Často se cítíte být pozemskými bytostmi, otevírajícími se duchovnu. Ale my to vidíme opačně. Jste duchovními bytostmi, otevírajícími se Zemi. Země je skvělým místem určení, skrytým diamantem, jenž teprve odhalí svou opravdovou krásu. Země je Zemí zaslíbenou!

Nebe je místem vašeho zrození. Ale vy se nevrátíte ke stavu vědomí, jenž si pamatujete jako “Domov“ či “Nebe“, ke stavu čistě duchovní existence. Dobrodružství Stvoření vás vede na nové destinace, stále se rozšiřujete a postupujete směrem ke zcela novému druhu vědomí. /Již jsme o tom dříve mluvili v poslední kapitole Seriálu pro Pracovníky Světla/. Země je nedílnou součástí tohoto putování.

Každopádně, při svých manifestacích na Zemi a svých tamějších pokusech o vlastní vyjádření, jste zakusili mnohou bolest. Téměř všichni z vás mají vážná emocionální zranění ve spodních třech čakrách, zranění způsobená zážitky odmítnutí, násilí a opuštěnosti. Mohlo k tomu dojít v minulých životech, stejně jako v tomto. Téměř všechny energetické blokády v horních čakrách maji spojitost s emocionálními zraněními ve třech spodních čakrách.

Nejdříve řeknu něco o čakře kostrče. Vaše spojení se Zemí získalo emocionální zatížení, obzvláště u pracovníků Světla. Jelikož jste se po mnoho životů setkávali se silným odporem, je ve vás mnoho strachu a rezerv, když se máte pořádně uzemnit. Uzemnění samo o sobě znamená plnou přítomnost ve vašich pozemských tělech a vyjádření vašich nejvnitřnějších vnuknutí ve hmotné realitě. Vzdor proti uzemnění byl již diskutován dříve /v Seriálu pro pracovníky Světla/. Má to co do činění především s vaší “odlišností“, kvůli níž jste byli odmítáni.

Na úrovni druhé čakry, v emocionální centru, jste též byli hluboce ovlivněni zkušenostmi ohrožení či opuštění /doslova či emocionálně/ a značnými omezeními vašeho sebevyjádření.

Díky těmto břemenům traumat ve dvou nejnižších čakrách je solar plexus /3. čakra/ též silně ovlivněn. Solar plexus má spojitost s životní silou, kreativní energií a mocí. Znáte pár příkladů toho, co skutečná moc znamená. Já tím nemyslím moc agresivní a ničivou. V čakře solar plexu často vidíte, že se osoba manifestuje buď agresivním, řídícím způsobem, nebo podřízeně a přehnaně zdrženlivě. Oba způsoby jsou výsledkem zásadního pocitu bezradnosti, pocházejícího ze zraněné první a druhé čakry. Ve třetí čakře jde o nalezení vyrovnané cesty jednání s mocí a ovládáním, jedná se zde o vyvážené ego.

Ego není na závadu! Ego má řádnou funkci; propůjčuje vašemu vědomí zaměření, jenž vám – jako oddělené individualitě, jíž jste – umožňuje tvořit a manifestovat. Ano, jste součástí většího Celku, ale jste též „Já“, oddělené a odlišující se od kohokoliv jiného. Ego je nezbytným doplňkem té vaší duchovní cesty, která překonává ono „Já“. Energie ega je zcela úctyhodná a oprávněná v energetické realitě, v níž žijete. Skutečná moc spočívá v radostném spojení ega a Ducha.

Oblast nižších tří čaker má největší význam pro sebe-uzdravení a vnitřní růst. Vaší největší duchovní výzvou je pro vás nyní se postarat o tyto své zraněné oblasti. Meditace k překročení fyzické reality či spojování s nepolapitelnými úrovněmi vesmíru, to vše nyní není vaším hlavním úkolem. Vaše úloha spočívá v poskytnutí vašeho nejněžnějšího porozumění a láskyplné podpory onomu zraněnému vnitřnímu dítěti ve vás a obnovení jeho krásy a hravosti. To je vaše duchovní cesta, tam spočívá největší poklad. Opatrování a respektování této vaší lidské stránky, té dětské části ve vás, je vaší cestou k božskému soucitu a osvícení.

Chtěl bych vás upozornit na skutečnost, že v této energetické oblasti jsou 2 ze 3 dotyčných čaker mužské. Což ukazuje, že je třeba mnohého léčení s ohledem na mužské energie v každém z vás. Proto je mé poselství k vám takovéto: Uzdravte mužskou energii v sobě! Ženská energie se mnoha způsoby uzdravuje a získává sílu, potřebnou ke svému plnému a krásnému vyjádření. Ženské kvality jako intuice, citlivost a spojitost jsou stále více a více ceněny, na individuální úrovni stejně, jako na té kolektivní.

Ale není tak jasné, jak opravdu vypadá vyrovnaná mužská energie. Mužská energie se nějak ztratila mezi falešnými představami o tom, co znamená „být mužem“, ve stereotypech, které se vždy scvrknou na vyjádření moci skrze agresi. Je životně důležité poznat a vyjádřit opravdovou přirozenost mužské energie. Ženská stránka nyní potřebuje vyváženou mužskou energii, aby byla schopna skutečně naplnit svou roli. Ženská energie čeká, nejen na kolektivní úrovni, ale též na té individuální. Ženská energie se vymaňuje ze své role oběti, získává zpět svou sebeúctu a v současné době čeká, aby se mohla intenzivně a radostně manifestovat prostřednictvím spojení s tou mužskou.

