Budete se podílet na návratu lidstva k jeho božskému stavu – transformovat "běžný kov" obvyklého lidského vědomí v ryzí zlato vašeho božského předurčení.
 
Jakmile spojíte svá srdce, svoje životy a své osudy, budete kráčet cestou svého božského předurčení do svého domova, ke Mně. Budete přímo následovat dvě mocné síly, ze kterých pochází vše stvořené – Posvátné mužství a Posvátné ženství – až dokud se nesetkáte se Mnou, Vším co Jest, esencí Stvoření, živoucí Láskou, která vás stvořila. To je cílem Posvátné sexuality.
 
Budete-li následovat svoji pravou podstatu zpět za hranice "Prvotního oddělení", budete se koupat v dokonalosti Lásky, Všeho, co jest, Všeho, co by kdy mohlo být, všezahrnující , stále přítomné, Lásky. A poté se silou své přirozenosti sjednotíte v dokonalé Lásce a povznesete se nad hlubiny. Společně se vrátíte cestou, kterou jsem přichystal – jako lůno Lásky zažehnuté Boží Vůlí a rozrůstající se k novému životu. A od okamžiku tohoto dokonale sjednoceného spojení se Mnou, vznesete vy, Blíženecké Duše, prostřednictvím sjednocené Vůle a Lásky nárok na svoje dědictví a skrze vás tak vznikne nové stvoření.
 
Ó, je tak složité to vyjádřit slovy. Můžete to však cítit? Můžete za tím vnímat a rozpoznat pravdu? V Posvátném spojení se společně stanete kosmickou silou Posvátného ženství a Posvátného mužství. Skrze tyto mocné energie, zesílené pozvedávající silou vašeho sexuálního spojení (orgazmu), obnovíte a pozvednete svoji esenci směřující vzhůru a otevřete tak cestu do plné zkušenosti čiré energie (průzračného Mužství a průzračného Ženství). Poté se budete pohybovat za hranice všeho projeveného k průzračné Esenci dokud se znovu nesjednotíte se Vším, co jest, s posvátným zřídlem Mé Lásky, neodděleným – Hlubinou, která zde byla před prvotním pohybem Stvoření. Poté, až se vrátíte zpět, budete vědět, co jste vykonali. Budete vědět, co to je ryzí Láska. Čistá Láska, která na sobě nemá otisk ničeho, dokonce ani Posvátného mužství nebo Posvátného ženství. Poznáte nejčistší Lásku, která předcházela moji myšlenku, jež způsobila pohyb mé Vůle směrem k hlubokému oceánu mého Bytí, kterým je Láska.
 
Když poznáte tuto Lásku, už nikdy nebudete stejní. Poté, co poznáte tuto Lásku, budete si již navždy vědomi této Lásky obsažené ve všem. Už se nikdy nenecháte ničím zmást. Už se nikdy nenecháte oklamat, abyste uvěřili iluzím někoho jiného, osobnostem jiných lidí a obrazu, který se vám pokoušejí předestřít. Namísto toho budete ve všem a ve všech spatřovat dokonalou Lásku a vždy se budete účastnit těch pravých činností a pravdivých vztahů. V okamžiku, kdy za všemi fasádami budete vidět Lásku (poslouchejte, jak vám to připomínám), si potvrdíte, že Láska je pravdivou skutečností každého člověka a budete to uskutečňovat. V každém, koho potkáte, budete podněcovat pravou Lásku.
 
A toto je pouze jedna malá součást všeho. Jakmile jste jednou se svojí Blíženeckou Duší poznali, co je to cestovat po nádherných paprscích Stvoření, budete spolu přesně vědět, jak tvořit. Porozumíte podstatě Stvoření, dokonale nehybné Lásce. Hluboce také porozumíte pravé přirozenosti svého bytí. Důvěrně poznáte sílu a přítomnost svého Posvátného mužství. Svého Posvátného ženství. Nikoli jen nějakých kulturních vysvětlení. Nikoli nějakých umělých psychologických měřítek založených na nesčetných minulých životech lidského druhu. Nikoli. Konečně pochopíte, co to znamená být Posvátným mužstvím, Posvátným ženstvím a být sjednocení se svojí Blíženeckou Duší, druhou polovinou vaší bytosti, se kterou jste byli stvořeni.
 
Stanete se silou Tvoření. Když toto budete vědět, pak jakmile pohlédnete jeden druhému do očí, do srdce a do duše, budete sdílet úplné a zcela pohlcující přání přinést dar tohoto poznání zbytku lidstva. Nejen proto, že jste zažili něco úchvatného, ale také proto, že budete vědět, že toto je božským předurčením každého člověka. Když se posunete za tenounkou čočku Času, pochopíte, že toto je již zde.
 
