Možná svému poslání na Zemi plně nerozumíte, ale je důležité, abyste porozuměli tomu, že pro váš pobyt na Zemi existuje mnoho závažných důvodů a že vaše duše má mnoho úkolů. Rádi bychom s vámi sdíleli jeden z těchto úkolů, kterému můžete umožnit, aby se ve vaší realitě uskutečnil/došel naplnění a pomohl vám s vaším duchovním růstem, pomohl při transformaci Země a podpořil vývoj lidstva. Naším přáním je, abyste působili na Zemi jako Bojovníci Světla. Ano, víme, mnoho už toho bylo řečeno o tom, jak se stát bojovníkem světla, šířit lásku a odvážně ukotvovat světlo v temnotě. Nyní vás žádáme, abyste se stali opravdu aktivními bojovníky světla.

Bojovník je často vnímán jako někdo, kdo bojuje či jako voják. My si ale nepřejeme, abyste používali násilí nebo se stavěli proti ostatním, žádáme vás, abyste přijali nejčistší úmysl bojovníka – silnou a mocnou soustředěnou pozornost, kterou aktivně působíte. Než začne bitva, voják či bojovník mají dokonale jasno v tom, čeho chtějí dosáhnout, jsou si vědomi toho, že k ideálnímu cíli vede mnoho cest a vědí, že svou vizi, záměr či úmysl přivedou k naplnění svým silným a pevným odhodláním.

Vy, bytosti světla na Zemi, také potřebujete mít jasný plán či záměr toho, co je třeba k léčení a transformaci Země a lidstva. Potřebujete si nejprve vytvořit plán či záměr, jak léčit či jak vnášet světlo a pak tento plán s odvahou a jistotou uskutečnit s vědomím toho, že vaši průvodci vás podpoří a dodají vám odvahu.

Důvod, proč dnes s vámi hovoříme, je ten, že reprezentujeme energie odhodlání, rozhodnosti, odvahy a aktivního naplnění/uskutečnění – což jsou energie krále Artuše, a také energie projevení, léčení, magie, plného/všeobsahujícího světla a moudrého vědění, které přináší lord Merlin. Naše energie jsou silně propojené a oba máme touhu sloužit Stvořiteli a lidstvu. Jsme oba bojovníky světla, neboť neseme ve svých srdcích světlo Stvořitele, které jasně září pro všechny. Nebojíme se v přítomnosti ostatních vyzařovat mocné a láskyplné světlo Stvořitele. Chápeme, že sdílet pravdu svého bytí pro vás může být obtížné, a přejeme si, abyste věděli, že jsme zde pro vás, abychom vám pomohli a dodali vám odvahu. Přítomnost Stvořitelovy pravdy na Zemi uvidíte jen tehdy, když budou lidé aktivně a odvážně vyzařovat pravdu, světlo a energii svého bytí do svého denního života a reality. Bojovníkem světla je ta duše, která se rozhodne být odvážná a umožní své pravdě a svému světlu osvobodit se od strachu. Představte si na chvíli bojovníka, který se chystá do bitvy – musí naprogramovat svou mysl tak, aby si uvědomoval, čeho je třeba dosáhnout, byl připraven aktivně uskutečnit svůj plán a odevzdal všechny své strachy, které by mu jinak bránily v jeho záměru či práci bojovníka. Představte si sami sebe jako bojovníka lásky a světla – stojíte ve středu své reality, je pro vás snadné této realitě porozumět a zároveň máte odvahu vyzařovat své světlo, lásku a pravdu. A jak toto činíte, víte, čeho si přejete dosáhnout při pomáhání Zemi, jak si přejete, aby se vaše realita projevovala, či jakým způsobem si přejete být k službám. Můžete vidět svůj láskyplný záměr ve své mysli, a se zvyšujícím přijímáním a soustředěním vidíte, jak váš láskyplný záměr proudí skrze celou vaši bytost a realitu. S tímto záměrem má váš úkol potenciál ke svému projevení/uskutečnění. Je podporován vaší vlastní energií a světlem. Abyste svůj záměr mohli opravdu projevit, dovolte sami sobě, aby odešly všechny vaše strachy, dívejte se na ně jako na energie, které nechcete a nepotřebujete a pak si dovolte udělat krok, kterým vytvoříte aktivní energii či aktivní záměr. Může to být ten nejmenší úkon či reakce, prostě něco fyzického, je jedno jestli něco řeknete, půjdete, zeptáte se, něco uděláte, namalujete, přivoláte, přečtete, napíšete, zazpíváte, budete tančit, zkoumat, propojovat, naslouchat nebo přemýšlet. Je to akce, která váš záměr posune o krok dále nebo ho ukotví ve vaší realitě a dá mu hlubší význam. Tento váš úkol je tím, co vám umožní stát se bojovníkem světla a lásky na Zemi, protože na sebe berete větší zodpovědnost za sebe, za svou vlastní realitu a Zemi.

