů a jasného uvažování.

 4. Cítím v sobě emoce, a přijímám jejich poselství, Například: cítím zlost. Moje duše tedy shledává tyto činy hluboce nespravedlivými a krutými. Co tedy mohu udělat, aby se podobné činy už nemohly opakovat? Jaký by mohl být můj příspěvek? Před rozhodnutím o možnostech jednání pozor, abyste dobře pochopili, jaké spiknutí se skrývá za touto událostí, abyste nejednali proti špatným nepřátelům nebo zbytečně. Například, v případě pařížských atentátů je zbytečné cítit zlobu vůči muslimům a Syřanům, protože on sami jsou obětí manipulace. 

 5. Jakmile přijmu poselství své emoce, vracím se do svého středu a vyrovnám se. Udržuji si jasného ducha, vracím se k vnitřnímu klidu. Emoce byla jen informací, a potom už tu nezůstává. Naše vyšší vědomí nám dalo informaci přes náš systém emocionálního vedení, a poté se můžeme vrátit do pozice neutrality, abychom znovu nalezli jasné uvažování. Až do příští zaslané informace. 

 6. S pomocí jasného uvažování vidím, čím mohu přispět, abych konal tak, aby se ten problém řešil, aby se situace zlepšíla, aby se svět změnil, aby se už nedělaly stejné chyby v budoucnosti, aby tento druh věcí už nemohl existovat. Sdílet informaci? Uklidňovat své okolí? Vzdělávat je? Ovládnout se a ovládnout své emoce? Mít ještě více odvahy a síly, abych realizoval svou vlastní životní misi na Zemi? 

 7. Zejména nedopustím, aby mě přemohl pocit bezmocnosti a beznaděje. Bezmocnost je nejnižší z vibrací na žebříčku emocí, při níž lidská bytost může fungovat. Je to současně frekvence, v níž nás chtějí mít ti, kteří chtějí zůstat při kontrole našeho světa. Nedopřejte jim toto uspokojení a toto vítězství nad vámi. Vzchopte se, uchopte svou vnitřní sílu a moc. Nemusíme to přijímat, nemusíme tomu podléhat. Máme moc říci NE a máme moc inspirovat maximum lidí kolem sebe, aby pochopili, že mohou také říci NE. 

 8. Tehdy jsem vědomou, napojenou lidskou bytostí, která chápe svůj vliv na svět, který ji obklopuje, a která se rozhodně být aktérem změny, aby stále více lidí zvedlo závoj a pochopilo manipulaci, jejímiž oběťmi jsme po celá staletí. 

 9. Udržuji si své vědomí, a neuhýbám protivenství, které mě může například nadávat do konspiracionistů, bláznů, sluníčkářů, když vyslovím svou pravdu. Jestliže zamlčím pravdu pod záminkou, že někteří ještě nejsou připraveni ji slyšet, nedovoluji, aby se šířila a přispívám k přetrvávání nevědomosti. Jsem si vědom, že tato fyzická identita je dočasná, a že toto fyzické tělo je pouhým nástrojem, který jsem si vybral, abych sem na Zemi přišel konat, a že nejdůležitější věcí pro mě je být v souladu se svou duší, s jejím záměrem při jejím příchodu na Zem. Má duše nesnáší lež, manipulaci, nespravedlnost, korupci, a nikdy neporuším své vlastní hodnoty, nikdy nepodlehnu jakékoli vnější autoritě, která by mě nutila dělat něco, co by odporovalo mým vlastním hodnotám. Jsem neúplatný a mám moc říci NE. 

 10. Cítím radost z toho, že jsem vědomou bytostí, která již není manipulovatelná, a užívám si tuto svobodu volby již se nepodílet na iluzi Matrixu a na jeho léčkách. Jsem svobodný, vytvářím svou realitu i realitu zítřejšího světa. Vibruji Krásou, Spravedlností, Světlem, Informací, Mírem, Láskou, Pravdou, ztělesňuji to, co chci vidět ve světě zde i nadále. 

 11. Jsem a zůstanu pilířem jasnosti, moci a světla. 

Zdroj: http://lauramarietv.com/attentats-paris-131115-quand-la-conscience-devient-necessite/
Laura Marie

15. listopadu 2015 

Překlad: Orgonet

Odkazy jsou na články ve francouzštině.

Převzato z :  www.orgo-net.blogspot.cz 

Komentáře