PRANA

Prana je tepem života, který působí ve všem stvořeném. Prana je v našem těle a oživuje je dechem. Prana je proto největší silou. Její přítomnost v nás znamená život, její nepřítomnost smrt a rozklad. Bez prany se akaša nemůže projevit.   Vesmír však není žádné vákuum, prana proniká vše. Prana proudí naším tělem pomocí dýchání. Je-li dýchání chybné, jsou projevy života nebo životní síla také vadné. Prana se projevuje v těle zdravím, myšlením, mluvou a jednáním.

Chybné dýchání je vždy doprovázeno nevyrovnanými myšlenkami a činy, které pak mají povahu chaotickou, nedisciplinovanou a neklidnou. Výslednicí takového nepořádku jsou tělesné poruchy, které označujeme jako choroby. Vědomé a přirozené dýchání uvádí naše životní síly do rovnováhy a umožňuje nám nerušený vývoj. Je-li náš vývoj rušen a pozdržován, cítíme se zle. Nic se nevyrovná radosti z nerušeného vývoje. Bohatství umožňuje zevní pohodlí a některá jiná ulehčení, ale nikdy skutečné uspokojení a pravou radost. Teprve tehdy je člověk skutečně radostný, když se může nerušeně projevit, své síly tvůrčím způsobem používat a sebe dále rozvíjet.  

Tři největší překážky v životě jsou: nenávist, stydlivost a strach. Vymeť je pryč a jdi kupředu! Dobře ovládanou pranou rozvíjej se ke stále vyššímu růstu. Jako rostlina se ještě nemůže označit za strom dříve, než plně vzroste, tak také člověk se vpravdě ještě nenarodil, dokud se jeho vyšší pravé Já zřetelně neprojeví. Život rozvíjí své vyšší a božské – jehož bytí osvěcuje svět – konec konců pomocí člověka. Na začátku svého vývoje je člověk v embryonálním stavu. Jaká je to hlubina štěstí, možno-li růst a božsky se rozvíjet. Pohlédni jen zpět na svou minulost a srovnej ji se svou přítomností, pak si uvědomíš dlouhou vývojovou cestu, kterou jsi prošel. Všechno naše opravdové vědění spočívá na vlastních zkušenostech.

Jen vnitřní pokrok činí člověka šťastným. Starý systém jógy, který je uvědomělou sebevýchovou, poskytuje možnost urychleného vývoje. Již jednoduché dechové cvičení a několik lehkých asan (tělesných postojů, viz Yesudian: Sport a jóga), spojených s meditací a šavasanou (úplné uvolnění), přinášejí dobré výsledky urychleného vývoje. Žít znamená rozvíjet se. Proudí-li prana tělem, jsou i nejnepatrnější jeho části oživeny jejím působením. Čeho může dosáhnout žák jógy jednohodinovým cvičením, toho dosahuje necvičící až po dlouhých letech. Jóga mění hmotu v ducha. Jóga zduchovňuje tělo a všechny jeho síly, jako zlatník dodává hrubému zlatu zvláštní tvar a výraz.   Jsou jednoduchá, ale účinná cvičení, jimiž se dostávají pod kontrolu dynamické síly, síly prany.

Sedni si na židli nebo, jde-li to, se zkříženýma nohama na zem. Udržuje hlavu a páteř rovně a vzpřímeně jako sloup. Vyvaruj se však tuhosti a drž se jinak lehce a uvolněně. Se zavřenýma očima a s koncentrovaným uvnitřněním vdechni volně a hluboce sbírej pranu vědomě a v srdečním centru, kde má člověk pocit jáství (trochu vpravo od fyzického srdce). Vydechni světlo. Nech toto záření dále jít i kolem sebe. Pak znovu hluboce vdechni, sbíraje pranu vědomě v srdečním centru a vydechujíc pronikej znovu vědomě celým svým tělem životní silou a naplňuj znovu touto životní silou své okolí. Opakuj to 14 až 21 krát. Cvič tak před snídaní, obědem a večeří. Ať se to stane tvým životním zvykem. Tak prana pronikne celým systémem a brzy bude ovládána. Její vliv je intenzivně oživující pro celého člověka. Při každém výdechu lze vnímat jemný pocit způsobený prouděním prany. Takové dýchání nese s sebou mnohé požehnané působení. Aspoň některá z nich, která už po krátkém cvičení každý může poznat, budiž zde uvedena. Je-li prana vedena v těle předepsaným způsobem, naplní nás zcela čerstvou silou. Nervové buňky mozku, nervová centra neboli plexe a celá síť nervů, budou naplněny pranou. Únava pomine v několika minutách. Nervy a svaly ztratí své křečovité napětí a pocit přibývající svěžesti a uvolnění se stává stále živější. Krev se pročistí a svými nabytými buňkami regeneruje celý systém a přinese lepší zdraví. S přibývající silou odporu zmizí bolesti a nemoc. Pociťují-li se v tak krátké době nastřádané pozitivní energie, bude v nás působit jasnější postoj k životu. Klidněji a daleko snáze dokážeme plnit své povinnosti, neboť všechny síly působí soustředěně.  

