Tato nová vlna mužské energie se chce spojit s ženskou a spolu s ní vstoupit do Nového věku. Ale zároveň je stále aktivní stará vlna mužské energie a tvrdošíjně se snaží přetrvat. Tato energie má zcela jasně podíl na sériích teroristických útoků, k nimž dochází po celém vašem světě. Mužská energie ve své staré roli bezcitného agresora tím ukazuje svou ošklivou stránku. V těch, kteří tyto hrůzyplné útoky páchají, leží velmi temné emoce: agrese, hněv a zároveň absolutní bezmocnost a bezradnost. Právě díky této čiré bezradnosti tíhnou k těm nejbrutálnějším a nejdestruktivnějším typům předvádění moci. Tato mužská energie, o níž mluvíme, leží ve smrtelné agónii. Vnímá, že na kolektivní bázi dochází k závažným změnám a že lidstvo stojí na prahu nové éry.

Jedním z problémů, před nimiž stojíte, zatímco dorůstáte k vyváženější spolupráci mezi mužem a ženou, je, jak se vypořádat s tímto druhem bezohledné energie. Co budeme dělat s touto starou mužskou energií, která se snaží při své pádu vytvořit co možno nejvíce zmatku a zkázy? Řeknu vám toto: Její pád je skutečnost. Stará mužská energie boj prohrála, ale nevzdá se lehce a bude se bránit do posledního dechu prostřednictvím agrese a nemilosrdných pokusů o dominanci.

Hodně bude záležet na tom, jaký bude postoj vnitřního kolektivu vůči těmto agresorům. Vpustíte to svého energetického pole hněv a bezmoc, jako reakci na násilné činy? Tehdy se otevíráte energetickému poli oněch agresorů. V okamžiku, kdy jste přemoženi hněvem a záští vůči nim, dosáhli svého. Jste pak pohlceni jejich energetickou vibrací a také byste chtěli zabíjet: zabít vrahy nevinných. Což je velice pochopitelné, ale je životně důležité si uvědomit, oč tu jde. Jakmile dochází k vzedmutí silných emocí, je moudré udělat pauzu, v tichu. Vraťte se k oné tiché, vědoucí části sebe a ptejte se: Co se tu opravdu děje? Jde nyní především o moudrost a rozlišení, o vaši schopnost vidět skrze věci a vnímat, co je skutečně v sázce. Svět nepřevezmou teroristické síly, stará mužská energie dosloužila a její smrtelná hodinka se blíží.

Nejdůležitější poselství, jež mám ohledně terorismu, oné manifestace staré mužské agrese, je: zůstaňte uvědomělí! Nenechte se vyvést ze svého středu emocemi bezmoci, tj. tím, že se stanete obětí. Vězte, že tyto agresivní energie se nikoho nedotknou, pokud nebudou vpuštěny do vašich energetických polí. Pokud nebudete reagovat hněvem či nenávistí, nepřitáhnete je k sobě. Budete v bezpečí a pod ochranou svého vlastního Světla.

Nyní bych rád věnoval pozornost světštější, individuální úrovni, té úrovni, na níž jednáte s mužskou a ženskou energií uvnitř sebe. Neboť i na individuální úrovni existoval boj mezi mužskou a ženskou energií. Cokoliv se stane na úrovni kolektivní, zrcadlí procesy na úrovni individuální.

Abych ilustroval důležitost rovnováhy mezi ženským a mužským na individuální úrovni, budu mluvit o energetických centrech v každém člověku, též nazývaných čakry. Existuje jich 7, o nichž nyní víte, a tyto jsou umístěny podél páteře, od kostrče po temeno. Stručně všechny z nich proberu, abych předvedl, že jsou charakterizovány buď převážně mužským nebo ženským typem energie.

