výměna životní sílyCelý svět je tvořen z energií. Každá bytost kolem nás, i zvířata a rostliny jsou jí obklopeni a čerpají z ní sílu pro svůj život. Velké množství této energie je také ukryto ve zdánlivě neživých předmětech, například kamenech a minerálech.

Můžeme ji vnímat v proudící vodě, v klidu lesa, kdekoli v přírodě, zkrátka všude kolem nás. Pro zjednodušení se dál budeme zabývat především lidskými bytosti. Pro názornost si představme, že svět je vytvářen životní, vitální silou, která se vyskytuje ve třech podstatách. Já, Ty a Universum.  

Pojem Universum nebo zdroj universální energie je prapodstata celého bytí. Jsme její součástí, z ní jsme vzešli, žijeme díky ní a do ní se budeme jednou navracet. Je to nevyčerpatelný zdroj čisté zářivé energie, která prostupuje a naplňuje vše živé. Někdo ji nazývá kosmickou energií, božskou silou, vyšším celkem, projevem vesmírné energie – záleží na jeho přesvědčení a cítění. Je na vás, který pojem vám více vyhovuje, v tomto pojednání zůstanu u označení Universum a universální energie. Jedna malá součást celku je naše Já. Tuto energii obsahuji Já ve své auře, která tvoří nedílnou součást lidského bytí. Každý člověk kolem nás – tedy doména Ty, je obklopen také svou aurou.

Jsou tojedinečné bytosti se svou svobodnou vůlí. Prostřednictvím své aury komunikují živé bytosti s Universem, mohou se na něj napojovat v meditacích, obracet v modlitbách a prosbách. Z universálního zdroje síly mohou lidé také kdykoli dočerpávat a obměňovat svoji životní sílu. Je to neustálý koloběh výměny energií. Probíhá mezi lidmi navzájem, mezi námi a Universem, koluje také uvnitř naší aury. Tato výměna energií má svoje zákonitosti. Čím více se bude člověk napojovat a čerpat ze zdroje Universa, tím více bude posílen nejen on, ale současně posílí celek. Jaké tvůrčí myšlenky umocněné emocemi, náladami, pocity a záměry vyšleme, to se nám opět vrátí. Posílí se, ať jsme působili v dobrém nebo ve zlém. Energie koluje, její zákonitostí je pohyb.

Postoj člověka k Universu

Jak jsem již zmínila v úvodu, jsme nedílnou součástí velkého celku, tvořeného třemi doménami. Já, Ty (tedy ti druzí kolem mne) a Universum. Vzhledem k tomu, že máme svoji svobodnou vůli, je také na nás, jestli vůbec tuto myšlenku přijmeme a jak budeme k tomuto energetickému pojetí světa přistupovat. Ať již připustíme, že je kolem nás vyšší celek, Universum, nebo tomuto nevěříme, je to naše volba a náš postoj k životu.

Představme si nyní naše energetické obaly, tedy aury našich fyzických těl, jako skleněné láhve. Každé Já obývá svoji jedinečnou láhev, plnou do různé míry svojí energií a různou ve svém lidském bytí. Můžeme být zcela uzavřeni do svého světa a nepřipouštíme tedy, že by kolem nás mohl být vyšší energetický celek. Pro nás tedy neexistuje. Na kresbě je tento stav vyobrazen jako uzavřená láhev s pevně utaženým uzávěrem.

Někteří z vás tuší, nebo letmo připouštějí, že je obklopuje něco, co přesahuje lidské chápání. Jsou ve svém tušení ještě opatrní, do světa energií Universa nahlížejí malým otvorem ve svém pomyslném uzávěru lahve. Toto znázorňuje prostřední láhev na kresbě. Jiní lidé berou existenci Universa jako nedílnou součást svého života, čerpají z něj svoji životní sílu, využívají tento zdroj pro obnovování své životní síly, k léčení, obracejí se na něj ve svých myšlenkách a meditacích. Jejich pomyslná láhev je otevřená, jako na obrázku vpravo. Tím, že odložili uzávěr, umožnili této energii naplno proudit do své aury a posilovat se z ní. Pochopení principu otevření se, pootevření se nebo uzavření před zdrojem universální síly je důležitým k vysvětlení pro pochopení principu proudění vitální síly.

