Již dlouho mne žádná kniha tohoto typu tak neoslovila a nevtáhla. Je cenná i pro lidi, kteří nemají o astrologii žádné vědomosti, neboť v ní je dokonale rozpracována tématika karmy a zejména potom jejího vlivu na partnerské a mezilidské vztahy. S pomocí této knihy se vám podaří vysledovat předivo vašich vztahů zpět přes několik životů.

“Vztahová karma se vyskytuje ve všech aspektech života: v manželství, v milostných vztazích, v přátelství, v obchodním partnerství, mezi učitelem a žákem, zaměstnancem a zaměstnavatelem, mezi sousedy, dokonce i při náhodném setkání – najdete ji téměř ve všech lidských interakcí. Vztahy poskytují úrodnou půdu, na níž lze rozvíjet úkol duše v současném životě. Duše je část lidské bytosti; je božská a věčná a přechází z jednoho života do druhého.

Karma znamená činnost, co se má stát, stane se. Příčiny očekávání současného života obvykle leží v minulosti, bez ohledu na to, kde přesně. Staré postoje a činnosti vytvářejí obrázek, z něhož může malá část problesknout do jakéhokoli života. Vztahová karma má mnoho úhlů a průjevů a může působit ve všech typech vztahu, jak jsem se již zmínila výše. Duše mají široké spektrum důvodů pro opětovný vstup do vztahů a ne všechny jsou založeny na lásce. Hněv a zloba jsou mocné generátory karmy, stejně jako nedokončené záležitosti a neschopnost nechat odejít. Silné vazby ukované přes několik inkarnací nebo na úrovni duše mohou svést lidi dohromady za účelem splnění konkrétního úkolu, dokončení rozdělané záležitosti nebo splnění závazku či splacení dluhů. Jedna duše může fungovat jako katalyzátor pro druhou. Záměrem může být letmé setkání nebo strávení celého života společně. Například intenzivní (a často nepatřičná) sexuální přitažlivost je často prvním náznakem dřívějšího karmického spojení a je také jednou z nástrah pro hledání spřízněné duše.”

Hned v úvodu knihy najdete Typy vztahové karmy – jak se přenáší, kým je vytvářena a jaké jsou astrologické indikátory této karmy. Byla jsme překvapena velkým množstvím různých typů karmy – od Osobní, přes Skupinovou, Kosmickou, Odvetnou, Spásnou, Záslužnou, Symbolickou, Ideologickou až po karmu nazývající se Karmický mlýnek (a mnohé další).

Když jsem si pročítala informace k jednotlivým typům karmy, okamžitě mi začali před očima defilovat lidé z mého života, které se mi jaksi sami od sebe zařazovali do jednotlivých kolonek a vše do sebe najednou začalo zapadat jako ozubená kolečka. Mnoho věcí se mi u toho ujasnilo.

Ti z vás, kteří se zabýváte astrologií, v knize najdete mnoho informací o tom, jak je karma vztahu zaznamenána v horoskopu narození i v synatrii, tedy při vzájemném porovnání horoskopů dvou partnerů; kde máte hledat vzory minulosti ve vztahových horoskopech a jak je vyčíst z kompozice. Ale znovu zdůrazňuji – tato kniha je nesmírně cenná i pro ty z vás, kteří o astrologii nemáte ani potuchy. Dozvíte se zde totiž mnoho o tom, jak vlastně partnerské a mezilidské vztahy fungují a jaké mechanismy se v nich projevují v různých životních obdobích.

Zajímavá je i kapitola týkající se důvodů pro společnou inkarnaci:

(ukázka z knihy)

“Hlavní důvody, proč se dva nebo více lidí dostávají opakovaně do vztahů jsou tyto:

Duchovní vazby – lidé inkarnovaní společně často pocházejí ze stejné skupiny duší nebo si během mnoha životů vytvořili silné duchovní vazby. Někteří mohou být přímo školeni spojovat se na úrovni duše, například utvořením “mystického svazku”, ve kterém byli spojeni na fyzické, emoční, duševní a duchovní rovině. Nebo prostřednictvím několika inkarnací strávených společně jako mniši a mnišky v náboženství, které klade důraz na duchovní jednotu.

Předchozí vztahy přenášené dále: přenesený vztah se může odehrávat znovu a znovu a vtahovat dva lidi zpět do stejné inkarnace. Stává se to zejména, když se rozvine vztah závislosti a zneužívání.

