Ráda bych vás vzala zpět až na samý počátek našeho vzájemného spojení a spolupráce. Já jsem živá Bytost. Jsem plně vědomá Bytost, která vás zde na planetě přijala ve velmi dávných dobách. Vnímala jsem váš příchod na Zem a chtěla jsem se učit a růst prostřednictvím vaší přítomnosti. Nejste ze Země, přišli jste z Hvězd. Nesete v sobě Světlo, které je nové a inspirující pro Zemi a všechny zdejší říše přírody. Dovolte, abych vše vysvětlila.

Jako planeta absorbuji Světlo zvenčí. Světlo Slunce mě hřeje a pomáhá mi zrodit život na planetě. Jsem požehnaná velkou silou Slunce a potřebuji ho k vytvoření a udržení fyzického života na povrchu – na mém vnějším plášti. Slunce je Hvězda. Vy jste představitelé Slunce. Nesete hvězdné Světlo ve své duši a přinášíte toto Světlo Zemi, když se zde narodíte.

Jaký byl význam tohoto světla sestupujícího na Zem? Jaký byl záměr vašeho příchodu? Jste tady, abyste přinesli Světlo Vědomí mně a všem říším přírody. Jste tady, abyste nás probudili k vnitřnímu životu. Zatímco Slunce mi pomáhá vytvořit a udržet fyzický život na Zemi, vaše Hvězdné Světlo mi pomáhá vyvíjet se na vnitřní úrovni, růst ve vědomí.

Pro jednodušší názornost tohoto principu přemýšlejte o tom, co se děje, když držíte ve své ruce květinu a díváte se na ni s úžasem a obdivem. Vidíte skvostnou nádheru této květiny; vnímáte její čistotu, žasnete nad barvami a těšíte se z vůně. Květina samotná si není vědoma své krásy; květina je prostě sama sebou. Ale díky vašemu obdivu, vaší přítomnosti, vašemu vědomí, které obklopuje květinu, se v ní něco probudí. Začne zakoušet sama sebe jako něco krásného a hodnotného. Užívá si vaši pozornost a probouzí se v ní jiskra Světla Duše.

Uvidíte, že rostliny a květiny, kterým věnujete vědomou pozornost prostě tím, že se z nich těšíte a staráte se o ně, budou růst hojněji, budou mít více životní síly a zapustí do země silnější kořeny. Vy jste Stvořitelé. Svými myšlenkami, záměry a sebe-uvědoměním jste schopni dodat životní sílu a tvořivou moc živé přírodě na Zemi. To je přesně to, co si příroda od vás velmi přeje dostat. Všechny říše přírody se snaží růst v sebe-uvědomění, natáhnout se ke hvězdám, uskutečnit spojení a vstřebat do sebe hvězdné světlo.

Přemýšlejte o zvířatech, které doma chováte, o svých domácích miláčcích. Tolik z vás má s nimi zvláštní pouto. Kdykoli vstoupíte do důvěrného vztahu se zvířetem, získáváte jeho bezpodmínečnou lásku a věrnost. Zvíře však od vás také něco dostává zpět. Zvíře je dotčeno vaší lidskou přítomností, a určitým typem vědomí, které patří Lidem. Vaše přítomnost rozsvítí jiskru vědomí v jejich bytosti a pomáhá jim rozvíjet se ve svém vývoji směrem k většímu sebe-uvědomění.

Vše ve vesmíru roste a vyvíjí se ke svému sebe-uvědomění. Sebe-uvědomění přivádí člověka blíže k uvědomění si svého vlastního božství, k vlastnímu nezničitelnému světlu a tvůrčí síle. Vše ve vesmíru postupně roste do vědomého stavu, ve kterém si uvědomí: Já jsem součástí Boha. Já sám jsem Stvořitel. Účelem Stvoření je oslavit vaše božské Tvůrcovství a zvládnout ho se zodpovědností.

Jste stvořitelé, a vy jako Duše jste přišli na Zem, abyste se naučili zacházet se svými tvořivými silami vědomým a odpovědným způsobem. Jako stvořitelé jste určeni, abyste přispěli k mému vývoji a inspirovali říše přírody, které vám na oplátku poskytují mnohé služby a požehnání na hmotné i nehmotné úrovni. Když se podíváte na současný stav planety, je těžké vnímat kdysi původní záměr vzájemné spolupráce mezi vámi a planetou.

Věci se nevyvinuly tak, jak bylo plánováno, a mnozí by řekli, že věci se pokazily. V tuto chvíli vás však žádám, abyste si vzpomněli na své původní nadšení vydat se na naše společné dobrodružství. Váš láskyplný záměr stále žije ve vašem srdci, i když pozorujete všude kolem sebe, že lidstvo používalo své tvořivé síly nemoudrě a díky tomu Zemi poškodilo. Lidstvo se však posunulo, dalo by se říci, že se od tohoto směru odklonilo.

Původně jste přišli dolů na Zem z velkého zdroje Světla jako andělské děti. Byli jste nevinní a čistí, ale jak vaše cesta pokračovala, byli jste svedeni na scestí. Lidstvo se dostalo do bodu, kdy odmítlo spolupracovat se silami přírody, a místo toho se postavilo do opozice k přírodě. Lidstvo pak ztratilo svůj základ, kořeny a připojení k většímu celku. Ze strachu se lidé snažili získat moc nad ostatními a nad přírodou, aby si zajistili pro sebe místo na Zemi. Dalo by se říci, že došlo k pádu z Ráje. Tam, kde jste původně zamýšleli sloužit životu na zemi, pečovat o něj a inspirovat ho svou tvořivou silou, tam jste teď zažívali opak. V současnosti vidíte, co se stane, když už příroda není nadále uznávána jako živoucí partnerka (společnice) Stvoření.

