Jde o přibližně 7% případů časné AD (do 64 let) a 1% pozdní AD, způsobených vrozenými vadami. U zbývajícího počtu můžeme pouze spekulovat. Zatímco u časné AD se zdá, že převažují vlivy prostředí (více případů se vyskytuje u obyvatel měst), u pozdní AD se pouze hypoteticky domníváme, že jde o zatím neznámou kombinaci genetických faktorů a vlivu prostředí.

Anorexia nervosa: faktory ovlivňující dlouhodobou prognózu
Anorexia nervosa (AN) je závažné onemocnění s tendencí k chronickému průběhu a vysoké mortalitě. Předpovědět průběh choroby a její důsledky je obtížné, protože se na ní podílí řada faktorů, včetně psychologických a sociálních. Na univerzitě v Heidelbergu nyní ukončili studii, při níž sledovali skupinu 84 pacientek s AN po dobu 21 let. Kompletní dokumentace byla pro závěrečné hodnocení k dispozici u 77 pacientek.

Deprese člověka rozkládá, zneschopňuje a zabíjí
Z hlediska lidského utrpení jsou následky neléčené deprese mimořádně závažné. Patří k nim ztráta úcty k sobě samému, „samoléčení“ alkoholem a drogami, rozpad rodiny a kariéry, chronické zneschopnění, a v řadě případů i smrt. U amerických dětí a adolescentů jsou dnes sebevraždy na druhém místě mezi příčinami smrti. Následky choroby trpí nejen postižený, ale i jeho rodina, přátelé, kolegové v zaměstnání i zaměstnavatel, a společnost jako celek (podle jednoho z odhadů připadají na každý případ deprese další 3-4 takto postižení lidé) . V USA jsou každoroční ztráty, způsobené depresí a jejími společenskými důsledky, odhadovány na 15 až 35 miliard dolarů.

Deprese, léčba deprese a infarkt myokardu
Skutečnost, že deprese zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob včetně infarktu myokardu a celkovou mortalitu, je považována za dostatečně prokázanou, i když mechanizmus takové souvislosti není znám. Otevřená je i otázka, do jaké míry se na těchto rizicích mohou podílet farmaka, užívaná k léčbě deprese: o tricyklických antidepresivech (TCA) je známo, že mohou způsobovat poruchy elektrické vodivosti myokardu a arytmie a mohou být kardiotoxická. Krátkodobé studie (90% trvala méně než 8 týdnů) naznačily, že přípravky z jiných skupin antidepresiv podobné negativní vlastnosti nemají. Ale předběžná metaanalýza, která porovnávala údaje o rizikovosti TCA a SSRI, žádné statisticky signifikantní rozdíly nezjistila.

Diagnóza duševní choroby v ordinaci praktického lékaře
V časopisu British Medical Journal byly v minulém roce uveřejněny dvě studie. V jedné bylo uvedeno, že více než polovina pacientů, kteří vyhledají praktického lékaře, trpí depresí. Druhá došla k závěru, že nejlepší léčbou deprese na úrovni praktického lékaře je podání antidepresiva a odborná porada. Mechanicky zobecněno by to znamenalo, že polovina pacientů v ordinaci praktického lékaře má užívat antidepresiva a potřebuje konzultaci s odborným lékařem. Což asi není pravda.

European psychiatry: growing together in diversity
POD TÍMTO HESLEM PROBĚHL V PRAZE VE DNECH 29. 10. – 1. 11. 2 000 X. KONGRES ASOCIACE EVROPSKÝCH PSYCHIATRŮ (AEP)

Léčba deprese u AD…
AJP, 22. 11. 00 – Podobně jako v případě Parkinsonovy choroby (viz článek na jiném místě) deprese doprovází často i onemocnění Alzheimerovou chorobou (AD).

Maďarští praktičtí lékaři budou doškolováni v problematice deprese
Ve městě Kiskunhalas, 145 km jižně od Budapešti, bylo zahájeno doškolování praktických lékařů v otázkách diagnostiky a léčby deprese, formou 16ti hodinových přednáškových kurzů. Podnětem k novému projektu se stala skutečnost, že v příslušném okrese dosáhla incidence sebevražd 60/100 000/rok – hodnoty ve srovnání s celostátním průměrem dvojnásobné.