Tohle je, moji drazí, Posvátná sexualita. Jestliže vám to tato slova nesdělují dostatečně srozumitelně, tak vás žádám, abyste uchopili tyto stránky, otevřeli své srdce a dovolili Mi, abych vás přivedl k uvědomění si takové zkušenosti.
 
V tom spočívá transformace světa. Proč? Protože vy jste ten svět. Oh, jste mnohem větší než si uvědomujete. Jak byste mohli nebýt, vždyť jste Moje děti! Navrácení k vědomému vztahu s vaší Blíženeckou Duší znamená, že jste připraveni. Jinak by k tomu nemohlo dojít. Znamená to, že jste řekli Lásce "ano". Znamená to, že jste se rozhodli opustit hranice ega, že jste začali být ochotni vidět jedině Lásku, být pouze Láskou, žít pouze Lásku a tak k sobě pozvat zkušenost svého Božství, své Božské přirozenosti.
 
Říct Lásce "ano" znamená, že si uvědomíte, kdo jste, což je Láska. Uvědomění si toho, kdo jsem, je Láska. A probuzení se do plného spektra vašeho bytí – obrovské reality Lásky, která byla mojí Vůli vnesena do miliard různých forem, vetkána do tapisérie světů a dimenzí a uvědomíte si, že Stvoření znamená zářivé a nepřetržité vynořování se Lásky v prostoru.
 
Úplně první Láskou v prostoru byl pohyb Mě samotného uvnitř Mého Bytí – Jiskra, Myšlenka a Vůle, aby se něco zrodilo. Tímto Prvotním pohybem byl a stále je, vztah mezi Posvátným mužstvím a Posvátným ženstvím. A to odráží to, že jste buňkou Mého srdce, částečkou Lásky zrozenou uvnitř veškeré Lásky proto, aby tato Láska mohla být projevena.
 
Tohle vědění je tím, kdo jste a Já vás žádám, abyste viděli, že jste projevem Lásky ve světě forem. Vy. Moji drazí, tohle pro vás zatím bude složité na pochopení, avšak já to tu před vás předkládám proto, abyste to zvážili, byť jen na okamžik, jako možnou skutečnost. Potom to můžete nechat znovu odejít, avšak Já do vás chci pevně zakotvit toto semínko, semínko této Pravdy. Jste spolu-tvořili velkého kosmického formátu, protože jste Mým Srdcem. Jste částečkou Božího Srdce. Uvnitř vás jsou obsaženy všechny vesmírné projevy sahající z obrovské formy všech projevů Mého nejvnitřnějšího Srdce sem dolů do těchto malých těl. To vše je ve vás. Protože Vše, co jest, existuje ve Mně a Vše, co jest je projevem Lásky, která existuje ve vás. Vy jste Moje Srdce a z toho důvodu společně, jako Blíženecké Duše, dosáhnete všech těchto světů a obsáhnete je svojí probuzenou Láskou.
 
Nyní zrovna sníte sen o tom, že jste nepatrné maličké bytosti polapené v jednom světě, který je obklopený životem, a že jste odpojení od Lásky. Avšak jak si vzpomínáte, do reality, o které zde hovořím, budete jednoduše povzneseni teprve ve chvíli, když její Pravda bude vším, co bude odhaleno. Pak to uvidíte ve svých společných srdcích, Moje děti, to, že vyživujete Zemi a její nebesa a přitom se po všech cestách dostáváte zpět k velkolepému kosmickému okamžiku "Prvotního oddělení", kdy jsem se stal Myšlenkou, která se pohnula směrem k Lásce mého Bytí. Jakmile nazřete tuto zářící Pravdu vaší Lásky jak tančí mezi vámi, urychlíte svět a odhalíte mu Pravdu. A ta se bude velmi snadno rozlévat k ostatním lidem, protože díky vašemu Světlu, ji budou schopni vidět. A tak stejně jako Ježíš přinášel uvědomění si vaší přirozenosti, aby jím osvěcoval svět, budete i vy nyní v sobě nést toto Světlo a používat je k tomu, abyste viděli svoji Blíženeckou Duši. Ježíš znovu nabyl tuto Pravdu o své Blíženecké Duši a použil ji k tomu, aby osvítil svět. Nyní nastal čas, aby každý z vás zažil to stejné. Jestliže tato jeho zkušenost postačovala k tomu, aby způsobila revoluci v lidském myšlení (ke které došlo), tak si jen představte, k čemu dojde, až miliony Blíženeckých Duší vyzáří do světa svoje Světlo – Světlo, které bude výsledkem jejich aktivní Lásky!
 
