Barva: magenta – jako symbol dokončené transformace, dále bílá, perleťová nebo zlatá. Metatron je nejmladší v nebeském zástupu, přesto je v hierarchii umístěn až nahoře. Je přímým spojením mezi Bohem a lidmi. V některých systémech se nepočítá mezi archanděly, ale bývá označován za knížete či krále andělů. Jeho zvláštní postavení dokazuje i jiná koncovka – jiná než obvyklé EL.

Ve starých spisech se uvádí, že byl jednou člověkem,coby prorok Enoch či Henoch , Bohem jmenován nebeským písařem. Archanděl Michael jej potřel vonícím, barevně svítícím olejem a zcela jej  přeměnil  na  archanděl. bytost.  Metatron  stojí  nad  archanděly, a nemá proto žádné přímé spojení s Mistry povýšenými na nebesa. Ze všech archandělů má nejvyšší vibrace, v hierarchii archandělů stojí nejblíže počátku. Je ochráncem prahu mezi formami a ne-formami.

Metatron je začátek a konec, alfa i omega, zrození světla z božské prázdnoty, z jednoty. Jako strážce prahu vnáší Metatron do formy ideje a možnosti. Za ním leží prostor prázdnoty, ve kterém jsou obsaženy. Metatronovo působení můžeme srovnat s působením rozumu: Z ,,ničeho“ tu jsou najednou myšlenky, obrazy , vize, ideje. Tyto ideje se pak dále promýšlejí a formují ( pracují na tom andělé a archandělé), pak se projevují v hustší formě až se nakonec promění ve hmotu ( andělé , přírodní andělé, člověk).

Metatron se účastní vzniku všeho. Doprovází vznik vesmíru, planetárních systémů, vývojových forem, společenských struktur a pokroku, stejně jako vytváření duchovních světů, archandělů, andělů a dalších duchovních bytostí. Pomáhá také při ,,narození“ duší a skupinových duší, a to poté, když se duše individualizují, uvolňují se z jednoty.Současně umožňuje návrat k jednotě, k nicotě. Rozpouští znovu formy a odvádí je zpět do prostoru prázdna.

Metatron je také anděl přechodu, pomáhá při každém přechodu, při změně vibrací a v současné době hlavně při povyšování vibrací na vyšší úroveň. Spolu s Melchisedechem zajišťuje realizaci Božích podnětů , ovšem přebírá spíše duchovní stránku ( Melchisedech stojí v čele materializačního paprsku).

Otevírá brány vědomí a dimenzí také člověku. Umožňuje poznatky, ujasňuje a pomáhá pochopit, díky němu vidíme to,co je podstatné. Ukazuje nám, že se člověk může opět sjednotit s Bohem, přestože je dosud v těle. Stává se tak jedním z nejdůležitějších průvodců na cestě k zasvěcení. Díky jeho energii poznáváme, co by mohlo být a co nám brání v cestě, poznáváme kdo jsme a jak bychom mohli  žít, rozpoznáme  různé cesty, možnosti i následky.

Metatron spojuje se silou lásky a otvírá lidská srdce. Jeho síla většinou přináší ticho, spokojenost, štěstí, jednotu, všezahrnující, neemocionální bytí ( dokonalé vědomí ). Jeho síla povznáší vědomí i vibrace. Kdo pracuje s jeho energií, měl by být dobře uzemněn, jinak ztratí snadno kontakt s tělem i se zemí.   Jeho energie je jemná, mírná, rozjasňující, je to  čistá, všezahrnující láska.  

Metatronova  energie  skýtá  zvláštní  ochranu 
(jinak než archanděl Michael při strachu je vhodnější jeho energie, neboť stabilizuje auru a vytváří ochranný štít) – zahaluje nás pláštěm lásky. Metatronův plášť nedrží zlo v odstupu, ale transformuje v lásku. Tento plášť lásky neutralizuje dualitu, dobro a zlo již nemají žádný účinek. (poznáváme, že dobro a zlo jsou jen dvě stránky téže energie a obě dvě stránky nás vedou k počátkům, jsme – li zahrnuti láskou, můžeme zahrnout láskou zlo, abychom je vyrušili- láska rozpouští také strach, jenž narušuje auru a odlučuje nás  od světla prvopočátku)

V tomto plášti lásky nelze již rozeznat dobro ani zlo, všechno co zahalí, se mění v lásku. Tuto ochranu mohou však používat jen lidé, kteří vnitřně pochopili, že mimo dualitu dělení na dobro a zlo neexistuje, že jsou to jen póly duality, je to ochrana pro lidi, kteří dokáží přijmout zlo v sobě i mimo sešbe, ochrana pro lidi , kteří se už nemusejí před zlem chránit, jelikož poznali, že temná stránka je i v nich a že chce být akceptována a milována. Metatronovu energii můžeme však použít , abychom pochopili dualitu a jednotu a to , co přesahuje dobro a zlo. Díky jeho energii se poznáváme v novém světle, zvěstuje nám pravdu o Boží tváři našeho já- uzdravení se pak projeví v našem tělesném zářivějším  a láskyplnějším vyzařování- důkaz na zářících očích, jemné pleti, vitálních vlasech, zdravých zubech atd. 

Metatron společně s Pannou Marií pomáhá dětem ( i zesnulým), proto jej můžeme žádat o pomoc s čímkoli, co se týká našich dětí. Jeho zásah často pomáhá probudit v mladých lidech duchovní uvědomění a porozumění.
Použití v situacích: Když se cítíme odloučeni od Boha, k meditaci, ke spojení se svým já a jádrem své bytosti, ke spojení s láskou v srdci a všeobjímající láskou, k poznání možnosti a cesty, když potřebujeme mít jasno, pro lidi, kteří žijí ve velice omezeném obraze světa, kteří nedokáží vidět možnosti a divy tak,jak jsou,při depresích, na pomoc umírajícím.

POSELSTVÍ ARCHANDĚLA METATRONA:

Vzhledem k vlastnostem mého vibračního pole nejsem téměř slovy popsatelný. Jsem  ten po  všechny  časy  nejvyšší  a jsem ve spojení s Kristovým vědomím. Setkávám se s tebou teprve na vyšší úrovni tvého vývoje. Nemělo by tě to ovšem svádět k pýše a samolibosti. Tím bys všechno zničil. Tvé lidské bytí postoupí ve vývoji tak daleko, aby ses mohl jednoho ne tak vzdáleného dne spojit s Kristovým vědomím. Předtím se však ještě setkáš s mým dvoupaprskem, archandělem Sandalfonem, který tě odpovídajícím způsobem připraví. Já archanděl Metatron, spojuji lidskou vášeň s Přítomností Boží. Ukazuji skryté, jako třeba skryté pocity, přání , potřeby a dodávám odvahu a schopnost tyto pocity přijmout a žít tak, že současně zůstaneš zaměřen na to Božské. Duchovně založeného člověka vedu také k vnímání tělesných potřeb. Já jsem Nanebevzetý archanděl Metatron a přináším ti plamen Ducha. Nechť tvé Kristovo Bytí v tobě stále více září. S láskyplným, Božím objetím.

Komentáře