Vasilčuk

Y

Yi-King (Kniha proměn) – starobylý dokument, přibližně z roku 6 000 př. n. l.; největší vážnosti požívá v Číně, kde je stejně důležitý jako v křesťanském světě Bible; ovlivnil základy morálky a etiky, podobn
ě jako Tarot se skládá z jednotlivých listů s textem nebo dekorativní symbolickou kresbou; používá se především k věštění.

Z

zájem – vyjadřuje speciální zaměření osobnosti na poznání určitých jevů okolního života a současně s tím víceméně stálý sklon člověka k určitým druhům činností; zájem může být určen jako poznávací nasměrovanost osobnosti doprovázená pozitivními emocemi v procesu uspokojení potřeb v nové informaci, především intelektuálními pocity, překvapením, domněnkou, zřetelností, jistotou aj.

záloha – vrozená anatomicko-fyziologická vlastnost organismu, která ulehčuje vývoj schopností.

zaměření – psychický stav osobnosti jako subjektu činnosti určující připravenost a konkrétní zvláštnosti chování a činnosti člověka v odpovědi na různé vlivy vnějšího prostředí.

zdraví (definice WHO) – stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo tělesné chyby.

zdravý způsob života – komplex opatření nasměrovaných na synchronizaci rytmu životaschopnosti člověka s rytmem fotosyntézy, která je založena v Biologických hodinách Země a způsobuje zvýšení trvalosti života lidského individua a populace celkově (V.V. Volkov); formy a způsoby každodenní životní činnosti člověka, které zabezpečují harmonický vývoj a posílení jeho zdraví, mobilizují a zdokonalují rezervní možnosti organismu, tímto způsobují zvýšenou pracovní schopnost, vykonávání člověkem svých sociálních a profesních funkcí, a také se podílejí na prodloužení jeho dlouhodobého tvůrčího období (L.A. Osadčuková).

znalost – konečný výsledek dosažený procesem učení; kategorie vyšší formy obrazu o chování objektů nebo jejich charakterizaci; znalost dovoluje rozeznávat obrazy v neurčitém prostředí, předpokládat jevové formy, diagnostikovat a plánovat.

Zodiak – z řeckého zoe diago, to, co řídí život – viz zvěrokruh.

zombie – bytost zdánlivě živá, ale nevědomá; na Haiti je pověstná jako živý nebožtík; termín nelze směšovat s kultem woodoo.

Zvěrokruh (Zodiak) – termín označuje teoretický kruhový obrazec, jehož středem je Země; Slunce zdánlivě každé ráno vychází na východě v určitém bodu zodiálního pásu a ten se každý den posouvá; za rok Slunce obejde celý Zvěrokruh a dostane se do stejného bodu, ve kterém vyšlo před 365 dny; 360 stupňů zodiálního kruhu je teoreticky rozděleno do dvanácti sektorů a každý z nich nese název jednoho souhvězdí.

zvyk – sklon člověka k vykonávání různých činností vytvořený a upevněný v procesu života a výchovy.

Ž

život – jedna z forem existence hmoty zákonitě vznikající při odpovídajících podmínkách v procesu jeho vývoje; organismy se odlišují od neživých objektů látkovou výměnou, podrážditelností, schopností k rozmnožování, růstu, vývoji, aktivní regulaci svého složení a funkcí, k různým formám pohybu, přizpůsobivosti k prostření apod.; předpokládá se, že život vznikl cestou abiogeneze; základní kategorie biologie a jeden z nejvýznamnějších pojmů filozofie; v biologickém pojetí jsou pro živé systémy charakteristické výměna látková, schopnost reprodukce, schopnost reagovat na vnější podněty a přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí; ve filozofii je život mimo jiné vymezován jako proces mezi zrozením a smrtí, popř. jako protiklad smrti; člověk je jediný tvor, který si je svého života plně vědom a podrobuje jej reflexi; z morálního hlediska bývá život většinou považován za posvátný; život lze definovat i jako různé aspekty lidské existence – život: společenský, citový, sexuální apod.

život AV – symbióza organických, anorganických, informačních, energetických hmot lidského, pozemského, kosmického, božského původu minulého, současného a budoucího; v symbióze je prvotní informace.

Komentáře