Poselství Mistrů Kuthumi-Agrippy a Máří Magdaleny

Přijala Michelle Eloff

V týdnu kolem 11. listopadu 2011 bude skupina Lightweaver v Jihoafrické republice pořádat seminář 99 Desek Hvězdných Kódů a vy jste zváni, abyste se připojili. 99 Desek Hvězdných Kódů navazuje na nejvyšší zdroje DNA, Světlo a Lásku. Každá deska je kód, který obsahuje posvátný symbol, napojený na krystaly a svět minerálů a aktivující božský otisk vaší božské ozvěny skrze matrici duchovní hierarchie Matky/Otce Boha. Protože krystalický svět a svět minerálů ztělesňují karmické otisky Země a lidstva, je nám nyní dána nová a ojedinělá příležitost pročistit koloběh ničení a zneužívání a umožnit lidstvu vstoupit na novou cestu stvoření tím, že odemkneme časové kódy minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

V roce 1999 byla na Zemi poprvé ukotvena část tohoto kódu a tohoto světla. Nyní je čas, aby byly ukotveny i vyšší dimenze tohoto posvátného zakódovaného jazyka. Desky jsou určeny k probuzení moudrého opravdového Já, aby byly podpořeny změny, které nám Matka Země v současnosti ukazuje. Každá Duše na Zemi má klíč, pasující k časovému zámku, který nyní již může být aktivován. Strážci Kódů byli tedy povoláni, aby objevili hvězdné kódy v sobě a spojili se dohromady za účelem odemknutí kolektivního časového zámku. S každým světelným paprskem, který pronikne kolektivním vědomím, může hustotou kolektivní iluze proniknout i vznešený jazyk světla.

Celkem existuje 11 časových zámků, které budou odemčeny 11. Listopadu 2011. Tyto gargantuovské, časově uzamčené brány byly dosud uchovány ve štítech hvězdného světla v samém srdci Adamova kalendáře. Tyto aktivace umožní, aby se četné dimenze řeči nebe i země spojily na nové frekvenční úrovni a byly uvolněny skrze ty, kterým byl tento úkol zadán.

Svým způsobem se nám nabízí možnost přenastavit matrici iluminátů a tím poskytnout lidstvu zcela čistý štít. Toho lze však dosáhnout jen díky vědomým lidem jako jste vy, kdo přijímáte svou předem určenou roli. Dějiny Atlantidy se znovu přehrávají, a my si musíme stále uvědomovat, že vysoké hierarchie Ducha, Pravdy a Světla dodržely své slovo, stojí teď po našem boku a pomáhají nám zajistit, aby byla aktivována nová šablona.

Bytosti tří Světů Osvícení se ve velkém počtu shromáždily, aby nám pomohly provést tento mocný očistný plán. Bytosti, jež mají za úkol nám pomoci, přichází v rozmanitých podobách, abychom díky nim pochopili množství podob života.

Získáním božské přirozenosti, která existuje ve všech rovinách života, může být vytvořena stezka, po které může dle své volby kráčet kdokoli další. Tato možnost výběru je dostupná díky prostředkům a postupům, které nabízí 99 symbolů, minerálů, drahokamů a otisků. Každá z těchto desek slouží jako klíč, který ve vás probouzí mnoho úrovní vědomí, viditelných i neviditelných, které jsou vám nyní z celé šíře života dostupné.

Výprava za Deskami Hvězdných Kódů není pro ty, jejichž srdcím chybí vytrvalost. Tato cesta osvícení zachází hodně do hloubky a ukazuje vám mnohé dimenze vašeho Já, které se odrážejí v různých dimenzích života a ovlivňují prožitky a zkušenosti lidstva. Účastníci našeho kurzu dostanou příležitost od základů změnit svůj život prostřednictvím očištění a ozdravení. Vaše tělo bude jakýmsi vodičem, skrze který budou tyto posvátné kódy ukotveny. Vaše osobní osvobození napomůže otevření časových zámků, které jsou zmíněny výše. Způsobem, který byste si dříve jen těžko představili, vyzkoušíte svou roli strážce nebe i země.

