Vzestupný měsíční uzel v Býku nebo v 2.domě:
Je třeba zbavit se emociální a materiální závislosti,protože se zde projevuje silná potřeba moci a vlivu.Je třeba spoléhat se na vlastní talent,poznat vlastní hodnoty,ale také snažit se o finanční nezávislost.Teprve potom se dostaví sebedůvěra a jistota,že stojíme na pevné zemi.Hlavním úkolem je věřit vlastním talentům.

Vzestupný měsíční uzel v Blížencích nebo ve 3.domě:
Je třeba opustit předsudky a přežité názory,být zvědaví na vše nové,poznat rozličná stanoviska a naučit se je respektovat a akceptovat.Soustřeďovat nové aktuální informace a vytvořit si z nich objektivní mínění.Hlavní úkol je rozmanité poznávání.

Vzestupný měsíční uzel v Raku nebo ve 4.domě:
Místo toho,abychom hledali osobní naplnění v úřadech a hodnostech,je třeba se obrátit k vlastnímu duševnímu životu,abychom poznali jiné cenné cíle.Je třeba uvědomit si vlastní původ,pečovat o vlastní kořeny,udělat si dosti času pro svoji rodinu a soukromý život.Hlavní úkol je pečovat o vlastní kořeny(=rodiče,rodina,prarodiče,původ,rodný kraj).

Vzestupný měsíční uzel ve Lvu nebo v 5.domě:
Je třeba naučit se vysvětlovat ideály a přesvědčení nejenom v kruhu stejně smýšlejících a čistě teoreticky,nýbrž angažovat se a odvážně coby jednotlivec přiznat barvu.Je třeba osobní angažovaností a srdnatými činy pomáhat dobrým myšlenkám prorazit a přiblížit se zdravým rozumem blíže utopiím,které se už v minulosti ukázaly jako užitečné a reálné.Hlavní úkol je odvaha ke kreativitě.

Vzestupný měsíční uzel v Panně nebo v 6.domě:
Zaujmout místo,kde člověk může být užitečný,začlenit se do běžného denního života a naučit se vypořádávat se s praktickými úkoly.Jde zde o zvládnutí existence,o službu bližnímu a o přijetí vlastních hranic.Soucit a idealismus necelebrovat jenom v kostelech,klášterech a uzavřených společnostech,ve fantazii cizích světů,nýbrž přenést je do střízlivého denního života a vyjádřit je prací.To je spojení duchovna s fyzickou existencí.Hlavní úkol je zaujmout své místo.

Vzestupný měsíční uzel ve Vahách nebo v 7.domě:
Je třeba v sobě rozvinout schopnost kompromisu,naučit se ohleduplnosti a toleranci.Rovněž připustit svazek s jinými,naučit se přitom ocenit vlastní hodnoty a vážit si vztahů jak v lásce,tak v zaměstnání.Vlastní síla spočívá v umění něčeho se vzdát a v respektování přání jiných.Pak se stane,že ani ve vlastních potřebách nepřijdeme zkrátka.Hlavní úkol je navázat vztahy.

Vzestupný měsíční uzel ve Štíru nebo v 8.domě:
Je třeba se zbavit zbytečného balastu,osvobodit se od zaběhnutých vztahů,vzdát se přežitých zvyklostí,překonat zbytečné představy,abychom tím v sobě rozvinuli hluboké vědomí celku,Vesmíru,všeho,co má cenu a co je důležité pro život.Hlubokou důvěru ve vlastní sílu regenerace a v přirozené cykly života můžeme rozvinout ve fázi změn v životě a v překonávání krizí.Hlavní úkol je růst prostřednictvím životních krizí.

Vzestupný měsíční uzel ve Střelci nebo v 9.domě:
Člověk má v sobě touhu po informacích a mnohostranném vědění,což může mít za následek rozptýlení energie a přehlédnutí toho důležitého.Je třeba rozšířit svoje zorné pole,přehoupnout se přes rámec poznaného a otevřít se smysluplným názorům a souvislostem mezi poznanými vzorky myšlení a populárními názory,ze kterých lze rozvíjet fundament vlastních pravd a vlastního přesvědčení.Celek je mnohem více než jen souhrn jeho dílů.Vědění a moudrost nenajdeme pouze v chytrých knihách,je třeba se zaměřit na smysluplné cíle a v neposlední řadě se podřídit vyššímu vedení.Hlavní úkol je rozšířit svůj horizont.

Vzestupný měsíční uzel v Kozorohu nebo v 10.domě:
Je třeba vyprostit se z emociálních závislostí a škodlivých zaběhnutých struktur,definovat vlastní cíle,převzít osobní zodpovědnost v rodinných vztazích i v zaměstnání a zaujmout svoje místo ve společnosti.Jenom tehdy,když poznáme hranice svých vlastních možností,můžeme se zodpovědně starat o jiné lidi nebo o společnost,aniž bychom přitom vytvářeli závislosti.Hlavní úkol je rozvinout samostatnost.

Vzestupný měsíční uzel ve Vodnáři nebo v 11.domě:
Člověk má silné vědomí vlastní důležitosti a veliké nároky na pozornost.Rád by se stal středem pozornosti.Stěží se mu daří začlenit se do skupiny nebo společenství,protože má strach,aby neztratil na důležitosti.Neustálé sebeprosazování však nevede do centra dění,nýbrž spíše do izolace.Proto je třeba krotit touhu po úspěchu a slávě a místo toho nasadit svoji sílu na celospolečenské cíle,rozvinout smysl pro týmovou práci a dát svoje schopnosti do služeb pro zájmy celku.Hlavní úkol je společenská angažovanost.

Vzestupný měsíční uzel v Rybách nebo ve 12.domě: 🙂
Je třeba se spoléhat nejenom na objektivní skutečnosti,ale zaměřit svoji pozornost na sféru vyšších oblastí nekonečna,rozvinout tak důvěru ve vyšší vedení a ve vlastní intuici.Pravého poznání nelze dosáhnout pouze tvrdou prací a analýzou faktů,nýbrž v tichosti a důvěřivém odevzdání se tvůrčímu chaosu.Hlavní úkol je návrat do ticha.

Komentáře