Učení o tatvách a tatvické hodiny pochází ze starověké filozofie. V sanskrtu „tatva" znamená pravda, podstata, skutečnost všech jevů. Význam tohoto učení hovoří o tom, že dobrá i špatná energie, kterou sami vysíláme, se k nám opět vrací zpátky.

Tatvy jsou jemné, ve světovém nekonečnu proudící a vibrující síly, z nichž povstává vše viditelné i neviditelné a do nichž také vše zaniká. Bez jejich oběhu by na Zemi nebyl žádný život, pohyb ani stvoření.

Co jsou to tatvy

Na planetu Zemi dopadá podle tohoto učení pět kosmických sil. Následným dlouhodobým pozorováním a vnímáním přirozených kosmických sil lidé objevili, že tatvy se pravidelně střídají ve dvouhodinových cyklech. „Dech tatev“ počíná východem Slunce, kdy jakožto první proudí tatva Ákaša, následuje tatva Vayu, po ní další tatva Tejas, po ní následuje tatva Prithivi a poslední v řadě tatva Apas.

Tatvy a jejich energie

Energie tatev má svoje specifické vlastnosti a působí na vše živé. Pro správný duchovní vývoj je vhodné znát působení tatev, neboť ne každá je vhodná pro všechny úkony. Sledovat střídání tatev je možné právě díky tatvickým hodinám. Ty mají tvar kotouče, avšak v dnešní době již najdete i mnohé aplikace, které vám přesné působení tatev ukazují.

K čemu slouží tatvy

Působení tatev a jejich vlastnosti se mohou užít například pro rychlejší uzdravování. Je však samozřejmostí, že i v naprosto běžném životě je možné tatvy úspěšně používat a sladit svoje každodenní jednání a konání s „dechem“ vesmírných sil.

Každý člověk, kterému se podaří zvládnout vesmírnou energii, princip – pránu a jejím prostřednictvím i tatvy, se tak stává pánem svého osudu. Pro takového člověka přestane existovat nemoc, stáří, zármutek i starost. Ten, kdo poznal pránu i tatvy, ten poznal vše skryté a tajemné a nemusí se bát nemoci ani neštěstí, neboť tatvy jej chrání. Soustředění a úsilí vyvinuté za působení určité tatvy se mu vyplatí, neboť vždy přinese to, co člověk potřebuje. Takovéto poznání mu dává i možnost pomoci svým bližním.

Každý z nás je rovněž ovlivňován svojí vlastní tatvou, pod jejímž vlivem se narodil a byl počat. Její vliv na náš život je velice mocný. Ale i vliv této původní tatvy je možné ovlivnit působením a praktickým upotřebením jiných tatev.

  • Tatva Akáša

Barvou této tatvy je černáa jejím principem je vzduch. Povaha Akáši je studená, smyslem je sluch (v této době lépe slyšíme) a chuť hořká. Její vliv zesiluje zejména v sobotu a jejím tvarem je stočená spirála. Akáša nemá žádnou specifickou vůni.

Tato tatva není pro člověka nějak obzvlášť příznivá, přináší ztrátu a smrt. Je nepřátelská k novým začátkům, když vibruje Akáša, není dobré činit předsevzetí či něco nového konat. V tomto čase by se neměly uzavírat sňatky ani zásnuby a i tvorba nebo studium v tomto období započaté nekončívají dobře. V Akáše se nikdy nemá jíst, je však příznivou tatvou pro meditaci. Lidé narození v tatvě Akáši bývají často neduživí, zdraví si mohou posílit duševní činností.

  • Tatva Wayu

Barva této tatvy je zelená až zelenomodrá a její povaha studená, principem je vzduch, světovou stranou sever a smyslem cit a řeč. Chuť i vůně je nakyslá až kyselá.

Ani tato tatva ještě není člověku úplně příznivá, avšak je první manifestací života směrem kupředu. V energii tatvy Wayu vznikají nadávky, lži, podvody, lsti, závist, nenávist a lakota. Je to tatva, které podléhají slabší lidé – nepoctivci, podvodníci, zločinci, vrahové a sebevrazi.

V této době je vhodné nenakupovat, neboť hrozí ztráty finanční, a to i na poli vlastnictví a majetku. Není to vhodná doba pro jednání o novém zaměstnání, uzavírání dohod ani pro najímání zaměstnanců. Lidé narození za této tatvy cílů dosahují jen za cenu velkých obětí, mívají však mystické nadání. Nebývají prorodinně založení, jsou spíše životními dobrodruhy.

  • Tatva Tejas neboli Agni

Barva této tatvy je červená a povaha horká. Její chuť je ostrá a pálivá, obvykle v tuto dobu rádi pojídáme pálivá jídla. Principem této tatvy je oheň a světlo, smyslem zrak. Tatva Tejas zesiluje vždy v neděli a její vůně je čpavá.

Tejas je tatvou bytí a svobody. Ačkoliv má hodně nebezpečných rysů, bývá příznivější. Veškerá jednání v této tatvě bývají ohnivá, plamenná až nadšená. Duchovně vycvičeným jedincům dodává tato tatva energii a sílu. V neduchovních jedincích však vzbuzuje zlost, žárlivost a hněv. Lidé zrození v energii této tatvy bývají prudcí, náhlí, divocí až obtížně zvládnutelní.

  • Tatva Prithivi

Barvou této tatvy je žlutá, principem země a smyslem čich. Její chuť je sladká, stejně tak její vůně je jemná a nasládlá. Smyslem, který tuto tatvu ovládá je čich.

Jedná se o tatvu radosti a radostného života, přátelství, veselosti, spravedlnosti, veselosti a univerzální lásky. Lidé s touto tatvou jsou milosrdní a rádi pomáhají svým bližním. V této tatvě se jen zřídka stávají zlé činy a špatná jednání. Co se v ní začne, bude trvale šťastné a příznivé. Jedná se o tatvu nakloněnou spravedlnosti a rodinnému životu. Manželství a zasnoubení v ní uzavřená bývají velmi šťastná, je úspěšná pro tvorbu umění a podporuje zdraví člověka. Lidé v ní narození bývají optimističtí a veselí, od života očekávají jen úspěchy a výhody.

  • Tatva Apas

Barvou tatvy Apas je bílá, šedobílá až nafialovělá. Povaha tatvy je spíše studená a jejím principem je voda. Vliv této tatvy zesiluje vždy v pondělí a v pátek v planetární hodině Měsíce. Apas je tatvou štěstí, blahobytu a bohatství, přináší úspěch a radost. Tatva Apas ovládá také sexuální lásku a děti v této době počaté bývají úspěšné a bohaté. Umělcům tato tatva přináší dostatek intuice a smysl pro krásu.

Jak se střídají tatvy

Pro práci s tatvami musíte znát principy jejich střídání. Jdou za sebou stále ve stejném výše uvedeném pořadí a každá tatva působí po dobu 24 minut. Celkem je jich pět, nežli se tedy všechny prostřídají, uplyne 120 minut. Po odeznění poslední tatvy se koloběh opakuje.