Obdržíte také kódy Světelných krystalů, díky nimž budete moci své kódy předávat dále těm, kteří budou připraveni přijmout toto nádherné osvobození Světlem.

To, co se o sobě dozvíte, vás osvobodí způsobem, který si zatím neumíte představit. V průběhu sedmi intenzivních dnů se naučíte tvořit silnější pouto s Duchem a hierarchiemi, které sledují váš vývoj. Bylo vám slíbeno, že tento čas přijde. Cítíte, jak vaše míra osvícení a vědění postupně roste – a toto je pro vás potvrzení, že přišel váš čas a můžete začít plnit svoje poslání.

Jako část příprav na listopadové otevírání časových zámků se Michelle a další odhodlaní jihoafričtí světlonoši vydali k Adamovu kalendáři a okolním troskám, aby se zúčastnili několika aktivací. Ty jsme samozřejmě nahráli a rádi bychom se s vámi o ně podělili.

Poselství Mistra Kuthumi – Agrippy

Já jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím k vám na paprscích Lásky a Moudrosti, abych přivítal každého z vás a dal vám požehnání v podobě změny, osvícení, nového směru a skupinové podpory. Zdravím vás, milovaní.

Scházíme se dnes s vámi s velikou radostí a potěšením v našich srdcích. Každého z vás bereme do bezpečí srdce Krista a rukou Božích.

Setkání, které se dnes uskuteční, je v souladu s posvátnou podstatou Boží ozvěny, která vychází ze srdečních čaker našeho Otce/Matky Boha. Starodávní strážci tohoto místa vás zde vítají a toto setkání oslavují, neboť se již blíží doba, kdy budou moci být uvolněny kódy uložené zde i na dalších místech, se kterými se budete propojovat.

V měsíci listopadu proběhne aktivace a propojení se samotnou podstatou vyššího vědomí a moudra Matky Země. To vám také přinese možnost proniknout k vyššímu vědomí a moudrosti vaší Duše i skupin Duší, které se v této konkrétní době budou scházet. Důvodem, proč jste byli svoláni, abyste se vrátili na tato místa, je že vám známé energie Mojžíše, krále Šalomouna a mnoha dalších starověkých králů se ve velkém počtu shromáždí a přinesou vám starobylé klíče k vyšší moudrosti. Tyto klíče jsou zakódovány do Desek Hvězdných Kódů, které v původní podobě již někteří z vás poznali a které se nyní mění za účelem podpory mocné přeměny vědomí lidstva.

V okolí posvátných míst se nyní vytváří silné světelné štíty, aby mohli nositelé Světla volně přijímat řeč Světla. Tato uvolněná energie není určena pouze dospělým, ale přijímají ji také děti. Ty totiž ponesou kódy, které budou uvolněny až v pozdějších fázích duchovního vývoje a přeměny lidstva.

Mocný otisk Matky Země prochází transformací a vy všichni jste toho součástí. Alexandr Veliký byl přenesen do sféry zlatavé Podstaty plynoucí Lásky. Tím byly otevřeny posvátné komnaty skrývající 99 klíčů k hvězdným sférám skrze svět Dračích Králů, Dračích Královen a Dračích Mistrů. Všichni již znáte energie, které vám přinášíme.

Nyní sem přistupují Lord Metatron, Lord Maitreya a Lord Melchizedek. Přizvali k sobě niternou energii Alexandra Velikého, Apollóna a Dia, Herkula, Athény a Afrodity. Zveme do tohoto kruhu St. Germaina s 55 vesmírnými plameny. Každého z vás doprovází a posiluje váš mistrovský průvodce.

Starodávní strážci tohoto posvátného místa žádají vaše svolení, aby mohli spojit vaše energie se starodávnými kódy tohoto starodávného jazyka a moudrosti, které jsou uloženy v krystalických tepnách těla Matky Země. Archanděl Michael, Velitel Aštar, Lord Hilarion, Lady Nada, Bohyně Ištar a Inanna přicházejí a staví se do posvátných kruhů, zesilujících působení sfér, kterými právě procházíte v rámci svého zasvěcení, ke kterému jste byli povoláni.

