Reiki je slovo, které pochází z japonštiny, a které ve volném překladu znamená vesmírnou životodárnou energii. Zároveň se, ale také jedná o název pro efektivní formu přírodního léčení. Reiki se také říká energii, které je při této prastaré metodě využívána.
Tato technika „léčení – přenosu energie“ se dá použít prakticky kdykoliv, kdekoliv a na cokoliv. Nejrozšířenějším a nejčastějším projevem po působení Reiki je pocit uvolnění a klidu. Tyto pocity navracejí tělo příjemce k vlastní rovnováze, která je skutečnou podstatou léčení.

Reiki není psychotronická ani myslí řízená energie, protože u těchto metod je nemoc vždy považována za zápornou energii se kterou se pracuje, a kterou terapeut „přitahuje“ jako magnet a vytahuje ji ven z těla léčeného. Technika Reiki nespočívá v polaritní terapii ani magnetismu, ale v předávání energie. Staví především na tisíciletá učení dálného východu o nastolení rovnováhy energie v těle.
Reiki nediagnostikuje, ale pouze bezpodmínečně nabízí resp. předává energii. Bezpodmínečnost je zde velice důležitá, protože tím je člověk předávající energii Reiki pouze „prostředníkem“, který energii přenáší a předává. Energie Reiki má také „vlastní moudrost“ a sama na těle příjemce vyhledává místa nerovnováhy a potíží a tuto oblast harmonizuje.

Při působení Reiki přikládají vyškolení terapeuti ruce na určité části těla, nebo přímo na místo bolesti a předávají tak pacientovi léčivou, univerzální energii. Je to podobné jako když se uhodíme do nohy nebo nás bolí zuby, instinktivně se za bolavé místo chytneme rukama. Přiložením rukou do místa přivádíme energii pomáhající zotavení nepřirozeného stavu vyvolaného úderem nebo bolestí. Prostřednictvím toku energie se uvolňují blokády vnitřního toku energie, které způsobily nemoc. Tato energie také uvolňuje toxické látky z těla a posiluje celý organismus.

Léčebný a posilující vliv je někdy okamžitý a pacient může cítit horko v místě průchodu energie. Reiki pomáhá při všech onemocněních i při zraněních a lze ji aplikovat před a po operaci k posílení organismu. Terapie je bez vedlejších účinků, nemůže uškodit a síla proudění závisí na přijímajícím člověku a řídí se jeho potřebou. Nemůže se vyčerpat a je nezávislá na víře nebo postoji k ní.

Reiki je absolutně bezpečná metoda.
Reiki můžeme kombinovat s jakoukoli terapií.
Nejsou nutné žádné zvláštní vědomosti, ale abychom mohli pracovat s Reiki, nemusíme mít zvláštní druh víry.
Dokonce můžeme i o Reiki pochybovat a přesto na nás působí. Není nutné se koncentrovat. Spíše je lepší se uvolnit, být pasivní a nechat „aby se to dělo“.
Při působení nejsme léčitelé. Jsme pouze prostředníky. Reiki námi pouze prochází a my se stáváme svědky.

Energie Shamballa 1024 (Shambhala) nazýváme multidimenzionální – celistvé léčení.
Jde o sloučení několika typů energií:

Univerzální životní energie
Energie Světla a Lásky v našem duchovním srdci
Energie na nebe vzatých Mistrů a Vyšších planetárních energetických forem

Lidstvo ve svém vývoji má možnost se setkávat se stále vyššími energiemi, jejichž využití ale závisí na mnoha faktorech. Tím nejdůležitějším je otevření „duchovního srdce“, dalším rozhodujícím faktorem je čistá, kontrolovaná mysl.
Shamballa 1024 je silou čisté lásky. Začínáme rozumět a cítit, že nám synchronicita ukazuje, že všechno je spolu propojeno. Tím dostáváme hluboké poznání o dalších částech jak nás samotných, tak ostatních lidí – všude je potřebná láska, léčení a integrita. Shamballa 1024 nám pomůže milovat, léčit a integrovat nás takové, jací jsme. Toto nové pochopení nás otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení, práce s našimi průvodci, andělskými energiemi a vyššími duchovními pomocníky, kteří nám chtějí pomáhat, pokud je o to požádáme. Předpokladem je též, že jsou naše duchovní srdce a mysl naplněny láskou. Otevíráme se hluboké lásce k planetě Zemi a smyslu pro partnerství. Shamballa je nazývána multidimenzionální, protože celistvost znamená léčení nás samotných v různých úrovních reality – vědomé, nevědomé i podvědomé, ale i části energií naší duše v různých dimenzích. Vyvážením všech našich polarit lze dosáhnout vzestupu vědomí, lásky, harmonie.

Systém Shamballa 1024 obsahuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech a jsou předávány telepaticky do aury žáka prostřednictvím čtyř zasvěcení. Systém je určen zejména k léčení všem lidem.
Po zasvěcení do energie Shamballa 1024 získáváme možnost užívat paprsky 7 vibrací a tím pomáhat sobě jakož i jiným lidem zvládnout všech 7 lekcí života na této Zemi, čím se naše životy a jejich každodenní prožívání mění k lepšímu.

