Co jsou to vitaminy? Jsou to látky, které si náš organizmus neumí vyrobit a musí je dostat výživou. Jsou pouze 2 výjimky, kdy si organismus vyrobí z provitaminu A- b -karotenu vitamin A a vitamin D3, který vznikne z provitaminu 7-dehydrocholesterolu, uloženého v pokožce po jejím ozáření.

Po řadě bádání je dnes známo 13 vitaminů. V organizmu se podílejí na celé řadě biochemických reakcí, které transformují potraviny, resp. živiny na energii. Jsou rovněž nezbytné pro udržení různých tělesných funkcí a pro výstavbu nových tkání. Déletrvající nedostatek vitaminů může zhoršit celkový zdravotní stav a může ve vážných případech způsobit i smrt.

Každý vitamin má v organizmu svou jedinečnou úlohu.

A – pro dobré vidění, pro podporu imunity

D – proti křivici, pro dobré kosti

E – původně antisterilní a dnes antioxidační

K – pro srážlivost krve, pro absorbci vápníku v organizmu

C – proti skorutu, na zvýšení imunity, pro tvorbu kolagenu, proti oxidaci

B – skupiny – pro tvorbu energie – metabolismus živin (bílkovin, sacharidů a tuku)

B1 – pro nervový system

B2 – pro funkci některých částí kůže a sliznic (ústa a oči)

B6 – pro krvetvorbu, pro nervový systém, pro imunitu

B12 – pro krvetvorbu, pro nervový systém

Niacin – proti pelagře – červené hrubé kůži, částečně snižuje vysoký obsah cholesterolu a triglyceridů

Kyselina listová – pro krvetvorbu, pro transformaci homocysteinu, má ochranný vliv na vznik defektů páteře u embryí

Kyselina pantothenová – pro opravu a údržbu buněk a tkání – především pokožky, je potřebná pro syntézu řady důležitých složek

Biotin – pro zvyšování účinnosti imunitního systému

Pravidelný přísun vitaminů je tedy nezbytný k normálnímu životu, plnému pocitu zdraví, k udržení výkonnosti a odolnosti proti nemocem. Existují určité situace, kdy náš organizmus potřebuje větší příjem vitaminů, tedy nad hodnotu, kterou dostává z běžné stravy. Je to těhotenství, kojení, nadměrný konzum alkoholu a kouření, mimořádný vývoj energie při namáhavé práci nebo při sportování, ale také onemocnění a vyšší věk. Senioři jedí podstatně méně, značně jednostranně a berou řadu léků. K nedostatečnému příjmu vitaminů dochází též při infekčních onemocněních, ale také chronickýh onemocněních jako jsou kardiovaskulární a nádorová onemocnění a osteoporóza a v neposlední řadě souvisí i s ekologickou zátěží. V tomto případě mají některé vitaminy funci antioxidantů, které odstraňují volné radikály, tj. reaktivní sloučeniny s jedním nebo více volnými elektrony, které mohou poškodit tkáně a způsobit i vývoj rakoviny.

Z odborných, respektive vědeckých článků, uveřejněných v posledních letech o vitaminech a jejich vztahu k některým chronickým onemocněním, jako jsou kardiovaskulární a nádorová onemocnění a též osteoporóza, vyplývá, že zejména 9 vitaminů je nepostradatelných z hlediska prevence u dospělých. Jsou to: kyselina listová, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D, vitamin E, provitamin A – b -karoten, vitamin A, vitamin C, vitamin K. U vitaminu B1 a B2 je jen málo údajů o jejich vztahu k chronickým onemocněním. Naopak do této skupiny je zařazen lykopen, karotenoid bez aktivity provitaminu A. Velmi obsáhlou práci z tohoto oboru vypracovali autoři Kathleen M. Fairfield-ová a Robert H. Fletcher, kteří také čerpali z velmi bohaté literatury, uvádějí 152 odkazů. V tomto svém článku se omezím jen na nádorová onemocnění.

V poslední době se pozornost vědců soustředila na úlohu kyseliny listové u nádorového onemocnění rakovinou. Byl zjištěn určitý vliv na prevenci, a to jejím doplněním. Vyšší příjem kyseliny listové stravou se projevuje snížením rizika onemocnění rakovinou tlustého střeva u střídmých konzumentů alkoholu. Při příjmu multivitaminového přípravku po dobu delší než 10 let se riziko tohoto onemocnění tlustého střeva snížilo o 25 %. U střídmých konzumentů alkoholu s nízkým příjmem kyseliny listové nebo methioninu se toto procento ještě zvýšilo.

V jiné studii se prokázalo, že u žen při konzumu multivitaminu s kyselinou listovou dojde k 75% snížení rizika nádoru konečníku. V další studii došlo k 60% snížení rizika nádorového onemocnění tlustého střeva u mužů i u žen, u kterých však nebylo signifikantní. Nutné je uvést, že muži, kteří pili alkohol a konzumovali stravu s nízkým obsahem kyseliny listové a methiononu, měli zvýšené riziko rakoviny tlustého střeva.

U nádoru prsu má vyšší příjem kyseliny listové rovněž příznivý účinek a může redukovat toto riziko, ale jen u žen, které mají nízkou hladinu kyseliny listové a konzumují alkohol. V jiné studii se prokázal dobrý účinek multivitaminu u účastníků konzumujících alkohol, a to tak, že se riziko nádorového onemocnění prsu snížilo o 25 % .

Vzhledem k tomu, že nádor tlustého střeva a prsu je v západních zemích nejrozšířenějším nádorovým onemocněním, je každá možnost i malého snížení rizika zvýšeným příjmem kyseliny listové velmi důležitá.