Nestandardní léčba pacientů s epilepsií a psychózou
V následujícím textu jsme se pokusili navázat na sdělení, přinášející cenné informace o možnostech nestandardní léčby epileptiků a psychotiků, která byla opublikována počátkem 90. let v Československé psychiatrii (J. Faber, M. Havlová , Čs. Psychiat., 87, 1991, č. 3-4, s. 151-167). Důvodem, proč se k této práci vracíme, je především skutečnost, že ani dnes nelze o zmiňovaných přístupech hovořit jako o „standardních“ , jednalo se také o souhrn dvacetiletých zkušeností (od roku 1970), v současné době navíc rozšířených o další desetiletí. Nesporným přínosem této alternativní léčby je i snaha o co největší potlačení mnohdy velmi závažných nežádoucích účinků některých antiepileptických přípravků, zohlednit je třeba i nárůst alergií v populaci. O upřesnění v kontextu současných možností jsme požádaly prof. Fabera.

Obstipace z léčby deprese
Znalosti o motorických funkcích střeva proximálně od rektosigmoideální oblasti se začaly shromažďovat zejména po zavedení techniky relativně dlouhodobého měření různě modifikovanými manometrickými systémy vpravenými do střeva. Bylo tak možno získat čtyřiadvacetihodinový záznam změn tlakových poměrů v hlubokých úsecích střeva u vzorku zdravé populace i osob nemocných. Zdokonalené modifikace umožňovaly měřit i ambulantně celodenní změny tlaku pod vlivem přijímané potravy. Manometrické a myoelektrické studie byly většinou provedeny u osob s primární obstipací a málo pozornosti se věnovalo obstipaci sekundární. Snad to byl logický prvek, potřebný pro začátek rozvoje metod, aby byly zajištěny pro výzkum homologní skupiny vyšetřovaných jedinců. Rozhodně to neznamená, že sekundárních obstipací by bylo méně, nebo že by zasluhovaly méně pozornosti. Naopak jsou četné, a to zvláště u starců v důsledku různé farmakoterapie.

Paroxetin v léčbě deprese u nemocných Parkinsonovou chorobou
Deprese je nejčastějším doprovodným onemocněním u osob, trpících Parkinsonovou chorobou (PD). Její léčba je u nemocných PD velmi důležitá, deprese totiž významnou měrou zhoršuje stav pacienta. Taková léčba však není jednoduchá. Užívání tricyklických antidepresiv je u nemocných PD kontraindikováno kvůli nežádoucím účinkům na periferní i centrální nervový systém. Některé studie z poslední doby však varují i před použitím antidepresiv ze skupiny SSRI, která – ač přinášejí méně a méně závažných vedlejších účinků – podle názoru jejich autorů zhoršují motorické funkce u pacientů s PD. Je výskyt nepříznivých účinků SSRI u nemocných PD pravidlem, nebo se jedná o ojedinělé případy?

Praktičtí lékaři a léčba deprese
Téměř 75% pacientů, kteří vyhledají lékařskou péči pro depresi, se obrací na praktického lékaře. Z nich 5% až 10% má velkou depresi. V zahraničí byly v posledních letech vydány dvě směrnice, jak léčit depresi v zařízeních primární péče (USA 1993, GB 1998). Obě směrnice vycházejí z vyhodnocení velkého počtu provedených klinických studií sledujících účinnost antidepresivní léčby – americká je podložena výsledky téměř 200, britská 125 studií, ale jen několik z nich bylo provedeno v rámci primární péče.

Psychiatrie pro XXI. století – současnost a její očekávaný vývoj
Z III. sjezdu České psychiatriské společnosti, Špindlerův Mlýn, červen 2000

Realita, ve které žijí rodiče a děti, se zásadně liší
S čím se dnes dětská psychiatrie nejvíce potýká? Došlo v posledních letech k výraznějším změnám, ať už v oblasti přístupů k jednotlivým diagnózám nebo v jejich farmakoterapii? O čem se v rámci pedopsychiatrických sekcí nejvíce diskutovalo na celostátním setkání psychiatrů? O odpovědi na tyto otázky jsme požádali doc. Evu Malou z 2. LF UK a FN Motol (Dětská psychiatrická klinika).

Reálný význam melatoninu v léčbě dyssomnie se začíná vyjasňovat
Poruchy cirkadiánních rytmů často vyvolávají poruchy spánku. Stává se tak, když se posouvá doba spánku vpřed nebo vzad, při práci na směny, při dlouhých mezikontinentálních letech apod., a zejména u osob se ztrátou zraku, u nichž nejsou cirkadiánní rytmy synchronizovány s 24hodinovým dnem. Při bližším určení poruch a jejich léčbě je možné využít hormonu melatoninu.

