My vidíme vás, jak následujete svou pozemskou cestu v době výzev, v době, kdy se mnohé mění, a vidíme vás vyrůstat k vlastnímu mistrovství. Vidíme, jak se stáváte těmi mistry, k nimž stále ještě někdy vzhlížíte. A o to jde – o nalezení vlastního mistrovství! Nenásledujte žádného mistra, jenž vám je představen tradicí nebo v literatuře nebo čímkoliv, co vám někdo povídá. Nalezněte své vlastní mistrovství – to je cílem. Dnes bych rád mluvil na téma, jež sahá daleko do vaší historie: energie muže a ženy. Jedná se o staré energie a právě nyní se s nimi mnohé děje.

Nejprve bych chtěl říci něco o mužské a ženské přirozenosti. Tyto energie jsou dvěma aspekty Jednoho. Proto nejsou skutečně protikladné či dualistické, jsou jedno; jsou dvěma stránkami jedné energie.

Mužská energie je aspektem zaměřeným navenek. Je onou částí Boha či Ducha, která pohání vnější manifestaci, která vede ducha k materializaci a nabírání formy. Mužská energie proto zná výraznou tvůrčí sílu. Pro mužskou energii je přirozená vysoká soustředěnost a orientace na cíl. Takto mužská energie tvoří individualitu. Mužská energie vám dovolí se oddělit od Jednoho, od Celku, a zůstat sám a být specifickým jedincem.

Ženská energie je energií Domova. Jde o energii prvotního Zdroje, tekoucího Světla, čisté Bytí. Je to energie, jež se dosud nemanifestovala, vnitřní aspekt věcí. Ženská energie je všezahrnující a oceánská; nerozlišuje a neindividualizuje.

Nyní si představte, že se ženská energie stane vědomou si určitého pohybu v sobě, lehkého neklidu, touhy …….. natáhnout se ven, mimo své hranice, vyjít sama ze sebe za účelem získání zkušenosti. Je to touha po něčem novém, po dobrodružství! A pak k ní přijde energie, která odpovídá na tuto touhu. Jde o mužskou energii, která chce posloužit a pomoci jí manifestovat ve hmotě, ve formě. Mužská energie ohraničuje a tvaruje ženskou energii, a díky jejich spolupráci může výsledný součet energií nabrat zcela nový směr. Může být vytvořena nová realita, v níž lze prozkoumat a zažít všechno, ve stále se měnících formách manifestace.

Tanec muže a ženy přináší pohyblivé představení stvořené reality, vašeho stvoření. Je to představení velké krásy, v němž se mužská a ženská energie vzájemně uctívají a oslavují svou spolupráci a hravé splynutí. A tak to má být. Mužská a ženská energie patří k sobě, jsou dvěma aspekty Jednoho a společně oslavují radostnou manifestaci, jíž má Stvoření být.

Již bylo řečeno, že v konečné realizaci toho, kdo jste, záleží pouze na jediné pravdě: Já Jsem. A v této mystické mantře se mísí přesně tyto dva aspekty. V “Já“ je mužská energie, v “Jsem“ ženská energie. “Já“ je omezující, rozlišující. Poskytuje zaměření, poskytuje směrování, individualizuje: Já, ne ten druhý, Já. A pak “Jsem“. “Jsem“ má charakteristiku oceánu, je všeobjímající. Zrcadlí oceán Domova, ženskou energii, nevyčerpatelný zdroj, jenž nezná žádné hranice, žádné rozlišování. Plynoucí a sjednocující aspekt je jádrem ženské energii. V “Já Jsem“ se setkávají muž a žena a v blaženosti spojují své energie.

