Od nohou nahoru proudí daleko až nad tvou hlavu. Tato energie okolo tebe vytváří zvláštní ochranný prostor. Snad je ti známo, že můžeš takovéto dění podpořit tím, že si to představíš svým vnitřním zrakem.

Buď si nyní vědom svého dechu a spoj jej s myšlenkou harmonie. Vzpomeň si, že každá myšlenka je ENERGII, která se projevuje ve vesmíru a ve tvém těle. Ted` také cítíš, jak se tvé tělo pomalu uklidňuje, jak proudí harmonie všemi tvými orgány, tvými myšlenkami a pocity. Dopřeji ti nyní malé přestávky, aby ses mohl vžít do tohoto dění.

Mezitím se můžeš zkusit podívat zavřenýma očima do svých uší a citově vnímat energetický kanál, jenž spojuje naše uši uvnitř hlavy a který tvoří základ tvého jasného slyšení. Tímto malým cvičením přispíváš k tornu, aby se otevřela brána k nesmírnému pokladu tvého vnitřního vědění. Chtěl by ses častěji více spoléhat na svou intuici, když tě jiní lidé prosí o radu anebo když prostě hovoříš s lidmi? Pak můžeš tento kanál intuice aktivovat už jen tím, že si krátce připomeneš, že tento energetický kanál uvnitř tvé hlavy existuje. Světelní andělé nyní pracují na tvé energetické základně, která se nachází uvnitř tvé hlavy mezi ušima a zdokonalují ji. Ty však i nadále zůstávej se svým cítěním a představivostí uvnitř své hlavy. Andělé Světla povedou nyní tvé tělo do ještě hlubšího stavu uvolnění. Nyní sedíš vzpřímeně. Uvolni zcela vědomě svá ramena a nech je zcela volně viset. Všechny tvé čakry budou nyní otevřeny a jejich frekvence bude zvýšena.

Já – tvůj anděl Slunce – zakotvím nyní – jestli souhlasíš – ještě hlouběji ve tvém jemněhmotném těle své frekvence Světla, lásky, blaha a zdraví. Prozářím tě svými energiemi a začínám nyní pomalu působit na tvé mentální tělo. Ono je jemněhmotný prostor frekvencí, který byl stvořen všemi našimi myšlenkami, které jsme si kdy mysleli.

Přijmi s plnou důvěrou a láskou mé energie, které se nyní postarají o pořádek v prostoru tvého mentálního těla. Když se toto děje, pracujeme my, přítomní andělé Světla – na tvém vnějším JÁ.

Ve vnějším JÁ – vědomí člověka existují rozmanité obavy. Někdo má strach, že nesplní požadavky, které na něj klade sám život. Někdo má strach z n nebo ze smrti. I když své obavy potlačuješ, přesto existují ve tvém podvědomí jako energie. Vyskytují se jako blokády ve tvém éterickém, astrálním a mentálním těle.

Andělé Světla dnes proniknou do prostoru tvého podvědomí a tyto blokády rozpustí. Otevřou dnes silou své lásky a svou prozařovací silou tyto frekvenční roviny, které se v tobě rozpínají jako nekonečně daleké kosmické prostory, ze kterých minulost ovlivňuje tvůj život. V těchto nevědomých prostorách jsou uloženy negativní zkušenosti z nynějšího života a ze tvých dřívějších inkarnací jako disharmonie.

Dnes chceme tento potenciál strachu, který v tobě existuje jako nějaký druh samostatné bytosti, rozpustit. Prosíme tě proto, aby ses velmi vědomě postavil svému strachu, svým obavám.

Jestliže patříš k lidem, kteří cítí strach více v okolí srdce, tak se tam citově vmysli. Jestliže však pociťuješ strach ve sluneční pleteni, či někde jinde, tak spoj své pocity s tímto odpovídajícím prostorem. Tím usnadníš nám – andělům Světla – úkol vybudovat tam ozdravující energetické pole. Spolu s tvým osobním strážným andělem zapůsobíme nyní svým zářením lásky v těchto nekonečných prostorách tvého podvědomí.

Postav se nyní odvážně všem svým obavám a strachu a také těm, ke kterým si se nechtěl přiznat, protože se ti zdály být příliš mocnými. Uvědom si všechny bolesti, kterými jsi trpěl, všechna zranění, která ti kdy způsobily. Připusť, aby se ti zjevil všechen potlačovaný strach. Zkus jej spatřit ve svém těle a ne mimo něj, aby si jej zase nepotlačoval.