Je to obecná zákonitost ve světě energií. Záleží na postoji a přesvědčení každého, jestli chce nechat své Já uzavřené. Pak je uzavřen i případné pomoci formou léčitelství, nelze ani posilovat svoji auru zvenčí. Pomyslnou zátku nemůže odstranit nikdo za nás. Porušil by naše svobodné rozhodnutí vstupem do domény Ty. Je jen na vás, jak a kdy se rozhodnete připustit existenci Universa a vstoupit s jeho energií do kontaktu.

Posilování aury

Svoji vitální energii můžeme prostřednictvím aury přeměňovat, vysílat do okolí, koncentrovat. Naše aura je spojena pomocí energetického pouta se zdrojem universální energie. Můžeme si to představit jako neviditelnou pupeční šňůru, která spojuje energii našeho Já s nevyčerpatelným zdrojem síly Universa. Především naše korunní, sedmá čakra nám pomáhá mít toto spojení neustále k dispozici. Pokud je proudění naší vitální energie oslabeno, vznikají v auře bloky a energetická jádra v čakrách jsou slabší. Dochází k menšímu přenosu energie uvnitř aury a její výměna za čistou universální energii neprobíhá v plné míře.

Zablokování určité čakry uzavírá proudění energie v určité oblasti a vede až ke zdravotním potížím člověka. Pomocí meditací, harmonizačních metod a s využitím různých posilujících předmětů je možné tyto bloky odstranit a obnovit tok energie.  Pro zdravý a plnohodnotný život člověka je třeba být neustále aktivně zapojen do koloběhu energie. Být ve spojení se zdrojem, obměňovat a doplňovat z něj vitální energii do své aury. Ilustrační kresba znázorňuje, jak člověk pomocí meditace čerpá a doplňuje energii z universálního zdroje síly.

Posilovat se a doplňovat svoji životní sílu můžeme nejen přímo z Universa. Tak, jako jsme my jeho součástí, jsme dílkem jednoho velkého celku, tvořeného živou a tzv. neživou přírodou. Je možné využívat sílu, zde nabízenou. Pokud se ocitnete pod starým, rozložitým stromem, budete jistě vnímat, jak překypuje vitální silou.

Občerstvit svoji auru a obměnit tak vitální energii můžete také u proudící vody, v klidu lesa či louky, z čistoty horských masivů nebo osamělých balvanů. K obnově a očistě energie se také využívá léčivá moc krystalů. Toto všechno jsou skryté zásobárny naplněné živou energií. Zásadní rozdíl mezi tímto způsobem doplňování energie a obracením se přímo na zdroj Universa spočívá v tom, že universální zdroj je nejčistší a nevyčerpatelný. Pomůže nám vždy, když se s ním spojíme a je nám kdykoli a kdekoli k dispozici.

Boj o energii

Pokud nám chybí životní síla nebo ji potřebujeme obměnit za čerstvou, je tu kolem nás nejpřirozenějším zdrojem energie právě Universum. Pramen životní síly kolem nás, tedy zdroj universální energie, je nekonečný a nevyčerpatelný. Ne každý z lidí si je tohoto faktu vůbec vědom. Pokud již o tomto zdroji ví, nemusí se na něj ještě dokázat také vědomě napojit a čerpat tak svoji životní energii. Nebo má toto propojení mezi aurou a Universem jen velmi slabé a dočerpávaná síla mu proto nestačí k naplnění jeho potřeb. Pro mnoho lidí na světě je jediným zdrojem síly jen jejich aura. Tento omezený zdroj energie se průběžně vyčerpává, a je proto třeba jej obměňovat a doplňovat.

Pokud člověk věří, že jedinou možností je získat chybějící energii z domény Ty, dochází k energetickému útoku na ostatní jedince. Lidí je přece na světě mnoho a energie pro všechny se zdá být velmi málo. To znamená, že se o ni musí tvrdě bojovat. V energetickém chápání světa je tento boj o energii příčinou všech konfliktů mezi lidmi i ve světě.

Takové smýšlení lidí a důsledky jejich jednání může vést až k násilí a konfliktům. Vše jen z mylného dojmu, že je třeba o energii pro život bojovat, a ne ji naprosto klidným způsobem přirozeně dočerpávat z Universa, kde je jí dost pro všechny. Jsou i lidé, kteří mají dobré povědomí o zdroji síly v Universu, ale vědomě se tohoto zdroje zřekli nebo je pro ně prostě pohodlnější a rychlejší svoji energii dočerpávat na úkor druhých lidí. Jsou to většinou velmi dominantní jedinci, kteří chtějí všeho moc, snadno a hned. Způsobů útoku na vaši auru může být několik:

  • Ovlivňování a manipulace za účelem získání převahy,

  • přímý útok dominantního jedince,

  • skryté odsávání vaší energie přímo i na dálku.