V historii lidstva, a ještě před jeho existencí, vznikl mezi mužstvím a ženstvím konflikt. Nebudu se nyní zaobírat původem onoho konfliktu. Ale v historii se objevuje rozštěpení mužské a ženské energie, aby vypadaly jako síly protikladné. Skutečnou situaci velmi dobře ukazuje jin-jang symbol. V mužství je vždy jádro ženství a v ženství je jádro mužství, stejně jako je tam bílá tečka na černé a černá na bílé. Ale v průběhu dějin byla tato mystická jednota mužství a ženství zapomenuta, a tyto energie se dostaly do protichůdného postavení, stejně jako černá a bílá. Jednota, ležící za tím vším, již nebyla uznávána.

Právě v současnosti se nacházíte v posledním stádiu tohoto historického konfliktu, v němž hrála mužská energie po staletí roli pachatele. Mužská energie po dlouhou dobu hraje roli, v níž utlačuje, mrzačí a ničí energii ženskou. Nebylo tomu tak vždy. Existovaly doby, kdy měla navrch ženská energie a špatným způsobem vládla a zacházela s mužskou energií. Ale ty doby jsou pryč. V jistém bodě tento konflikt prodělal obrat a role pachatele a oběti se obrátily. Mužská energie je u moci po dlouhou dobu a zneužila svou moc takovým způsobem, že ženská energie byla oslabena a už si více neuvědomuje celistvost svého Bytí. Kdykoliv je mužská a ženská energie v rozporu, rozklad obou je nevyhnutelný. Kde je ženství více a více vykořisťováno a ztratí se v sebezapření, tam se mužská energie ztrácí sama sobě v nelítostném násilí a onom druhu agrese, jenž znáte z mnohých válek vaší minulosti.

Mužství a ženství na sobě vzájemně závisí. Pokud spolu vzájemně bojují, následky jsou ničivé. Ale časy se mění. Od 19. a 20. století ženská energie obnovuje svou sílu a pozvedává se nad roli oběti. Toto vzkříšení přichází z hloubi ženské energie. Dosáhla konečně nejzazší meze svého sebezapření. V tom okamžiku pohlédla sama sobě do očí a prohlásila: Dál už to nejde.

Mimochodem, takto vždy funguje dynamika mezi obětí a pachatelem. Ke změně dochází, jakmile oběť odmítne akceptovat cokoliv dalšího. Pachatel by klidně mohl viset na této své roli déle, neboť má méně důvodů to ukončit. Revoluce začne, až oběť odmítne pokračovat a konečně si vezme zpět svou sílu. Ve všech situacích utlačování, například žen v jejich rodině či ve společnosti, je skutečným okamžikem změny, když žena – či ta ženská energie uvnitř osoby – se sama rozhodne: Toto již nebudu déle snášet. Tehdy vpravdě začne docházet ke změně. Vnější měřítka jsou k ničemu, dokud nenastane tento okamžik.

Ženská energie povstala a její hvězda vychází. Vlastně nejnaléhavější záležitostí této doby a věku je transformace ženské energie!!! Nastal čas pro novou definici mužské energie. Klidně jsem mohl toto poselství nazvat “znovuzrození mužské energie“. Protože bych rád zdůraznil, že ženská energie může znovu vzkvétat jen a pouze ve znovu-spojení s vyzrálou a vyváženou mužskou energií.

Ženská energie v minulém století, a dokonce ještě dříve, znovu získala moc a sílu. Začala vzkvétat novým a vyrovnanějším způsobem. I přes nerovnost pohlaví, která je stále ve vaší společnosti přítomna, vzestup ženské energie je nezastavitelný. Nicméně, ženská energie není schopna získat svou plnou sílu a vitalitu bez spolupráce s mužskou energií. Platí to pro kolektivní úroveň stejně, jako pro tu individuální. Ženská energie nemůže uskutečnit svůj konečný vzestup bez podpory a spojení s energií mužskou. Není to kvůli dědičné slabosti ženské energie. Je to dáno základní přirozeností mužské a ženské energie: faktem, že jsou spolu propleteny a umí v součinnosti naplnit pouze své nejjasnější potenciály. A proto je nyní nezbytné, aby mužská energie změnila svou podobu a odvážila se do nového!

(z angl.originálu pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015