Přichází Mistr Ješua, Lord El Morya, Lord Merlin, Lady Guinevere, Jezabel a Máří Magdalena. Přichází Starodávní, sledují tok energií a s vaším svolením spojí vaše energie s energiemi otisku vyšších sfér. Tyto energie se nyní šíří do Adamova kalendáře a zahrnují celou oblast Kaapsehoop. Původní otisk, zlatý otisk a platinový otisk vyšších sfér moudrosti jsou nyní aktivovány a každý z vás se na tom podílí. Proto se zhluboka nadechněte, zcela vydechněte a uvědomujte si živly kolem sebe: vítr, zemi; vítejte, ohni a vodo. Vítr změny vám přináší vhodné příležitosti. Voda vám přinese očištění, živel ohně zase potřebné odhodlání a píli. Živel země vás pak doslova bude uzemňovat. Tyto energie se nyní šíří do celé zdejší zeměpisné oblasti a propojují se s Portálem plynoucí lásky v šesté dimenzi.

Soustřeďte se na své třetí oko. Prociťte, jak vám touto čakrou pulzuje energie. Alexandr Veliký vstupuje nyní do středu tohoto kruhu a drží v rukou nádherný disk ze zlata a platiny. Do tohoto disku je vsazeno dvanáct posvátných drahokamů, z nichž každý je propojený s určitou částí Kola Života. Tyto drahokamy odpovídají dvanácti krokům vzestupu, dvanácti nástrojům transformace, dvanácti měsícům vašeho roku, dvanácti cestám k osudu, dvanácti komnatám uvnitř Hádova světa, kterými musíte projít a které vás propustí do dvanácti vznešených paláců tvořících dvanáct svatých nebeských zámků.

Alexandr Veliký přináší období velikých změn a slouží jako ochránce při zrození prvních Platinových dětí. Dvě z nich, jedno mužského a jedno ženského pohlaví, se již narodily. Během silného toku těchto přicházejících energií tyto platinové paprsky harmonicky spojují všechny z vás s božskou inteligencí Posvátné Matky a božským jednáním Posvátného Otce.

Proto se prosím fyzicky uvolněte a dovolte Starodávným poskytnout vám energii, kterou v tuto chvíli potřebujete ke svému vlastnímu ozdravení a propojení s klíči vědomí a klíči osvícení. Spojíte se také s posvátnými kódy, které pomohou lidstvu si uvědomit, proč je nyní čas rychlejší než lidská mysl. Zdá se, že vše se teď děje rychleji. Je to proto, že mnohé části lidské osobnosti zatím nebyly schopny se přizpůsobit a vyrovnat se s rychlostí toku a změn okolních energií. Dojem zrychlujícího se času je způsoben mocnými, posilňujícími a stále se měnícími energiemi, které k vám přichází. Procházíte obdobím revoluce a evoluce.

Přistupují k vám Sluneční Archandělé. S vaším svolením vám do čakry třetího oka a do srdeční čakry vloží vznešený zlatý krystal. Tyto krystaly vytvořili Alexandr Veliký, Apollón, Herkules a Zeus. Jejich energie umožňují výraznou změnu, kterou nyní lidstvo potřebuje.

V tuto chvíli se roztáčí mužský zdroj energie. Tato energie prýští z hloubi Země i ze středu Otce Nebe. Vdechujte tuto mužskou sílu do svého těla a dovolte jí, aby přirozeně protékala vašimi čakrami a otevřela před vámi cestu.

Lord Maitreya se nyní ptá, zda jste připraveni a ochotni v této fázi svého života učinit kroky, které vás přivedou ještě blíže k vaší roli pracovníka Světla, abyste mohli splétat paprsky svatého vědomí, i navenek prožívat pravdu svého pravého Já a dávat temné části sebe sama lásku, sílu a světlo, které potřebuje, stejně tak jako dostatek moudrosti a pozornosti, aby se tato vaše část mohla povznést nad to, co ji dosud oslabovalo, aby mohla konečně vykročit do Světla. Tím budete i vy sami moci pojmout mnohem větší množství Světla.