Je nutno zde uvést několik slov o očistě. Je základní nutností udržovat tělo v čistotě. Kromě denního sprchování a omývání před jídlem je nezbytné také naše fyzické vyzařování vědomě udržovat čisté. Všechno září, ať je to hrouda hlíny, kus kamene, stroužek česneku, jablko, zvíře či lidská bytost. Záření prany nebo životní síly může být pociťováno. Jako jsou radioaktivní místa, která mohou být zjištěna citlivým přístrojem, tak také lidské záření není nijak menší energií, která by nemohla být zaregistrována. Je-li fyzické záření slabé, je tělo otevřeno zevním vlivům a onemocní. Kdo by nepocítil únavu, která v přítomnosti nervózního člověka nebo i při nenávisti a hněvu okolo sebe chňapne? Je-li snížena naše schopnost odporu, může na nás působit negativní záření. Vyzařuje-li však prana soustavně pozitivně, nemůže nás nic zranit. Vyzařování prany okolo těla může být rozvinuto takovou měrou, že okolo nás působí jako ochranný obal. Ať jsme si toho vědomi nebo ne, je tu trvale. Vědomé zažívání je však ještě daleko působivější, dodává nám jistotu a vědomou nepodrobenost vlivům. Vykonává-li na nás něco svůj vliv, jsme alarmováni, neboť náš smysl pro svobodu je tak silný, že naše přirozenost si přeje být prosta jakéhokoliv cizího vlivu. Zde řečené je v Indii chápáno lépe než kdekoliv jinde. Vzpomínám si, jak moje matka nám dětem nikdy nedovolila, abychom se dotkly dítěte mé vdané sestry. Prohlašovala, že by naše neklidné vyzařování mohlo rušit spánek dítěte, že by nestrávené mléko mohlo dítě vyzvracet, nebo dokonce by mohlo onemocnět. Tyto staré zvyky bychom nikdy neměli brát na lehkou váhu nebo odmítat jako pověry. Je známo, že zvířata chrání svá mláďata před dotykem lidí. Zajíci zabíjejí svá mláďata, která jsou poskvrněna lidským dotykem. I vrabci vyvrhují nemilosrdně svá mláďata z hnízda, byla-li znesvěcena lidským dotykem. Jen my lidé dovolujeme, aby byly ze zvědavosti našich návštěvníků hrubě dotýkány a pohybovány, a nepoznáváme, že něžné, dosud úplně otevřené tělo, které potřebuje jen životní záření matčino, jen její sílu, teplo a lásku, dostává tím hrubý šok a že na malé ještě bezbranné dítě lze neobezřelým návštěvníkem přenést bolestivé poruchy všeho druhu. Zdravé instinkty člověka jsou umrtvovány nadměrně ctižádostivou tendencí být civilizovaný. Jeho jemnější smysly jsou otupovány a jeho pocity tuhnou.

Člověk se stává bezbrannou obětí mnohých jej kol dokola obklopujících vlivů. Neschopny k obraně, jsou jeho nervy napjaty, jeho pocity slabé, střed jeho síly se ztrácí. Všechno v životě jej rozčiluje, neboť nemá sílu se bránit. Pluje v kalných vodách, které se kolem něho valí a je nemilosrdně strháván příbojem okolností, které jsou příliš silné, než aby jim mohl čelit. Potřebuje cigarety, aby zapomněl na své starosti a otupil nervy, potřebuje alkohol, aby se dostal do povznešenější nálady. Potřebuje tyto biče, aby se vymanil z denní nudy, aby unikl vnitřní prázdnotě, svým starostem a na něj dotírajících trápení.  

