Energie archanděla Haniela
Člověk se sám pozvedl do role tvůrce a je schopen měnit dědičnost bytostí a rostlin.
O to důležitější je v současném bodě přítomnost duchovních sil k zajištění toho, že se tvůrčí moc lidstva v pokoře spojí s Božím Duchem a bude působit pro blaho Země a všech bytostí a pro blaho celého vesmíru.
Vesmír existuje v citlivé rovnováze. Každá, byť i ta nejmenší změna té nejmenší částečky je citelná v celém vesmíru a všude se viditelně projevuje. Podobně také každý čin a každá myšlenka každého jednotlivého člověka ovlivňuje celé lidstvo, protože jsme všichni vzájemně propojeni, podobně jako organismus, ve kterém musí každá buňka zaujmout své zcela individuální místo, protože jinak se celý systém zhroutí.
Rakovinná buňka opouští svou příslušnost k jednotě těla a vytváří samostatně nezdravé, nové formy (nádor), aby se, jak se zdá, sama uskutečnila.
Konečně umírá celý organismus a rakovinná buňka samotná také. Tvoření předpokládá odpovědnost a vyžaduje hluboké vědomí jednoty všech věcí. Energie archanděla Haniela pomáhá poznat, kde se snažíme realizovat z egoistických, sobeckých motivů a kde se stáváme částí Božího tvoření.
Poznání o přímé souvislosti všeho konání, všech projevů, všech pohybů, všech činů a všech životních forem je zprostředkováváno právě archandělem Hanielem.Jeho energie čistí Ducha, umožňuje přístup k informacím a tvoří vše nově. Archanděl Haniel vede naše vědomí k poznáni, že se naše myšlenky uskutečňují ve hmotě a přijímají tvar. To, co vysíláme, najdeme a to, co vytvoříme, je naše dílo, naše stvoření a nikdo jiný za to nenese odpovědnost, než my sami.
Nová, mocná tvůrčí energie se rozšiřuje na Zemi. Je proto potřeba duší plných Světla a zodpovědných spolupracovníků pro Boží dílo na Zemi.
Energie archanděla Haniela oslovuje zvláště takové lidi, kteří byli inkarnováni v Atlantidě, protože jeho energie znovu oživuje atlantské vědění.

Hovoří archanděl Haniel
Já jsem archanděl, který si hraje s tvary. Moje energie je tvůrčí kreativní a nekonečně mnohotvárná ve své materializaci.
Ve mně sídlí Boží radost, neboť Matka-Otec-Bůh má potěšení ze vzniku nového.
Ve mně sídlí poznání že vše přichází od Boha a vše plyne ZPět k Bohu; to, co kdysi bylo a to, co ještě bude. Oddej se BoŽí energii a jejímu vyzařování skrze mne, a tvá tvůrčí schopnost bude nekonečná.
Mnoho lidí nemá žádnou představu o tom, jak se svým Životem naložit, o tom jaký smysl se v jejich pozemském životě skrývá. Jsou odstřiženi od proudu energie, který řídím a reprezentuji. Často je příčinou zkušenost, učiněná v nějakém minulém Životě, trauma vydání na milost a nemilost.
Vyzařování mé energie je důležitým příspěvkem pro přechod do nového tisíciletí ve kterém se člověk pozná jako tvůrce své vlastní skutečnosti. Vědomí zalité Světlem, vytváří světelné světy a je světelnou přítomností na Zemi. Čistěte proto svá jemněhmotná těla. Teprve až budete skutečně čistí jako horské jezero a jako vzduch v Himálajích, může se skrze vás Boží tvůrčí energie manifestovat v souladu s vesmírnými zákony.
Pracuji se svými pomocníky skrze centrum ánanda-čanda na vašich jemněhmotných tělech. Já jsem "BoŽí vítězství", já jsem nositel Světla toho jména a od tohoto okamžiku jsem stále u vás.

