Dobrý vztah mezi lidmi se podobá tanci a je založen na podobných pravidlech. Partneři se nemusí věšet jeden na druhého, aby si přesto byli vzájemnou oporou při společném pohybu, který je sice komplikovaný, ale také radostný a uvolněný. Věšet se jeden na druhého by pohyb zastavilo a zničilo jeho neustále se měnící krásu. Partneři vědí, že se pohybují ve stejném rytmu, který je neviditelně posiluje. Vnější rytmus zrcadlí vnitřní souznění…

Čím lepší vztahy máte s druhými lidmi tím je váš život kvalitnější, bohatší a krásnější. Návodů a podnětů pro rozvoj vztahové inteligence proto nikdy nebude dost. Však už staří Řekové včlenili do své filozofie tři základní prvky, kterými je ovlivněn vývoj vztahu mezi lidmi. Jsou to ethos, pathos a logos. Tyto tři prvky tvoří mentální model, s jehož pomocí můžete poznávat, chápat a budovat své vztahy s druhými lidmi. Co tyto tři prvky znamenají a jak je můžete rozvíjet?

Ethos

Ethos je dán kvalitou vašeho charakteru, vaší opravdovostí, otevřeností a důvěryhodností. Je dán vaší integritou, tj. jednotou vašich myšlenek (vnitřních pohnutek a záměrů), slov a činů. Chcete-li rozvíjet svůj ethos, pak:

 • Poznávejte sami sebe. Určete své hodnoty, motivaci, silné a slabé stránky.
 • Formulujte svoji vizi a buďte zaujatí. Najděte to, co máte rádi, a mějte rádi, co děláte.
 • Buďte ohleduplně odvážní. Chovejte se příjemně, ale buďte i vytrvalí.
 • Buďte tolerantně důslední a vstřícně zásadoví.
 • Pozorně naslouchejte a jasně se vyjadřujte. Přitom přenášejte svou vizi na ostatní, efektivně a s důvěrou.
 • Kontrolujte pokrok a výsledky. Zjistěte, kde jste, pak se dostaňte tam, kam se dostat chcete.
 • Pathos

  Pathos znamená schopnost vcítění do druhého – empatii, naslouchání a pochopení. Chcete-li rozvíjet svoji empatii, pak:

 • Naučte se opravdově vyjadřovat své pocity, aby měli ostatní šanci vcítit se do vás.
 • Hlídejte příležitosti, kdy se můžete vy vcítit do bližních! Získávejte zpětnou vazbu – kdy a jak pocítili vaše vcítění a jaké chování z vaší strany na ně působilo blahodárně.
 • Naslouchejte aktivně! Když už opakujete, co jste slyšeli, signalizujte přitom svému protějšku, že o něj máte zájem.
 • Když pozorujete, jak jsou vyjadřovány pocity, nezaměřujte se na jediný znak – např. na smích. Mohlo by vás to zmást. Pozorujte i tón hlasu, dech nebo gesta.
 • Abyste rozpoznali temné stránky vcítění, naučte se rozlišovat mezi pravým a „handlířským“ vcítěním. Nejjistěji se temné stránky dají rozpoznat, když vyslovíte přání, která nejsou po chuti oslovenému.
 • Logos

  Logos znamená racionální domlouvání, kdy v souladu se svými záměry (ethosem) a pochopením druhé strany (pathosem) hledáte okruh společných zájmů, očekávaných přínosů a možných činností. Jde o dialog, argumenty, hledání kompromisů – nebo lépe hledání synergií založených na principu výhra – výhra. Chcete-li rozvíjet svůj logos, pak:

 • Buďte sami sebou, na nic si nehrajte, nic nepředstírejte.
 • Svými slovy vyjádřete, jak rozumíte sdělení druhého. Klaďte doplňující otázky.
 • Ověřujte si, že vám bylo rozuměno. Klaďte zjišťovací a objasňovací otázky.
 • Vyjasňujte si své zájmy, svá očekávání a cíle, ke kterým společně směřujete.
 • Zformulujte základní pravidla hry. Zdůrazněte přitom, že to není projev nedůvěry, ale základ pro dokonalé porozumění a hladkou týmovou spolupráci.
 • Určete zdroje, které je možné použít.
 • Uvědomte si odpovědnosti i následky pro případ úspěchu i neúspěchu.
 • Takto spějte ke společné dohodě, kterou u nejdůležitějších věcí formulujte písemně.
 • Škola vztahové inteligence