Čakra kostrče /kořenová/ je energetickým centrem, jež vás spojuje se Zemí. Energie této čakry dosahuje k Zemi a umožňuje vám manifestaci energie vaší duše ve fyzické podobě na husté, hmotné úrovni reality. Vezmete-li v úvahu natahující se a manifestující povahu energie v čakře kostrče, mohli byste ji označit jako převážně mužskou. Čakra není nikdy zcela mužská či ženská, ale dá se říci, že zde má převahu mužská energie.

Druhá čakra se nazývá pupeční čakra a je střediskem emocí. Toto centrum vám umožňuje zažívat emoce, výkyvy nálad, zkrátka všechny výšky a propady emocionálního života. Je to centrum vnímání. Proto o něm říkám, že je ženské, je to čakra, v níž dominuje ženský tok energie.

Třetí čakra, též zvaná solar plexus, je centrem činu a tvoření. Toto centrum se natahuje ven a nechává energii manifestovat ve fyzické realitě. Můžete ho přirovnat ke Slunci, záplava paprsků a síla žlutého slunečního světla /přirozená barva 3. čakry je žlutá/. V solárním plexu jsou vaše myšlenky, nápady a přání transformovány do vnější manifestace. Jde o čakru činu a vnějšího výrazu. Je též sídlem ega, čímž myslím pozemskou osobnost, bez negativního zabarvení. Převládající energie je mužská.

Srdeční čakra je vnímavým centrem, stejně jako pupeční čakra, a má zvláštní schopnost slučovat odlišné proudy energie. Jde o centrum, v němž se spojují energie spodních 3 čaker /pozemská realita/ a horních 3 čaker /kosmická realita/. Srdce je mostem mezi myslí /hlava/ a emocemi /břicho/. Prostřednictvím srdce jste též schopni se spojovat s ostatními a zdokonalovat se. Srdce překonává omezení ega a umožňuje vám cítit jednotu se vším mimo vás, dokonce i se Vším-co-je. Srdeční čakra je bránou energie Domova. Je jednoznačně centrem spojení, a tudíž je převážně ženská.

Krční čakra je mužská. Z tohoto střediska vnitřních pobídek, nápadů a emocí je vytvářena fyzická podoba skrze mluvu, pláč, smích, zpěv, křik, atd. Zde je vnitřní život vyjádřen navenek komunikací prostřednictvím hlasu a řeči. Toto centrum vám umožňuje obeznámit ostatní s vaším vnitřním životem prostředky fyzických signálů: slovy, zvuky, pojmy. Jde o centrum manifestace a umožňuje vám zaměřit vaši energii ven do fyzické úrovně. Je též střediskem kreativity.

Šestá čakra, též zvaná “3. oko“, umístěná ve středu vaší hlavy, je opět ženská. Přijímá mimosmyslové, intuitivní dojmy a překračuje hranice fyzična /5 fyzických smyslů/. Je sídlem jasnozřivosti, jasnocítění, atd. Díky tomuto centru můžete cítit energii někoho jiného – emoce, bolest, radost – jako své vlastní. Touto schopností vcítění překonáváte hranice ega a spojujete se s “tím, co nejste vy“.

Nakonec je tu korunní čakra, na vršku hlavy. Ta není mužská, ani ženská. Nebo byste mohli říci, že je obojím. V této čakře se pozdvihujete nad dualitu mužského a ženského. Korunní čakra je zajímavou kombinací obou energií. Pokud je tato čakra v rovnováze, vnitřní vědomí je současně ve stavu přijímání a natahování se ven. Dochází k natahování se “vzhůru“ k jiným dimenzím, kde hledá duchovní smysl či podporu, nebo k hlubším vrstvám svého Já. Současně probíhá tichá a pokojná vnímavost, vědění, že odpovědi přijdou ve vhodný čas. Jde o typ vědomí, jenž je vysoce soustředěný a zároveň velmi vnímavý. V takovém “stavu mysli“ se velmi přibližujete k jednotě, která tvoří základ mužské a ženské energie, k energii Ducha či Boha.

(z angl.originálu pro www.reiki-centrumpraha.cz  přeložila Lucka K.)

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

Komentáře