Nyní bychom s vámi rádi sdíleli záměr a aktivní vyjádření toho, co je, jak věříme, vaším úkolem teď na Zemi. Žádáme vás pouze o to, abyste se otevřeli našim slovům, ale pokud cítíte, že je náš návrh pro vás vhodný nebo cítíte volání ve svém srdci, bude pro nás velkou ctí s vámi pracovat. My, král Artuš a lord Merlin, věříme, že pro mnoho lidí nastal čas, aby vstoupili do své role a svého úkolu duchovního bojovníka lásky a světla na Zemi. Věříme, že Země potřebuje, aby světlo a energie neustále proudily do její struktury stejně, jako to potřebují lidské bytosti. Čím více světla budou ukotvovat pracovníci světla na Zemi, tím více bude pravda a transformační energie Stvořitele viditelná ve fyzických sférách. Pamatujte, že změnu, která na Zemi probíhá, vede a tvoří lidstvo. My jako průvodci děláme prostě to, co průvodci dělají, provázíme vás a podporujeme vás. Věříme tomu, že když každý člověk vstoupí do prostoru svého srdce nebo své duše, objeví svůj nejčistší a nejjasnější záměr pro Zemi jako celek a projeví či ukotví tento záměr do země jako vibraci světla a energie, dojde k obrovskému posunu ve vědomí lidstva a v energii vytvořené lidskou myslí, která existuje na Zemi a kolem Země. Žádáme vás, abyste si osvojili přístup/postoj bojovníka – vytvořit záměr, porozumět mu a potvrdit ho, uskutečnit tento záměr skrze fyzickou aktivitu a odevzdat všechny strachy, které by vás mohly držet zpátky. Dovolte, abychom vás dále tímto procesem provedli.

Seďte klidně na místě, kde se cítíte v bezpečí a příjemně.

Požádejte Archanděla Michaela, aby kolem vás vytvořil aktivní ochranu.

Požádejte, ať celou vaši bytost obklopí láskyplné energie krále Artuše a lorda Merlina – energie odhodlání, rozhodnosti, odvahy, aktivního naplnění, projevení, léčení, magie, plného/všeobsahujícího světla a moudrého vědění.

Požádejte krále Artuše a lorda Merlina, aby vám dovolili spojit se s energií bojovníka světla a lásky uvnitř vás a se záměrem láskyplně sloužit Zemi nechte tuto energii ze sebe vyzařovat v její nejčistší podobě.

Požádejte krále Artuše a lorda Merlina, aby vám pomohli při vyzařování pravdy, lásky a moudrosti Stvořitele z nitra vaší bytosti.

S tím, jak z vaší bytosti vyzařuje světlo, požádejte ať jste vedeni hluboko do nitra své bytosti k samému jádru této pravdivé a láskyplné energie Stvořitele, jež je součástí vašeho bytí.

Požádejte pravdu a světlo vaší bytosti, ať s vámi teď sdílí váš nejčistší, nejvyšší a nejjasnější záměr pro Zemi. To znamená, jak si přejete, aby Země existovala, co si přejete, aby lidé cítili, jak vidíte vývoj lidstva jako duchovních bytostí. Může to být vize, slovo či vědomost.

Něco jednoduchého může vyjádřit velmi mnoho. Tento záměr nepochází z vás jako osobnosti, ale z vás jako Stvořitele a duše, takže se může stát, že to nebude ten záměr, který jste očekávali.

