7. čakra – PRÁVO VĚDĚT
Toto zahrnuje právo na informaci, právo na pravdu, právo na vzdělání a znalosti. Stejně důležitá jsou naše duchovní práva – právo na spojení s Božskostí ať ji, jako jednotlivci, vnímáme a nazýváme jakkoliv.

Sedmá čakra je nejvýše, nahoře uprostřed nad temenem hlavy a otvírá se nahoru. Je nejvyšším sídlem dokonalosti v člověku. Sedmou čakrou přijímáme kosmickou energii. Rozvíjením této čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích. V sedmé čakře nedochází přímo k blokádám, může být pouze více či méně vyvinuta. To se může projevovat pocitem strachu, nejistoty, ztráty cíle, apod. Symbol sahasrary představuje lotus tisíce květových lístků se znakem OM uprostřed. Podněcování této čakry umožňuje dosažení dokonalého vědomí, absolutního pochopení a štěstí, které odpojí člověka od pozemských starostí.

Lidské tělo pohledem Caroline Myss

Sedmá čakra je místem, kde vstupujete do vysokonapěťové intuice a visionářské energie. Učitelé, kteří byli schopni přispívat do naší celosvětové kultury, od Ježíše k Dalai Lámovi, Matce Tereze či Nelsonovi Mandelovi, byli a jsou lidé, jejichž spojení srdce a mysli je zcela za lidskou energií. Jsou přímo napojeni na Božskou sílu.

Sedmá čakra je naším duchovním konektorem a místem, odkud pokládáme ty nejhlubší otázky. Je velice důležité mít nějaký druh denního kontaktu s tímto božským zdrojem a vědomě se modlit.

Následující body jsou pouze úvodem do celé škály strachů či vzorců chování, které zasahují do zdraví sedmé čakry.

  • Krize z žití bezvýznamného života.
  • Duchovní krize, jakou je například nepřítomnost víry.
  • Krize, která se objevuje s neschopností věřit v přirozené, podporující procesy života.
  • Nedostatek odvahy a víry v sebe.
  • Žití ve shodě s energií negativních postojů, které člověku zabraňují vidět příležitosti ke změně.
  • Strach z vlastního růstu, sem patří strach z poznání sebe.
  • Negativní vzorce chování, které vyplývají z neschopnosti myslit a usuzovat za hranicemi svých vlastních osobních potřeb.
  • Negativní vzorce chování, které vyplývají z neochoty růst a měnit se, když je třeba vyjít vstříc výzvám svého života.
  • Neschopnost dát během života vyšší ideál své práci.

TABULKA SOULADŮ

Jméno v sanskrtu:

Barva: fialová

Klíčové záležitosti: skrytá moudrost a smrt těla

Fyzické umístění: temeno hlavy

Příslušná část páteře: žádná

Tělesná soustava: centrální nervový systém a mozek

Endokrinní žláza: epifýza a hypofýza

Nervová uzlina: mozková kůra

Vnitřní aspekt: osvobození karmy

Fyzická akce: univerzální vědomí

Emocionální akce: bytí

Spirituální akce: jednota skrze transcendentální vědomí

Smyslová funkce – všechny smysly a nadsmyslové vnímání

Části těla  – velký mozek    

Žláza   –  šišinka mozková (epifýza)

hormony  –  serotonin, melatonin

aromaterapie – kadidlo, lotos

spánek   –  jen bdělý spánek

Orgány: svalový systém, kosterní systém, kůže.

Mentální a emoční témata: schopnost věřit životu, vnitřní hodnoty, etika, odvaha, humanitářství, nesobeckost, schopnost vidět větší vzor, víra v Boha a vnuknutí, spiritualita a zbožnost.

Za spojovací bod čakry se považuje fontanela, měkké místo na lebce novorozeněte. Když se toto místo uzavře, uzamkne dítěti přístup k uvědomování si nekonečného vesmíru a k vyššímu vědomí. U většiny z nás pak přebírá vedení osobnost a ego a na duševní záležitosti myslíme jen málo až do okamžiku, kdy očekáváme smrt.

Otevření korunní čakry nejvíce podpoří pobyt (relaxace, meditace) na vrcholu vysoké hory, co nejblíže otevřenému nebi. Sedmá čakra se u ženy otáčí doleva a u muže doprava.

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých duchovních spisech je zobrazována, jak se vznáší nad hlavou. Třpyt se všemi barvami duhy, převládající barvou je však fialová. Vnější květ čakry má 960 lístků. V jeho nitru je druhý květ s dvanácti okvětními lístky, které září bílým zlaté třpytivým světlem. Podobně jako jsou v bílém světle obsaženy všechny barvy spektra, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Zde jsme spojeni s božským Bytím bez vlastností a tvaru, které v sobě však všechny tvary a vlastnosti neprojevené obsahuje. Je to místo, kde jsme "doma". Odtud začala naše cesta životem a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje. Zde žijeme a prožíváme sebe v Bohu, ztotožňujeme se s Boží podstatou, ze které jsme vzešli.

Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali jen intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Poznání, které se nám dostává prostřednictvím sedmé korunní čakry, jde ještě dál než vědění umožněné šestou čakrou, neboť zde už nejsme odděleni od objektu vnímání. Zažíváme různé formy projevu Stvoření, ke kterým patří kromě jiného i naše tělo, jako hru božského vědomí, se kterým jedno jsme. Cestu k rozvoji nejvyšší čakry označuje fialové zářní. Fialová je barvou meditace a odevzdanosti. Zatímco na aktivování předchozích šesti center energie jsme mohli sami konkrétně působit, zde, u sedmé čakry, se můžeme jen otevřít a stát se "nádobou".

Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích. Každá čakra se stává zrcadlem božského Bytí na svojí speciální úrovni a projevuje tak nejvyšší jí přístupný potenciál. Jakmile je korunní čakra dokonale probuzena, je její úkol přijímat kosmické energie ukončen. Sama nyní vyzařuje energie, její "květ" se vyklene ven a vytvoří korunu čistého světla nad hlavou.

Harmonická funkce:

V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze více nebo méně vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otvírat, budeme zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost tvého vnitřního bytí a vnějšího života. Vědomí bude dokonale ztišené a široké a v tomto klidu zažijeme svou vlastní podstatu jako všudy přítomné čiré Bytí, ve kterém je vše obsaženo.

S postupným rozvíjením korunní čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a budou stále jasnější, až přejdou v trvalou skutečnost. Je-li člověk pro ně zralý, může toto konečné osvícení nastat náhle a nelze z něj již "propadnout" zpět. Má pocit, že se probudil z dlouhého snu a že teprve teď žije ve skutečnosti. Během cesty se stal vyprázdněnou nádobou, kterou teď až do posledního koutku zaplnilo božské Bytí. Ví teď, že toto je vlastní podstata, jediná trvalá realita. Individuální "Já" se stane "Já" Universa. Svým jednáním uskutečňuje úmysl Stvořitele, a světlo, které vyzařuje, otvírá srdce všech bytostí, schopných vnímat boží přítomnost. Když chce nyní něco vědět, postačí jen zaměřit na to svou pozornost, neboť všechno existuje v nás, v Božském Bytí, se kterým jsme jedno. Tak je Stvoření hra, která se odehrává v neohraničenosti vlastního vědomí.

Pevná hmota není nic jiného než jedna myšlenková forma božského vědomí, a tedy ve vlastním slova smyslu neexistuje. Vše, co jsme považovali za realitu, se tím stává iluzí. Člověk prožívá největší prázdnotu – avšak tato prázdnota je totožná s největší plností, protože je to život ve své čisté podstatě. A tato božská podstata života je čirá blaženost. V letech, ve kterých nastává na základě životních cyklů mimořádná otevřenost energiím korunní čakry, dostáváme šanci získat v rámci svého dosavadního vývoje takovou hloubku poznání, která se dosud nezdá možnou. Meditace a pocity oddanosti k Bohu v tomto období mohou víc než jindy zprostředkovat pohledy do božské podstaty a vyvolat zážitky jednoty.

Projevy výrazně uzavřené sedmé čakry:

Jak jsme viděli, může nám otevření a harmonizace doposud popsaných čaker zprostředkovat množství vědění, zkušeností a schopností. Ale bez otevření korunní čakry budeme mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudeme zcela zbaveni pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád v čakrách. Nemohou se rozvinout do celé šíře svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu se záměrem Stvořitele, a tím ani v harmonii se sebou navzájem. Pokud se v letech, kdy nastává vývoj korunní čakry, neotevřeme duchovním pravdám, můžeme mít v této době pocity nejistoty a ztráty cíle. Měli bychom takové pocity považovat za upozornění, že se máme obrátit dovnitř. Možná pocítíme i určitou nesmyslnost svého dosavadního života a výraznější strach ze smrti. Zkusíme možná potlačit tyto nepříjemné pocity "útěkem" do mnoha nízkých aktivit, nebo přijetím nové zodpovědnosti, abychom dokázali svoji nepostradatelnost. Také nezřídka dochází k tomu, že si lidé v tomto stádiu "přitáhnou" nemoc, která je přinutí ke klidu. Nevyslyšíme-li tato poselství, zůstaneme pravděpodobně ve svém dalším životě připoután k vnějším věcem a ohraničen svým osobním "Já".

Co se děje, když je zablokovaná:

zoufalství, beznaděj, deprese spojené se ztrátou smyslu života, pocit oddělenosti a osamělosti, nedostatek sebepochopení, nemožnost najít směr a cestu

Nejčastější následky:

deprese, nervové choroby, Parkinsonova nemoc, schizofrenie, záchvaty paniky, psychózy, mánie, poruchy mozku a mozkové nádory, poruchy učení.

mudra: (jóga prstů)


mudra vnitřní podstaty

 

Komentáře