St. Germain na každého z vás nechává působit 55 plamenů, které mají schopnost zažehnout hlubší vnitřní vědění, co je třeba v tomto životě udělat, abyste se mohli posunout dál a zcela jistě věděli, že jste v jednotě se Světlem a že váš stín, přestože vás stále následuje, vám pomůže se osvobodit.

Nyní přistupují Apollón a Alexandr Veliký. Mají v rukou posvátné oleje k pomazání. Jedním je kadidlo a druhým ylang ylang. Apollón umisťuje olej na vaši korunní čakru a Alexandr Veliký do místa vašeho třetího oka. Představujte si, jak tyto oleje vaše čakry pročišťují a uvolňují z nich nashromážděnou energii. Dejte prostor příležitostem, které k vám přicházejí.

Posvátné oleje a 55 plamenů vám společně přináší možnost projít ozdravným procesem, který působí do hloubky hustoty falešných systémů víry a přesvědčení, jež vás dělily od mnohých částí vašeho Já. Tyto nejstarší části vás samých hledají, jak se osvobodit, hledají Světlo, vaši lásku, vaši pomoc a vaše uznání. Jsou to části, které jsou zraněné, které jste v minulosti zavrhli. Přijměte tyto své části na tomto místě, kde může dojít k vyléčení.

Starodávní obyvatelé těchto posvátných krajů otevírají brány do míst, kde hlouběji pochopíte Světlo a Temno, Nebe a Zemi a konečné spojení Boží rozdělenosti, polarity a duality. Právě toto je posvátná lekce, které se vám dostane skrze mocná učení a energie aktivace 11-11-11. Během měsíce listopadu musí lidstvo tuto lekci pochopit. Je to lekce duality, polarit, mužského a ženského aspektu – a skrze pochopení bude moci lidstvo přijmout energie Trojjediného Boha a Bohyně ve svém Já: Otce, Matku a Dítě. Tyto tři roviny vědomí umožňují lidem vyplout na božskou duchovní cestu a prožít hluboce osvobozující dobrodružství objevování hlubších částí vlastní Duše a vlastního vědomí, čímž se otevře prostor pro hlubší vztah s duchovní podstatou planetárních bytostí, které vás provázejí.

Starodávní obyvatelé se radují z návratu Pracovníků Světla, jako jste vy. Přišli jste totiž, protože jste připraveni. Přišli jste, protože máte odhodlání. A takovéto energie dláždí cestu směrem k budoucnosti, aby se lidé mohli opětovně spojit se starými tradicemi těch, kdo původně pracovali s duchovní podstatou Vesmíru a Země a rozuměli řeči společného působení živlů a všech součástí Stvoření. Toto je třeba mít na paměti. Toto umožňuje návrat k vnitřním smyslům.

Lord Melchizedek teď ve vašem srdci aktivuje geometrickou mandalu. Je to posvátný portál do osobní dimenze vašeho jedinečného otisku. Díky tomu budete moci nalézat odpovědi na své otázky a odhalíte mocné Světlo ve svém nitru. Síla vaší intuice bude stále růst. Ovšem vaším úkolem je poslouchat ji, věnovat jí pozornost.

Tyto božské energie budou dále sílit a my je budeme postupně ukotvovat v Adamově Kalendáři. Budou se zde moci zcela propojit a podpořit přípravy na události, ke kterým dojde v měsíci listopadu.

Palác míru na vás čeká. Dimenze plynoucí Lásky je kolem vás. Zůstaňte na pár chvil ztišeni a dovolte těmto energiím usadit se ve vašem těle. Část vašeho ducha se již přesunula k Adamovu kalendáři a čeká tam na vás. Právě tam dokončíme dnešní aktivaci.