Spojení spřízněných duší: spřízněné duše cítí, jako by si byly vzájemně souzeny, často v rozsahu, kdy se cítí být jen dvěma polovinami jednoho celku. Dva lidé mohou být snadno spřízněné duše, přestože to nemusí znamenat, že je jim v tomto čase souzen sexuální vztah. K spojení spřízněných duší může dojít i mezi rodiči a dětmi i mezi přáteli a učiteli.

Nevyřízené záležitosti: jsou jedním z nejmocnějších faktorů při společném návratu na Zemi. Pokud jsou lekce nebo úkol nedokončené nebo dosud nezačaly nebo pokud je vytvořen silný vzor a není přerušen, jsou duše znovu a znovu vtahovány zpět, aby vyřešily nebo naplnily dané záležitosti. Jedna duše se může učit odpouštět nebo nechat jít druhou a být nezávislou, nebo může uplatňovat své vlastní potřeby a tak dále. Druhá duše mu k tomu poskytuje příležitost. Nevyřízené záležitosti mohou být i pozitivní. Duše mají průběžný plán nebo účel, k jehož splnění směřují, nebo se mohou vyvíjet směrem ke konkrétnímu cíli.

Zvyk nebo setrvačnost: pokud se duše nepohybují vpřed, nerostou a nevyvíjejí se společně nebo samostatně, znamená to, že je ve hře zvyk či setrvačnost. Mohou se vracet společně prostě proto, že tomu tak bylo vždy. Zvyk se může rovněž projevit v tom, jak jedna osoba jedná s druhou – například jako s otrokem. Zvyk nemusí být pro tyto dva zainteresované lidi osobní. Stávající inkarnace může být příležitostí ke změně.

Závislost a symbióza: pokud je jedna osoba zvyklá spoléhat se nebo přiživovat na jiné, může se znovu vracet do stejného režimu. “Psychický vampyrismus” kdy jedna osoba vysává energii z druhé, se ve vztazích vyskytuje často, a partner, jehož energie je vysávána, se může snažit uniknout. Lidé zachyceni v nějakém symbiotickém svazku často cítí, že by zemřeli, kdyby vztah skončil, a mohou potřebovat zjistit, že tomu tak není.

Lekce, které je třeba se naučit: mnoho duší ve stavu mezi životy plánuje scénáře: lekce, které je třeba se naučit, kvality, které je třeba kultivovat, dovednosti, které je třeba rozvinout. Jedna duše může působit jako učitel nebo mentor pro druhou, nebo jako oběť či rušitel, jehož prostřednictvím druhá duše zažije to, co potřebuje ke svému růstu.

Postoje, které je třeba proměnit: postoje mohou být osobní, které se mění prostřednictvím asociace nebo opakujících se vzorů, které se projevují ve vztahu. Například osoba, která se vždy považovala za lepší než druzí, může být ve vztahu, kdy tato osoba přijímá podřízenou roli, dokud se její postoj netransformuje. Na druhou stranu může duše potřebovat projít životem, kde se bude cítit podřízena, prostě kvůli porozumění, jaké to je, a k překonání předchozí arogance.

Dluh nebo povinnost: jedna duše může mít pocit dluhu nebo povinnosti k jiné. Důvodem může být učiněný slib, buď v jiném životě nebo ve stavu mezi životy, či události, k nimž došlo. Jedna duše mohla zachránit druhé život, například obětováním se nebo provedením nějaké služby v minulosti.

Přilnutí ke vzájemnému štěstí nebo neštěstí: dvě duše mohou být drženy pohromadě přitažlivostí jedné nebo obou stran v rovnováze sil nebo na přání jedné strany činit druhou šťastnou či nešťastnou. Touto přitažlivostí může být neštěstí stejně jako štěstí. Když je například jeden z partnerů neštastný, může mít pocit “nemohu-li být šťastná, nemůže být šťastný ani on”, nebo ” nemohu-li ho mít já, nebude ho mít nikdo” a může odmítnout rozvod. Hloubka přitažlivosti opakovaně táhne pár zpět, dokud není dosaženo oddělení. Jedná se o skutečnou základní otázku kontroly, kterou nelze vyřešit, dokud se dominantní partner nevzdá své kontroly nad životem druhého nebo submisivní partner nepřevezme zpět tuto kontrolu sám.

Přísahy nebo sliby : dohody, přísahy a sliby spojují lidi dohromady po celé životy. Mohou být úmyslné či neúmyslné – výroky typu “samozřejmě, že tu budu vždy s tebou” můžete vytvořit silné pouto, stejně jako přísahy věrnosti a poslušnosti. Může se jednat o sliby mezi milenci, rodiči a dětmi, nebo i naprostými cizinci.