Musí se znovu snažit o normální, zdravý život bez výstředností – bez výstředních zvyklostí, aby odolal útoku dolů stahujících ničivých nebezpečí, oněch nebezpečí, která vskutku vážně ohrožují sociální a národní zdraví v tělesném a duševním mravním vztahu. Vždyť společenství lidí je tvořeno jednotlivci a jsou-li tito nezdraví, nemůže se dospět k žádnému dobrému dílu, k žádnému pokroku. Zdravý jednotlivec je kladem celého národa, neboť z částic celku se celek skládá. Potřebujeme klidné, mírumilovné, zdravé a silné lidi, jen takoví jsou schopni dobrých činů a mohou vykonávat trvale dobrý vliv. Potřebujeme lidi, kteří nepromarňují své síly, nýbrž je shromažďují a udržují na uzdě. Jóga nám znovu a znovu opakuje, že jeden jediný malý národ, který správně dýchá, by mohl regenerovat celou rasu. Bylo by toho poměrně málo zapotřebí k tomu, aby se toho docílilo. Ale přes veškerou naši sympatii k trpícím bližním, přes všechen náš společenský duch se dělá málo k tomu, aby se našim dětem dostalo vitální výchovy, kterou potřebují. Doma i ve škole by se mělo vyučovat základním pravidlům zdravého dýchání. Můžeme být svědky dobrého vlivu, který má jóga na nemocné děti. Některé byly astmatiky, jiné diabetiky, jiné duševně zaostalé a jiné komplexně zatížené.

Nedostatek životodárné prany je příčinou všech onemocnění. Nedostává-li se kořenům stromu nutné mízy, celý strom onemocní a uschne. Právě tak trpí dítě, musí-li vlivem špatného dýchání postrádat vitální síly. Mnoho let jsme dětem vštěpovali přirozené hluboké dýchání a jiné prosté cviky. Pravidelný přívod prany a kyslíku způsobil u většiny uzdravení. Mnohé z těchto hochů a děvčat jsou dnes mužové a ženy s vlastními zdravými dětmi. V našich jógických kursech se vždy znovu učí důležitost správného dýchání. Po předchozím uvolnění začínáme vyučování správným dýcháním, které je zachováváno během celé hodiny. Tím se nejen zharmonizují všechny síly, každý žák se vědomě snaží o to, aby nejen tělo, ale i celé své okolí pronikl zdravým zářením.

Vnitřní radost je prvním znakem pokroku. Jógičtí žáci jsou nabádáni k tomu, aby naučené svědomitě dodržovali během dne. Jejich pozitivní stanovisko je jejich největší silou v dnešním životním boji. Pomáhá jim k tomu, aby se ubránili negativním vlivům a činí je schopnými pracovat s dokonalým vnitřním klidem.  

Zvykni si pomalu a hluboce dýchat, kdykoliv na dech pomyslíš. Každé dýchání musí být doprovázeno dokonalým uvolněním. Dýchej tak jemně, že vlastní dech neslyšíš. To ihned uklidňuje. Zažívej, jak prana proniká tvé tělo a celou atmosféru kolem tebe. Kdykoliv na to myslíš, zažívej vědomě zdravé vyzařování a žij v něm jako na ostrově síly, míru a čistoty. Nic tě pak nemůže ovlivnit, ať pracuješ v hlučném provozu nebo mezi nervózními lidmi. Také pro lékaře a ošetřovatele je toto jednoduché cvičení nejvýš cenné. Pomáhá mu k tomu, aby nevyhnutelný vliv, pocházející ze styku s pacientem a trpícím, našel ho obranyschopného a neutralizoval se. Když síla k odporu klesá vlivem přepracovanosti, stává s i lékař nervózní. Nezdravý vliv jeho okolí působí pak silněji i na něho a hrozí nebezpečí, že sám onemocní. Správně prováděný hluboký dech pomáhá i zde, posiluje sílu k odporu za všech okolností. Vědomé vedení životní síly neboli prany znovu nabíjí baterie nervů, mozku a páteře. Není-li dosti času k tomu, abychom denně věnovali jednu hodinu jógickým cvičením, musí být prováděno denně aspoň hluboké dýchání s vědomým vedením prany 14 až 21 krát, jak bylo uvedeno dříve, ale třikrát denně bděle před jídlem. Také toto individuální cvičení se doplní šavasanou nebo aktivním klidem (Viz Sport a jóga), během tří minut. To je minimum pro každého přetíženého člověka, není-li schopen z otroctví svého štvavého života odčerpat trochu více času.  