Snižuje kojení riziko vzniku schizofrenie? Nepotvrzeno.
V 90. letech byla uveřejněna řada studií, jejichž výsledky svědčily o tom, že děti, které jsou kojeny, jsou postihovány schizofrenií v nižší míře. Někteří autoři dokonce zastávali názor, že kojení snižuje riziko vzniku schizofrenie až třikrát.

Spánková medicína v Čechách a ve světě
Epidemiologie poruch spánku – Praktická spánková medicína v ČR – Evropská společnost pro výzkum spánku (European Sleep Research Society – ESRS) zasedala po patnácté – Cena Sleep Science Award 2000 udělena prvnímu Evropanovi, české lékařce prof. Soně Nevšímalové – Praha uspěla v kandidatuře na konání XVII. kongresu ESRS. Potřeba specializované péče v oblasti spánkové medicíny narůstá v posledních letech zejména ve vyspělých zemích. Odráží tak nepochybně civilizační procesy, jejichž důsledkem jsou onemocnění, typická pro industrializovaný svět. Epidemiologická šetření, prováděná v USA a některých západoevropských zemích, se ve svých výsledcích příliš neliší. Na jejich základě lze zobecnit, že zkušenost se závažnou epizodou spánkové poruchy má asi 30 % populace všech vyspělých zemí. Vedle ovlivnění kvality života nelze pominout ani negativní sociální dopad těchto obtíží (nadměrná spavost či poruchy bdělosti vedou ve statistikách jako příčiny dopravních nehod, působí i řadu úrazů).

Účinnost třezalkového extraktu v léčbě deprese: nová studie
Extrakt třezalky (Hypericum perforatum, St. John’s wort) se v posledních letech stal v Evropě i USA velmi oblíbeným, široce užívaným antidepresivem. Jeho popularitu ještě zvyšuje skutečnost, že v EU i USA jde na rozdíl od syntetických antidepresiv o lék volně prodejný (OTC). Dosud však není zcela jasno v některých otázkách, spojovaných s jeho užíváním. Odpovědi na některé z nich se rozhodl najít tým lékařů z Klinik für Psychiatrie und Psychoterapie na univerzitě v Giesenu (SRN). Tým, vedený dr. Helmutem Woelkem, si vzal za úkol porovnání účinků Hypericum perforatum s hojně užívaným tricyklickým antidepresivem imipraminem.

Vývojové aspekty v psychiatrii
Letošní tradiční Vondráčkův večer, pořádaný v listopadu 2000 v Lékařském domě v Praze, se zaměřil na vývojové aspekty v psychiatrii. Program připravila Psychiatrická klinika l. LF UK a VFN v Praze pod vedením přednosty pracoviště prof. MUDr. J. Rabocha, DrSc.

Vztah mezi hladinou estradiolu a duševní aktivitou
Hormonální substituční léčba (HST) příznivě ovlivňuje organizmus ženy v postmenopauze. Nové poznatky ukazují, že spektrum účinků je širší, než se zpočátku myslelo. Jednou z aktuálních otázek je vliv hladiny estradiolu na duševní činnost. V pokusech na laboratorních potkanech bylo prokázáno, že u stárnoucích samiček je možné podáváním malých dávek estradiolu předejít zhoršení kognitivních funkcí. K podobnému závěru došly i některé studie na lidech, při kterých byl sledován význam HST u žen v postmenopauze. Ale v jiných studiích takové účinky pozorovány nebyly, takže otázka zůstává otevřená, a výsledky rozsáhlých kontrolovaných prospektivních studií, které jsou v běhu, jsou očekávány s velkým zájmem.

Zpomalené myšlení ve stáří: nejen Alzheimerova choroba
Díky rozvoji metody magnetické rezonance (MRI) v posledních 15 letech se rozšiřují poznatky o změnách, ke kterým dochází v mozku v procesu stárnutí. Jednou z nápadných je úbytek myelinu. Léze v bílé hmotě jsou považovány za tak charakteristické, že pro ně bylo navrženo i samostatné označení -leukoaraiosis (případně v anglické MRI terminologii „hyperintensities“).

Komentáře