Když nabýváme a spojujeme se s naší novou právoplatnou sílou, přináší to s sebou specifické vývojové stupně, z nichž se mnoho odkrývalo v posledních týdnech a budou se odkrývat i nadále. Nyní se nacházíme skutečně „tady“, na Zemi, jak jen to je možné, což znamená, že už nejsme více kdesi nahoře, vně, vyjmuti, distancovaní a v meditativním stavu. To, co se někteří z nás snažili vidět či zažít během meditací, má teď nastat zde, v realitě. Mnoho dalších dimenzí, jejichž existence se lišila skrze odlišné způsoby jejich dosahování, jsou nyní přítomny zde 24/7, neboť žijeme v nové vyšší vibrační realitě.

Takováto změna scény či dějiště obvykle začíná tím, že vnímáme nový a jiný smysl síly. V uplynulých časech se mnozí z nás mohli vzdát, aby dosáhli více světla nebo dokonce usilovali o to „sejít ze své cesty“, aby se spojili nebo k sobě přitáhli vyšší vibrační energie odněkud jinud. Nyní je vše ale zcela jinak. Psala jsem o této přicházející změně v mnoha svých posledních knihách a teď ji skutečně zažíváme, protož konečně nastal čas.

My jsme teď tím světlem. My jsme teď tou silou. Většina z nás se během Fáze I při procesu vzestupu vyvinula dostatečně na tolik, že už se déle nepotřebujeme podřizovat něčemu jinému, o čem by se nám mohlo zdát, že toho ví více, než my sami.

Takto už nemusíme mít pocit, že naše ega přebírají kontrolu. Doufám, že toto všechno dává smysl. Ty duše, které během let prošly a zakusily nejintenzivnější proces vývojového růstu a expanze, se nyní budou cítit nejvíce ve vedení.

Takto už se také více nemusíme podřizovat nefyzickým, mimo-planetárním zdrojům. Ti z nás, kteří zakouší proces vzestupu, jsou dostatečně ctěni našimi předky (jež jsou si vědomi, že jsme se vtělili na tuto planetu za účelem vytvoření nové země, neboť pokračujeme s vývojem daleko za hranice našich předchůdců), takže nás nechávají na pokoji, pokud je nepožádáme. Vměšování se nebo diktování mimo-planetárních zdrojů není v souladu s nejvyšším řádem.

Jak jsme započali tento proces nabývání naší nové síly, začali jsme se velmi přirozeně zaplétat s nefyzickými bytostmi, které nám chtějí našeptávat do ucha, že my nemáme žádné právo či pověření být ve vedení nebo dokonce, že nevíme co děláme. Pohráváme-li si s našimi egy a důvěrou, mohou být tyto energie některými lidmi vyloženy jako temné síly, ale já jsem vždy věřila a zakusila tyto jevy jednoduše jako naše vlastní aspekty, které vycházejí na povrch, na své cestě ven a tudíž vznikají ze strachu ze svého zániku.

Kdykoliv se vyvíjíme a expandujeme, téměř vždy se setkáváme s temnotou. Jako kdyby se snažila na nás upnout a držet nás přivázané k tomu, kde už jsme jednou byli… jsou to jednoduše energie, které již déle nemohou být naší součástí, ani se na nás vázat, neboť nyní vibrujeme mnohem výše než ony. Stejné je to také se světlem. Když komunikujeme s nefyzickým světem, který je součástí vyššího řádu, jde jednoduše o komunikaci s našimi vlastními aspekty, které nejsme dosud připraveni přijmout a tudíž je umístíme vně ze sebe samých, dokud se nakonec nevyvineme natolik, že se stávají naší součástí. Co se týká temných energií, s těmi se setkáváme taktéž, ale v opačném směru. Tolik příznaků procesu přechodu! Skončí to vůbec někdy?

Takže pak, když se chopíme naší nové síly, se můžeme potýkat se záležitostmi týkajícími se našeho ega, neboť se jednoduše znovu vnitřně vyrovnáváme a přicházíme na naše skutečná, právoplatná místa. A my jsme si zcela jistě zasloužili právo ujmout se nyní řízení planety a našich prostorů.

Pak tedy může být příchod k naší moci spojen s péčí o sebe samé, vystavením si bezpečnějších hranic, přeorganizováním se do nového a odlišného prostoru a s postavením se na chvíli na první místo, neboť se připravujeme pro budoucí časy. V minulých Křídlech jsem odkazovala na mnoho energií, které se staraly jen sami o sebe, ale to není to samé k čemu odkazuji nyní.