Kdykoliv slyšíme, že nějaký člověk má úspěch ve svém konání, můžeme si být jisti tím, že to bylo dosaženo nahromaděnou a soustředěnou pranou, která se pak soustředěně projevuje v jeho myšlení, mluvení a jednání. Jako medik jsem učinil v budapešťských nemocnicích několik zajímavých pozorování. Můj přítel, dr.Pavel Schimert, krátce po promoci vstoupil do velkého chirurgického oddělení, kde většina pacientů naříkala bolestí a stěžovala si. Pouhý příchod velkého, statného doktora prosvětlil pochmurnou atmosféru. „Jak se vám daří, mí přátelé?“ ptal se svým hlubokým hlasem, plným vřelosti a důvěrnosti. Když pacienty prohlížel, pociťovali všichni jeho slunnou uzdravující sílu vyzařující z jejich dobrého lékaře. Posílen jeho silou už nikdo nenaříkal. Ba, jeden pacient, který si minulou noc velmi stěžoval, začal po lékařově prohlídce radostí plakat a řekl, že se ještě nikdy necítil tak dobře jako teď. Byl jsem udiven. Kdybych nebyl býval sám svědkem těch jeho bolestí a naříkání minulé noci a neviděl nyní působení lékaře na něho, nebyl bych věřil z pouhého vyprávění o tom. Dr.Schimert uměl skvěle jednat. Jeho pozitivní přirozenost rozptýlila každý zbytek pesimismu, kde jen se s ním setkal. Instinktivně odhalil příčinu téměř každé choroby a jeho diagnóza byla uznávána jako nejlepší. Vyzařování životodárné síly nebo prany bylo zřetelně patrné, kdykoliv dr.Schimert vstoupil do nemocničního pokoje. Můžeme si jako příklad uvést Couého, který vyléčil jednoduchými svými ústními příkazy tisíce lidí. (Pozn. překl.: Emil Coué, francouzský lékárník a psychoterapeut, narozený v Troyes, 1857 – 1926, původce metody uzdravování autosugescí.) V čem spočíval jeho zázrak, jímž ovlivňoval lidi? Byl to malý muž prosté povahy, ale byl především klidný. Vědomě či nevědomě nabyl bezpodmínečnou vládu nad pranou, která z něho prýštila jako uzdravující síla. Za čas jej navštěvovaly stovky lidí. Neměl čas zabývat se jednotlivcem a dlouhými výklady. Postavil si je všechny do řady vedle sebe a řekl každému z nich monotónním hlasem: „V každém ohledu se cítíte čím dále tím lépe.“ Výsledek byl pronikavý. Nejen, že všichni cítili okamžitou úlevu a zlepšení, nýbrž někteří dokonce odhazovali své berle a bez nich odcházeli domů. Bezvýznamný řečník vystoupí na pódium – a svými slovy pohne davy. Vychází z něho čistota, která okouzlí jeho posluchače. Co jiného to je, než ovládání prany, čili životní síly, ovládnutým životem? Shromáždí-li se síly, prosvítají pak myšlenkami, mluveným nebo psaným slovem a činy. Slovní příkazy, které dáváme během jógických cvičení, sbírají stále více prany jako do strouhy a vedou ji tak k soustředěnému jednání. Tyto příkazy se vštěpují stále hlouběji a střádají se v podvědomí, odkud působí na tělo a duši. Během prostého a plného dechu, jak byl popsán ve spise Sport a jóga, rozkázalo se např. v myšlenkách nebo nahlas: „Projevuji život v těle a duši,“ nebo „Projevuji to Nejvyšší, s ničím menším nemohu být spokojen.“ Projev prany nabývá těmito mocnými rozkazy postupné, ale jisté působení. Kde je prana ovládána, tam je dynamickou silou.

Všechno lze touto silou dosáhnout. Naše myšlenky se stávají skutečností, naše slova nabývají váhu silou pravdy a naše jednání se stává požehnáním pro všechny.  

Z knihy: Selvarajan YESUDIAN – Sebevýchova jógou  
 

Knihu zaslal: Jan Menděl

Komentáře