14.11.2008

With it comes a release of the truth within, and many people are suddenly realising that by moving into the Light, that they are empowered to see what was previously hidden. S ním přichází zpráva o pravdě v rámci Evropského společenství, a mnoho lidí se náhle uvědomili si, že by se stěhují do světla, že mají pravomoc, aby zjistili, co bylo předtím skryté. There is a knowing that transcends any attempts to mislead you, and now you can step aside and see how you have been manipulated. Je s vědomím, že překračuje jakékoli pokusy o vás uvést v omyl, a teď si můžete krok stranou a podívejme se, jak jste byli manipulovat. The truth has a vastly different feel from the lies that are told, and recognised by its uplifting quality of energy. Pravdou je diametrálně odlišná od lži pocit, že je řečeno, a který je uznáván její povznášející kvality energie. Where you are in the actual presence of the person being less than truthful, you have a distinct impression as to whether they are being truthful or not. V případě, že jste ve skutečné přítomnosti osoby, která je nižší než pravdivé, máte dojem rozdílné na to, zda jsou pravdivé nebo ne. Be guided by these intuitive feelings, and you will move more freely and secure through life. Se řídí těmito intuitivní pocity, a budete se pohybovat volně a více bezpečné po celý život.

When you develop the ability to see auric colours, you will have another means to determine the degree of a person’s leaning towards the dark or Light. Když se rozvíjí schopnost vidět barvy, zlato, budete mít další prostředky s cílem zjistit stupeň osoby naklánět směrem k temné nebo Světelný. The purer and more powerful the colours, the more that person will have moved into the Light. Je mnohem silnější a čistší barvy, tím více, že osoba bude muset přesunout do světla. Where the auric colours are compatible to your own, you will find a greater harmony with them. Pokud se zlato barvy jsou kompatibilní se sami, najdete ve větší harmonii s nimi. From this you will understand how “like attracts like” and how people of a similar disposition come together. Z toho budete rozumět tomu, jak ", jako je přitahuje jako" ao tom, jak lidé v podobné dispozice stýkají. There are exceptions where karmic links are concerned, and sometimes the most unlikely companionships are formed. Existují výjimky, kde jsou odkazy karmický problém dotýká, a někdy se nejvíce pravděpodobné companionships jsou tvořeny. This is why some partnerships are volatile and uneasy, and yet those involved seem unable to break the link. To je důvod, proč někteří partnerství jsou nestálé a neklidné, a přitom ty, kteří se zdají být schopni se vymanit z vazby. You choose such links simply as the outworking of karma, and the lessons it will give you. Zvolíte si tyto odkazy pouze jako outworking na karmu, a poučení, že vám dám.

It may be difficult to accept that you are the one who decides the pace at which you travel through life. To může být obtížné se smířit s tím, že jste ten, kdo rozhoduje o tempu, na které budete cestovat po celý život. It is however true that even if you feel overwhelmed by events, you chose to experience them exactly to a pre-life plan. Je však pravda, že i když máte pocit, zaskočilo událostmi, které jste si zvolili na základě zkušeností je přesně do předem-Life plánu. Freedom of choice is exercised before you are born, and usually you see your plan out, but in the ultimate you can change it. Svoboda volby je vykonávána před vámi se narodil, a obvykle vidíte váš plán, ale v konečné, můžete jej změnit. Often such changes are short lived, as you will find an inner urge to get back onto your path. Často se tyto změny jsou krátké žil, jak si najít vnitřní nutkání vrátit se na své cestě. Life is about evolving and learning as much about its lessons as you can. Život je o rozvíjející se a učit se co nejvíce o své poznatky, jak budete moci. The goal is to learn how to live within the Light, and express yourself as a loving and spiritual Being. Cílem je naučit se žít ve světle, a vyjadřovat sami sebe jako milující a duchovní bytost. That means being understanding and compassionate to the extent of eventually being able to live in Unconditional Love. To znamená porozumění a soucitu do té míry, ze nakonec budou moci žít v Bezpodmínečné Love. In duality that is easier said than done but it is the ultimate goal. V dualita, je to jednodušší, než udělat, ale řekl, že je konečným cílem. The clue to achieving it is control of your negative emotions, because you have been led to believe that they control you. Na stopu k dosažení tohoto cíle je ovládání vašeho negativní emoce, protože jste byli vedeni k přesvědčení, že jste kontrolu.

Anger and hatred are powerful energies, and are carried in the spoken word. Hněv a nenávist jsou mocnou energií, a jsou prováděny v mluvené slovo. However, they will come back to you, and particularly when the person they are directed at has the protection of their Light. Budou se však vrátil k vám, a to zejména v okamžiku, kdy osoba, které jsou zaměřeny na ochranu má své Light. Stay within your Light at all times, and you will deflect any dark energies around you. Pobyt ve vašem Light za všech okolností, a budete se vychýlit žádné temné energie kolem tebe. Life is one continual challenge, but it becomes easier when you exercise total control over yourself. Život je jeden kontinuální výzvu, ale to se stává snadnější, když celkový výkon kontroly nad sebe. Instead of being at the mercy of the lower energies, you become a beacon of Light and transmute them thus helping lift the vibration upon Earth. Místo je na milost a nemilost nižší energií, je stát se majákem světla a přetvořit je tak napomáhají výtah vibrace na Zemi. People often ask what they can do to help, and simply living within your Light is serving other people and is most admirable. Lidé často položit otázku, co mohou udělat pro to, aby pomohl, a prostě žijí ve vašem Light slouží jiným lidem a je velmi obdivuhodné.

