Šiva v sanskrtu znamená "blahodárný" a představuje nekonečný mužský archetyp, kosmického otce, který je silný, aktivní, vědomý si sama sebe, ochranný, stálý, pevný, objektivní a realistický. Je vědomím za všemi věcmi.

Slovo Šakti znamená v sanskrtu "síla" nebo "energie". Vychází z kořene šak, což znamená být schopen, udělat nebo jednat. Tato energie je všudypřítomná a viditelná, způsobuje růst rostlin, zvířat i lidí, udržuje je ve vývoji a je jak jejich světlem, tak slunečním teplem.

Šakti je energií, zdrojem mnohosti, ale Šiva je ten, který vede a kontroluje tuto sílu, jež by bez něj byla slepá a destruktivní. Tantrikové tvrdí, že Šakti je projevená jako zdroj energie a Šivův protějšek. Představuje "i" ve slově Šiva. Podle pravidel sanskrtské mluvnice za "i" vždy následuje samohláska "a" v případech, kdy je dále ještě něco definováno. Výsledkem takového postupu je to, že z výrazu Shiva se změnou písmene "i" stává Šava neboli "mrtvola bez života". Tímto způsobem se zdůrazňuje, že ženská energie je oživující silou života.

Dvě větve Tantrajógy

Odborníci obvykle rozdělují tantru na dvě hlavní větve: levorukou a pravorukou. Toto prvotní rozdělení vyplývá ze specifické povahy praktických způsobů používaných k dosažení stavu jednoty. Jestliže používáme fyzické metody, při nichž dochází ke skutečnému sexuálnímu spojení, pak se jedná o "levorukou tantru". Když se však použijí jen meditativní nebo symbolické techniky, tedy nezahrnující fyzickou sexualitu, pak se jedná o "pravorukou tantru". Často je velmi obtížné oddělit jasnou čarou tyto dva proudy, jelikož existují školy, v nichž se vyučují myšlenky náležející proudům oběma.

Pravoruká tantra se často shoduje s některými asketickými cestami na naší planetě, její praktikanti touží po sjednocení, personifikaci či inkarnaci s nadpřirozenými bytostmi na různých úrovních a nakonec po sjednocení s božským bytím. I když zde mluvíme o určitém druhu "sexuálního" vztahu, neprojevuje se běžným způsobem, ale spíše sublimovaným, duchovním a často symbolickým, jenž má blízko tomu, co nazýváme nadosobní láskou. Jedním z historických příkladů by se mohl stát mystický erotický vztah mezi Ježíšem a křesťanskými jeptiškami, oddanost indických gopií vůči Krišnovi, láskyplný vztah trubadurů a rytířů k šlechtičnám nebo adorace deseti Kosmických Mocností v určitých tantrických školách atd.

Tradice kategoricky tvrdí, že "pravoruká tantra" je vyšší cestou těchto dvou větví. Ale tantričtí mistři také poukázali na to, že moderní člověk ze Západu je prakticky neschopný ji kvůli hrubosti ducha a materialismu následovat, protože začíná na příliš vysoké a abstraktní úrovni.

V současné, moderní době je praktická levoruká tantra poněkud účinnější, a to alespoň do okamžiku, než se osvobodíme od nadvlády vlastní sexuality. V ní se neprovozuje milostný akt jen pro samotný sexuální požitek, ale je považován za nástroj k dosažení nadsexuálního styku, ke zlepšení mezilidských vztahů, k dosažení vnitřní rovnováhy a zdraví, k posílení schopnosti sebekontroly, k získání paranormálních schopností a nakonec i k přístupu do vyšších úrovní vědomí, vedoucích až ke kosmickému vědomí neboli samadhi (jak je nazýváno v tantře).

Muž má od přírody určité schopnosti být blíž k mužskému kosmickému aspektu Šiva – vědomí. A proto je pro něj snadnější přiblížit se k absolutnímu Bytí z této strany. Ženě je naopak, díky moudré přírodě, bližší ženský kosmický aspekt Šakti – energie. A je pro ni proto snadnější přiblížit se k absolutnímu Bytí právě odtud.