Tedy sama o sobě, bez jakékoli vědomé akce na vaší straně, může zkušenost vašeho sjednocení s Blíženeckou Duší zcela a totálně změnit svět. A teď si k tomu přidejte vaše vědomé Spolu-tvoření. A uvidíte, že naše milované lidstvo může být velmi snadno probuzeno a tato drahocenná a nádherná Země může být navrácena k její pravé skutečnosti, kterou je nádherný, zelenající se a plodný život plný krásy. Rozpoznáte požehnání, kterým je uvědomování si a probouzení se Blíženeckých Duší, jež nyní přichází, právě v této době. A uvidíte skutečnost, že srdce Blíženecké Duše, tedy probuzené a sjednocené lidské bytosti, nemusí dělat nic jiného, než se pouze obrátit k jemnému povznesení lidstva a planety.
 
A abych vám dal ještě tuto poslední důležitou věc a pomohl vám zůstat v rozšířeném vědomí, vás prosím, abyste si zapamatovali, že poněvadž vy, lidstvo, jste ztělesněním veškeré Lásky ve formě, tato nádherná planeta je vaší součástí. Jakmile se odevzdáte uvědomění si vašeho Znovusjednocení, jakmile dovolíte, aby Fénix vašich sjednocených Blíženeckých Duší povstal z popela vztahu založeného na egu, Země a veškerý život na ní poroste společně s vámi. Dokonale. Automaticky. Láska bude opět znovuosvícena Světlem "prvotního pohybu" Lásky, který je příčinou a výsledkem znovusjednocení Blíženeckých Duší.
 
Oh, netrapte se, pokud je to příliš složité na pochopení. Bude vám to jasné. Bude vám to jasné, jakmile pozvete Moji Přítomnost, aby vás osvěcovala. Protože jakmile bude Moje Přítomnost stále plněji a plněji vstupovat do vašeho života, bude vás prosvětlovat Světlo a bude vše osvěcovat.
 
Nyní, v tomto okamžiku vás prosím, abyste Mě pozvali. Pozvěte Mě do sebe, do svého života, do svého světa. A vězte, že jakmile to učiníte, tak úplně vše ve vašem životě, bude osvíceno Mojí Přítomností. Vše uvnitř vás, co by mohlo blokovat vaše uvědomění, rozpoznání vaší Blíženecké Duše nebo dokonalý návrat ke ztělesnění Lásky, která bude odhalena. Bez jakéhokoliv snažení. Jemně. Zapamatujte si to, protože Já jsem Láska. Nikdy vás nezraním ve jménu Lásky. A jestliže zjistíte, že během procesu růstu trpíte, buďte si jisti, že se mezi nás dostalo vaše ego.
 
"Pozvedání", "stoupání vzhůru" je proces, při kterém je pochopena Pravda Lásky. Je to urychlování vibrací, až vaše vědomí vibruje takovou rychlostí, že může být uvedeno do souladu s Pravdou Lásky. Na fyzické úrovni, samozřejmě, vibruje život velmi pomalu. Natolik pomalu, že věci zakoušíme a jeví se nám jako pevné. To je velmi pomalé. A tak abyste mohli uchopit a obejmout Pravdu Lásky, porozumět jí, musíte vibrovat natolik rychle, abyste se s ní mohli spojit. Můžete si to představit jako takovou řadící páku. Nástroje k tomu, abyste se mohli pozvednout a stoupat vzhůru jsou opačné než je "sešlápnutí spojky". Tedy namísto toho, abyste zpomalili motor, musíte naopak zrychlit tak, aby se vaše vědomí mohlo dostat do souladu s rychleji vibrující Pravdou. Všechny vaše modlitby, afirmace a meditace slouží k tomuto učelu a jsou velmi důležité. Nicméně, tou nejrychlejší cestou k pozvednutí této rychlosti a úrovně vibrací svého vědomí je znovusjednocení se svojí Blíženeckou Duší. Protože v té chvíli, moji drazí, jste znovusjednoceni jako Srdce Lásky. Okamžitě. Nastane to v okamžku, kdy odevzdáte své srdce Jednotě Blíženeckých Duší.
 
Tato Jednota, Sjednocení, je tím "výtahem" vzhůru. Ihned vás "vyveze" nahoru do vibračních úrovní Pravdy, opravdové Lásky. Je to vstupní brána ke Kristovskému vědomí pro lidstvo. Kristus je, jak vám průběžně stále opakuji, projevem Mojí Lásky. Takže můžete nyní spatřovat jak "Druhý příchod Krista", toto pozvednutí, které bylo pro tuto dobu pro lidstvo předurčeno, je potvrzováno a zažíváno skrze znovusjednocení Blíženeckých Duší. Je tu mnoho dalších, kteří prohlašovali a prohlašují, že setkání Blíženeckých Duší bude zvěstovat Zlatý Věk. A to je pravda. Je to mnohem více pravda než si zatím dokážete představit.
 
