Moderní západní člověk si možná položí otázku, proč je vhodné věnovat se v dnešní době studiu takového starobylého systému léčby, jakým je indická ájurvéda. Může ájurvéda poskytnou odpověď a lék na problémy moderního životního stylu? Ve své knize se pokusím načrtnout aspoň zběžně základní přístupy ájurvédské medicíny, jejichž uvedením do praxe a dosažením jistých výsledků si čtenář sám utvoří názor o jejich použitelnosti a prospěšnosti i pro svoji osobu.

Mnohá ájurvédská léčiva a postupy mohou v dnešním kontextu působit příliš exoticky, samozřejmě, v těchto případech se budeme řídit zdravým selským rozumem a namísto doslovného kopírování se budeme snažit nejít látku nebo proces s podobnými účinky v našem vlastním prostředí.

Tato kniha si neklade za cíl léčení všech, hlavně ne těžkých degenerativních onemocnění, které si vyžadují pomoc kvalifikovaného lékaře. Cílem této knihy je umožnit čtenáři uvědomění a lepší pochopení univerzálních zákonů ovlivňujících životní děje a specificky zdravotní stav. Mým přáním je pomoci čtenáři zastavit se na chvíli ve shonu dvacátého století a zamyslet se nad kvalitou svého životního stylu. Aspirací této knihy je napomoci dokonalejší harmonizaci lidského mikrokosmu s makrokosmem vesmírného dění.

Na rozdíl od moderní medicíny ájurvéda nemystifikuje zdraví ani proces nemoci, naopak, pojednává o nich vždy na základě co největší jednoduchosti, srozumitelnosti a zdravého rozumu. V tomto smyslu je ájurvéda blízká a přístupná každému člověku s upřímnou snahou o zkvalitnění svého životního stylu a poznání hlubší pravdy o sobě samém.

Indická ájurvéda je zřejmě nejstarší a nejdokonaleji propracovaný systém léčby na světě. Její počátky spadají do dávných védských časů – do období vzniku samotných véd. Ájurvéda je pokračováním a rozpracováním Atharva-védy (Atharva-véda samhitá / Atharvavéd), poslední ze čtyř véd, která pojednává o aplikaci univerzálních zákonů na úrovni konkrétního vesmíru. Védy patří k nejstarším skvostům světové literatury, za dobu jejich vzniku se běžně považuje období mezi patnáctým a desátým stoletím před naším letopočtem, podle nejnovějších názorů však mohou být i mnohem starší. Převládá názor, že védy se dlouho předávaly ústním podáním. Věk 3 000-3 500 let se tedy vztahuje pouze k jejich literárně zpracované formě, ve skutečnosti však představují mnohem starší tradici. Autorství véd se připisuje skupině osvícených mudrců – ršiů (rišiů), kteří ve stavech hluboké meditace pronikli do tajů přírodních zákonů a celovesmírného dění. V tomto smyslu nejsou védy výtvorem běžné racionální mysli, nýbrž vyjádřením přímého nahlížení a doteku s realitou. Podobně jako poselství egyptských pyramid, i védy k nám přicházejí v zašifrované podobě, podmínkou jejich dešifrování je naše vlastní osvícení.

Pro správné pochopení ájurvédské medicíny je důležité poznat zdroj, ze kterého vychází. Zdrojem ájurvédy bylo přímé vnímání reality ve stavech hluboké meditace. Protože poznání védských ršiů bylo integrální a zahrnovalo všechny aspekty bytí, měl by se každý upřímný adept ájurvédy snažit o co největší integritu vlastní osobnosti. Můj učitel ájurvédy tvrdí, že zatímco současnou západní medicínu může dnes vystudovat kdokoliv levou polovinou mozku, ájurvédu je potřeba studovat aktivováním obou mozkových hemisfér, plnou účastí srdce, ducha … a celé bytosti. Výuka na moderních lékařských školách se děje hlavně aktivací levé mozkové hemisféry, která je uzpůsobena s důrazem na racionální, logické myšlení, intelekt, matematické koncepty, analýzu, separaci a měřitelnost. Levá mozková hemisféra představuje dravější mužský princip. Přírodní systémy léčení (například šamanské techniky) naopak zdůrazňují aktivaci pravé mozkové hemisféry, která představuje ženský princip a z něho vyplývající schopnost intuice a volného uměleckého myšlení, neměřitelnost a syntézu.