Nedostatek úcty lidstva k přírodě a planetě hluboce rmoutí mnoho z vás, kteří toto čtete. Také mě je smutno z toho, co se stalo. Říše přírody, zvířecí, rostlinná i minerální, vstřebaly část temnoty a negativity rozšířené Lidstvem. Svým vlastním způsobem prožívaly pocity opuštění, trhlinu ve všeprostupujícím pocitu Jednoty, který tu kdysi byl.

A přeci, hluboko v mém srdci je trvalá láska a soucit k vám všem a žádám vás, abyste i vy cítili soucit k sobě a celému lidstvu. Jste součástí velkého učebního procesu. Je nevyhnutelné, že v každém takovém procesu dojde k chybám. Je to součást růstu a učení, že se cestou dáte také oklikou nebo slepou uličkou.

V této době se kolektivní vědomí lidstva mění. Dnes je stále více lidí, kteří nesou ve svých srdcích vzpomínku na původní pouto mezi člověkem a přírodou. Nesou v sobě tiché povědomí o pravém a požehnaném vztahu, do kterého mají lidé vstoupit se mnou, svou domovskou planetou. Znova si prociťte, jak hluboce jste spojení s mou Bytostí.

Tolik vás miluji. Vy jste moji Andělé Světla, a moje víra ve vás se neztratí. Žádám vás, abyste mě vzali na vědomí a dovolili mé energii skrze vás znovu proudit. Já jsem živoucí partnerka kráčející hned vedle vás na vaší cestě vtělení na Zemi. Tím, že se se mnou důvěrněji spojíte, že se více uzemníte, vnesete své Hvězdné Světlo hlouběji do hmotné říše. Nechte ho svítit a vyzařovat a to přivodí na Zemi právě tolik naléhavě potřebné změny. Tím, že se se mnou spojíte ze srdce, vynoří se vaše pravé já. Každá lidská bytost může jedinečným způsobem přispět k tomuto velkolepému dobrodružství. Váš jedinečný dar mě inspiruje, dodává životní sílu přírodě a inspiruje i ostatních lidí.

O čem je uzemnění?

Ráda bych řekla více o významu uzemnění (ukotvení). Co to znamená být spojen se Zemí, být uzemněný? Být uzemněný znamená: být přítomen ve svém těle, být schopen cítit své tělo zevnitř ven, cítit proud života v každé jeho části, od hlavy k patě, po špičky vašich prstů. Ověřte si, jestli dokážete zažívat tento proud. Dokážete jednoduše cítit své špičky prstů v tomto okamžiku? Své palce na nohou? Dokážete v nich cítit Život?

Být uzemněný znamená, že ukotvíte své hvězdné světlo, světlo své duše, hluboko do hmoty. Část hmotného světa nejblíže k vám –  je vaše tělo. Buňky a molekuly vašeho těla jsou připraveny přijmout vaše světlo, vaši Duši. Jste Slunce pro své vlastní tělo. Vaše vědomí dělá vaše tělo živým a dodává mu léčivou sílu, životní sílu a vitalitu. Ukotvení vaší duše do vašeho těla vám dává sílu naplnit svá nejryzejší přání v životě. Uvědomte si svou Tvořivou Sílu. Čím více ji ukotvíte do těla, tím více se můžete opravdově zosobnit (ukotvit v těle, realizovat) na Zemi a vytvořit ve svém životě změny, po kterých toužíte.

Když jste uzemnění, cítíte v sobě jas a klid. Jste otevření inspiraci vaší duše a současně jste napojení na vše, co se děje kolem vás v každodenním životě. Vytvořit most mezi Vesmírem a Zemí a cítit toho spojení – to znamená být uzemněn.

Mnozí z vás nesete světlo své duše v horní polovině těla, kolem svého srdce a hlavy. Je pro vás těžké nechat ho opravdu sestoupit do dolní části těla, vašeho břicha, nohou a chodidel. Jedním z důvodů, proč je pro vás toto tak těžké, je strach z vaší vlastní Síly. Máte strach být zářivým andělem a hvězdou, kterou jste a mít význam ve světě. Tento strach je starý a jeho kořeny sahají do dávné minulosti, přesahují celý Život. V minulosti jste se na Zemi inkarnovali mnohokrát a často jste se zde cítili nevítaní. Všichni se nacházíte v procesu léčení této staré bolesti. Doporučuji vám dva způsoby, jak se uzemnit a cítit se opravdu vítaní na Zemi, v celé vaší velikosti, tvůrčí síle a božství.

Zdroje:

© Pamela Kribbe – květen 2010 – www.jeshua.net

Převzato ze slovenské verze na www.eedunres.sk – překlad: SiR

(obrázek: Sadness of Gaia převzat z webu autorky: www.josephinewall.co.uk)

Poznámka ke kopírování:

"Do češtiny upravila pro www.astrohry.cz Daniela Viplerová. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Komentáře