Zajímalo mě, proč je přístup k vlastnímu zdraví pro různé lidi tak odlišný. Příčina zřejmě tkví v tom, že lidé se člení do několika různě reagujících skupin podle typu svého temperamentu.  

4 KLASICKÉ TYPY TEMPERAMENTU
Staří Řekové měli čtyři "šťávy", totiž krev, sliz, žlutou žluč a černou žluč, na jejichž souladu záleželo zdraví člověka. Milan Nakonečný v "Encyklopedii obecné psychologie" uvádí:

"Za historicky první vědeckou typologii je pokládána teorie čtyř temperamentů, kterou rozpracoval Hipokrates.

Klasické typy temperamentu (Hipokrates, Galenos) vycházely z nevědeckého pojetí mísení "tělesných šťáv", ale vyznačují se přesným pozorováním a výraznými charakteristikami, a proto jsou jako určité syndromy chování platné dodnes.

Jde o následující typy:
Cholerik. Je silně vzrušivý, má sklon k výbuchům hněvu a agresi, těžko se ovládá a reaguje často impulzivně, nerozvážně, má sklon "prorážet hlavou zeď", je netrpělivý, panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky, je egocentrický, soužití s ním je obtížné; emočně je labilní, city jsou u něho vyvolány snadno, navenek reaguje rychle, silně, často bez zábran. Emočně labilní extravert. (asi nějaká žluč – pozn. aut.)

Melancholik. Vyznačuje se hlubokými prožitky a spíše smutným laděním, pesimismem a strachem z budoucnosti; život je pro něj často obtížný, miluje klid a nesnáší turbulentní situace, vzruchy, hlučnost, jeho city jsou trvalé, ale jejich intenzita se neprojevuje navenek, žije spíše vnitřně; obtížně navazuje kontakty, ale vztahy, které naváže, jsou trvalé a hluboké. Emočně labilní introvert. (asi nějaká žluč – pozn. aut.)

Flegmatik. Je emočně celkem vyrovnaný, navenek se jeví jako lhostejný, vzrušují ho jen velmi silné podněty, vykazuje stálost a vcelku spokojenost, klid až chladnokrevnost či apatii; hlubší vztahy má jen k vybraným osobám; spíše je pasivní a bez velkých životních ambicí a požadavků, nemá rád změny a pohybuje se spíše úsporně. Emočně stabilní introvert. (asi sliz – pozn. aut.)

Sangvinik. Vyznačuje se především přiměřenou reaktivitou; na slabé podněty reaguje slabě, na silné silně; dominuje u něho reakce typu "slaměný oheň", tj. rychlé doznívání zážitku a rychlé změny zaměření; je přizpůsobivý, emočně vyrovnaný, ale poněkud nestálý a lehkovážný, vesele laděný, optimistický, jeho prožitky jsou spíše mělké a stejně tak i jeho city. Emočně stabilní extravert. (asi krev – pozn. aut.)

Podle C.G.Junga jsou základními typy introverze a extraverze. Jung rozlišuje čtyři psychické funkce nezávislé na obsahu: rozlišující myšlení a cítění a nerozlišující čití a intuici. Myšlení je hodnocení (např. správné – nesprávné) prostřednictvím poznatků, cítění je hodnocení prostřednictvím emocí (příjemné – nepříjemné); čití (vnímání) a intuice pracují s dojmy bez hodnocení (intuice je vnitřní vnímání)."

Graficky znázorněno to pak vypadá takto:

Komentáře