Děkujeme, že jste se tu s námi dnes sešli. Bytosti tohoto místa se vám s vděčností uklánějí a každému z vás věnují darem posvátný kámen. Zhluboka se nadechněte, zcela vydechněte a přivolejte své vědomí zpět do svého fyzického těla. Dovolte svému tělu, aby procítilo tyto energie, které byly vyslány k vám i ke všem bytostem, které budou přítomny další části aktivace.

Jděte nyní v pokoji a věřte, že jste obdrželi vše, co jste obdržet měli. Bylo pro nás ctí provést aktivaci na této první úrovni. Nechť vás stále vede světlo vaší pravdy.

Já jsem Kuthumi-Agrippa. Adonai.

Poselství Máří Magdaleny

Já jsem Máří Magdalena, zdravím vás a vítám vás v Boží přítomnosti na tomto posvátném místě. Vítejte.

Uplynulo mnoho cyklů evoluce a nyní nadešel čas, aby díky starým bytostem byly spojeny ty Duše, které souhlasily, že se stanou pilíři a budou ukotvovat posvátný jazyk Matky Otce Boha, který vyzařuje hvězdnými paprsky Vesmíru. Znovu budou zažehnuty božské kódy v nitru těla Matky Země a posvátné kódy, které byly uložené na tomto posvátném místě po dlouhé věky.

Na tomto místě ukotvujeme ženskou energii, božskou inteligenci Posvátné Matky, posvátné ženství, díky němuž bude budoucímu Stvoření dána síla vyživujících energií. Božská Vesmírná Matka podává své ruce všem, kteří hledají její pomoc a ochranu. Tyto kódy náleží dětem vašeho světa. Je čas, aby byla probuzena semínka v nitru průvodců těchto dětí. Samy děti znovu nalézají spojení s klíči, které otevírají dveře do vnitřní sféry božských vesmírných energií. Jsou to posvátné kódy, které projevují řeč Světla.

99 Desek Hvězdných Kódů má krystalickou podstatu. Tyto kódy byly poprvé aktivovány před dvanácti lety. V tento zlomový okamžik, tato energie znovu vyplouvá na povrch, neboť její vibrace již mohou být přijaty. Proto je mnoho Pracovníků Světla povoláno ze všech koutů světa, aby se spojili na tomto místě. Právě zde mohou duality vašeho světa zcela splynout a stát se jediným božským projevem spojeného mužského a ženského principu.

V budoucnu se mnoho lidí rozhodne propojit své světlo s vyššími aspekty sebe samých skrze proces porozumění božskému manželství, vlastnostem posvátného manželství a jednotě četných aspektů duality osobnosti, a budou toto projevovat ve vnějším světě. Důvodem, proč já Máří Magdalena zde před vámi stojím a předávám vám toto poselství, je, že posvátné ženství musí být přijato stejně tak, jako bylo přijato posvátné mužství. Přestože obojí bylo v minulosti zneužíváno, nesmí být těmto aspektům dáván pozemský význam a chápání mužství a ženství. Musí dojít k vnitřnímu porozumění mužskému a ženskému principu ve vás.

Připravujeme se také na velmi významnou oslavu, kdy božský ženský a mužský princip, Trojjediný Bůh a Bohyně nechají splynout svoje světlo. Toho bude docíleno řadou velkolepých nebeských aktivací, které se budou střídat s aktivacemi pozemskými. To posune hybnou sílu energií proudících z nebes na zem a ze země do nebes, na úplně jinou úroveň projevení a proudění. Všem, kdo jsou ochotni otevřít svá srdce, oči i uši, bude spojení božského mužství a ženství skrze Trojjediného Boha a Bohyni odhalovat skutečnou podstatu Lásky, neboť Láska umožňuje vývoj a přináší sílu projít změnami, které znamenají růst pro silné Vůdce Světla, aby projevili svoji moc a svoji pravdu; aby vyzařovali Světlo.