Tak, jaká je tedy síla vyrovnané mužské energie? Platí pro mužskou energii v mužích i ženách.

první čakře vede uzdravená a vyrovnaná mužská energie k sebe-vědomí. Mužská energie již nadále nemusí bojovat a prát se, neboť je přítomna díky sebe-vědomí. Přítomnost, tj. být plně přítomen celou svou duší, je základní kvalitou první čakry. Být přítomen sebe-vědomě znamená zůstat si sám sebe vědom, pobývat ve svém středu, neztrácet se v názorech, očekáváních či potřebách někoho jiného. Je to o nalezení rovnováhy mezi spojením k ostatním a věrností sobě samotnému. Vyrovnaná mužská energie v čakře kostrče vám umožní zůstat ve svém středu a vědom si sebe sama, zatímco jednáte s ostatními a vnějším světem. Je nezbytné rozvinout tuto kvalitu sebe-vědomí, jelikož chrání a vede vaši ženskou energii. Ženská energie svou přirozeností tíhne ke spojování s ostatními /dalšími živými bytostmi/ a k tomu, být přítomna u ostatních pečujícím, vyživujícím způsobem. Ženská energie směřuje k rozhraní a pomáhá nalézt rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. S ohledem na plynoucí, spojující ženské energie, plní mužská energie v nejnižší čakře roli kotvy a “páteře“. Je bodem návratu domů k sobě samotnému, bodem uvolnění vazeb na jiné energie, s nimiž jste se spojili.

Solar plexus či 3. čakra naplňuje tutéž roli odlišným způsobem. Tato čakra, jak jsem uvedl dříve, je centrem energie ega. Stále vám působí potíže tento koncept ega. Obzvláště mezi Pracovníky Světla se vyskytuje tendence pohlížet na ony dávající, sebe-překonávající energie v lidské bytosti, jako na “vyšší“. Ale není tomu tak. Žijete ve světě, v němž dvě energie hrají spolu a tvoří stavební kameny Stvoření. Jeden tíhne ke spojování a hledání jednoty, druhý vytváří oddělenost a individualitu. A ta druhá energie je naprosto stejně životaschopná a hodnotná jako ta první.

Je důležité uzavřít mír s mužskou energií, přijmout svou individualitu, svou jedinečnost, své “Já-ství“. V životě existuje nezbytná “osamocenost“, která nemá nic společného se samotou, nýbrž má společné všechno s vaším bytím “Já“, jedinečnou individualitou. Přijetí této osamocenosti nikterak nebrání zažívání hlubokých spojení k ostatním. Pokud opravdově přijmete svou individualitu, stanete se silnou, nezávislou a tvůrčí osobností, schopnou hluboce sdílet svou energii s kýmkoliv nebo čímkoliv, neboť se nebudete bát, že se sami sobě ztratíte či se vzdáte své individuality.

Mužská energie solar plexu vám pomáhá, abyste se stali opravdu tvůrčími a dodá vám sílu. Což je to, na co čeká ženská energie ve vás. Vaše upřímná vnuknutí se chtějí projevit na materiální úrovni, chtějí vystoupit velice pozemským způsobem a přinést na Zemi poselství lásky a harmonie. Ženská energie je nosičem Nového věku, ale potřebuje vyváženou mužskou energii, aby se mohla opravdu manifestovat a zakořenit ve hmotné realitě. Proto je tolik důležité uzdravení energií 1. a 3. čakry.

Energií zdravého ega, vyléčeného solar plexu, je sebedůvěra. V první čakře to je sebe-vědomí, ve třetí sebedůvěra. Nejde o ten druh arogance, již můžete vidět v nafouknutém egu. Jde jednoduše o důvěru v sebe sama: “Cítím, že to dokážu!“. Znamená to, být si vědom svých nejhlubších podnětů, svých vlastních tvůrčích schopností, a pak v souladu s tím jednat. Nechte své energie ze sebe proudit, věřte svým přirozeným nadáním a vlohám, důvěřujte tomu, kým jste, a předveďte se světu! Obzvláště pro vás, pracovníky Světla, kteří nesete tolik vnitřní znalosti a moudrosti, nastává čas, abyste se ukázali a již déle neschovávali. Je na čase. Toto je vaše určení a v tomto naleznete své největší naplnění.

Usmiřte se s onou mužskou energií uvnitř. Neváhejte se sami za sebe postavit, přijmout hojnost a dobře se o sebe starat. Buďte sobečtí, v čistém a neutrálním smyslu tohoto slova. Vy jste ego, jste osobnost. Nemůžete a nepotřebujete být trvale promíjející a chápající. Není duchovní, tolerovat všechno a cokoliv. Zcela zjevně existují okamžiky, kdy musíte říci “ne“ či dokonce “sbohem“ a nedělat kompromisy ohledně toho, kdo jste. Čiňte tak bez pocitu viny či strachu a vnímejte, jak vám ony mužské energie sebe-vědomí a sebedůvěry dodávají sílu, aby mohl křehký kvítek vaší ženské energie vzkvétat a zářit.

Všechno se to týká spolupráce mezi energiemi. Mužská a ženská energie současně poklesly díky dlouhému a bolestivému boji. Také spolu povstanou, neboť jedna bez druhé nemůže být v rovnováze. Nyní, když je ženská energie připravena povstat z popela ponížení a utlačování, existuje neodkladná potřeba znovuzrození mužské energie. Toto znovuzrození té mužské se nakonec zviditelní v kolektivním měřítku, ale nejprve se bude projevovat v každém z vás jednotlivě, v muži a ženě. Vy všichni jste strážci těchto prastarých energií ve vás, a je vaším dědičným právem dovést jejich partnerství k rovnosti a radosti.

(z angl.originálu pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

Komentáře