Na jakém principu je založeno vyšetření pomocí magnetické rezonance?

Přístroj magnetické rezonance nepracuje s rentgenovým zářením, ale využívá síly mohutného magnetu a obrazy vznikají na základě odezvy dočasných změn magnetických poměrů v tkáních. Představme si, že řada atomů v lidském těle se chová jako miniaturní magnety a ty se seřadí v silném magnetickém poli v určitém směru. Potom vhodným vlnovým impulsem je z tohoto směru vychýlíme a následně měříme místní změnu magnetických poměrů. Vznikají tím velmi jemné signály, které se matematicky skládají do obrazu lidského těla.

Podle určitých vyšetřovacích postupů pak můžeme zobrazit určitou část lidského těla, např. mozek, páteř, břicho, pánev, klouby, svaly atd. Prakticky každá část lidského těla je zobrazitelná v různých rovinách jako průřezy vyšetřovanými orgány. Obrazy představují velmi tenké, většinou několik milimetrů silné vrstvy
tkání a čím je orgán menší, tím jemnější vrstvy zobrazujeme. Nejjemnější mají šířku méně než 1 mm a užívají se např. při zobrazení oka nebo jemných struktur vnitřního ucha. Metoda MR se stále rozvíjí a v současnosti již nejde jen o statické (nehybné) zobrazení orgánů, ale i zobrazení funkce, např. při některých
typech vyšetření srdce a cév. Předpokládá se, že během několika málo let nahradí vyšetřování cév jodovou kontrastní látkou, tzv. DSA, při které se musí dopravit látka na místo speciální cévkou zavedenou přímo do tepny nebo žíly. Obdobné perspektivy jsou i při choangio pankreatikografii (MRCP), to je zobrazení žlučových cest a vývodu slinivky břišní bez nutnosti složitějšího endoskopického vyšetření. Velmi dobře a přesně zobrazuje magnetická rezonance „ženské“ nemoci, zejména zhoubná onemocnění v pánvi. Po kosmetických úpravách ženských prsů implantáty je prakticky jedinou metodou pro zobrazení změn
implantátů, ke kterým časem dochází.

Možnosti MR v onkologické diagnostice jsou velmi významné, zejména pro možnost zobrazit již malý nádor v časném stadiu. Podle charakteru nálezu a rozsahu se pak volí nejvhodnější léčebný postup.
Výsledků vyšetření MR tedy využívají lékaři jiných oborů, zejména operatéři, pro které je velmi důležitá znalost o velikosti nádoru a jeho vztahu k okolním tkáním a orgánům. Nejdříve však musí být výsledky posouzeny lékaři radiodiagnostických (rentgenových) oddělení. Ti jsou pro takovou práci školeni, mají bohaté zkušenosti jak zobrazit a rozpoznat jednotlivé druhy nemocí. To je velmi důležité, protože i různá onemocnění se mohou zobrazit velmi podobně. V takových případech je pak třeba připojit jiné vyšetření a pokusit se zpřesnit diagnózu. I přes všechny pokroky v zobrazování různých stavů stále existuje řada
nemocí, které se zobrazit nedaří. Patří se zejména poruchy látkové výměny (metabolické), některé typy zánětů, některé dědičné choroby a jiné.

Může mít vyšetření nějaké vedlejší následky?

Zobrazování magnetickou rezonancí (MR) je velmi významnou a přesnou vyšetřovací metodou, která nezatěžuje organismus vedlejšími účinky.

Jak vyšetření probíhá? Existuje možnost vyšetření v celkové anestézii? Proč je někdy nutné pacienta uspat?

Vlastní vyšetření trvá přibližně 20 minut, ve složitých případech se ale může protáhnout na 40 minut i déle. V průběhu vyšetření je nutné, aby byl pacient v klidu, protože při pohybech jsou obrazy nehodnotitelné. Proto se třeba malé děti nebo neklidní dospělí uspí. Během vyšetření vzniká hluk, který je způsoben právě impulsy měnící orientaci atomů, jinak člověk necítí nic.

Kdo nesmí být pomocí MR vyšetřen?

Přestože metoda nemá negativní účinky, pro jistotu se nedoporučuje u žen v prvních třech měsících těhotenství. Nelze také vyšetřovat nemocné s implantovaných kardiostimulátorem a nemocné, kteří mají strach ve stísněných prostorech (klaustrofobie); ti zkrátka potřebnou dobu v přístroji nevydrží. Obtíže
mohou někdy způsobit i kovové materiály v těle – různé střepiny, implantáty, zejména z magnetických kovů. Proto musíme mít přesné informace o všech těchto okolnostech, aby nedošlo k poškození.

Je nutná nějaká speciální příprava pacienta na MR vyšetření?

Zvláštní příprava k vyšetření nutná není, doporučuje se však 4 – 5 hod. před vyšetřením nejíst a nepít. Někdy je potřebné podat kontrastní látku injekci do žíly k lepšímu znázornění procesu. Vzácně se může objevit nevolnost, která lépe odezní na lačno a nehrozí vdechnutí obsahu žaludku. Při vyšetření hlavy je důlež
ité nepoužívat kosmetických přípravků či líčení. Obsahují často sloučeniny kovů a ty pak vytvářejí rušivé změny – artefakty.

Existuje více typů přístrojů?

Na pracovišti MR v Městské nemocnici v Ostravě působí tým velmi zkušených pracovníků, kteří mají již desetiletou úspěšnou praxi s metodou. Pracují s přístrojem firmy Philips Intera 1,5 T, který patří k nejmodernějším v naší zemi a umožňuje přesné a rychlé zobrazení. Existují i jiné typy přístrojů, odlišují se silou magnetického pole a některé i konstrukcí. Ukázalo se, že nejlepší pro většinu zobrazení je síla 1,5 Tesla, přístroje se slabším polem mají omezenější možnosti v rychlosti vyšetření a šíři zobrazované vrstvy a i kvalitě obrazu.

Je nutné doporučení na vyšetření MR?

K vyšetření MR objednáváme pacienty převážně telefonicky na základě doporučení odborným lékařem. Provést vyšetření i na vlastní žádost je možné, žádající však musí počítat s vlastní úhradou a také s tím, že ne všechna onemocnění se zobrazí.

Jaká je finanční náročnost vyšetření MR?

Cena základního vyšetření se pohybuje od 5 000 do 6 000 Kč. V případě nutnosti podat kontrastní látku musíme připočítat nejméně 2 000 Kč a následné vyšetření po injekci v ceně asi 4 000 Kč.

Bude doba na kterou je pacient objednán přesně dodržena?

Vyšetření magnetickou rezonancí není jednoduchou záležitostí, způsob a postup vyšetření musíme volit s ohledem na povahu onemocnění pacienta tak, aby výsledky byly co nejlepší. Nezřídka se stává, že charakter nemoci vyžaduje více typů zobrazení a celé vyšetření se protáhne na 45 až 70 min. Proto mohou být časy objednání jen přibližné, nikdy totiž nevíme, jaký bude nález a jaký další postup bude nutný.

Kdy se pacient dozví výsledky?

Zdá se nám, že složitějších případů stále přibývá. Výsledky většinou nesdělujeme hned, pokud ano, pak jen předběžné. Nálezy vyžadují přesné zpracování, rozvahu a klid při zhodnocení. Pak může být vyšetření kvalitní a přínosné pro nemocného.

MUDr. Vratislav Chudoba,
primář Radiodiagnostického oddělení Městské nemocnice v Ostravě.

interview Bc. Daniel Dedek
magazín pro ženy – PROFEM

Komentáře