Přináší také možnost pochopit a poznat naše "stíny", podívat se zblízka avyléčit naše "Achillovy paty"- tedy místa, kde jsme zranitelní. Naše slabá místase nejčastěji objevují v souvislosti se vztahy. Toto téma, které již nějakoudobu běží, se v červnu ještě zvýrazní a zesílí. Právě teď je čas vyléčit auzdravit ty části v sobě, které ještě setrvávaly ve starých vibracích

závislosti na vztazích a strachů z nedostatku lásky. Pokud tedy objevíme, jaké vztahynám ještě zrcadlí naše zranitelná místa, je dobré odpouštěním (i propouštěním)tyto součásti našich životů přetransformovat. Láska k druhým lidem může znamenat i to, že jim dáme svobodu jít svou cestou a dopřejeme jim poučení se z jejichvlastních chyb. To, že někoho milujeme, neznamená, že s ním musíme snášet "dobré i zlé" za každou cenu.

Měli bychom vytvářet a rozvíjet vztahy podporující a vzájemně se inspirující.Boj o moc a manipulace patří již minulosti a ve vztazích budovaných na úrovniNové Země nemají místo. Během června se tedy můžeme blíže podívat na ty našečásti, které ještě přitahují do našich životů vztahy založené na nízkovibračních energiích. Pochopení nám umožní naši vnitřní proměnu a vyléčení těchto částív sobě.

Téma vztahů a našich rozhodnutí týkajících se vztahů bude tedy prostupovatcelým červnem. Mimo jiné se jedná také o znovunalezení a obnovení důvěry žen vůčimužům – jako ochráncům života a nositelům celistvé mužské energie a jejichschopnosti přijmout tuto úlohu. Červnové energie by měly usnadnit vzájemnoukomunikaci a přinést v mnoha směrech vyjasnění.

Úplňkové energie 28. 5. byly velmi výrazné a vynesly nás na další stupeň.Následně ještě u mnoha lidí tento posun vyvolal rozsáhlé čištění centra vůle(5.čakry) – což se v mnoha případech mohlo projevit jako bolesti v krku, angínyči nemoci horních cest dýchacích. Tato očista mohla přinést vzájemné vyjasňování našich pozic a postojů ve vztazích. Mnohé, co bylo až doposud nevyřčeno senyní dostalo na povrch. Situace nás vedou k tomu, abychom pročistili a posílilinaši vzájemnou komunikaci, abychom se učili vyjadřovat svoje skutečné pocity.Zároveň nám to přináší možnost naučit se naslouchání názorům těch druhých, anižbychom si jejich slova brali osobně. Nemusíme s nimi souhlasit, ani se řídit jejich názorem a už vůbec ne nechat se jimi manipulovat. Ale můžeme si vzájemně dátprostor k vyjádření a respektovat pohled jiných i přesto, že je odlišný odnašeho. Vztahy jsou a zůstanou i nadále naší velkou učební látkou.

Konec května už také naznačil období výrazných červnových proměn. Objevily senáhlé změny, nečekané a neobvyklé situace, které nás učí větší flexibilitě.

Děje se toho opravdu hodně a v rychlých časových sledech. V mnoha případech není jiná možnost než spoléhat se při rozhodování na intuici a srdce, protože naše staré a dosud ještě "nepřevzorované" myšlení není schopno objevit vyhovující řešení. Jetřeba si stále připomínat a uvědomovat, jak je důležité zůstat v klidu, vespojení se svou Duší a nenechat se strhnout ke starým strachům a jiným neharmonickým pocitům. Červen je měsícem, který bude podporovat smíření a sloučení polarit, ženského a mužského principu uvnitř nás i v našich vztazích. Přinese téma spolupráce mužské a ženské energie, důvěry a propojení na více úrovních.Červnové energie přinesou nový úsvit do našich životů. Umožní nám nechat jižza sebou staré problémy a vydat se cestami, které osvítí nový příliv světla.Jako když se slunce prodírá mraky a jeho paprsky prosvětlí i ta nejtemnějšízákoutí. Před mnohými se během června otevřou jejich nové životní úkoly, objeví senové směry. Červnové energie také v zesílené míře aktivují další jedince druhévlny vzestupu – nejvíce v období mezi Novoluním a Slunovratem. Novoluní 12. 6. otevře energetickou bránu vedoucí nás k nadcházejícímu letnímu Slunovratu 21. 6. Od Novoluní do Slunovratu se každým dnem bude zvyšovatpříliv světla a vysokovibračních energií a těchto deset dní můžeme stoupat na pomyslnémschodišti energie vždy o jeden stupeň výš. Povšimněte si energetické brány amistrovského aktivačního kódu 12 : 21. To jsou čísla, která mnozí z nás posledníroky opakovaně vidí. Tento mistrovský kód souvisí s procesem vzestupu a