Popros anděle Světla, nechť nechají vytéci tyto proudy strachu z podvědomí do vědomí – do paměti. My, andělé – vidíme tyto frekvence strachu jako šedivé bytosti. Ona bytost drží ve své ruce ohnivě červený balónek, který symbolizuje všechny bolesti tvého těla a tvé duše. Tvé celistvé bytí, tvé JA – prosí nyní bytost strachu, aby zcela vystoupila. Ze všech komor tvého podvědomí vytékají proudy strachu, manifestují se energeticky ve sluneční pleteni nebo v srdečním centru. Uvědom si, že jsi je s á m stvořil. Přijmi je. Nestrachuj se, když ucítíš tlak na žaludku nebo když pocítíš tlukot srdce. Vědomě vnímej frekvenci strachu. Nepovoluj, dokud pokud možno všechna kmitání strachu nevystoupí na povrch tvého vědomí a tyje můžeš vnímat jako bytosti.

Tvůj anděl strážný nyní před tebe staví veliké zrcadlo, abys v něm pomocí své představivosti viděl sebe a bytost strachu. Neukáže se každému člověku stejným způsobem. Může se zjevit jako symbol nebo jako postava. Jestliže ji vidíš jako postavu, podívej se jí odhodlaně přímo do očí. Připomeň si, že tvé božské JÁ – tvoje duše – je nezranitelná a věčná, nezměrná láska. Zranitelné je pouze tvoje ego a všechna ta duševní vědomí, která obestavěla jádro tvé bytosti zkušeností.

Jestli je ti to možné, opakuj po mně hlasitě:

„Bytosti strachu, promlouvám k tobě z moci svého božského JA a z moci svého harmonizovaného lidského JÁ. Pojď, postav se mi! Poutám tě svým pohledem, aby ses mi nemohla vyhnout. Ty, bytosti strachu, jsi v mnoha životech působila na mé tělo a ovlivňovala mé myšlenky a činy. ‚

Z plné moci svého božského JÁ a s pomocí všech přítomných andělů tě nyní měním v sebevědomí, božskou důvěru a lásku. Neboj se smrti. Zažiješ nyní jako v pohádce nádhernou proměnu – všechny tvé energie se stanou vibrací Světla.“

Andělé Světla zvyšují frekvenci srdeční čakry a sluneční pleteně. Bytost strachu teď vibruje na tak vysoké frekvenci, že ji již nemůžeme vnímat. Tvá méně vyvinutá vědomí možná chtějí ještě toto dění sledovat, aby také ona mohla tuto harmonizaci vibrací sledovat a aby cítila, jak se bytost strachu rozpouští. Představíme si výjev. Jako z klece vyletí mnoho šedých ptáků ze tvého srdečního centra a sluneční pleteně ven a do kosmu. Nevadí, když tvé vnitřní oko vidí jiný obraz. Popros svého strážného anděla, který sleduje tvůj veškerý vývoj, aby ti ukázal symbol, jenž odpovídá tvým představám o bytosti strachu, aby se od tebe mohla vzdálit. A když tě nyní naplní pocit svobody a ulehčení, pak se raduj. Postavil ses svému doposud potlačovanému strachu. Přijal a proměnil si jej. Starý strach je rozpuštěn. Cítíš nyní mohutné proudy lásky z božského pramene tvého JA JSEM. Těmito silovými proudy můžeš beze strachu plnit všechny úkoly. Jestliže by se tě měl v budoucnu opět zmocnit strach, pak věz, že přijmout utrpení a bolest znamená se jim postavit. Jenom když se strachu podíváš do očí a přijmeš jej, pak se může přeměnit a uletět. Pak může energie lásky na principu Krista v tobě manifestovat a řídit tvůj život.

Strach, bolest, nedostatek sebevědomí, bojácnost, deprese, všechny tyto formy energie, kterými se živí naše nižší JÁ – to vše bylo proměněno impulsy lásky a Světla andělů. Strach se proměnil v odvahu, bolest v prominutí, sebelítost v lásku. Protože tyto nízké frekvence z prostorů tvého podvědomí již neovlivňují tvé myšlenky a pocity, budeš se cítit ve svém nitru pozměněn. Nebudeš již stejným člověkem. Tento pocit roste s každým tvým vydechnutím, jak se proudy svobody rozšiřují tvým vědomím. V prostorách podvědomí, ve kterých panovala bytost strachu, zaplálo Světlo. Okusíš božskou lásku své duše ve svém vnějším JÁ – v rozumu, ve svých myšlenkách, jakož i ve svém těle. Bytost strachu se stáhla ze tvého vnějšího JÁ zpět a stala se energetickým aspektem kosmu.