Láska nebo nenávist : láska a nenávist v této interakci nemusí být nutně osobní. Někdo může cítit velkou lásku a věrnost k někomu, koho považuje za mnohem výše postaveného na společenském žebříčku a podobně nenávist může působit na skupinové úrovni – například proti rase. Na osobní úrovni drží láska mnoho párů pohromadě, což může být konstruktivní i ničivé v závislosti na tom, zda pomáhá jejich vzájemnému vývoji nebo je drží zpátky. ne vše, co se maskuje jako láska je pozitivní záležitost. Může být i dusivá nebo symbiotická. Podobně může nenávist dávat podnět pomáhající dalšímu růstu duše. Nicméně nenávist vytváří neobyčejně silné pouto mezi dvěma lidmi a prožitá lekce může znamenat odpuštění nebo propuštění druhého.

Touha po pomstě : touha po pomstě, nebo chuť si to s někým vyrovnat, může velmi silně zatáhnout dva lidi zpět do inkarnace. Ale i tento postoj může být převeden na někoho jiného, než původního iniciátora, pokud existuje rezonance okolností, postojů atd. Zde znovu leží výzva pro duši, jak odpustit a jít dál, nebo udělat něco konstruktivního k přeměně karmy vložené do této situace.

Konkrétní úkoly: Dvě nebo více duší se mohou inkarnovat společně, když se dohodly na konkrétním úkolu. To může sahat od vytvoření nejnovější zbraně hromadného ničení po nalezení léku na vzácné onemocnění. Často se týká uzdravení nebo přeměny života na Zemi k lepšímu či horšímu. Jakmile je úkol dokončen, mohou obě duše pokračovat každá svou cestou. Mnoho lidí, kteří se inkarnují s cílem splnit nějaký úkol, mají sklon na to zapomínat, když se ponoří do inkarnace. Setkání s druhou osobou pak může být nesprávně vysvětlen jako příležitost pro sexuální kontakt, protože přitažlivost nebo reakce může být silná.

Katalyzátor : duše může být inkarnována jako katalyzátor pro růst jiné duše, nebo její změny. Zvenčí se to může jevit jako ničivé, ničící i konstruktivní události a postoje. například, jestliže byl někdo vždy závislý na někom jiném, může duše fungující jako katalyzátor náhle opustit tento vztah, což donutí druhou duši využít své vlastí vnitřní zdroje pro vyřešení krize.

Pozitivní služba: k pozitivní službě může dojít v přátelství, rodině, milostném vztahu nebo v pracovních situacích. Jedna duše může zodpovídat za péči o jinou nebo provádět úkol konkrétně zaměřený na pomoc druhé duši v růstu. ( To je pozitivní projev služby). Nevhodná služba může nastat, když obě strany uváznou ve scénáři pomáhání a podpory. Pozitivní služba může dále zahrnovat možnost rozvíjet bezpodmínečnou lásku – někdy prostřednictvím toho, že jedna duše hraje nesmírně obtížnou roli.

Zapletení – zapletení je situace, kdy jsou dvě duše silně provázané v důsledku karmických zkušeností. Duše inkarnují společně znovu a znovu usilují o vyjasnění situace. K zapletení dochází:

  • když je vztahová karma nenaplněná nebo nevyřešená,
  •  pokud nejsou závazky jedné duše (jako dítěte nebo rodiče) naplněny,
  •  když existuje příliš odpovědnosti za někoho jiného,
  •  když někdo hledající svou svobodu je omezován,
  •  když je jiný obviňován za vlastní omezení duše nebo neschopnost posunout se vpřed v situacích svázaných starými sliby.

Když nějaká duše obviňuje ostatní za omezení, které si sama uložila, vytváří situaci, kdy jsou duše vtahovány zpět v čase a znovu usilují o osvobození se od ostatních. Jedna duše se může naučit přestat obviňovat druhou a přijmout za sebe odpovědnost. Jiný scénář, který vede ke karmickému zapletení, je, když se jedna osoba přiživuje na druhé tzv. psychický vampyrismus. Například vztah pán/otrok nebo manželství, kdy jedna osoba vlastní tělo a duši druhé. Lekcí je nechat druhého jít, dokonce, i když je to rozchod z lásky.