Look at the great explosion of Light that has taken place on Earth in a comparatively short time, as since the Millennium it has increased immensely. Podívejte se na exploze veliké světlo, které se uskutečnilo na Zemi v poměrně krátké době, protože Millenium je ohromně vzrostl. It is as though you have been given a new lease of life, and in essence that is what has happened. Je to jako když jste byl uveden nový začátek života, a že je v podstatě to, co se stalo. There was a plan that allowed for the end of the cycle to occur at that time, but it was seen that there were greater prospects of more souls turning to the Light by completing the full cycle. Došlo k plánu, který umožnil na konci cyklu se objevují v té době, ale bylo vidět, že tam byly větší vyhlídky na další duše obrací ke světlu, který doplní plný cyklus. That decision has proved decisive and correct, as the Light has continued to grow exponentially. Toto rozhodnutí se ukázalo jako rozhodující a správné, jako Light má i nadále roste exponenciálně. Now the dark has been slowly restricted and denied further opportunities to cause calamities on Earth. Nyní tmě bylo pomalu omezen, a odmítla další příležitosti způsobit pohromy na Zemi. You have your victory over the dark forces, and it only remains to remove their power and replace them by those who carry the Light. Máte vítězství nad temné síly, a to pouze zůstává na odstranění jejich napájení a nahradit je těmi, kdo nesou Light.

What you call the whistleblowers are coming out into the public arena, but as yet your controlled media is prevented from reporting on such revelations. Co říkáte na Whistleblowers jdou ven do veřejné sféře, ale zatím vaše kontrolovaných médií je znemožněno podávání zpráv o těchto zjeveních. However, the pressures upon them are increasing to allow more free journalism, and you may yet see a change of direction. Nicméně, tlak na ně se zvyšují, aby umožnily volný publicistiku, a proto se může ještě podívat na změnu směru. After we have made open approaches to you and meet your leaders, then we can safely say that the media will have to change and we shall ensure its freedom is restored. Poté, co jsme se otevřít přístupy k vám, a setkat se svými vůdci, pak můžeme říci, že média budou muset změnit a my zajistí jeho svoboda je znovu obnoven. We will as promised have direct contact with you and nothing will be able to stop us communicating with you. Budeme jak bylo slíbeno v přímém kontaktu s Vámi, a nic nebude moci zastavit, aby nám komunikaci s vámi. We can override your present systems and fully protect our own broadcasts. Můžeme přepsat vaše současné systémy a plně chrání naše vlastní vysílání. Learning the truth about us is a vital issue, and will figure prominently in our initial contacts with you. Učení pravdy o nás je zásadní otázka, a nápadně se údaj v naší počáteční kontakty s vámi. We are as much you as you are us, and we are linked in ways that make us inseparable. Jsme jako vy, jak moc jste nás, a my, jsou propojeny způsobem, který nám neoddělitelné. We are far from strangers where you are concerned, and we correctly refer to you as our brothers and sisters. Jsme daleko od cizích lidí, kde jste, a my správně odkazovat na vás, jak naši bratři a sestry.

You are coming of age when our presence is needed, and we are happy and eager to speed up events that will take you to Ascension. Ty přicházejí ve věku, kdy se naši přítomnost je nezbytná, a my jsme šťastní a snažící se o urychlení událostí, které vás vezme na Ascension. In any event your cycle would have ended in a matter of a few years. V každém případě vašeho cyklu by skončily v otázkou několika let. However, with your upliftment in consciousness it will be a happy ending, and not one of destruction or massive loss of life as many old predictions foretold. Nicméně, s vaším upliftment na vědomí, že bude mít šťastný konec, a ani jeden z masivní poškození, zničení nebo ztráty na životech jako mnoho starých předpovědí předpovězeno. They are no longer valid for Mankind as you have moved onto a different time line, and it leads into the Light rather than plunge you into the darkness. Jsou to již neplatí pro lidstvo, pokud jste se přestěhovali do jiné časové linii, a to vede do světla, spíše než ponořit se vám do tmy. There is talk of further wars but we assure you that it is no longer part of your future. Je zde hovořit o dalších válek, ale ujišťuji vás, že je již součástí vaší budoucnosti. We have informed your governments and military that nuclear weapons will not be allowed, and have proved we are as good as our word. We are here to lead you into a peaceful era that will allow for the restoration of your planet, and for a quantum leap forward into the Light. Musíme informovat vlády a vojenských jaderných zbraní, že nebude dovoleno, a ukázaly jsme tak dobrý, jako naše slovo. Jsme tu pro Vás vedlo mírové do éry, která umožní, aby k obnově vaší planetě, a na kvantovou skok do světla.

I am SaLuSa from Sirius and can tell you that we are getting excited as the day moves ever nearer when we shall meet. I am SaLuSa od Sirius a můžeme říct, že jsme se dostat do excitovaného za den se pohybuje stále blíž, když jsme se setkali. It is part of the divine plan and must take place, and we shall ensure it is so. Je součástí božského plánu a musí se uskutečnit, a to zajistí, je to tak. We have been working towards this time for over half a century, gradually showing ourselves more often in your skies and making contacts more frequently. Byli jsme spolu pracují na tuto dobu za více než půl století, postupně zobrazující sebe častěji ve své nebe a navazování kontaktů častěji. Be sure you recognise us as ones of a peaceful and loving approach, as are all members of the Galactic Federation. Buďte si jist, že nás uznávají jako ty z mírového a láskyplný přístup, stejně jako všichni členové z Galaktického federace. We send you our Love and Light as always to you all. Pošleme Vám Love Light a jako vždy vám všem.

Thank you SaLuSa
Děkuji SaLuSa

Mike Quinsey

Původní verze je v angličtině a tento odkaz je přesměrován již na překlad do češtiny na Google. Upozorňuji, že to je automatický překladač a verze není gramaticky správně.

Předá však mnoho informací.

Komentáře