Klasická homeopatie hledá příčiny všech potíží člověka a vždy se zabývá celým člověkem. Považuje člověka za duchovní bytost. Klasická homeopatie nekonkuruje alopatické medicíně ani jiným směrům v homeopatii. Nabízí pouze jinou možnost přístupu k potížím těm, kteří ji hledají.

Klasická homeopatie se věnuje primárně nemocem, které neohrožují akutně život. Tam, kde jde akutně o život (například v případě úrazu, náhlé příhody, či jiného akutního onemocnění) je na místě alopatická léčba s apelem na nejvyšší mravní hodnoty života vůbec.

Klasická homeopatie se nesnaží potlačit nemoc, ale pomáhat řešit její příčinu, respektive způsob života, který k ní vedl. Klasická homeopatie nemusí být vždy tou nejvhodnější a jedinou použitelnou metodou, protože žádná individuální terapie nemusí vždy zvládnout všechny zdravotní potřeby jednotlivců či populace jako celku. Klasický homeopat v rámci poradenství nemusí vždy doporučovat homeopatický prostředek. Někdy může být důležité pouze rozebrat klientův stav, situaci v jeho rodině apod. a pomoci klientovi pochopit význam jeho nemoci a podpořit klienta v jeho orientaci.

Nemoc není náhoda. Je indikátorem nerovnováhy v našem životě. Je přesným výsledkem našeho dosavadního způsobu života, našich myšlenek a našich přání – je součástí našeho svědomí. Nemoc nás upozorňuje, že my sami někde chybujeme. Klasická homeopatie také uznává, že do celkového stavu se promítá vliv našich předků, přičemž tento vliv lze homeopaticky ovlivňovat. V člověku vzniká nejprve určitý vnitřní stav a potom se okolo něho vytváří situace, která je v souladu s tímto stavem.

Člověk je původce své nemoci a tvůrce situace, ve které žije. Okolnosti nejsou příčinou nemoci. On sám je zodpovědný za svou nemoc a za svou situaci. Ve schopnosti člověka vytvořit si svou nemoc je ukrytá i schopnost člověka najít sám řešení.

Člověk má moc svobodné volby a tím i možnost změny. Je schopný opustit staré problémy a vytvořit nové možnosti. V okamžiku, kdy se klient rozhodne vzít život do vlastních rukou, být autentický a jednat v souladu se svým svědomím, začíná chápat, čemu ho měla nemoc naučit. Toto je úroveň, na které nemoc vzniká a na které dochází k uzdravení. Tento pohled vrací člověku pocit zodpovědnosti a možnost vyléčení. Uzdravování je proces změny a klasický homeopat – poradce je průvodce v tomto procesu.

Klasický homeopat – poradce  je odborník a specialista pro určitou metodu. Při homeopatické konzultaci se klasický homeopat – poradce snaží navodit ovzduší důvěry, zájmu a otevřenosti a snaží se intuitivně podporovat klienta, aby za pomoci homeopatického prostředku pochopil, jaký význam jeho nemoc má a jaké mu přináší poselství o jeho dosavadním životě. Klient pak sám nalézá, kde udělal chybu, začíná být otevřený k vidění sebe a své nemoci a začíná chápat její skutečnou příčinu.Má-li mít klient možnost svobodné volby, musí být od registrovaného homeopata informován.

Je proto důležité :

a) objasnit a vysvětlit klientovi základní princip homeopatické metody a působení homeopatického prostředku

b) vysvětlit klientovi, že klasická homeopatie nabízí možnost prožít si znovu potlačené a neprožité životní zkušenosti, které vedou ke vzniku chronické nemoci

c) upozornit a vysvětlit klientovi možnosti a limity homeopatické metody vzhledem k povaze a druhu klientovy nemoci a pokud se klient sám svobodně rozhodne pro homeopatický prostředek, pak:

d) doporučit klientovi nejvhodnější homeopatický prostředek, potenci a dávkování pro pomoc k vyřešení problému, se kterým k vám přichází

e) u dětí a mladistvých do 18. roku života je v případě bodu a) – d) nutná spolupráce a souhlas rodičů, či jiného zákonného zástupce

K čemu se dál zavazuje registrovaný homeopat na základě etického kodexu ?
 