Udržujte svou pozornost na tomto záměru a dovolte jeho energii, aby se rozvinula a rozšiřovala, nechte ji, aby vás úplně obklopila a nechte ji dále plynout za vás a za vaši realitu.

Jednoduše si pro sebe nahlas řekněte, že odevzdáváte a necháváte odejít všechny strachy, které byste vy nebo někdo jiný mohli vytvořit a které by bránily projevení tohoto čistého záměru. Zhluboka dýchejte a pozorujte, jak s odcházejícími strachy roste síla tohoto záměru.

Až budete připraveni, můžete se zeptat nebo meditovat o tom, jakým způsobem můžete podpořit projevení vašeho záměru. Vytváříte zaměřenou pozornost (fokus) a plán, abyste vyjádřili vyšší realitu. Postupujete k úspěšnému naplnění záměru a pomáháte ostatním.

Abyste mohli váš záměr ještě více/plně vyjádřit nebo ukotvit, namalujte obrázek, vytvořte obraz nebo udělejte jen skicu/náčrt vašeho záměru. Můžete jednoduše napsat na kus papíru slovo, tím už dáváte svému záměru fyzickou podobu.

Až toto dokončíte, vezměte papír ven a položte ho na zem, nejlépe na přírodní povrch.

Pak se postavte vedle tohoto papíru nebo si k němu sedněte, rozevřete nad ním dlaně a nasměrujte k němu své dlaňové čakry.

Uvědomte si opět energii vašeho záměru uvnitř své bytosti, zpevněte ji a vyzařujte a nechte ji proudit ze svého bytí a plynout ze svých dlaní do papíru. Takto posíláte energii vašeho záměru ze své bytosti do duchovních dimenzí a energií a také do Stvořitelova srdce. Tím, jak energie tohoto záměru proudí z vašich rukou, posíláte tento záměr Zemi, aby se fyzicky projevil a ukotvil.

Řekněte nahlas: Pokud je božskou vůlí Stvořitele, aby se tento můj záměr projevil na Zemi, žádám všechny bytosti lásky, aby připojili svou energii a aby vše plynulo se synchronicitou a lehkostí a umožnilo tak naplnění tohoto posvátného záměru mého srdce a duše. Ať se vše děje dle vůle Stvořitele.

Pak vnímejte tento proces a těšte se z toho, jak tyto energie proudí a aktivně pracují skrze a kolem vás tak dlouho, jak cítíte, že je třeba.

Toto je pouze jeden příklad toho, jak přivést svůj záměr k naplnění a jednat jako bojovník lásky a světla, ale cítíme, že teď na Zemi je tato praxe Zásadní, protože znamená, že lidstvo začíná přebírat zodpovědnost za realitu, ve které si přeje existovat. Když si představíte všechny ty lidi, kteří také vytvoří záměr pro Zemi, tak některé záměry budou stejné a to vytvoří mocnou energii naplnění a projevení. Máte nyní moc utvářet svou realitu. Můžete dokonce zjistit, že se váš záměr projevuje ve vaší vlastní realitě a vytváří pozitivní změny. Pokud jste například pracovali se záměrem lásky, zjistíte, že zažíváte více lásky ve svém životě. Porozumíte-li tomu, jak se stát bojovníkem světla, držet záměr, odložit všechny strachy a vytvořit aktivní energie, které vedou k projevení záměru, můžete tento proces používat ve svém denním životě k podpoře a pomoci svému vlastnímu duchovnímu vývoji. Pokud tento postup použijete pro svou vlastní realitu, můžete stejným způsobem vytvořit obrázek, ale pošlete energii záměru ze svého bytí do obrázku, Zemi a nebesům, ale pouze v rámci vaší vlastní reality. Nemusíte při tom být v přirozeném prostředí, ale můžete provádět tuto praxi doma, protože je to pro vás více osobní záležitost.

Prosím, vězte a pamatujte si, že jsme zde proto, abychom vám poskytli naši energii, sdíleli s vámi naši odvahu a moc a přidali naši inspiraci, pokud si to budete přát.

S úctou a respektem

Král Artuš a lord Merlin

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Komentáře