Lidé v Atlantidě byli urostlí a pružní a spojovala je nevýslovná láska.Idea Atlantidy pocházela ze souhvězdí, jemuž říkáme Plejády. Na Zemi byl opravdový ráj.V nádherných chrámech bylo uchováváno vědění o světě. Kněží léčili živou vodou, starali se o právo a dbali o šíření radosti a životního optimismu. V celé Atlantidě nebylo slyšet jediné hlasité slovo. Lidé se dorozumívali gesty, pohledy a myšlenkami. Žili pohrouženi do božské ideje . Jejich duch neustále vytvářel hmotu a soustřeďovali ji na místech zasvěcených mystériím.

Tak plynuly roky a staletí. Země změnila svou dráhu a došlo k rozdělení kontinentů. Původní Pangea se rozpadla na více částí, které se od sebe postupně oddalovaly. Ze vzdálené Hyperboreje dorazili první uprchlíci. Dny nad Atlantidou byly jasné a světlé.Luna ztratila svůj magický význam a předala vládu Slunci…. Lidé z Atlantidy začali fyzicky trénovat a posilovat tělesnou schránku, tím jejich kosti zesílili a lebky osifikovaly, a také ztratili své původní schopnosti a nadání. Tím se vytratil i jejich soulad s přírodou.Všechno začalo být masivnější a hmotné a tak lidé začali mít zájem o majetek a začali ho shromažďovat. Bojovali o půdu a snažily se k tomu využívat prastaré magické rituály.

Atlantidou otřásaly katastrofy. Došlo ke kolizi Měsíce se Zemí, nebo se na naši planetu zřítila obrovská kometa? To už dnes nikdo neví. Ostrov se začal rozpadat. Už předtím však statisíce původních Atlantiďanů opustily starý svět a rozptýlili se na všechny světové strany.Přinášeli do nových oblastí vědomosti Atlantidy, budovali pyramidy, chrámy a svatyně z kyklopských skalních bloků. V těchto stavbách dodnes zůstává kouzlo staré Atlantidy.

Atlantis pohřbil oceán, který byl podle Atlantidy pojmenován. V mýtech a pověstech národů celého světa však žije dál. Je tento bájný kontinent jen pohádka? Někteří astrologové a věštci si myslí, že všichni lidé, kteří se narodili po roce 1940 a mají ve svém datu narození alespoň jednu nulu, žili v Atlantidě. Je li tomu tak, potom jsme opravdu skoro všichni. . . My z Atlantidy.

Atlantida – fakta, fikce či nadsázka
( použitý materiál pochází ze sítě Internet – původní verzi z anglického jazyka přeložila Xena Longeri)

Platón, řecký filozof, vypráví příběh Atlantidy v dialozích Timaea a Critia, Platónova pradědečka, (jediný dochovaný – Platónem psaný – záznam z r.360 před n.l. o ztracené civilizaci Atlantidy) tak, jak ho slyšel od Solóna, athénského cestovatele. Ten se v Egyptě dozvěděl, že Řekové pocházejí z přeživšího zbytku daleko staršího národa. Egyptští učenci vyprávěli Salónovi příběh o Atlantidě-ztraceném kontinentu, který dokládali záznamy t.č. zhruba 8000 let starými. Ty nesly zmínku o ostrově větším než území severní Afriky a Malé Asie dohromady, který se rozkládal za Gibraltarským průlivem. Egypťané popisovali Atlantidu jako vysoce rozvinutou civilizaci jak po stránce technické, tak společenské. Podle Egypťanů byl ostrov zničen sérií zemětřesení, záplav a sopečných výbuchů, které vyústily v obrovské zemské trhliny a následné přílivové vlny, které pohltily celý národ. Ti, kteří přežili tento obrovský zmatek, prchali na kontinent směrem východním i západním. Méně připravení byli postaveni před nepříjemné alternativy migrace do Severní a Jižní Ameriky a severní Evropy. Přeživší se tak ocitli na březích Atlantiku vedle původních obyvatel a bojovali s nimi o příležitost „začít znovu“.

Mohlo k tomu opravdu dojít? Ano, dokonce se to stát muselo. Existuje totiž velké množství historických sutin po Atlantiku, než aby se dal učinit jiný závěr. Také díky posledním vědeckým vývojovým trendům a analýze dávných dokumentů lze obraz Atlantidy snadno poskládat v mozaiku.

Odborná literatura řadí počátek tohoto období zhruba k letopočtu 9000 let před Kristem. K tomuto „velkému útěku“ došlo po klidné periodě cca 8000 let, což je měřeno našimi standardy značně dlouhá doba, ale vzato měřítky doby ledové čas poměrně krátký.

Následující stručná /mini/fakta podpoří výše uvedenou premisu.
Dávné civilizace – A T L A N T I D A
… identifikace faktů, které pomáhají vysvětlit tuto dokonalou civilizaci, neboť její pochopení bude pozitivním příspěvkem k našemu dnešnímu životu…

Není třeba zdůrazňovat, že Atlantida byla jednou z nejdokonalejších civilizací, jakou kdy svět poznal. Záznamy o ní existují ještě dnes v Egyptě, na Yucatánu a poblíž bahamského ostrova Bimini. Atlantida tedy žije. Najdeme ji na obou stranách Atlantiku a kolem Středozemního moře. Spatříme jí v lidech, přestože většina bývalého území Atlantidy spočívá dnes na dně Atlantiku.

Země 12 000 roky zažila Země dramatický pohyb zemské desky s končící dobou ledovou a jejím přesunem do polárních oblastí nad 60tou rovnoběžkou. Obrovské masy vody uvězněné v ledovcích Evropy a Severní Ameriky roztály a změnily hladiny oceánů po celém světě. Voda nakonec zaplavila většinu Atlantidy, ale situace se zkomplikovala navíc obrovským přesunem váhy na dotyčných tektonických deskách.. Výsledkem byly náhlé a divoké změny. Vědecké studie provedené tehdejšími Atlanťany správně předpověděly záplavy, nebezpečí a možné následky. Díky tomuto varování byly hlavní pilíře atlantského vědění a technologie schopny přemístění a přežití. Změna byla nevyhnutelná a první kolonisté z Atlantidy zvolili nejpříhodnější místa po světě. Zaprvé hledali bezpečí, ale rovněž těsné spojení s jejich bývalými domovy. Volba padla nejprve na Egypt a Řecko. Následovalo osídlení kolem celého Středozemního moře, ale neobešlo se to bez konfrontace. Původní obyvatelé těchto oblastí zcela jistě nebyli nadšeni tímto přesídlováním, ale na Atlanťany a jejich rozvinuté znalosti a myšlení nestačili. Došlo k mnoha přesunům zemské kůry, než sklouzl poslední cíp Atlantidy pod hladinu Atlantiku, pravděpodopbně v době kolem roku 1000 před n.l., jak zaznamenal Platón ve svých „dialozích“.

(použitý materiál z knihy „My z Atlantidy“ – Rainer Holbe)

DOKONČÍME PŘÍŠTĚ…

Komentáře