Karta
Vše se zdá být v pohybu a ve vleku nekonečné osmičky.
Číslice osm symbolizuje vyrovnání, spravedlnost a nekonečnost. Osmička uprostřed karty je nekonečnou komunikací energie. Dvě věčně se točící elipsy se stýkají v jednom bodě a vyměňují si své energie. V tom je symbolizováno mnoho životních procesů, jako například dech.
Přes bod styku se klene most, který patří ke znázornění vnější osmičky. Centrální osmička je obklopena útvarem ve tvaru X, který připomíná provazce DNA v jádrech buněk, čímž je symbolizován nekonečný vývoj lidstva a veškerého života.
Obě osmičky a helixové tvary jsou vzájemně propojeny překřížením. Pozemská evoluce přechází tedy do nebeského vývojového procesu, jakmile je dosaženo určitého stupně vědomí. Pozemský vývoj (helix) je nesen čtyřmi bílými křídly duchovní svobody, která nakonec rozpustí pozemskou realitu. Rozpínáním vědomí tak dochází k nástupu nebeského vývoje, symbolizovaného dvakrát osmi hvězdami, čímž se hmota transformuje na vyšší pořádek.
Nově získané vědomí se vylévána spodním okraji obrazu do tvaru tříplátkového lotosu. Trojka spojuje protiklady na Zemi do jednoty. Plně rozkvetlý lotos v horní části karty je původcem všeho života a celého tvoření, jak symbolizují osmičky a helix. Je propojený se všemi tvary a otevírá své okvětní plátky vzhůru ke Světlu; k Božímu původu všech věcí. Na tyrkysovém pozadí je znázorněno deset tmavě modrých hvězd. Jsou nositelkami Světla, protože symbolizují temnotu, kterou je nutno osvítit. Celé stvoření je nekonečně obohacováno každým novým pokrokem a poznáním, nahrazujícím temnotu.
Tyrkysová je barvou, která umí propojit kolektivní poznání se srdeční energií, protože je namíchána z modré (komunikace) a zelené (srdce). Tyrkysová barva je tudíž důležitá pro uskutečnění hodnot vodnářského věku, jenž přepokládá bratrství celého lidstva při zachování svobody jednotlivce.

Situace
Archanděl Haniel tě vyzývá, aby ses naladil na věk vodnáře tím, že se rozpomeneš na sílu svého Ducha a s tím spojené možnosti. Dostáváš nyní možnost spolupracovat na vzniku něčeho nového. Poznej v sobě tyto nekonečné možnosti a schopnosti. Jsi schopen si vytvořit nový prostor a společně s ostatními zlepšit životní podmínky na planetě Zemi.
Možná se právě ptáš sama sebe, jaké talenty a schopnosti bys mohl dát světu. Naslouchej svému srdci, protože tam lze najít odpověď. Dovol si znovu jako dítě sáhnout po hvězdách. Maluj, když chceš malovat, i když ti říkají, že nejsi dost nadaný, zpívej, pokud v sobě slyšíš tóny, uzdravuj tím, že dáš lásku, buď s ostatními a poděl se o své nápady a inspirace. Věř sám sobě a svým schopnostem.
Ty i Země stojíte určitým způsobem na novém začátku.
Nyní lze otevřít mnoho dveří k vědění a je možno uskutečnit mnoho nápadů, které vznikly v minulých inkarnacích. Dovol si otevřít ony dveře tím, že půjdeš na nějaký kurs nebo seminář a společně s ostatními prožiješ nekonečné možnosti svého bytí. Když například namaluješ obraz nebo něco vytvoříš, dáváš světu něco nového, co jsi stvořil a sám se budeš cítit osvěžen a obohacen.
Poděl se svým individuálním způsobem o své vnitřní bohatství se světem a zažij hluboké uspokojení, které z toho vyplývá. Nosíš v sobě sémě Božího tvoření. Opatruj je s láskou a respektem.

Pomocné afirmace
Já prosím o mír pro mne a ostatní.
Já prosím o poznání pro mne a ostatní.
Já prosím o ochranu pro mne a ostatní.
Já jsem částí vesmíru, vesmír je částí mne.
Já jsem sám vesmír.

Zdroj: Velké karty archandělů od U. Hinrichs

Internetový zdroj:http://www.ranka.cz

Sdílet
Předchozí článekLÍPA
Další článekKDY JE POROD VYVOLÁN