Útočník se bude vás snažit zviklat ve vašem přesvědčení, možná i urážet a jinak ubližovat vaší osobě, aby vás oslabil a měl z vás snadnou kořist. Cílem je prolomit energetickou ochranu vaší aury tak, aby měl volný přístup k vaší energii. Tuto vám bezostyšně odebere pro svůj prospěch. Vaši ukradenou životní sílu vyčerpá jako zdroj energetické obživy. Většinou mu nestačí jedna oběť, kdykoli zaútočí jinde nebo klidně opět znovu na vás, pokud zde najde snadný cíl.  

Je to násilné napadení vaší domény. Vědomé nebo i nevědomé poškozování vašeho práva na svobodnou vůli, kdy byste za normálního stavu rozhodovali o tom, zda si kontakt přejete nebo ne. Záleží na síle vaší ochrany, jestli bude útok úspěšný nebo nikoli.

Snadným cílem pro energetické útoky jsou lidé oslabení, s málo pevným energetickým obalem své aury. Obětí se mohou stát i milí, důvěřiví lidé, kteří si svoji auru před ostatními nechrání a nechají se sebou snadno manipulovat.

Jak probíhá energetický útok proti vaší doméně, znázorňuje přiložená kresba. Útočník je na ní ztvárněn jako postava vlevo. Jeho aura se vydouvá, naplněná již dříve získanou vitální silou. V jeho blízkosti se však nachází další lákavé sousto. Svoji auru vyklene ještě více proti osobě, u které vnímá, že je proti němu v nevýhodě. Je slabá jako postava vpravo. Navíc se téměř nebrání. Útočníci přes svou sílu jsou totiž většinou zbabělí a mají rádi snadný úlovek z pozice převahy.

Útočící jedinec napadne různými prostředky oslabeného, svoji oběť. Bez ohledu na pravidla jednání a svobodnou vůli si vezme část cizí energie a rychle ji uzavře do své aury. U obou osob dojde k energetické změně. Útočník se posílil a zároveň se částečně změnila i barva jeho aury. To proto, že odebral jinému část jeho síly. Barva aury vyjadřovala jeho jedinečnou osobnost, která byla napadena. Člověk, který byl obětí útoku, je oslaben. Jeho energie je pošpiněna napadením a aura se stáhla, zmenšil její dosah. Toto platí za předpokladu, že se jednalo o skutečně slabého jedince, který si nebyl schopen odebranou sílu rychle doplnit z universálního zdroje, ale žil především ze síly své aury.

Někdy útok na vaši vitální energii proběhne tak, že se zdánlivě nic nestane. Jen jste se třeba jen jednou setkali s člověkem, který na vás zvláštně zapůsobil. Nemuselo vám při tomto setkání být nutně pouze nepříjemně, ale přesto mohlo jít o prolomení naší energetické ochrany.

Takto se projevují tzv. energetičtí upíři. Velmi rafinovaným způsobem vás mohl ovlivnit právě takový jedinec. Jeho nejčastějším způsobem útoku je přetvářka v jednání a manipulace. Pro názornost je takový člověk na obrázku vyobrazen jako postava vlevo. Ze své aury vyslal tento energetický upír paprsek své ovládající energie do vaší aury.

Tímto přes vaši vůli násilně vstoupil do vaší domény. Navíc se ve vaší auře zachytil tak, že ji tenkým, avšak silným poutem spojil se svojí aurou. Je to nástroj k ovládání druhého, bez ohledu na jeho svobodnou vůli. Pomocí této energetické nitky vám může vnucovat svoje názory, nutit vás k tomu, abyste na něj opakovaně mysleli, jako by byl ve vaší blízkosti. Můžete mít také nutkání tohoto člověka vyhledávat, přestože cítíte, že k tomu nemáte nějaký důvod. Postupně vám tímto spojením nejen odebírá vaši životní sílu, ale ovlivňuje celou vaši osobnost. Stáváte se tak loutkami na provázku, ovládanými zvenčí.

Můžete to sami vnímat, ale také nemusíte vůbec vědět, že se toto stalo. Jen se prostě budete cítit více a více unaveni, hlavou se vám asi budou honit divné myšlenky, budete sami překvapeni změnou ve svých postojích a názorech. Budete zřejmě vnímat rozpor ve svém bytí, kterému se chcete bránit, přestože nevíte, čemu se máte bránit. Navenek je jakoby všechno při starém, ale okolí si brzo všimne změny ve vašem jednání. Jako byste to už nebyli vy, něco divného se s vámi děje. Je to velmi nebezpečný stav pro celý váš duchovní vývoj i pro zachování psychiky i fyzického zdraví. Cílené ovládání a manipulace je třeba se co nejrychleji zbavit. Sami pro toto zřejmě nebudete mít dost síly, protože jste ovládáni hrubou silou zvenčí.