aktivuje mimo jiné i dvanáct vláken DNA. Mnozí vnímají v poslední době zrychlené přeskupení a přeměnu našeho Bytí. Tento proces trvá již delší dobu, v posledních měsících je však velmi intenzivní.

21. 6. – Energetická brána letního Slunovratu přináší opravdu velké změny navšech úrovních. Slunce se na tři dny zdánlivě zastaví a poté co se znovu dádo pohybu, bude vše jinak. Letošní Slunovrat přináší velmi silné a mimořádněvýrazné energie. Tyto vysokovibrační energie přicházející z Galaktickéhostředu vytvoří a otevřou most k energiím zimního Slunovratu 21. 12. Tímto mostem jepropojeno dvanáct bran světla, které budou postupně během roku otevírány. Natyto měsíce a náročné změny a posuny se nejlépe můžeme připravit spoluprací apropojením s Matkou Zemí. Napojením a ukotvením do jejího středu – na krystalZemě, který má nyní velmi vysoké a léčivé vibrace. Naše spojení s tímtokrystalem umožní lépe přijímat přicházející energie vyšších vibrací z Vesmíru.Propojení s Matkou Zemí a naše práce a léčení energeticky významných místplanety je také naším velmi významným úkolem v měsíci červnu. Mnoho míst,která kdysi sloužila jako energeticky významné body a tvořila sítě, bylo v minulosti poškozeno. Poslední roky se znovu tato posvátná místa opět aktivují aobnovují.

Kolem letního Slunovratu bude sama planeta Země napomáhat obnově a aktivaci dalších energetických míst. Je důležité pobývat touto dobou co nejvíce vpřírodě, propojit se s Matkou Zemí skrze srdeční čakry. Toto vzájemné propojení je oboustranně vysoce léčivé a napomůže procesu vzestupu celého lidstva. Můžeme takto pracovat sami, ale ještě lépe ve skupinách spřízněných duší. Pobyt vtěchto dnech v přírodě nám také umožní pozorovat nezvyklé jevy a úkazy na nebi, které se v době kolem Slunovratu budou ve větší míře objevovat. Zůstaňtevnímaví a dívejte se i srdcem.

Úplněk 26. 6. s částečným zatměním Měsíce přinese ještě téma řešení našichmateriálních potřeb a fyzického zázemí. Mnohým se možná opět vrátí nedořešenérozpory mezi cestou Duše a materiálním světem. Toto téma se objevilo i běhemúplňku v dubnu, tentokrát jsou energie příznivé k tomu, aby cesta Dušezvítězila nad hmotou. Což v energiích Nové Země znamená tvořit v radosti a nadšení podvedením srdce a toto tvoření by mělo být i zdrojem našich příjmů a přinášet finanční zabezpečení. Přeji nám všem průchod červnovými energiemi s co největší lehkostí. Pokud něconebudete moci ustát – klidně si lehněte. Třeba na zem do trávy, nechte sekonejšit a houpat v náruči Matky Země. Vnímejte její dech, její vůni,čerpejte sílu z jejího Středu. Z její bezpečné náruče se nám otevírá pohled doVesmíru, třeba do hvězdné slunovratové noci plné tajemství a příslibů. Sáhněte si prosvoji hvězdu naděje, sneste si Nebe na Zem. Vytvořte si ho uvnitř v sobě a pak ikolem sebe. A také pro druhé. Teď je ten správný čas splnit si své sny…Přeji krásné červnové dny a noci naplněné láskou a radostí.

Zaslala emailem: Monika Houšťová