1. Modrý paprsek – síla moci a vůle – Mistr El Morya
Napojením na vibrace modrého paprsku a vysláním prosby o pomoc mistru El Moryiovi získáme podporu v rozvoji naší duchovní moci a vůle, k udržení a síle naší víry. Pomocí modrého paprsku boží moci a vůle můžeme i my pomoci k tomu, aby na Zemi ubývala nemorálnost, nedostatek lásky a dobré vůle. Modrý paprsek pomáhá také přijmout a uvést do života nové myšlení.
Prosbu o pomoc k modrému paprsku posilujeme též sebedůvěru, důvěru, boj proti strachu a projevům ega.
2. Zlatý paprsek – síla moudrosti a porozumění – Mistr Kuthumi
a energie zlatého paprsku pomáhají lidem rozvíjet v sobě moudrost, trpělivost a osvícenost… Moudrost – úplná a všeobsahující pravda, je všemocné myšlení obsaženo v univerzálním kosmickém myšlení. Největší lekce pro člověka na Zemi je naučit se a dávat najevo úctu a respekt k životu a ve svém nitru rozšiřovat tuto bezpodmínečnou lásku. Když si člověk postupně osvojuje a chápe tuto nejvyšší lekci svého života, s jeho pochopením roste trpělivost a tolerance a s tolerancí roste láska, duchovní srdce člověka se tím otevírá.
Vědomé užívání slov já jsem je odrazem opravdové moudrosti, čím je člověk moudřejší, tím klidnější a tišší je jeho řeč a užívání jeho výřečného intelektu.
Kdo univerzální pravdu duchovně přijímá, může jí pak šířit dál mezi ostatní lidi. S láskou a trpělivostí ke všem. Pomocí energie zlatého paprsku a mistra Kuthumi je poskytována také podpora všem budoucím učitelům lidstva. Mistr Kuthumi pomáhá člověku objevit v sobě moc světla, aby se tento mohl stát mistrem energií a byl schopen své zkušenosti předávat jiným.
3. Růžový paprsek – bezpodmínečná všeobjímající láska – Mistryně lady Rowena
Láska, útěcha, naděje, pokoj a mír – to jsou vlastnosti zakotvené v růžovém paprsku. Pomocí růžového paprsku je z vesmíru do vědomí a pocitů lidí neustále směřována láska. Člověk se má naučit tuto lásku přijímat a transformovat ji do svých pocitů, citů, slov, jednání, myšlení a dále ji za všech okolností svým způsobem jednání šířit dál mezi lidi. O pomoc růžového paprsku můžeme požádat k síle chápat a bez záště a hněvu přijímat lidi jací jsou, otevírá v našich srdcích prostor k odpuštění všeho a všem jež nám v životě způsobili bt a nahromadění hněv. Bez odpuštění nemůže existovat žádný pocit zdraví a žádné stálé zdraví pokud naše srdce není schopno všem odpustit a hněv nahradit láskou. Lekce růžového paprsku jsou láska a tolerance.
O pomoc růžového paprsku můžeme též požádat když nás sužuje stín izolace, oddělení, manipulace, roztržitost, nepraktičnost.
4. Bílý paprsek – vzestup a čistota – Mistr Serapis Bey
Energie bílého paprsku je mostem mezi vnitřní říší dokonalosti a vnější říší forem. Obsahuje neposkvrněný boží plán, bělost čistoty a vzkříšení, také hojnost všeho co si přejeme, co chceme a co si vizualizujeme. Přináší světlo do vědomí, podporu a prostor k rozvinutí spirituality, k vývoji vědomí, změně v procesu myšlení aby se opět dostalo na úroveň čistého duchovního stavu, přináší též podporu k poznání a uplatňování vlastní pozemské síly, čím podporuje tok energie i čakry. Lekci bílého paprsku je rozšiřovat své světlo, až se projeví v každé naší činnosti a životní zkušenosti také na venek.
S prosbou na mistra Serapis Beye se obracíme i tehdy jestliže se v našem životě vyskytnou těžko řešitelné situace, negativní situace, negativní pocity, nedůvěra v sebe sama, obavy, lenost, selhávání, trýzeň, a jakékoliv strádání až po finanční trýzeň. Silou bílého paprsku jsou pak zvyšovány vibrace člověka, do jeho vědomí a éterického těla jsou vnášeny pozitivní pocity a představy, které jsou pak spontánně realizovány.
5. Zelený paprsek – universální pravda léčení – Mistr Hilarion
Energie zeleného paprsku pomáhá člověku rozpoznat svou vlastní cestu, místo a úkol v životě. Posiluje spojení s vyšším já a s vyšší úrovní vědomí. Její pomocí sestoupíme do hluboké meditace. Podporuje a chrání všechny ty, jež se snaží a touží dosáhnout pravdy, která vede k osvícení lidstva. Ať už je to věda nebo náboženství, náboženství, umění, léčení…
Mistr Hilarión je ochráncem všech nespravedlivě obviněných i těch, kteří těžko uvěří v duchovní život.
6. Rubínový paprsek – nezištná láska a mír – Mistrině Nada
Vlastnosti: úplné odevzdání, nezištná spolupráce, láska, mír, léčení. Do sídla rubínového paprsku přicházejí všechny prosby a modlitby lidí Země.
K Lady Nade se obrátíme s prosbou o pomoc, když máme problém láskyplně přijmout sebe sama, své tělo, druhé lidi. Léčí zranění a nedostatek lásky v oblasti sexuality. Pomáhá pochopit co potřebujeme k tomu, aby jsme se cítili dobře a měli radost ze života. Otvírá naše vnímání krásy a prožitku.
7. Fialový paprsek – svoboda – Mistr Saint Germain
Energie fialového paprsku a mistr Saint Germain pomáhají očistit všechnu špatně užitou životní sílu, vztahy z minulosti, transformovat je a tak vytvořit předpoklady k novému způsobu života. Užívání fialového paprsku nám pomáhá k dosažení svobody ducha, svobody citů, svobody fyzickéjo těla, k očistě a proměně nižších těl člověka, duše a světa kolem mistra Saint Germaina nebo též archanděla Ezekiela můžeme také požádat o očištění všech těl člověka, místa, prostoru nebo situace
Fialový paprsek pomáhá rozpouštět lidskou zatvrzelost, která nechce odpouštět. Je to právě lidská zatvrzelost, zloba a neschopnost odpouštět jež jsou původem všech našich nedostatků a těžkostí. Když zaměníme tyto city za vděčnost, dobrotu a lásku, všechno co je dobré k nám začne býti silně přitahováno.