K zapletení může dojít, když jedna duše přjme příliš odpovědnosti za jinou, zejména pro její dobro nebo pocity. Stejně tak, pokud se duši nepodaří přijmout přiměřenou odpovědnost za jinou – například v situaci, kdy opustí dítě, může uvolnění ze zapletení nejprve zahrnout vhodnou rodičovskou nebo jinou péči. Může to být dokonce až v rozsahu péče o někoho jiného po celý život, pokud je nemocný nebo invalidní. V správný čas pak musí duše dostat svobodu, aby se vydala svou cestou. nechat někoho jít je obrovská karmická výzva.

Vina – vina je jedním z nejsilnějších faktorů přitahujících lidi zpět k sobě i v případě, kdy by bylo lepší se rozejít. Docela často je vina nesouměřitelná s tím, co ji vyvolalo, vina však roste a může paralyzovat jinou osobu a sloužit jako způsob manipulace. Zbytečný pocit viny může sloužit jako palivo vztahů. Výzvou je odpustit, zapomenout a nechat jít.

Spojeni srdcem – populární písně ve všech dobách obsahují věty jako: “Tvůj polibek ukradl mé srdce a duši”. Srdce bylo vždy spojováno s láskou a často mluvíme o milenci se zlomeným srdcem. Z regrese do jiných životů je však zjevné, a z návratu ke starším událostem života současného také, že “dát někomu srdce” nebo “někdo mi vzal kus mého srdce” jsou zkušenosti velmi obvyklé. Může to být provedeno úmyslně, nebo zdánlivě, v důsledku nehody nebo hry. Pokud k události došlo v jiném životě, a nebyla vyřešena, svádí život obě strany znovu dohromady, tak aby mohlo být znovu srdce vymáháno zpět. ”

Další z kapitol knihy se týká Individuálních pozitivních a negativních očekávání spojených se vztahy a jak se tyto očekávání projevují v našich horoskopech. Jsou zde popsány základní projevy planety lásky Venuše v jednotlivých znameních a domech i aspekty k jednotlivým dalším planetám. V podobném duchu jsou zde popsány i projevy Luny, Saturnu, Marsu, Uranu, Pluta , Neptunu a lunárních karmických uzlů. Znovu připomínám – i pro neznalce astrologie je to velmi zajímavé. Dočtete se zde například jak vzniká pocit “nezasloužím si lásku” ( většinou z prodeje sebe sama v minulosti) nebo kde má kořeny potlačování sexuality v tomto životě.

Za velmi cennou považuji i kapitolu o Opětovném získání srdce, kde najdete i praktické cvičení zaměřené na opětovné získání srdce (pokud trpíte zlomeným srdcem).

Příznaky ztráty nebo zlomení srdce : žádné nadšení do života, obranné postoje, vina, naivita, žádný zápal a nadšení, postoj oběti, odtažitost, cynismus, berete,ale nedáváte, váš život ztratil barvu,vyhořelost, zahořklost, odcizení, strach, separace, posuzování, potřebnost, nedostupnost pro vztah, sobectví, krutost.

Cvičení Opětovné získání srdce je mocný nástroj pro změnu podvědomých vzorů z minulosti, které řídí vaše vztahy.

V knize Karma vztahu najdete i cvičení k Přeřezání vazeb, které pomůže všem, kdo se chtějí osvobodit z karmického zapletení. Odřízne veškeré karmické naprogramování, očekávání, “musí se a mělo by se”, která se nahromadila v průběhu vztahů. Lze použít mezi rodiči a dětmi, bývalými nebo současnými partnery a kýmkoli dalším, k němuž cítíte silné pouto.

Poslední kapitola je věnována spřízněným duším, hledání “dvojčete” a mystickým manželstvím. Jedno z posledních praktických cvičení je zaměřeno na Uzavření vnitřního sňatku, které se týká naší mužské a ženské části. Je to druh mystického manželství, které dřív nebo později musí uzavřít každá duše a které přináší vnitřní celistvost. Jakmile dojde k tomuto posvátnému sňatku, nejsme již nuceni hledat “někde venku” , abychom se cítili být naplněni.

Moji milí, v knize je obrovské množství příkladů ze života, v mnohých se jistě poznáte a to vám pomůže rozklíčovat a pochopit vaše vlastní vztahové vzorce a hry.

Kéž je vám toto dílo pomocí na vaší cestě k osvobození se!

S láskou

Vaše Sofie

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Hanáková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezměněné a nezkrácené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

Sdílet
Předchozí článekDRUHÁ ČAKRA
Další článekOptimální pitný režim

Komentáře