Karmická nádobaČlověk, přicházející na tento svět, si s sebou přináší karmickou nádobu, v níž se hromadí naše „hříchy“ – nespokojenost se životem, strach a jakékoliv negativní emoce vyvolané nesouladem mezi reálným životem a našimi idealizacemi. Můžeme si ji představit jako nádobu s potrubím, kudy „hříchy“ přitékají a potrubím, kudy odtékají.

Prvním a největším „potrubím“, kterým si plníme karmickou nádobu je idealizace pozemských hodnot.
Sem patří:

 • víra, důvěra (nadměrná důvěra ve vyšší ideály a ostatní lidi)
 • moc (touha po moci a potěšení z ponižování jiných)
 • peníze a jiné materiální hodnoty (považovat svůj život bez peněz za nevydařený, pohrdat lidmi bez peněz)
 • duchovnost, nábožnost (chvástání se svou duchovností a pohrdání neduchovními lidmi)
 • popularita, sláva, vážnost, uctívání (vyvyšování se nad nepopulárními, přílišná touha po slávě, nespokojenost se svým postavením)
 • kariéra, budoucnost (pokud se nedaří naplánovaný úspěch, dostaví se hněv nebo zoufalství)
 • krása a přitažlivost (příliš si zakládat na svém vzhledu nebo se za něj odsuzovat, pohrdat nevzhlednými)
 • mravní normy, veřejné mínění (odsuzování za překračování mravních norem, pobuřování se nad amorálním chováním ostatních)
 • způsob života (nespokojenost se způsobem života toho druhého)
 • vztahy mezi lidmi (pobouření nad drsnějšími způsoby ve vztazích)
 • práce (nemožnost představit si život bez práce a kariéry)
 • rozvoj, vzdělání, intelekt (pohrdání nevzdělanými, idealizace rodičů na vzdělání svých dětí)
 • rozumné jednání lidí (negativní emoce vznikají, když se snažíte vysvětlit jiným lidem své postoje a očekáváte rozumnou reakci, ale ta není)
 • vlastní tělo a fyzické zdraví (trápení se nad svými neduhy, vyvyšování svého zdraví)
 • rodina, děti (idealizace fungování rodiny, lpění na svých hodnotách)
 • sex (nespokojenost s partnerem nebo se sebou pro nedokonalost)
 • schopnosti (nutnost dosažení úspěchu, jinak je život zbytečný nebo pohrdání neúspěšnými)
 • dokonalost (povyšování vlastní dokonalosti nad ostatní)
 • tvorba, kreativita (pohrdání netvůrčími osobami)
 • cíl (člověk se může snažit o dosažení jakýchkoliv pozemských hodnot, ale při neúspěchu nesmí klesat na duchu, není to totiž jeho životní cíl)

Druhým „potrubím“, kterým si plníme karmickou nádobu, přitékají nesprávné postoje.
Například:

 • • zpupnost, ctižádostivost, nadhodnocení sama sebe (pocit vlastní důležitosti, pohrdání ostatními)
 • • nespokojenost se sebou nebo s osudem (představy o vlastních schopnostech se neuskutečňují)
 • • odsuzování lidí a pohrdání jimi (včetně sebe sama)
 • • pocity křivdy
 • • snaha kontrolovat okolí, panovačnost
 • • žárlivost
 • Třetí „potrubí“ – vědomé negativní činy(násilí, pomsta, výsměch, vražda, atd.)

Čtvrté „potrubí“ – nesplnění karmického úkolu(člověk nesplní úkol, s nímž jeho duše přišla na svět)

Naštěstí se karmická nádoba nejen naplňuje(to bychom žili asi jen do patnácti let), ale také čistí.Ne náhodou se v tomto věku objevuje silný pocit křivdy, odsuzování, žárlivost a jiné negativní emoce. S těmito emocemi každý pracuje, každý různě dlouhou dobu a tím si čistí svou karmickou nádobu.

První očistné „potrubí“ – vědomé činy(soucit, milosrdenství, nezištné služby ušlechtilým cílům, dobročinnost, šíření poznatků, které mohou lidem usnadnit život a podobné věci pro dobro člověka)

Druhé očistné „potrubí“ – kladné vlastnosti(dobrota, dobromyslnost, veselost, optimismus, smysl pro humor apod.)

Třetí očistné „potrubí“ – vnější vlivy(očištění pomocí léčitele, očistných rituálů, má ale krátkodobý účinek)

Čtvrté očistné „potrubí“ – splnění karmického úkolu(pokud člověk pracuje s láskou, pokud řeší problémy ve vztazích, pak si plní svůj karmický úkol)

Všechny výše jmenované vlivy na naplnění naší karmické nádoby souvisí s tímto životem, s našimi postoji a názory v současném našem životě. Těmto vlivům říkáme získaná karma. Stav průběžného naplnění vaší karmické nádoby lze určit podle událostí vašeho života, podle úrovně vašeho finančního a materiálního zajištění, úrovně vašeho bydlení, podle rodiny a uspokojení s rodinným životem, podle vztahů s rodiči, podle práce a spokojenosti s ní, podle pochopení svého životního poslání a jeho uskutečňování, podle zdravotního stavu a podle celkové vaší spokojenosti se životem.

Vlivům, které si přinášíme na tento svět už při svém narození, říkáme zralá karma. Stav naplnění karmické nádoby při příchodu na tento svět lze určit podle země a místa narození, rodiny, zdravotního stavu novorozence a podle výrazných charakterových vlastností. Jen málo z nás totiž opouští tento svět jako čisté duše s prázdnými karmickými nádobami.

A protože karma je zákon akce a reakce, pravidlo, že nic nezůstane bez následků a vše se vám vrátí, co dáte, to přijmete, tak některé důsledky našich činů prostě nestačíme pocítit ještě v tomto životě a neseme si je s sebou do další inkarnace.

Takže – aplikujte uvedený model na sebe, zjistěte, která záklopka ve kterém potrubí nedoléhá, kudy vám hříchy nezadržitelně přitékají a kde byste měli povolit. Je potřeba řádnou dávku sebekritiky přiznat si to, co slyšet a vidět nechceme. Ale nezapomínejte, že člověk je na svůj životní úkol vždy sám, jen vy víte, co máte a nemáte dělat, jen vy si můžete pomoci nebo ublížit.

Proto hledejte sebe sama!

Zdroj: Karma – život bez konfliktů, Alexander Svijaš