 

 

 

 • k neustálému zvyšování svého osobního a odborného růstu dalším vzděláváním
 •  

   


  Registrovaný homeopat tedy není někdo, kdo si zaplatil zveřejnění v nějakém seznamu. Je to homeopat, lékař či nelékař, který splňuje nejvyšší odborná a etická kritéria v souladu s pravidly homeopatických společností Evropské unie.

  Principy homeopatie

  K tomu, aby se člověk mohl stát schopným homeopatem, je nezbytné mít silné zázemí v myšlenkách a zásadách homeopatie. Abychom mohli pacientovi vrátit zdraví, musíme rozumět základním principům zdraví a nemoci. Ty najdeme v pracích Hahnemannových.

  Pacientovo vědomí zdraví

  Cílem homeopatického léčení je zlepšení zdraví. Jak se pacientovo zdraví následkem účinné homeopatické léčby upravuje, je často nutné zavést změny v jeho životním stylu, abychom podpořili pozitivní posun směrem ku zdraví. Zvláštní důraz se klade na respektování pacientovy důstojnosti, autonomie a práv, týkajících se jakéhokoliv rozhodnutí ve věci životního stylu, i na uznání schopnosti pacienta uzdravit se sám.

  Osobní rozvoj homeopata

  Cílem homeopata je rychle, jemně a trvale zlepšit pacientovo zdraví. Základním požadavkem zde je homeopatova jasnost uvažování, objektivita a soucit. Aby dosáhl svého cíle, musí se homeopat soustavně dále rozvíjet, aby lépe pochopil sebe i lidskou psychiku obecně.

  Léčebný proces může být pro pacienta stimulující. Je nezbytné, aby homeopat toto chápal a měl schopnosti a dovednosti tento proces řídit rozumným a citlivým způsobem.

  Léčebný proces může být občas stimulující i pro homeopata a vynést u něj na povrch témata jeho vlastního života. Je tedy nezbytné, aby znal a dokázal zvládat vlastní emoce, předsudky a sklony a nepletl si je s pacientovými.
    

  • před započetím homeopatické konzultace objasnit a vysvětlit klientovi principy, možnosti a limity homeopatické metody tak, aby je byl klient schopen pochopit
  • nikdy nebude prosazovat vysazení alopatických léků či podmiňovat vysazením alopatických léků homeopatickou konzultaci. Zodpovědnost za úpravu, dávkování či vysazení alopatických léků má klient a jeho ošetřující lékař
  • bude podporovat klienta, aby dodržoval sjednané kontroly svého zdravotního stavu u svého ošetřujícího lékaře a informoval ho o homeopatickém poradenství
  • v akutním případě nikdy nepřijme na homeopatické vyšetření klienta bez stanovené diagnózy alopatickým specialistou a bude spolupracovat, pokud možno, s jeho ošetřujícím lékařem
  • bude pokud možno vždy k dispozici svým klientům, např. mimo pracovní dobu telefonicky
  • nebude hanět či znevažovat své kolegy, homeopaty jiných směrů či škol, ani alopatické lékaře na veřejnosti, u klientů či studentů
  • vždy dodržovat důvěrný ráz sdělení klienta, udržovat záznamy o klientovi v důvěrnosti, za žádných okolností nepodávat žádné informace o klientovi
  • před nahráváním případu na videokameru si vyžádat písemný souhlas klienta, přičemž musí udržet videozáznam přísně důvěrný a předem vysvětlit klientovi povahu a důvod nahrávání
  • během dovolené, či delší době nepřítomnosti zajistit za sebe kvalifikovaný zástup


   Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015