Avšak to, co nevidíte, a co většina z vás ani netuší, je že nad a za každým viditelným sluncem se nachází Centrální Slunce o mnohem vyšší dimenzionální frekvenci, a proto není v současné době pro lidi viditelné žádným dostupným způsobem.

Toto slunce je domovem Božských rodičů vaší sluneční soustavy. Tyto vznešené sféry Božího světla jsou vlahé, příjemné a nádhernější, než si kdy dokážete představit. Sídlí zde totiž všechny velkolepé, skvostné zářící aspekty Stvořitele a je jejich povinností vyzařovat Substanci Prvotní Životní Síly a nebo plné spektrum Metatronického Světla do všech slunečních soustav a jimi obsažených planet, včetně Země.

Toto podivuhodné potomstvo Stvořitele bylo jako jedno z prvních vyzářeno ze srdečního středu Nejvyššího Stvořitele a jsou hodni toho být strážci nekonečných vesmírů, galaxií, hvězdných soustav a planet. To platí pro všechny sluneční soustavy, galaxie a vesmíry celého Stvoření. Toto je velmi složitý proces, jímž se v tomto čase nebudeme hlouběji zabývat. Rádi bychom vám jen zdůraznili to, že vaše slunce vám poskytuje mnohem víc než vámi vnímané teplo a světlo.

Až do devadesátých let minulého století pracovali lidé běžně celé dny na slunci a nepoužívali sluneční krém, ani necítili, že by byly sluneční paprsky škodlivé. Nosili jen pokrývky hlavy a někdy měli zahalené paže, přičemž dlouhodobý pobyt na slunci byl potřebný a nebyl považován za škodlivý. Ozónová vrstva se však postupně vlivem znečištění ztenčila, a tak propouští k Zemi a k lidem více ultrafialového záření. Od té chvíle se škodlivé vlivy slunečních paprsků znásobily natolik, že většina lidí zapomněla na četné kladné přínosy vystavení se slunci. Reklamy na ochranné prostředky jsou velmi účinné a většina lidí již nevyjde na slunce bez krému, bez ohledu na to, jak dlouho chtějí na zůstat venku. Vězte, že před desátou hodinou ranní a po čtvrté hodině odpoledne jsou sluneční paprsky stále bezpečné a blahodárné.

Alespoň čtvrthodina denně několikrát v týdnu postačí jako Světelná koupel blahodárných slunečních paprsků. V zimě pak nejsou paprsky tak silné, proto může být pobyt na slunci delší.

Dali jsme vám tímto informaci o důležitosti slunce pro správné fungování lidského těla, avšak rádi bychom také podotkli, že tento jev je pouze příkladem toho, jak moc se mohou struktury kolektivního vědomí vzdálit realitě a jak mohou tyto mylné představy v mnohých směrech ovlivňovat lidstvo.

Pamatujte si, drahá srdce, vy, kdo jste pevně na své cestě a jste schopni čerpat Pevné Částice Světla Stvořitele a sdílet je se zbytkem světa prostřednictvím svých láskyplných záměrů, můžete ze slunce získat mnohem více prospěchu, neboť máte nyní schopnost vstřebat ze slunečních paprsků vyšší a ještě silnější Esenci, která je nazývána Metatronickým Světlem plného spektra. Vitamín D je jen jedním z mnoha darů poskytovaných lidstvu skrze paprsky vašeho slunce i Mocnými Paprsky od našeho Otce/Matky Boha.

Vězte, milovaní, že se nacházíte v konečné fázi zvláštní jednotky času a byli jste všichni podrobeni výjimečnému souboru pravidel. Naprosto svobodná vůle bývala považována za veliký dar, avšak poté, co se lidstvo ponořilo do širokého spektra duality, stala se z ní velká zátěž, která vedla k velké bolesti a utrpení. V pravidlech byla zanesena i zásada nevměšování a musela uplynout určitá doba, než náš Bůh Otec/Matka mohl prohlásit: „Již dost. Je čas zasáhnout. Pro ty, kdo touží dosáhnout Mistrovství, bude možné Boží Osvobození a duchovní Hierarchie a Andělské Království mají povolení poskytovat pomoc a podporu jakýmkoli způsobem, který bude v souladu s Vesmírnými Zákony.“ Zákon Milosti existuje jako vyšší frekvence Zákonu Karmy, a tudíž se bude vztahovat na vycházející skupinu Světových Služebníků, stejně jako na uchazeče a učedníky na cestě vzestupu.

Vzhledem k tomu, že tato konkrétní éra se blíží, objeví se nový soubor pravidel a zákonů pro všechny stoupající Duchovní/Lidské Bytosti. Nyní probíhá nový rozšířený cyklus Stvoření a všichni ti, kteří usilují o dosažení stavu jednotného vědomí, budou určeni jako spolutvůrci budoucnosti. Vaše Božské Poslání roztáhne hranice vědomí o Bohu tak jako Paprsek Božího Světla. Vaším cílem je stát se Mistrem odhalení a projevení; budete šířit Esenci Stvoření a aktivovat ji ve vašem Posvátném Srdci. Specifickými myšlenkami z hlubin vaší Posvátné Mysli budete přetvářet Boží Podstatu v nekonečné množství forem. Stanete se tedy opravdovým rozšířením našeho Otce/Matky Boha.

Vy, ukazatelé cesty, jste nadějí pro budoucnost. Pokládáte základ nového společenského pořádku. Je životně důležité, abyste kráčeli po takzvané střední cestě. Mistr v sebeovládání se nestaví na žádnou stranu, nepodporuje ani neodsuzuje konflikty, které nyní na světě propukají. Vaše Osobní Síla má největší účinek, pokud zůstanete ve středu svého Posvátného Srdce a necháte se vést moudrostí své Posvátné Mysli. Váš postoj by měl vždy vycházet z dobré vůle a vaším záměrem by mělo být nejvyšší možné dobro.