Abychom ztělesnili svou novou sílu a nový prostor, potřebujeme je nastavit a zabezpečit. V tomto ohledu můžeme zjistit, že máme velmi jasno ohledně toho, co vpustíme do svého prostoru a co ne. Můžeme připravovat své finance a ujišťovat se, že se na prvním místě staráme sami o sebe a také že jsme skoncovali s podřizováním se potřebám druhých, jako jsme to mohli dělávat v uplynulých časech během Fáze I.

Během Fáze I, či do konce srpna 2009, jsme souhlasili napomáhat s povznášením planety na vyšší úroveň vědomí, tím že jsme se potýkali s mnoha temnými a hustějšími energiemi. Nyní je všechno zcela jinak. Protože naše role jsou nyní značně odlišné, než byly ve Fázi I, můžeme se nyní vidět, jak říkáme „už dost“ čemukoliv, co jsme mohli snášet v minulých časech. V tomto směru můžeme být skálopevně přesvědčeni, že se nacházíme v něčem novém a odlišném a můžeme zjistit, že si ochraňujeme své hranice více něž kdykoliv předtím… jak se pokoušíme zajistit, že naše nové prostory jsou nedotčené a čisté, ztělesňujíce po celou dobu energie nové reality a nových „nás“.

Takto tomu je proto, že nyní se nalézáme ve Fázi II, která zahrnuje vytváření nové reality a nikoliv nezbytně asistování a pomáhání druhým. Když máme v úmyslu vystavět nový svět, musíme být schopni věnovat se pouze tomu. Musíme pro sebe vytvořit takové prostory, které nás podpoří v uskutečňování našich potřeb a tužeb, abychom potom mohli dělat (a být) něco dalšího. Ano, mnoho z nás bude asistovat ostatním lidem, nacházejícím se na nižší úrovni pod námi (a zcela jistě se to bude týkat nastupujících přírodních katastrof), ale přijdeme na to, že v časech, jež mají přijít (a jak tomu ostatně vždy bylo) nemůžeme asistovat druhým, aniž bychom prvně pomohli sami sobě.

Fáze I procesu vzestupu vytvořila mnoho případů, kdy jsme zřetelně neměli žádnou jinou volbu, než setrvávat v situacích, ve kterých bychom raději nebyli. Na úrovni našich duší jsme jednoduše konali svoji práci zvyšováním vibrací planety země skrze sami sebe. Nyní se dostaneme vlastně v každém směru na první místo. Je to součást nabývání naší nové síly.

Když byla má dcera těhotná se svými dvojčaty (kterým budou v červnu dva roky), nahlédla jsem na jejich energii, abych viděla, jací budou. Každá generace nebo série duší, přicházejících na naši planetu, přichází s určitým nedotčeným posláním a účelem. Tyto nejnovější duše disponují některými velmi odlišnými energiemi. Jsou to velmi neoblomné a mocné bytosti. Nezastaví se před ničím, aby dostali to, co chtějí. Oni vědí, jak má nová realita vypadat a mají silný záměr se „probít“, neochvějní ohledně toho co přišli vykonat. Oni nebudou zvikláni… jsou to vskutku silné bytosti.

Během mé poslední návštěvy se moje vnoučata stala posedlá získáváním nových golfových holí, přesně jako jejich starší bratr. Naštěstí jsme v obchodním domě nalezli nějaké plastikové hole a chlapci se s nimi pak koupali, spali s nimi, jezdili s nimi v autě a používali je jako své „nástroje“ po celou dobu, co jsem byla přítomna. Jednoho dne, když jsem seděla na pohovce, mě Salomon svou holí prudce a mocně udeřil do čela. Docela omráčená jsem začala slzet, jak mi hlava začínala natékat. Když mě děti uviděly rozrušenou a zraněnou, okamžitě běžely ke svým postýlkám a vrátily se, pokládajíce mi své peřinky do klína, jak láskyplně tíhly k mé situaci.