Vitamin E podobně jako ostatní antioxidační vitaminy působí preventivně na oxidativní poškození lipidických membrán a lipoproteinu o nízké hustotě (LDL). Vitamin E je též potřebný pro imunitní funkci, a to zejména u starších pacientů. Vztah vitaminu E k hlavním druhům nádorového onemocnění – prsu, plic, prostaty a tlustého střeva – byl sledován v mnoha studiích. Z výsledků vyplynulo, že pro redukci nádoru prostaty je důležitý a – a g -tokoferol, které toto riziko mohou snížit, zejména u kuřáků.

Vitamin C s také pozitivně projevuje v prevenci nádorových onemocnění. Konkrétně jako ochrana u nádorů ústní dutiny, jícnu a žaludku se positvně projevuje strava bohatá na vitamin C, hlavně konzum velkého množství ovoce a zeleniny. Naproti tomu při nízké hladině vitaminu C v séru prokázaly dvě studie totální úmrtnost na nádorová onemocnění u mužů, ale ne u žen. Nedávno zveřejněné studie podávají rovněž inverzní vztahy mezi příjmem vitaminu C stravou a nádorovými onemocněními úst, žaludku a prsu u žen před menopauzou a také u žen s pozitivní rodinnou dispozicí. V jedné studii se zjistilo 20% snížení rizika nádorového onemocnění prsu při vysokém příjmu vitaminu C potravou a jiná studie však neukázala žádný vztah mezi hladinou vitaminu C a rizikem nádoru prsu.

U uvedených pozitivních nálezů mezi vitaminem C a rizikem nádorů zůstává nejasné, zda snížení je způsobeno konzumem ovoce a zeleniny, které nabízí široké spektrum různých živin nebo zda je vitamin C sám tou ochrannou živinou. I když dosud nejsou žádné studie, které dokazují, že doplnění je spojeno se snížením tohoto onemocnění, je pro populaci důležité zjištění, že strava bohatá na vitamin C několikanásobně snižuje nádorové onemocnění.

Do této skupiny antioxidačních vitaminů patří též karotenoidy. Dnes je známo více než 600 karotenoidů, všechny mají antioxidační aktivitu, ale jen přibližně 50 je provitaminů A. Z nich jsou nejdůležitější b -karoten, dále a -karoten a kryptoxanthin. Z karotenoidů bez provitaminové aktivity je nejdůležitější lykopen, lutein a zeaxanthin. Nejlepší důkaz o vlivu na snížení nádorů byl získán u plic, tlustého střeva, prsu a prostaty. Nejen provitamin A b -karoten může snížit riziko nádorového onemocnění vlivem své antioxidační účinnosti, ale též i sám vitamin A – retinol, ovšem jiným mechanizmem.

S karotenoidy bylo provedeno mnoho studií a výsledky nejsou vždy se stejným výsledkem. V jedné studii byl prokázán inverzní vztah mezi příjmem β-karotenu a nádorem plic, v jiné studii nebylo prokázáno snížené riziko nádoru prsu při zvýšeném příjmu β-karotenu. Podobně následující 4 studie uveřejnily, že není žádná spojitost mezi příjmem karotenoidů ze stravy a nádorovým onemocněním prsu. A pátá studie zjistila, že u žen před menopausou, zejména u těch žen, u kterých byla rodinná zátěž na toto onemocnění, dochází k signifikantnímu snížení rizika nádorového onemocnění prsu při příjmu zvýšeného obsahu α- a β-karotenu, luteinu, zeaxanthinu a obsahu vitaminu A ve stravě. Následujících šest studií o karotenoidech v séru prokázalo smíšené výsledky. Ze čtyř studií se neukázalo snížení rizika nádoru prsu při vyšší hladině karotenoidů v séru, naproti tomu dvě větší studie zjistily inverzní vztah pro kryptoxanthin, lykopen, lutein a zeaxanthin.

Ženy s vyšším obsahem karotenoidů v séru mohou mít větší příjem i ostatních živin z ovoce a zeleniny a karotenoidy samy nemusí mít ochranný účinek.

Vitamin A – retinol byl zkoumán jako ochranný chemoprotektivní činitel pro různá nádorová onemocnění, a to pro svůj účinek na epitelium a imunitu organizmu. Vztah mezi retinolem a nádorem žlučníku se studoval v mnohonásobných studiích. Jedna z posledních tyto práce uzavřela v tom smyslu, že strava bohatá na ovoce a zeleninu se spojuje se sníženým rizikem nádorů žlučníku, ale spojení s retinolem nenašla. U nádorů prsu uzavřela své výsledky řada studií tak, že existují důkazy o mírném inverzním vztahu mezi vitaminem A a nádorem prsu, ale bylo nejasné, zda karotenoidy nebo vlastní vitamin A je klíčovou živinou. Dvě jiné studie ukázaly mírné snížení rizika nádorů vlivem vitaminu A a další studie neprokázala vztah žádný. Zdá se, že vitamin A může snížit riziko nádoru žlučníku a prsu, ale údajů není mnoho.

Co říci závěrem? Výsledky nejsou dostatečně vždy průkazné, protože každý člověk je biologické individuum a též strava každého jedince se liší jak skladbou potravin, tak i jejich složením. V každém případě je dobré se věnovat zvýšenému konzumu ovoce a zeleniny. Odborníci na výživu doporučují 5x denně a běžnou stravu doplnit příjmem vitaminů, neboť obsah vitaminů ve většině pokrmů se snižuje tepelnou úpravou, a proto příjem vitaminů není vždy dostačující.

Ing. Jarmila Blattná, CSc.

Nadace NutriVIT Praha

Komentáře