Lidská zkušenost je popoháněna hledáním. Chceme zlepšit svou finanční situaci, prožít naplněný partnerský vztah, zlepšit zdravotní stav nebo chceme zažít osvícení. Říká se tomu, že jsme na cestě, ale ve skutečnosti se jedná o touhu být na cestě. Motivuje nás to v mnoha oblastech života. Jsme tvůrci, kteří hledají, co by mohli stvořit.

Naše tvorba. Představme si, že je v nás energetická trubice, která směřuje od temene hlavy dolů, prochází celým tělem a končí pod chodidly. Náš nejvyšší účel na Zemi je přijímat éterické informace, nechat je projít skrze tuto trubici tak, abychom je nechali prostupovat až k Zemi a zhmotnili je, abychom dali těmto informacím tvar. Vše, co je vytvořeno člověkem, začíná svůj život jako éterická myšlenková forma. Tato energetická trubice je nástrojem k tvoření a dává naší myšlence a vizi formu a tvar. Tím, že využíváme naší schopnosti přes tuto energetickou trubici tvořit, posouváme se po cestě kupředu. Vše se pohybuje hladce a těžkosti nastávají tehdy, když uvěříme tomu, že nejsme schopni tvořit nebo že nám v tom něco brání.

V současné době se naše energetická trubice rozšiřuje a vtahuje z vyššího Já do fyzického těla více energie. Čím jsme vyvinutější, tím silnější spojení s vyšším Já máme. Ta největší naše část (vyšší Já) leží mimo fyzické tělo. Energetická trubiceje domov našich emocí, proto se jakékoliv změny v energetické trubici projeví v emocionálních zvratech. Hlavní záměr této trubice je nechat proudit energii (lásky) ve fyzickém těle, a vyjádřit ji ve fyzické realitě – nabírat energii z vesmíru, nechat ji proudit fyzickým tělem a manifestovat ji na Zemi. Problém je, že většinu času to děláme nevědomky. Většina lidí se tak nachází v situacích, s nimiž nechce mít nic společného. V současnosti máme přístup k tomu, abychom přešli z nevědomé manifestace k vědomé manifestaci.

Existují dva způsoby, jakými naše vyšší Já komunikuje s naším fyzickým Já. Je to přes energetickou matrici, což je stav našeho energetického těla, který si zvolíme před narozením. Je to způsob, jakým jsme energeticky nastaveni a má vládu nad tím, jak vnímáme život. Vede nás k životním zkušenostem. Toto nastavení s námi zůstává celý život, nebo i více životů a to do té doby, než ho ovládneme. Nemůže být vyléčen, změněn, pouze ovládnut. Energetická matrice určuje to, jak se vypořádáme s energií, jakmile vstoupí do našeho pole. Existuje 12 základních energetických matricí. Každou z nich můžeme ovládnout tehdy, pokud nalezneme pozitivní využití negativních atributů, aby nám přinášely ten nejvyšší prospěch. Jakmile je ovládneme, začneme je vyučovat, ať už vědomě či nevědomě. 

 

Energetické otisky

Dalším způsobem, jakým naše vyšší Já působí na nižší Já, je na základě energetických otisků. Energetické otisky získáváme v důsledku konkrétních událostí, okolností,  které se objevují v našem životě, většinou v dětství. Tyto zkušenosti nám vtisknou určitou energetickou šablonu, jež způsobí, že se chováme či reagujeme znovu a znovu určitým způsobem do té doby, než se něco stane a my tento způsob chování změníme. Energetický otisk je umístěn vně energetické trubice. Nemusí s námi zůstat celý život, může být uvolněn a nahrazen novým, vhodnějším a produktivnějším vzorcem chování. Vyléčení tohoto vzorce je skutečné osvobození. Přenesený energetický otisk je stav, kdy energetický otisk přejde z jedné osoby na druhou bez toho, aby to druhá osoba sama zažila. Dojde k tomu jen proto, že se zrovna nachází v energetickém poli člověka, kterého se problém týká. 

 

Životní lekce se často v rodinách dědí z generace na generaci a budou se opakovat do té doby, dokud se někdo z rodiny nepustí do práce se svým nitrem a neuvolní daný energetický otisk. Jakmile k tomu dojde, energetický otisk bývá vyléčen, a to i směrem do minulosti i budoucnosti. Když vyléčíme energetický otisk ve vlastním nitru, dotýkáme se časové linie své přítomnosti a měníme ji, a tak můžeme vyléčit "hříchy našich předků" stejně jako ty, které by mohli spáchat naši potomci. Dále tím ovlivníme energetický otisk člověka, který nás v minulosti zneužil, protože s ním měníme dohodu. Vyléčením energetického otisku osvobodíme ostatní od rolí, které se uvolili hrát, aby nám pomohli zvládnout naše lekce života. 

 

Rozšiřování energetické trubice.