  Pokud právě nežijete na pustém ostrově, tak každý den vašeho života může být školou vaší vztahové inteligence. I Robinson Crusoe měl svého Pátka. Každý člověk, se kterým se setkáte je vaším učitelem a naopak vy jste také jeho učitelem. Nejlepší metodou učení se je vyučování. Nespokojte se s pouhým přečtením tohoto či jiného článku o mezilidských vztazích. Získané znalosti a podněty využívejte ve svém každodenním životě. Abyste mohli vstoupit do této univerzální školy, musíte splnit tři podmínky. Musíte mít jasnou vizi kvality vztahů, které mají být součástí vašeho životního příběhu, musíte mít pevnou víru, že svou vizi uskutečníte a musíte mít pokorné odhodlání vzít si ponaučení z každé chyby a každého neúspěchu, který vás na vaší cestě potká.

  Poznávání vztahů

  Použijte model ethos-pathos-logos jako myšlenkovou mapu, která vám pomůže lépe poznávat „terén“ mezilidských vztahů. Rozpoznávejte vliv ethosu, pathosu a logosu ve všech komunikačních situacích, ať už jste jejich přímými účastníky nebo je vidíte ve filmu, slyšíte od známých nebo čtete o nich v knihách. Vytvořte si pomocí této triády síť asociací. Naplňte ve své mysli tyto tři obecné pojmy konkrétním obsahem. Rozviňte pomocí výše uvedených bodů jejich význam ve vašem vlastním životě.

  Porozumění vztahům

  Použijte triádu ethos-pathos-logos jako myšlenkovou mapu, která vám pomůže hledat cestu k vaší vizi. Uvědomujte si, jak tyto tři prvky ovlivňují dynamiku vztahů, především míru vzájemné důvěry. Je to právě vzájemná důvěra, která je měřítkem kvality vztahů. Pokud vám druzí důvěřují, nemusíte se bát udělat chybu nebo se nejasně vyjádřit. V atmosféře důvěry vám druzí chybu prominou a správně pochopí smysl toho, co jste chtěli sdělit. Nemáte-li jejich důvěru, je to, jako byste kráčeli po minovém poli. Musíte si dávat pozor na každé slovo. V atmosféře nedůvěry jste v neustálém napětí, které vede ke krytí vlastních zad a k politikaření. Proto si pozorně všímejte toho, jak ethos, pathos a logos ovlivňují míru důvěry ve vztazích.

  Budování vztahů

  Použijte model ethos-pathos-logos jako myšlenkovou mapu, pomocí které operativně určujete směr vašeho „pohybu“ ke svému cíli. Už víte, že potřebujete získat a nezklamat důvěru druhých. Proto uplatňujte svůj ethos například tak, že dodržujete své závazky a dbáte na jednotu svých slov a činů. Uplatňujte svůj pathos například tak, že máte pochopení pro druhého a vždy se upřímně omluvíte, když uděláte chybu. Uplatňujte svůj logos například tak, že sice citlivě, ale jasně formulujete svá očekávání a že věnujete pozornost i maličkostem.

  Závěrem

  Možná to mělo být řečeno hned na začátku, ale závěr je konec konců také vhodné místo: Neexistuje žádný univerzální a trvale platný návod na vztahovou inteligenci. Kdyby to bylo tak jednoduché, ani by nás to nebavilo, že? Tento článek je jen kapkou v oceánu znalostí o lidech a jejich vztazích. Nikdo vám nemůže vzít vzrušující zážitky z odhalování dalších souvislostí. Každý musíte hledat svou vlastní cestu a učit se svým vlastním lekcím. Někomu to jde samo, jiný se přitom nadře. Ale ten druhý má pak o to větší radost z dosažených úspěchů. Nechte se proto inspirovat trojcí pojmů z pokladnice evropské kultury a zkrášlete jimi život svůj i druhých. Společnost je taková, jací jsou lidé, kteří ji vytvářejí. Je taková, jací jste vy nebo já.