Zatímco aktivně hledáte Osvícení a usilujete o návrat k vnitřní rovnováze a harmonii, je důležité, abyste si uvědomili jistá karmická omezení, která vaše Duše přijala jako prostředek zkušenosti a poučení v tomto životě. Určitá omezení a podmínky se nemohou změnit a vaší lekcí je hladce je přijmout a snažit se dosáhnout co nejvyšší možné dokonalosti v rámci mezí, které vám byly určeny. Nejsou trestem, ale příležitostí vyrovnat nesouladné energie a myšlenkové vzorce. Přitom vám ale chceme zdůraznit, že tento život je výjimečný pro každou Duši na Zemi a bez ohledu na okolnosti, do kterých jste se narodili, existuje příležitost k velkému růstu a nabízí se moudrost a nadání potřebné pro sebeovládnutí a mistrovství. Jste tady, abyste byli mistry projevení, spolutvůrci s Bohem danými schopnostmi. Především byste si měli uvědomit, že ve své DNA máte zakódovaný potenciál génia a také široké spektrum nadání a schopností. Předtím, než jste se inkarnovali, jste si sami vybrali určité vlastnosti, které jsou vám nyní více dostupné. A přestože plný rozsah vašich darů a talentů je zatím ponechán v záloze, jste již schopni je nechat vyniknout, přijmout za své a začít je používat.

Abyste se mohli napojit na své Duševní Já a Bytosti vyšších sfér, je nutné mít v mozku přístup do úrovní vyšších dimenzí. Váš mozek tvoří mnoho úrovní vědomí. Spodní mozek a tři spodní čakry jsou sídlem lidského či zvířecího vědomí, které je převážně instinktivní a čerpá mnohé informace z kolektivního vědomí astrální roviny a z vědomí Země. Snaha o přežití a tělesné potřeby ega masově ovládají lidské myšlenky a touhy a tím je tvořen většinový náhled na realitu. Důraz je kladen na vnější, materiální svět a služba sobě samému.

Pokud se vaše vědomí přesune na úroveň střední části mozku, začnete se stávat duchovní/lidskou bytostí a přirozeně do svého vnímání zahrnete srdeční a krční čakru. Duše vás nutí postupovat po stezce poznání a uvědomění, začnete se postupně probouzet a růst. Uchazeči musí na své cestě překročit astrální rovinu a ovládnout emocionální/astrální tělo a spodní tři čakry. Tím bude moci vkročit do jemnějších frekvencí vesmírné pravdy s pomocí Vyššího Já, průvodců, učitelů a andělských pomocníků. Neškodnost a bezúhonnost v myšlenkách, slovech i skutcích jsou důležitými vlastnostmi Mistra sebeovládání. Abyste se stali nositelem Světla v temnotách, musíte svou mysl očistit od zcestných, negativních, ničivých myšlenek.

Je podstatné, abyste porozuměli, že když dochází ke zjemnění vašich frekvencí (neboli Písně Duše), vaše postoje a chápání se přizpůsobí vyšším úrovním vědomí. Změní se i vaše éterické tělo a bude souznít s vyššími Božími energiemi. Služba egu se postupně přemění v touhu naplnit vaše Božské Poslání a započít službu kolektivní, společnou.

Jako osvícené bytosti si začnete v rámci svého vědomí tvořit přemostění zpět do vyšších sfér tohoto univerza. V antických esoterických naukách je toto nazýváno Antakarana, nyní Duhový Most. Abyste se znovu stali mistry, musíte se naučit používat tři aspekty své přirozené mysli: mozek, mysl a Duši. Také musíte vyrušit zkreslení ve svém podvědomí a napojit vědomou mysl na Duši. Tím může moudrost Duše a Vyššího já začít plynout i do nižších oblastí vašeho těla. Pamatujte, každý atom i celé vaše fyzické Bytí má vědomí; i ty musí být osvíceny a naladěny na vyšší frekvence vzestupu. Jste tvořeni Boží Esencí. Jste Jiskrou či dílčí částí Nejvyššího Stvořitele. Skrýváte v sobě sílu, která musí být rozvíjena. Lidstvo potřebuje obnovit svou Duchovní paměť a rozvinout síly Mistra Světla.

Antakarana se skládá z proudů Světla, které budou v konečné fázi posilovat spojení mezi četnými stránkami vašeho Já a přítomností vašeho Božského Já / přítomností JÁ JSEM. Tyto proudy světla mají vlastní vědomí a zahrnují inteligenci všech vrstev vašeho Já, které se nacházejí ve vyšších Sférách. Jak jsme vám již sdělili, vaše podvědomí se přelévá do vědomí, a vaše vědomá mysl se otevírá moudrosti vaší Nadvědomé mysli, která obsahuje tajemství a záhady vesmíru.

Milovaní, vidíme, jak se Světlo šíří na mnohá místa světa a postupně sílí. Také vidíme, jak sílí vaše vyzařování a působení na okolí, máte nyní pozitivní vliv na více životů než kdy dříve. Musíte zůstat ukotveni ve středu svého srdce a soustředit se na svou duši, i když na celé planetě vzrůstá strach a zmatek. Spojili jsme nyní svoje síly a jsme a navždy budeme neporazitelní, neboť naplňujeme Božské poslání od našeho Otce/Matky Boha. Věčná láska, ochrana a požehnání nechť jsou s vámi navěky.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: © www.ronnastar.com. Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Zuzka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Komentáře