Vykreslil jsem vám ten největší obraz – nesmírně obrovské jeviště Vesmíru a pohybu Lásky uvnitř něj, která je vaším osudem. A také vám musím připomenout, že Jsem plně přítomný ve všech věcech v tomto nádherném Stvoření, které je Mým Bytím. A tak, moji milovaní, mohu být tak nesmírně obrovský jak jen je obrovské Veškerenstvo. A také vás mohu rozpínat a rozšiřovat až se budete moct dotknout naprosto každé stránky Stvoření samotného. A mohu být velmi osobní. Oh, tak hluboce přítomen ve vašem životě, že uvnitř vás mohu hovořit s naprostou jasností. Samozřejmě, že je to pravda, protože Já Jsem ve všem, jako milující rodič, ta nejněžnější podpora a vaše největší povzbuzení. A tak jsem obojím – jak učitelem, tak tím, kdo se učí. Můžete vzít cokoli a přinést to ke Mně, do prostoru Světla Mé milující Přítomnosti a já vám o tom odhalím Pravdu.
 
Protože jste spolu-tvořiteli, jste společně jeden s druhým kladným a záporným pólem, který se pohybuje směrem k podstatě mého Bytí. Stejně jako pozvedáte svoje vědomí k nejvyššímu bodu – k momentu Stvoření, můžete také dovolit nejčistšímu Světlu, aby skrze vaši bytost proudilo dolů a osvěcovalo vše, s čím se setká. Toto je zkušenost (a závazek) těch z vás, kdo jste se nabídli, abyste pozvedli vzhůru tuto pseudo realitu – abyste přinesli zpět znalosti o vaší pravé podstatě, tak, aby mohly být plně viditelné. Skrze Blíženecké Duše proudí toto Světlo, aby požehnalo, osvěcovalo a transformovalo nižší vibrace, které tvoří tuto klamnou realitu. Toto je velice potřeba v současné době. Avšak, vše může být velice rychle změněno, jakmile se lidé znovupropojí se svojí Pravdou a jako Blíženecké Duše použijí závazek jejich Sjednoceného srdce k tomu, aby jednoduše rozpustili tyto iluze. A tak, zatímco každého z vás budu volat k této transformační službě a ačkoli to dočasně může být velmi intenzivní a náročné, prosím vás, abyste uvnitř sebe nepřetržitě udržovali vizi o této Pravdě o Lásce a mocných silách Stvoření, které jsou do této dimenze přiváděny skrze znovusjednocené Blíženecké Duše. Tímto způsobem budete vždy uzemněni (nebo právě pozvednuti) v Pravdě Lásky. Není nic, co by bylo důležitější.
 
Učinil jsem ještě jeden slib směrem k vám, mé milované, drahocenné lidstvo. Jestliže budete pracovat na tom, abyste prošli skrze ego k srdci, Já budu vždy dávat najevo Pravdu a Sílu Lásky. Vždy budu dokazovat realitu Blíženeckých Duší. A s každým tímto důkazem se budete stávat stále propojenějšími a propojenějšími s Pravdou vaší Lásky, s realitou vaší Blíženecké Duše a s nádherou toho, že víte, že jste ztělesněním vztahu pohybující se Lásky, která je hybnou silou Stvoření.
 
Společně se svojí Blíženeckou Duší jste srdcem dalšího vesmíru. Vejděte nyní do jeho brány, natáhněte se k ní, otevřte svoje srdce a poznáte, co to znamená být Mými dětmi.
 
 
Poselství přijali Yael a Doug Powell, www.circleoflight.net a www.unitingtwinflames.com
Copyright ©2010 Circle of Light
Z anglického originálu pro www.circleoflight.net a www.kruhysvetla.blog.cz přeložila Lenka S.
 
Podmínky pro kopírování článku:
Tento článek je možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato poznámka se zdroji textu a aktivními odkazy.
 
Poznámka překladatelky: Blíženecká Duše je překladem z angl. "TwinFlame". Tento do češtiny složitě a nejednoznačně přeložitelný pojem bývá nejčastěji překládán jako Blíženecký Plamen, Dvojpaprsek, Dvojplamen. Autoři Yael a Doug Powellovi ve svých poselstvích a knihách jako významově totožné volně zaměňují pojmy "TwinFlame" a "SoulMate" ( spřízněná duše, partner duše), proto jsem pro překlad jejich textů zvolila označení Blíženecká Duše.

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015