Tantra je ve skutečnosti vynikající zkratkou duchovní cesty, protože muž se ztotožní se Šivou, žena se Šakti a pak v láskyplném obětí během milování dojde ke splynutí těchto dvou pólů a překonání duality. Šiva přitahuje Šakti a Šakti přitahuje Šivu: plus přitahuje minus a minus přitahuje plus. Jestliže jeden z pólů roste, pak se mu druhý začne vyrovnávat ve snaze po dosažení rovnováhy. Určité tantrické praktiky (věnování, transfigurace, brahmačarja) nás během milování velice přibližují ke specifickému nejvyššímu polárnímu aspektu a díky spojení pak k transcendentnu. Tyto techniky potřebují podrobné vysvětlení, na něž bohužel v tomto článku není dostatečný prostor, proto uvedeme jen vysvětlení poslední z těchto technik, která se nazývá brahmačarja.

Brahmačarja

Položme si dvě zásadní otázky: Proč tak krásné okamžiky, které obvykle během milování prožíváme, končí ztrátou energie a vedou u muže až k ospalosti? Proč nám prožívané štěstí nepřináší stejné vitální posílení jako v případech jakéhokoli jiného prožívaného štěstí? Odpovědí je princip skrývající se pod indickým výrazem brahmačarja. V zásadě je cílem této techniky co nejúplnější kontrola sexuálního potenciálu, aniž se však přitom zruší možnost výkonu sexuální funkce. To znamená zapojit se do plné erotické, sexuální milostné aktivity určitým rozumným způsobem tak, abychom během ní neztratili úplnou kontrolu nad sexuálními procesy. Smyslem je úplné oddělení orgasmu od ejakulace, čehož se dosahuje tím, že nedopustíme, abychom dospěli do stadia ejakulace, a to po neomezeně dlouhou dobu bez ohledu na délku trvání, intenzitu a četnost pohlavního styku.

Během milování se projevují dva momenty, které, ačkoli se v čase nacházejí velice blízko, přece jsou odděleny a jen neznalost způsobuje, že je považujeme za totéž. Jedná se o ejakulaci (ochabnutí u ženy) a orgasmus.

V případě orgasmu jsou stahy svalů jemnější a vyvolávají potěšení, zatímco během ejakulace dochází k silnějším stahům, jejichž cílem je vyměšování semene. Ejakulace se v tantře připouští pouze tehdy, když dvojice usiluje o početí dítěte. Pro ženy je kontrola vyvrcholení či zadržení sexuálního potenciálu snadnou záležitostí a pouze ve zcela zvláštních případech vyžaduje předběžný nácvik. U muže si kontrola ejakulace a její pozastavení na co nejdelší dobu trvající týdny, měsíce či dokonce roky, vyžaduje postupný trénink a je považována za opravdový výkon, který zajišťuje urychlení duchovního pokroku v rámci šťastného života zamilované dvojice. Tantrické techniky umožňují oddělení těchto dvou jevů díky vědomé kontrole. Poté, co se milenci naučí kontrolovat své sexuální energie, milování muže probíhá velmi dlouhou dobu a oba partneři během něho začínají prožívat mnohonásobné orgasmy vedoucí až k nepopsatelným vnitřním stavům blaženosti.

Éros plný proměn

Vzájemná láska muže a ženy se posiluje a povznáší. To vše předpokládá nový pohled na život a sexualitu, v podstatě je to výzva k objevení záhadného, duchovního rozměru proměnotvorného érosu. Podle tantrického učení se celý vesmír rodí z kosmického spojení mužského principu (+, jang) a principu ženského (-, jin), jenž se odráží na pozemské úrovni jako láska mezi mužem a ženou. Z hlediska dokonalého zadržení sexuálního potenciálu oběma partnery je láska rozšířením trvalého štěstí a blaženosti, kdy se vychází od toho, co je konečné, a dospívá se k nekonečnému. Jedna z orientálních moudrostí uvádí:

"Tehdy, když je díky úplné kontrole sexuálního potenciálu láska nekonečnou, nemožné se lehce stává možným."

