Vysvětluje některé pojmy z oblasti enioanatomie, eniopsychologie, eniomedicíny, léčitelství, psychotroniky a bioenergoterapie, se kterými se lze setkat v různých publikacích, odborné literatuře apod. Slouží především ke snadnější orientaci v těchto a jim blízkých oborech. Slovník je také určen k orientaci v některých zde uvedených textech, kde jsou určité pasáže psány odborným jazykem.

G.E.S.P. – general extrasensorial perception – viz všeobecné mimosmyslové vnímání

geneze – genez, z řeckého genesis, pochod, vznik; v širším smyslu moment zrodu a následný proces vývoje vedoucí ke specifickému stavu, druhu, jevu

geomantie – mystické věštění ze značek zakreslených do písku nebo hlíny – používá se i kresba čárek tužkou na list papíru

grafologie – věda studující informace získané ze vzorku rukopisu a pomáhající odhalit rysy osobnosti


H  

histologie – (histos – látka, logos – věda) – věda studující stavbu, vývoj, funkce a životní projevy

hmota – filozofické a fyzikální označení toho, co je základem, stavebním prvkem přírody, světa, vesmíru

     – hmota je objektivní realita, která existuje mimo lidské vědomí a nezávisle na něm

     – to, z čeho jsou složena všechna těla v přírodě, látky, pole

     – soudobá fyzika upustila od pojetí hmoty jako nezničitelného substrátu světa a chápe ji jako strukturu vzájemně se ovlivňujících elementárních částic, které ovšem považuje ze energetickou fluktuaci vakua

holismus – směr (zejména biologický) zdůrazňující celostnost a pokládající celek za něco vyššího, než souhrn součástí

holografická autonomnost jemnohmotných těl AV – tvoří se holografickou integrací jemnohmotných těl na základě jednotlivých pásem elektromagnetického spektra; rozlišují se: přírodní a nepřírodní, stálé a dočasné holografické autonomnosti jemnohmotných těl; přírodní holografické autonomnosti jemnohmotných těl se tvoří holografickou integrací jemnohmotných těl na základě přírodních a člověku vlastních červených, světle zářivě červených, oranžových, světle zářivě oranžových, žlutých, zelených, světle zářivě zelených, blankytných, tyrkysových, modrých, šeříkových, fialových, růžových, bílých a zlatých informačně-energetických hmot; přírodní holografické autonomnosti jemnohmotných těl jsou stálé, mohou tvořit mnohovariantní dočasné holografické autonomnosti jemnohmotných těl; nepřírodní holografické autonomnosti jemnohmotných těl se tvoří holografickou integrací jemnohmotných těl na základě nepřírodních, člověku nevlastních a pro člověka necharakteristických a netypických stříbrných, malinových, rubínových, bronzových, hnědých, šedých, černých aj. informačně-energetických hmot; nepřírodní holografické autonomnosti jemnohmotných těl mohou být stálými nebo dočasnými, pro člověka kladnými nebo zápornými, mohou posilovat nebo oslabovat, brzdit nebo urychlovat evoluční vývoj člověka, jeho těl, osobnosti a vlastností

holografické programování AV – vytvoření hologramu z několika programů, které jsou vzájemně propojeny, mají vzájemnou souvislost a vzájemně se ovlivňují; jakákoliv část programu reprezentuje celkový hologram; informační část programu je nezničitelná, nemůže být nikým ovlivněna; může být jen neutralizována člověkem, který tento program vytvořil nebo člověkem, kterému je program určen; holografické programování se provádí na informačně-energetické úrovni, může ho vytvářet jen vysoce vzdělaný, duševně, duchovně a božsky vyvinutý člověk; k holografickému programování musí mít příslušná osoba vysoce profesionální znalosti o objektu programování; pokud člověk tyto znalosti nemá, nemůže programovat, neboť by mohl ublížit sobě i objektu programování  

holografie – způsob zobrazování trojrozměrných předmětů pomocí záznamu a následné rekonstrukce informací nesených světlem

hologram – záznam holografického zobrazení upravený nebo zobrazující se do opticky rekonstruovatelného tvaru

hřích – v křesťanství vědomé a dobrovolné jednání proti Bohu jako cíli a smyslu života, respektive proti Boží vůli; katolíci rozlišují hřích všední, jenž není hříchem v plném smyslu, a hřích těžký, zcela vědomé a dobrovolné provinění ve vážné věci; jeho následkem je ztráta Božího přátelství; prvotní hřích porušil lidskou přirozenost a způsobil, že se lidé přiklánějí spíše ke zlu; Ježíš podle křesťanů umožnil svým jednáním odpuštění hříchů; přeneseně provinění, zejména proti morálce; „Já, tvůj Bůh, jsem Bůh vyžadující výlučnou oddanost, přivádějící trest za provinění otců na syny a na třetí generaci a na čtvrtou generaci v případě těch, kteří mě nenávidí, ale projevující milující laskavost vůči tisící generaci v případě těch, kteří mě milují a dodržují má přikázání“; život podle deseti Mojžíšových přikázání je bezhříšný; hřích je identický karmě a projevuje se v rámci příčinně-následkového zákona

hvězdný kanál – struktura jemnohmotného těla; je součástí informačně-energetického kanálového systému jemnohmotných těl; rozlišujeme levý a pravý hvězdný kanál; poprvé se o nich zmínil Akademik Albert Ignatenko, DrSc.; anatomie hvězdného kanálu je dosud neznámá

hydromancie – způsob věštění pozorováním vody

hypnóza – z řeckého hypnos, spánek – je uměle vyvolaným spánkem pomocí mechanických nebo psychických metod; přesněji lze ale hypnózu definovat jako částečný a dočasný útlum buněk šedé kůry mozkové

Autor (viz foto): Doc. Anatolij Vasilčuk, CSc.

Komentáře