Shambhala, jako duchovní centrum Země, nabízí nám, svým žákům a lidem hledajícím cesty a možnosti vzestupu našeho vlastního i kolektivního lidského vědomí, možnost individuálního rozvoje. Navázáním kontaktu s prvotním naladěním na sféry Shambhaly máme otevřen vědomý přistup nejen do této říše, ale též i k jejím „obyvatelů“ a tím i k dalším individuálním možnostem vyšších naladění.

Energie Ra Sheeba představuje spojení a sjednocení:

Boha Ra – mužského prvku energie slunce z centra velkého centrálního slunce
Sheeba – ženského prvku energie , bohyně Isis

Ra Sheeba je energie vyjadřující lásku – lásku čistou, kreativní, sexuální, radostnou, tvořivou.
Pomocí lásky (Sheeba) nalezneme cestu ke zdroji (Ra) a tím také cestu domů, ke zdroji v nás

Zasvěcení do energií Ra Sheeba je možné předat všem těm, kteří mají pomocí energie Ra Sheeba zájem pracovat na sobě nebo také pomáhat skrze sebe i jiným lidem. Energie Ra Sheeba je vibračne hodně silná. Pro zasvěcení do této energie je vhodné mít zkušenosti s prací s energiemi (např. Reiki, Shamballa… atp.) a dosažený určitý vibrační stupeň.

Zasvěcení do energie Ra Sheeba přináší podporu v těchto oblastech:

Učí, otevírá a spojuje láskou, a to i láskou sexuální. Pomáhá k harmonizaci a sjednocení mužského a ženského aspektu v člověku, což nám může pomoci nejen k lepšímu porozumění sebe sama a opačného pohlaví, ale také ke kvalitativně vyšším prožitkům v našem sexuálním životě ve spojení se spirituální energií.
Propojuje se zdrojem lásky v našem nitru. Je to právě láska, která nám pomáhá v pokroku a v pohybu kupředu na všech úrovních.
Zvyšuje léčitelské a spirituální schopnosti.
Zbavení se negativních energií
Ochrana těla před zamořenými zdroji
Sklidňuje, vyrovnává a uvolňuje emocionální systém těla
Žít v lásce skrze pravdu
Udržet rovnováhu mezi materiálními a duchovními věcmi
Pochopit sami sebe

Po zasvěcení do energie se zvýší vaše vibrace, mění se DNA a také se mění barvy aury na zlato-bílo-světle zelenou. Vaše pole energie se rozšíří, stává se doslova zářičem světla, což má také pozitivní vlyv nejen na vás, ale na všechny kolem vás s nimiž přijdete do styku.

Zdroj: www.msz.cz

 

PRO  ZÁJEMCE  O  DÁLKOVÉ  ZASVĚCENÍ  DO  JAKÉKOLIV  TÉTO  ENERGIE  SE  OBRAŤTE  NA: 

IVA  HÉDLOVÁ,  MISTR  REIKI,  SHAMBALLY

email. ivahedlova@volny.cz

NEBO  MOBIL: 737 151 843 ( PŘED PRVNÍM  TELEFONÁTEM  NAPIŠTE  SMS,  NEZVEDÁM  NEZNÁMÁ  TEL.  ČÍSLA  NEBO  PRACUJI )


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015