Ve východním učení se má za to, že výron semene vede k vyčerpanosti, oslabení vitality, k poklesu citového, myšlenkového i duchovního potenciálu. Zadržování semene při souloži vede naopak k posílení životního potenciálu, k netušenému zvýšení milostné rozkoše, k regeneraci a omlazení, ke spontánnímu probuzení telepatických schopností, k prožitku ohromného množství orgasmů, aniž se dostaví únava, ospalost či odpor k sexualitě. U ženy, praktikuje-li pohlavní zdrženlivost, dochází k úměrnému snížení menstruační sekrece, mizí průvodní bolesti spjaté s pohlavním cyklem, dochází k tělesné regeneraci, zvýšení tvořivosti, povzbuzení inteligence, dosažení psychické rovnováhy, probouzí se chuť do života, pominou komplexy méněcennosti. Páry, které praktikují pohlavní zdrženlivost, jsou méně vystavovány vnitřním konfliktům, jejich svazek je trvalejší, pevnější a harmoničtější.

V souvislosti s plnou kontrolou sexuálního potenciálu se v pojednání Jógadaršana v II. kapitole, sutra 37 uvádí:

"Ten nebo ti, kdo pěstují plnou kontrolu sexuálního potenciálu, dosáhnou velké síly."

Proto nezapomeňte, že ti, kdo vytrvale pěstují plnou kontrolu sexuálního potenciálu, v sobě objeví přebytek fyzické síly, kterou poté mohou vložit do své každodenní práce. Dostaví se u nich posílení mentálních schopností, jež jim umožní pohotověji myslet, zlepšit si paměť, zvýšit svůj intelektuální potenciál a urychlit duchovní vývoj. Ti, kdo vytrvale pěstují plnou kontrolu sexuálního potenciálu, tak výrazně posílí své vnitřní schopnosti, jejich tělo, psyché a pocity dosáhnou úžasných výsledků, a dokonce se jim otevře cesta k objevení nadosobního Já.

Tantra a neotantra

"Naše poznání tantry roste tak rychle, jak rychle rosteme i my."

Kvalitní lidé se totiž setkávají s kvalitní tantrou, a to v souladu se všeobecně platným zákonem rezonance. Ačkoli v současnosti stále existují určité zastaralé tantrické kurzy a skupiny, přesto lze říci, že hlavní proud tantry plný duchovnosti neustále roste. Tyto kurzy v podstatě zužují tantru jen na nauku rozvíjející druhou (sexuální) úroveň. Jsou založeny na myšlence, že pokud se co nejvíce osvobodíme od sexuálních bloků, dojdeme postupně až ke zdokonalení. Pravdou však je, že pokud sexuální potenciál pevně nesměřujeme vzhůru do vyšších oblastí bytosti, pak vše probíhá jen horizontálně, tedy na sexuální úrovni člověka. Některé víkendové semináře tak nabízejí jen zdánlivý pokrok v poznání tantry, protože právě neusměrněnost sexuálních energií činí z těchto víkendů určitý tantrický útěk od reality, během něhož se na pár chvil zaměříme na něco úplně jiného, než jsme zvyklí, ale každodenní drsná realita se s prvním pracovním dnem vrátí a vše pak začíná beze změny znovu. Jestliže tímto způsobem pokračujeme, tak rozdíl v útěku od reality skrze tantru a útěkem s pomocí drog není až zase tak velký. Lidé se na takových zastaralých kurzech učí jen to, že se nemají stydět za svoji sexualitu a že ji mají prožívat radostně. Pokud však tantru hluboce duchovně nepochopí a neosvojí si ji, stane se pouhou hračkou, kterou dítě odloží, jakmile trošku vyroste.

V případě, že se duše v tantře neintegruje, tak dříve nebo později vyvstane v člověku úplně opačná reakce, jež může způsobit, že vše, co se dotyčný naučil, se náhle jeví jako neuvěřitelný nesmysl. Ještě větší porušení základních principů tantry však nastává v některých neotantrických kurzech, v nichž jejich představitelé nezdůrazňují nutnost lásky v tantře, nebo se jí dokonce snaží vyhnout. Láska je totiž velice důležitý prvek. V dnešní době existuje mnoho zavádějících cest v oblasti duchovna. Stejně jako lze najít mnoho kurzů jógy, v nichž lidé cvičí, aniž by zapojili mysl a svoji schopnost soustředění, což je zásadní moment pro vznik jemných, subtilních účinků působících na hluboké složky naší bytosti, tak existují i kurzy tantry bez lásky. Ty učí sexuální techniky, ale v žádném případě se nejedná o tantru. Všichni duchovní lidé totiž dobře vědí, že láska je základem vesmíru, a vnímají ji všude kolem sebe, téměř v čemkoliv.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015