Útočník vás bude prostřednictvím vytvořeného pouta bedlivě sledovat. Bude se i aktivně bránit, abyste se z jeho pouta vymanili. Abyste byli poslušnou loutkou, bude snažit vás také zviklat na vaší duchovní cestě. Cílenou manipulací se bude také snažit dosáhnout toho, abyste se vzdali svých názorů o světě energií jako zcestných, bude se proto snažit oslabit co nejvíce vaše spojení se zdrojem Universa, případně na vás působit tak, abyste je vy sami zcela přetnuli.

Pomoci vám může zkušený a vyspělý člověk, který rozpozná, co se stalo. Tento člověk musí být sám na takové úrovni, aby věděl, jak odstranit z vaší aury pouto útočníka.  Sám musí být plně ve spojení s Universem a mít schopnosti pracovat s vitální energií. Jen tehdy vám pomůže se tohoto nežádoucího pouta zbavit a obnovit tak vaši ztracenou rovnováhu.

Ochrana aury před útokem zvenčí

Energetický útok je cílen na slabá místa v auře, na vaše nepevné napojení se zdrojem Universa. Útočník se snaží proniknout za hranici vašeho energetického obalu, proniknout do naší aury a brát z ní energii, co mu nepatří. Můžete být tímto jednáním zaskočeni, ochromeni. Útočník se bude snažit vás odříznout od možnosti se bránit, tedy i od možnosti napojení na nezměrný zdroj síly a ochrany. Jak se před takovým napadením chránit? Nejdůležitější je rozpoznat, kdy se skutečně jedná o útok, aby nedošlo k nedorozumění. Pokud tzv. cítíte, tedy vnímáte, že se vám někdo snaží odebrat vaši energii, je vhodné postupovat takto:

  • Co nejdříve se snažte o napojení na zdroj Universa, který vás posílí. Útok je vyhrocený stav, ve kterém se velmi obtížně medituje. Pomůže vám i vámi vybraný symbol nebo ochranný předmět, který vám pomůže navázat snazší napojení na vnější zdroj universální síly.

  • Vědomě se snažte posílit energetickou ochranu své aury. Zkuste si např. představit, že vaše aura je pevná, pružná bublina, ve které jste v bezpečí. Vaše bublina je na svém vnějším okraji natolik silná, že k vám okolní působení proti vaší vůli nemůže proniknout. Své myšlenky soustřeďujte co nejvíce na něco pěkného, co vás posiluje a nedovoluje oslabení.

  • Představte si třeba, že útok znamená nečekaný prudký liják, před kterým nemáte kam utéct. Proti promoknutí se budete jistě chránit tak, že nad sebou rozevřete pořádný velký a pevný deštník, který něco vydrží. Ve své mysli zkuste vytvořit také takto pevný a nepromokavý „deštník,“ který je přirozenou ochranou před nevyžádaným útokem. Rozprostřete jej na vnější obal své aury jako pevný štít. Útok se po něm sveze jako ty dešťové kapky, bude jen nepříjemně bubnovat na vnější stranu onoho pomyslného deštníku. 

Optimální je proti útočníkovi vyslat paprsky klidné a posilující energie, nabídnout mu sami energii plnou lásky a pohody. Toto však může udělat pouze duchovně vyspělý člověk, který je neustále sám napojen na zdroj Universa. Jakmile vycítí útok, ještě více se posílí z nekonečného zdroje.

Útok nepřebíjí útokem, ani útěkem, ale nabídkou obdarování čistou energií. Aktivně rychle doplní svoji vitální sílu a vyšle paprsek lásky jako dar svému útočníku. O takový dar útočník ale vůbec nestojí, on chce energii získat násilím. Ten, proti němuž je útočeno, musí být současně také připraven na to, že na základě posilování útočníka silou dobra jej může přivést k ještě silnějšímu útoku. To proto, že útočník pozná, že jeho útok byl prohlédnut a on tedy selhal. To si nemůže ze svého pohledu nechat líbit a zlobí se. Když dotyčný pozná, že se mu útok opravdu nepodaří, nechá toho a zkusí si energii vybojovat jinde.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015