Ájurvéda nezdůrazňuje a neutiskuje ani jednu hemisféru, naopak, snaží se o jejich simultánní rozvoj a harmonizaci na nové úrovni. Tuto úroveň ve fyzickém smyslu představuje střední část mozku, tzv. most, který přemosťuje obě poloviny mozku, takže z této úrovně vnímání má člověk přístup do obou hemisfér.

Ájurvéda je zřejmě jediný systém medicíny integrující vědeckou exaktnost s intuicí. Sanskrtský termín ájurvéda se překládá jako věda o životě, v současné době se však často setkáme s překladem "umění žít". Musíme si uvědomit, že věda v indickém pojetí měla trochu jinou definici než věda, jak ji vnímá západní člověk. Věda obsahovala umělecko-intuitivní aspekt, a naopak umění bylo velmi exaktní. V podstatě lze říci, že v orientálních kulturách vztah mezi vědou a uměním nebyl antagonistický, ale spíše vzájemně se doplňující, takže navzdory tomu, že umělecký a vědecký aspekt představuje odlišné způsoby vnímání a nahlížení na realitu, v konečném důsledku vyúsťují do dokonalé souhry přímého (360 stupňového) vnímání.

Je důležité uvědomit si tyto dva základní aspekty ájurvédy dříve, než se čtenář rozhodne pro její studium nebo aplikaci. Západní člověk od nástupu patriarchátu úspěšně vegetuje na levé (mužské) polovině mozku, která mu zabezpečila úžasný rozvoj racionálního myšlení, moderní technologii … a také války a devastaci mateřské planety. Pro studium ájurvédy je potřeba, aby student aktivoval pravou mozkovou hemisféru a získal tak přístup k intuici, která je zde důležitým nástrojem poznávání. Když student začne pracovat s intuicí, bude se snažit o syntézu obou hemisfér a následně o jejich překročení. Ájurvédský lékař, který dosáhne takového stavu, vnímá realitu přímo, bez jakýchkoliv oklik a překážek. Dokáže správně diagnostikovat bez jakýchkoli vnějších pomůcek, laboratorních vyšetření nebo invaze do pacientova organismu. Diagnózu stanoví posloucháním pulsu, pohledem, posloucháním hlasu nebo pouze z opisu jiné osoby.

Ájurvéda je prvním a základním členem z trojice věd o zvládnutí lidské existence. Ústředním bodem jejího zájmu je zdraví a nastolení harmonie ve fyzickém těle, na základě principu rezonance se tento stav rovnováhy pozitivně odrazí na jemnějších úrovních. Zvládnutí fyzického těla prostřednictvím ájurvédy je základem pro jógu a tantru – discipliny, které lze úspěšně praktikovat pouze při dobrém duševním a tělesném zdraví.

Ájurvéda je nejdokonaleji propracovaný systém holistické medicíny na světě. Člověka nedělí na kusy a části jako moderní medicína, ale považuje ho za nedělitelný celek. Přistupuje k člověku s úctou a respektem, protože podle ní je každý člověk jedinečným výtvorem božského vědomí a přírody. Ájurvéda vnímá člověka v komplexnosti jeho nejrůznějších projevů, od hrubých fyzických přes subtilní astrální po nejjemnější spirituální aspekty. Pomáhá pochopit lidskou bytost: z čeho je složeno a jak funguje lidské tělo, jak se do těla promítá mysl, jak se v životě projevuje karmický zákon, jak se dotknout psychického centra, atd. Ájurvéda vysvětluje, jakým způsobem jsou u člověka propojena jednotlivá těla (obaly) a kde máme hledat mosty mezi nimi. Také vysvětluje potřeby jednotlivých obalů a způsob jejich správné výživy, až dokud se člověk nedostane na úroveň nejvyššího bytí, které není závislé na žádné potřebě, ale je čistým impulsem božské blaženosti.