Zkus procítit nosiče svého sebevědomí – páteř. Prociť, jak se obratel za obratlem vzpřimuje, jak se všechny křeče uvolňují. Představ si svou páteř jako světelný sloup, ve kterém vnímáš svou bytost, své vlastní duchovní JA, které se ti ukazuje ve tvé vnější lidské formě jako nezištný milující princip. Vlož všechny své city do páteře, až ji pocítíš zdola až nahoru. Procit` ji jako světelný sloup, prociť v ní proudící energie Kristova vědomí kosmické lásky. Tvoje vnější JÁ a tvůj rozum přijímá tuto energii velmi rád. Tvoř svými myšlenkami energetickou formu „Bezpodmínečná láska“. Tvoř také energetickou formu „Bezpodmínečná důvěra ve vedení mého božského JÁ“. Tyto energetické formy proudí kořenovou čakrou do páteře, do tohoto na zemi manifestovaného božského nosiče ducha. Sedíš vzpřímeně tak, jako stojíš vzpřímeně v životě – božsky sebevědomý, milující a sloužící.

Nyní nechají proudit andělé Světla za tvou námahu jako nebeský dík nádhernou energii do tvého srdečního centra. Přijmi dík kosmických mocností a spoj se s nimi.

Také anděl Slunce udělal pořádek ve tvém mentálním těle a zrušil všechna vědomí a energetická spojení k myšlenkovým energiím strachu. Mnoha jasnovidcům se ukazuje Kristovo vědomí jako růžově bílá růže v srdečním centru. Když se budeš dívat během meditace zavřenýma fyzickýma očima do srdečního centra, můžeš poprosit anděle, aby ti zprostředkovali vibraci této něžné růže. Můžeš se spojit s tímto božským symbolem v nejhlubší nouzi i v největší radosti, můžeš si jej představit jako pramen JA JSEM a můžeš z tohoto pramene čerpat sílu, kterou potřebuješ.

Představ si nyní lidi, které nemáš rád. Dívej se jim do očí a hledej v nich božskou jiskru, i když ti to nebude připadat lehké – božskou jiskru, která udržuje všechen život a je ve všem přítomna. Nemusíš se s těmito lidmi nutně stýkat, ale měl bys jim žehnat a odpustit jim. Potom zažiješ,jak se budou pozvolna měnit. Požehnej také lidem, kteří ti učinili bezpráví a kteří tě ranili. Žehnej jim nyní a pocítíš, jak se ve tvé duši rodí radost. Tyto žehnající proudy potečou vždy zpět do tvého života podle zákona příčiny a následku. Těmito energiemi si vytváříš v duchovních dimenzích svou příští existenci. A když zde jednoho dne zanecháš své tělo, budeš se moci dále rozvíjet v blahodárných vibrujících prostorách, které sis sám stvořil. Nyní se vmysli ještě jednou velmi vědomě do svých uší. Možná se ti podaří s pomocí své představivosti do uší vdechnout. Popros anděle Světla, aby zvýšili frekvenci tvého krčního centra a energetického vedení, základny tvého jasného slyšení, aby ses naučil vnímat vnitřní božský hlas. Popros nyní anděle Světla, aby také aktivovali všechny buňky tvého mozku, aby ses stal schopným vnímat lépe frekvenci jiných lidí. Když to budeš cvičit a ne jenom poslouchat jejich slova, budeš se moci vžít do duševní struktury jejich osobností a budeš s nimi zcela jinak komunikovat.

Prosím tě jako tvůj anděl Slunce, abys se mnou formuloval:

„JÁ JSEM řekou živé lásky ve všech úkolech.

JÁ JSEM LÁSKA a jsem věčně spojen s touto silou.

Neexistuje silnější moci, než je LÁSKA.

AMEN.“

Z knihy "Meditace"

Meditace

Z německého originálu (1993) přeložila, doplnila a sestavila: Eva Melzerová Praha. duben 1999

V této době zlomu zprostředkováváme my, andělé a světelné bytosti, vám lidem stále důrazněji poselství, že jste ve skutečnosti Bohy. I když se mnozí zaleknou síly tohoto slova, prosíme vás o to láskyplněji: Probuďte se a poznejte své skutečné bytí, poznejte svatou skutečnost.

Uspořádali jsme v láskyplném úmyslu knihu tak, že se střídají obtížné texty s lehkými. Tím se stanou v člověku účinnými velmi rozdílné energetické formy na různých

úrovních. Není oslovován jen intelektuálně, nýbrž celistvě. Rozhodnout se pro učivo této knihy znamená vědomě na sobě duchovně pracovat, rozvíjet své vědomí a připustit, aby byly rozšířeny hranice rozumu.

Vytištěno jako manuskript.
Nelze získat v knihkupectvích.

K dostání u:
Eva Melzerová- přeložila z německého originálu
Tel:. 257 219 564
Fax: 257 218 832
Mobil: 602 328 252
e-mail: melzerov@mbox.vol.cz

Sdílet
Předchozí článekUvolněte se, prosím!
Další článekZDRAVÉ OBILNINY

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015