DrogyCo to je to bažení?
Bažení (craving) je silná a těžko zvladatelná touha po návykové látce nebo hazardu. Je to jeden z příznaků závislosti a patologického hráčství. Čím se liší bažení od obyčejné myšlenky: 
 

  • Bažení provází stres.
  • Má nutkavý charakter, jinak řečeno nutí člověka jednat určitým způsobem.
  • Oslabuje paměť, soustředění a schopnost se správně rozhodovat.
  • S tím souvisí výskyt deformovaných a nepravdivých myšlenek. Právě podle těchto myšlenek se dá bažení snadno rozpoznat. Někdo si např. řekne „pro jednou se nic nestane“, ale při tom je to v jasném rozporu s jeho životní zkušeností.
  • Zhoršuje sebeovládání (tj. druhý a patrně nejdůležitější příznak závislosti). Platí to i v opačném směru. Člověk, který se špatně ovládá, spíše udělá chybu a dostane se např. do stresové nebo jiné rizikové situace.

Po spoustě špatných zpráv ještě dvě dobré:

1. Je-li člověk v bezpečném prostředí, bažení trvá obvykle krátce.

2. Při delší abstinenci se bažení většinou objevuje méně často a bývá slabší.

Co z toho vyplývá?

Postupy mírnící bažení ovlivňují jeho jednotlivé složky. Např. jestliže bažení zbavíme stresu, stane se z bažení hloupá myšlenka. Tu pak člověk snadno zažene.

Postupy mírnící bažení a zlepšující sebeovládání – jak k tomu dochází

Práce s motivací: Uvědomit si rizika a nepříjemné důsledky recidivy a výhody abstinence pomáhá opravovat chyby v myšlení.

Pomoc druhých: Dává větší klid a bezpečí. Tak se zmírní stres. Rozhovorem lze opravovat chyby myšlení. Navíc se tak získá čas a bažení pomine.

Přiznání si návykového problému jako dlouhodobého stavu: Pomáhá opravovat chyby myšlení, zlepšuje sebeovládání tím, že se člověk drží v bezpečnějších prostředích a společnosti, doléčuje se atd.

Abstinence i od jiných látek, než na kterých je člověk závislý: Zlepšuje sebeovládání i schopnost se rozhodovat, navíc se tak předejde vzniku kombinované závislosti.

Změna nebezpečných automatických vzorců myšlení a chování: Opravují se tak chyby myšlení a zlepšuje sebeovládání. Např. i vydatnější jídlo lze zapít čajem.

Při bažení opustit rizikové prostředí a i jindy se mu pokud možno vyhýbat: Oslabí se tak bažení, zlepší sebeovládání. Důležité je i působení času. Než by se člověk k nějaké látce dostal, bažení často pomine.

Relaxace (částečná, úplná): Mírní stres a tím i bažení a také odstraňuje únavu a zlepšuje sebeovládání. Navíc se tak lépe zvládají úzkosti, hněv, deprese i bolesti a zlepšuje spánek a to dále posiluje sebeovládání.

Uvědomování si dechu, klidné dýchání do břicha s prodlouženým výdechem: Působí podobně jako relaxace, lze ho snadno používat i v situacích každodenního života.

Dobré vnímání sebe sama i okolí: Zlepšuje sebeovládání, pomáhá zvládat rizikové duševní stavy.

Zpomalit: Zlepší se tak sebeuvědomění i sebeovládání, důležitý je i faktor času.

Odložit rozhodnutí na dobu až bažení přejde: Předejde se tak chybám myšlení, získá se čas, bažení, jak uvedeno, trvá krátce.

Dostatečný odpočinek a spánek, vyvážený způsob života: Zahrnuje i rovnováhu mezi prací a odpočinkem povinnostmi a zábavou, tělesnou a duševní aktivitou. Pronikavě se tak zlepšuje sebeovládání.

Cvičení, sport nebo tělesná práce: Mírní se tak stres i bažení, následně se dostavuje relaxace a klid.

Odvedení pozornosti k něčemu bezpečnému: Může to motivovat, navíc se tak získá čas. Lze se soustředit i na praktické každodenní záležitosti, např. při úklidu si opakovat „uklízím“.

Při bažení se napít vody: Pomáhá zvláště závislým na alkoholu, u nich překonání žízně odstraňuje i bažení.

Léky: Je možné i používání bezpečných léků. Ty může doporučit lékař, který ví o vaší závislosti. Sem patří zejména Antabus nebo Revia u závislých na alkoholu, Champix u kuřáků a antidepresiva u patologických hráčů.

Užitečné dovednosti: Zvládnutí obtížné situace se dá předem nacvičit. Zlepší se tak sebeovládání

Doléčování: Uplatňuje se při něm řada vlivů, v bezpečném prostředí se tak dají opravit chyby myšlení, mírnit stres, osvojit si užitečné dovednosti atd.

Kombinujte

Kombinace uvedených postupů nebo jejich používání v rychlém sledu za sebou ještě pronikavě zvyšuje jejich účinnost.

Příklad dvojkombinace: Opustit rizikové prostředí plus práce s motivací (uvědomit si negativní následky recidivy).

Příklad trojkombinace: Opustit rizikové prostředí plus klidné dýchání do břicha plus zatelefonovat odborníkovi či někomu jinému důvěryhodnému.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

K dalšímu studiu (volně ke stažení z www.drnespor.eu)

Nešpor K, Csémy L. Bažení (craving). Společný rys mnoha závislostí a jeho zvládání. FIT IN a Sportpropag 1999; 76.

Nešpor K. Zůstat střízlivý. Brno: Host 2006; 238.

Nešpor K. Už jsem prohrál dost. Praha: Sportpropag 2006; 130.

Nešpor K, Müllerová M. Jak přestat brát (drogy). Třetí rozšířené vydání. Sportpropag pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 2000;144