Toto je energie nových duší. Velmi mocná, agresivní, aktivní a prudká, ale stejnou měrou mají nové duše také otevřená srdce, takže neváhají poskytovat lásku a péči. Tuto stejnou energii do sebe nyní včleňujeme i my sami. Když se vyvíjíme ke sjednocení s energiemi nové Země, ať už právě zažíváme kterýkoliv stupeň, vždy se „stáváme“ těmi energiemi, ve kterých sídlíme. Každá série nově příchozích duší odpovídá nejnovější zemské energii, a pro nás platí, že se do těchto stavů přirozeně vyvineme také. Takto přicházíme na Zem jako specifický druh duše, ale vždy se transformujeme do nejnovějšího modelu. Můžeme nyní cítit potřebu dožadovat se v sobě zcela nové síly, ale stále pro nás bude snadné otevřít svá srdce, když bude potřeba a za vhodných situací (ne v situacích, kdy jsme využíváni). Nová srdeční energie ví, kdy se má otevřít a kdy zůstat zavřená.

Odkrývá se nám ještě jeden scénář. Jsou zde ještě vskutku energie, které sídlí ve vrstvě Země II, nebo jsou spíše stále kolem nás, nevidíce celý obraz, či že zde skutečně existuje celek. I přesto, že mnoho z nás může v současnosti zaujímat pozici pečování o sebe samé či pokládání nových základů a způsobů bytí, jde o dočasnou situaci, vyvolanou příchodem březnové rovnodennosti a novou, relativně stabilní rovinou, kterou jsme doposud vytvořili.

Takže, ačkoli mnozí z nás se nyní starají sami o sebe a své potřeby, nacházíme se v této fázi jen abychom později mohli být silní a připravení napomáhat ostatním, když je to potřebné a také abychom začali s tvořením nové planety Země. Jsou zde i jiní, kteří vycházejí z jiného postoje. Tyto duše se ještě neprobudily a nevyvinuly. Starají se o své vlastní potřeby a budou v tom i nadále pokračovat, protože vycházejí ze strachu. Neví jak jednat s ostatními, aby se setkávaly „uprostřed“, viděly a braly na vědomí potřeby lidí kolem sebe, a nerozumí, že zde existuje „celek“, ne pouze samostatné „já“.

Když se setkáváme s těmito dušemi, může to pro nás být náročné, ale je o nás postaráno zázračnými způsoby a jsme vedeni přesně k těm správným situacím a změnám, takže už se déle nepotřebujeme sdružovat a spojovat s těmito druhy energií. Po mnoho uplynulých týdnů mi právě taková energie naznačovala, že „si beru věci osobně“, když jsem hlasitě zaprotestovala v určité situaci. Horlivě jsem nesouhlasila. Pro mne je to otázka poctivosti a lidské slušnosti, kromě otázky blaha této planety a společné týmové práce, zatímco zvažujeme potřeby každého zahrnutého jedince. Nedávno jsem obdržela dopis od ženy, která zažila stejnou zkušenost.

Zdá se téměř obtížné vzpomenout si na dny, kdy jsme se nacházeli hluboko v přechodném období, zdánlivě s ničím, k čemu bychom se mohli připojit, a s pocitem, že jsme zcela ztraceni. S každým zemským posunem se plněji propojujeme, jak se každá jednotlivá energie upravuje a slaďuje s novými energiemi nové Země. Před mnoha dny mi můj mimo-planetární přítel odhalil, že zde bude řada dalších mocných zemětřesení, jež napříště dorazí do oblasti Baja California a jak se každá oblast, kde působí toto zemětřesení, vyladí a upraví, tyto záchvěvy budou soustavně postupovat vzhůru do Jižní Kalifornie. Dnes Baja California zažila zemětřesení o 6.9 stupně Richterovy škály (od aktualizování na 7,2), jak naše Země pokračuje v procesu přípravy na nové energie. My budeme jako vždy v kterýkoliv okamžik přesně tam, kde potřebujeme být, neboť každý z nás má v sobě úžasné vnitřní barometry a přítomnost vyššího uvědomění, i v okamžicích na našich podvědomých úrovních.

Jak se naše nové prostory stávají více celistvé, stejně tak se stává i naše zcela nová síla…jak začínáme nový vzrušující pobyt v námi nově stvořené realitě.

Se spoustou lásky a vděčnosti

Karen

Originál najdete: www.emergingearthangels.com 

Zdroj české verze: www.susila.webgarden.cz

Do češtiny z originálu přeložila Isobel Z. Tento článek může být jakkoliv šířen a reprodukován, pokud je připojena tato poznámka.

Sdílet
Předchozí článekLÉČENÍ ASTMATU POMOCÍ REIKI
Další článekZORBING

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015