V minulosti jsme měli omezený přísun energie do této trubice, a proto síla manifestace byla omezena. Jak v nás proudí tyto vyšší formy energie, jimž říkáme světlo, energetická trubice se rozpíná a mění své vlastnosti. Proto je v dnešní době spousta lidí ve stresu, protože emoce jsou spojenímmezi vyšším a nižším Já. Vyšší energie ale touží po jejím projevení. Pokud vstoupíme do situace, která v nás vyvolá ty samé pocity, jako např. v dětství, kdy nám někdo ublížil, v naší energetické trubici se stane to samé, jako kdyby někdo vstoupil na stříkající hadici na zahradě. Kdykoliv nás něco přinutí pochybovat o sobě nebo když pocítíme emoci, jež zabrání toku energie, naše energetická trubice se jakoby zmáčkne, což nám způsobí emoční bolest.

 

Pokaždé, když se snažíme převést něco z éterické sféry tímto stlačeným potrubím, uvězní to část naší energie a zabrání nám to v projevení své tvůrčí energie. A nejen to – jak naše energie "drhne" o vnitřek potrubí, kde je zmáčknuta, roznítí to v nás nespočet negativních emocí a obav. Právě toto uvěznění či zmáčknutí energie nese vinu za vytváření proroctví, jež naplňují sebe sama a v nichž se nejděsivější obavy mění v realitu. Je důležité čistit svou energetickou trubici, abychom mohli ve svém těle nosit více světla. Je třeba vědět, že není možné rozšířit tuto trubici, pokud máme energetický otisk. Klíčem ke spirituálním růstu je dělat vše, abychom usnadnili rozšíření energetické trubice. Čím více bloků uvolníme, tím více světla můžeme v sobě nést.

 

Všechny nás spojuje univerzální energie. Tuto energii zažíváme jako bezpodmínečnou lásku. Aby mohla energie existovat, musí být v pohybu. Není možné ji vytvořit nebo zničit, je možné ji pouze přeměnit z jedné formy na druhou. Energii lze dočasně uložit jako potenciál, ale ona se bude vždy snažit o to, aby svým pohybem uzavírala plný životní kruh.  V nižších vibracích bylo možné žít v prostředí, kde nebyla podporována jedincova vlastní energie. Ve vyšších vibracích může toto prostředí vést ke snižování proudu životní energiea k nemoci. Ve vyšších vibracích všichni žijeme v energii, která doplňuje naši vlastní. Každá zkušenost, cokoli, co projde naším energetickým polem, nás mění.

 

Ve skutečnosti jsme souhrnem všech dosavadních zkušeností, což tvoří naši osobnost, kterou si neseme z jednoho života do druhého. Osobnost je niterná podstata, jež zůstává s duší na obou stranách "závoje". Kořenová osobnost je vrcholem všech prožitků, jenž jsme se rozhodli pojmout a půjde s námi do všech budoucích zkušeností a inkarnací. Zůstává s námi, i když opouštíme pozemský život. Je podstatou toho, kým opravdu jsme.  Tuto kořenovou osobnost vyjadřuje naše speciální příchuť, příchuť Boha, který sídlí uvnitř nás. Když opouštíme život, má naše duše možnost vybrat si, které energetické otisky integruje do kořenové osobnosti. Jakýkoli negativní otisk může být uvolněn. Jakmile dosáhneme určité vibrační úrovně, nikdy se nevracíme zpět na nižší úroveň. Když jsou energetické otisky uvolněny a energetická matrice ovládnuta, frekvence duše se zvyšuje na původní vibraci ohm. Když duše zvládne všechny lekce duše, vrací se zpět s plně expandovanou kořenovou osobností. Jakmile je několik energetických matricí ovládnuto, závoj se značně zúží. 

 

Staré duše jsou duše, které dosáhly mistrovství v ovládání energetických matricí. Pokud se podíváme do očí některých novorozeňat, uvidíme moudrost a mistrovství, se kterým se narodily. Úkolem rodičů je pomoci těmto starým duším rozvzpomenout se na své mistrovství. Tito "vysloužilci" přijali do svých kořenových osobností během minulých životů spousty zkušeností z energetických otisků. Mají jasně definované osobnosti, a proto je také snadno rozpoznáme. Rádi je pozorujeme, protože v nich vidíme část sebe samých. Veteráni. Někteří lidé si vybrali se narodit do této doby, aby zažili evoluční skok. Tito lidé se rodí s vyššími atributy (indigoví a křišťáloví lidé).

 

Katalyzátor je člověk, který aktivuje naši základní životní lekci, a vtiskne nám první energetické otisky. Pokud máme základní životní lekcí adaptaci, můžeme se ocitnout v rodině, v níž otec vykonává povolání, které vyžaduje, abychom se během dětství mnohokrát stěhovali. Otec je v tomto případě katalyzátorem, který způsobí, že získáváme energetické otisky. Nutí nás do zkušenosti toho, že nemáme pevné domácí zázemí. Karma. V současnosti dochází k rozpouštění osobní, rodinné, kolektivní, planetární a galaktické karmy, protože na vyšší úrovni není k dovršení lidského vývoje potřeba. I přesto, že dochází k uvolňování karmy, jsou na ní mnozí tak závislí, že stále jednají, jako by tu byla. Tím vytvářejí mylný a zbytečný kruh příčiny a následku.

 

Poznatky – Spiritual psychology (12 duchovních pravidel) – Steve Rother