Když se, milý čtenáři. přičiníš o vědomé, zcela pomalé čtení s uvědomováním si významu čteného, pak se může tvůj osobní anděl Světla s tebou spojit a toto spojení prohloubit pokaždé, když budeš říkat modlitbu, jejíž obsah ti sdělíme. Vmysli se do své kořenové čakry a představ si. jak se všechny čakry, všechny brány Světla v jemněhmotném těle otevírají. Anděl Světla je aspektem strážce vesmíru a proto je neoddělitelně spojen. mocným Bohem Světla, který má, pokud se týká vědomí a energie, přístup k celému vesmíru. Nepokoušej se dělat si představy o jeho energiích. Může se kdykoli spojit s duchem,s myšlenkou, které jsou věčné. Může působit ve všem,co se týká vesmíru a vývoje v něm, aniž ztrácí sílu svého Světla.

Tato božská forma energie se bude v průběhu tvého vývoje energeticky manifestovat ve tvém kořenovém centru. Ona je to, která tě z hlediska tvého rozumu bude spojovat se všemi tvými vědomími ve vesmíru. S její pomocí se budeš moci ve svých meditací pohroužit tak hluboko. že přestaneš postupně vnímat svoji tělesnost. A když se tvůj mozek začne kontaktovat s vesmírem, budeš stále jasněji poznávat, že tvé bytí, tvá jsoucnost, tvé JÁ jsou neohraničené, že jsou božské.

Strážce vesmíru, tvůj anděl Světla nyní aktivuje devíticípou jasně zářící hvězdu nad tvým temenem. Prosím tě, několikrát zhluboka nadechni a vydechni. Koncentruj se na energii, která proudí v tvém dechu. Zatímco tvůj anděl Slunce stojí na tvé pravé a tvůj anděl Měsíce na tvé levé straně, staví se tvůj anděl Světla za tebe. Prozařuje nyní tvé celé bytí. Prozařuje vše, čím jsi na této planetě Zemi i v jiných duševních a duchovních rovinách. Prozařuje nejenom ta vědomí, která jsou spojena s tvým nynějším životem, ale prozařuje všechna tobě příslušející vědomí ve vesmíru.

„Ó, anděli Světla, jsem nepatrná světelná jiskra ve tvém bytí. Dovoluji svému duchovnímu i svému lidskému bytí spojení s tebou. Přijímám tvé Světlo v čistotě a lásce a budu si vždy vědom tohoto svatého svazku, takže tvé proudy Světla a míru se mnou rozšiřují, ať již stojím kdekoliv, ať již jdu kamkoliv veden tebou. Můj anděli Světla.“

Energie anděla Světla tě obklopuje, objímá tě tak, jako když se noříš do teplé vody. Z ní se odděluje nepatrný světelný bod a spojuje se zářícím bodem, který ve tvém srdečním centru tvoří tvůj anděl Slunce a anděl Měsíce. Vnímej v zrcadle svých očí znovu a znovu zářící Světlo andělů. Nech toto Světlo vyzařovat, kdykoli se budeš dívat do očí jiných. Děkujeme, že jsme ti mohli sloužit. Požehnání je ve tvé duši a proudí do tvé mysli. Naše láska tebou proudí jako Světlo a síla.

Z knihy "Meditace"

Komentáře