Je to tedy nemoc, která začíná v rané dospělosti, ačkoliv se může projevit v jakékoliv etapě života dospělého jedince.

Čím mohou být epizody nemoci vyvolány?

Epizody nemoci mohou být vyvolány řadou různých příčin. Jak bylo uvedeno výše, vliv zážitků lze vysledovat jak u období deprese tak mánie. Tyto zážitky mohou být pozitivního nebo negativního rázu, je však pro ně charakteristické, že mají na danou osobu významný vliv. Narození dítěte bývá obecně považováno za pozitivní událost, avšak napětí spojené se změnou role, nedostatkem spánku a případně i vyššími finančními nároky vyvolává stres, který někdy u osoby s citlivostí vůči bipolární poruše může vést až k vypuknutí nemoci.

Lidé s bipolární poruchou se však mohou naučit rozpoznat zážitky, které by jim mohly způsobit zdravotní problémy a vypracovat si dovednosti, jak se takovým situacím vyhýbat. Pokud se jich vyvarovat nelze nebo pokud to není vhodné, mohou se naučit krokům, kterými se již v rané fázi budou chránit před důsledky těchto situací.

Společenské a osobní náklady na bipolární poruchu

V minulosti se projevovala tendence popisovat bipolární poruchu pomocí relativně příznivých pojmů. Vycházelo se z předpokladu, že konkrétní epizody deprese nebo mánie mohou být závažné, avšak trvají jen určitou dobu. Navíc se například oproti schizofrenii předpokládalo, že mezi epizodami, které klienty přivedly do péče psychiatra, se jim vlastně daří docela dobře.

Třebaže někteří lidí skutečně zvládají své životy po většinu doby velmi dobře, ukazují výsledky novějších prací, že existuje řada osob, které musejí zdolávat různé symptomy i v dobách, kdy jsou na tom „dobře“. Jinými slovy mnoho lidí nemá symptomy natolik rozvinuté, aby byli označeni za klinicky depresivní nebo maniakální, přesto však mají takové kombinace symptomů, které jejich každodenní život činí velmi obtížným. Americká studie ukázala, že osoba s bipolární poruchou může očekávat, že přijde v průměru o devět let života, o čtrnáct let produktivního věku a o dvanáct let normálního zdraví. Tyto údaje uvádíme proto, abychom zdůraznili závažnost problému, kterému musí lidé s touto diagnózou čelit. Dále tyto údaje svědčí o tom, že vhodná podpora a léčba mezi epizodami i během klinicky depresivních nebo maniakálních stavů je pro klienty velmi prospěšná.

Možné výsledky

Výsledky u osob s bipolární poruchou mohou být výrazně odlišné. Někteří lidé mají během určitého období malý počet epizod a jejich následný život je jen málo ovlivněn. Jiní mají období, kdy nemoc dominuje a pak období, kdy ustoupí.

Komentáře