Dnes také tvoříme prostor, aby se četné roviny, četné vrstvy matrice iluze, často nazývané matrice iluminátů, nadále hroutily. Nemějte strach z těchto změn. Nemějte strach. K těmto procesům bude docházet skrze opozici k dalším vládám, další a další vůdci lživého světa budou sraženi na kolena. Po návratu z Ruska jsme řekli, že moc bude navrácena lidu. Toho jste v dnešní době svědky. Také jste ale svědky těch, kteří nechápou povahu moci. Nechápou odpovědnost, která je spojena se skutečnou svobodou. Proto jsou energie, které dnes ukotvujeme v přípravě na měsíc listopad, výzvou pro všechny, aby se snažili porozumět skutečnému významu osvobození, skutečnému významu svobody a schopnosti přenechat kontrolu vyšším aspektům sebe sama – částem sebe sama, které jsou osvícené, které znají pravdu.

Všichni jste byli na toto místo povoláni, protože jste strážci. To víte již z dřívějška. Toto posvátné místo je spojováno s božskou vesmírnou ozvěnou všemocných vlastností skutečné moci, svobody a lásky. Díky tomu budete moci kráčet po cestě jako Vůdci Světla a neztratíte se. Proces rozpomínání se na to, kým skutečně jste, je vždy obtížný, neboť jste nuceni vzdát se těch částí sebe sama, které udržují při životě vládnoucí systém iluzí. Všechny falešné systémy víry, všechny části vás samých, které jsou uvězněné v iluzích, vyživují matrici iluze. Otisk osvícení je proto posilňován tím, že budete osvíceni ve smyslu víry v sebe samé, čistého spojení s těmi, které milujete, jednoty s vašimi potomky, s přáteli a dalšími blízkými členy vaší skupiny Duší. Vy, kdo jste zde přítomni, tvoříte skupinu Duší. Přišli jste sem splnit zvláštní úkol. Každý z vás nese božský kód, který je tímto navrácen tomuto místu v přípravě na měsíc listopad. Tato energie se dále šíří do míst Portálu plynoucí lásky v šesté dimenzi. Požádali jsme osobu přijímající toto poselství, aby se k portálu brzy vrátila a mohla s námi provést další aktivace. Energie budou nadále růst. Všichni se toho budete účastnit. Důvěřujte proto božským dějům a zásadám v přírodě; povedou vás a budou vás inspirovat.

Nyní k nám přichází božští mistři vznešené Vesmírné Rady, jejich energie vás obklopuje a přijímá vás do posvátné ozvěny, která aktivuje tyto kódy. Posvátná ozvěna se šíří tímto posvátným místem a okolím. V těchto místech je ukotveno ohromné světlo a je jedním z nejposvátnějších a nejstarších míst na vašem světě. Energie obsažené v těchto kamenech byly využívány mnoha starodávnými kulturami i bytostmi jiných dimenzí k zakódování a tudíž k ochraně Matky Země. Návrat Starobylých bytostí zároveň zasévá semínko do lůna ženy, která tuto energii zhmotní ve svém těle a porodí dítě, které bude nositelem starobylého otisku. Tuto energii jsme nyní aktivovali, aby každý z vás mohl přijmout léčení a podporu při hledání energií, se kterými se máte spojit. Budete se moci lépe vyrovnat s energiemi nadcházejících měsíců v přípravě na vlnu vzestupu v měsíci listopadu.

Ještě je třeba mnoho učinit i sdílet s ostatními. Ve správnou chvíli dostanete vhodné informace, nyní si však pouze dovolte vstřebat tyto energie a propojte se s moudrostí tohoto posvátného kraje. Dovolte Starobylým bytostem, aby vás vedly a připomněly vám, kdo jste a co jste sem přišli učinit.

Božské manželství, o kterém jsme hovořili, přinese lidstvu osvobození na mnoha úrovních. Ty části jednotlivých Duší, které byly zachyceny v pasti zavádějící a podmíněné lásky, budou osvobozeny. Náhradou bude návrat ke skutečné podstatě vzájemného spojení. Proto oslavujte a buďte v míru. Můžete se těšit na mnoho dobrého. Je také třeba provést mnoho příprav, vy jste ovšem bezpochyby schopni jimi projít.

Děkujeme za Vaši přítomnost, za vaši účast, trpělivost a vytrvalost. Zámek míru vám nabízí svůj nádherný purpur a budete se vznášet na zlatých křídlech, dokud nepřijde čas přejít do dimenze poznání a osvícení.

Já jsem Máří Magdalena, má láska je s vámi. Budeme oslavovat společně s vámi. Au revoir.

Poselství Mistra Kuthumi – Agrippy

Já jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím k vám s krátkým poselstvím. Chci vám všem připomenout, jak silné je vaše vnitřní světlo a jak významný je důvod, proč jste se zde shromáždili. Jak dobře víte, posvátná místa neobsahují pouze silnou pozitivní energii. Mnozí nečistí často přicházejí na posvátné místo, aby se pokusili uzavřít jeho strukturu a zabránit toku Světla. Vy jste zde dnes přítomni, abyste se podíleli na uvolňování temných energií, které zde byly uloženy. Pilíře světla v okolní zemi, obsahující posvátné kódy, se nyní mohou roztočit. Mohou být znovu nabity a oživeny, aby energie již plně proudila, až se zde znovu přijdete propojit v měsíci listopadu.

Toto je vskutku zásadní, neboť Afrika ztělesňuje jeden z nejdůležitějších aspektů starověké moudrosti v rámci kolektivního vědomí. Matka Afrika představuje na vaší planetě božskou inteligenci posvátného ženství a obsahuje nejmocnější, jak by někteří řekli nejsvětější a nejposvátnější klíče a kódy na vaší planetě. Původní kódy byly ukotveny na africkém kontinentu. A toto je jedno z takových míst.

Připravte se na mnohé změny. Vězte však, že tyto změny budou pozitivní. Co nejčastěji se odvažte poddat toku života a snažte se hledat útočiště v přírodě. Vy, kdo žijete v uspěchaných městech, časem zjistíte, že je pro vás stále těžší snášet intenzitu přítomných překotných energií. Rychlost proudění těchto negativních energií na vás bude mít silný vliv. A Shawne, jen pro tvou informaci, toto je jeden z důvodů, proč je pro Michelle obtížné vyrovnat se se vším, co s ní děláme, a zároveň se silným vlivem města, ve kterém žijete. Je životně důležité, abyste se častěji spojovali s přírodou. A platí to pro ty z vás, kteří si na to dosud nenašli čas: právě v přírodě můžete znovu oživit svou energii. Město je jako obrovský upír, který z vás saje energii. Ve městech je nyní více znatelná přítomnost strachu. Jeho intenzita pak vyčerpává citlivé pracovníky Světla, jakými jste právě vy.

Rozumíte tomu všichni? Čím jste citlivější, tím náchylnější jste k tomu, nechat se vyvést z rovnováhy negativními vlivy. Jinými slovy vaše citlivost na negativní vibrace roste stejně jako citlivost na vibrace vyšší. Mějte toto na paměti, drahocenní. Pamatujte, že je to důležitá součást příprav. A znovu vás ujišťujeme: můžete se těšit na spoustu velkých změn. Budete překvapeni, kam až stihnete dojít do konce tohoto roku.

Já jsem Kuthumi-Agrippa, král Slunečních Archandělů, vládce zlatého paprsku Lásky a Moudrosti. Má láska a má požehnání jsou s vámi a my všichni, všechny zde přítomné světelné bytosti, budeme stále s vámi až do chvíle vašeho návratu. My jsme Světlo. Vy jste Světlo. Jsme Jedno. Adonai.

© Michelle Eloff, Jižní Afrika

Tato informace může být sdílena s jinými zdroji pod striktní podmínkou, že žádná informace nebude změněna nebo vynechána nebo použita za účelem finančního zisku a bude uveden zdroj informace. Více o Michelle & The Lightweaver se dozvíte na www.thelightweaver.org.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Komentáře